نتایج جستجو

114877

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11488

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

امینی راد محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  84-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  515
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

طی مطالعه گیاهان جمع آوری شده از جنوب شرق کشور (بلوچستان)، نمونه ای تحت نام Coelachyrum brevifolium شناسایی گردید. از این جنس تا بحال تنها C. piercei از ایران گزارش شده است و این گیاه به عنوان گزارش جدید برای فلور ایران معرفی می گردد. گیاه مذکور برخلاف C. piercei، دارای شکل رویشی یکساله می باشد. خصوصیات مورفولوژیکی، رویشگاه، تصاویر، نقشه پراکنش به همراه کلید شناسایی گونه های این جنس ارائه می شوند. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 515

دانلود 135 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  789
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

در این مطالعه ده گونه و دو زیرگونه از سرده Hypericumدر ایران، متعلق به چهار بخشه توسط میکروسکپ نوری و الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. دانه های گرده به صورن موناد، جور قطب تا تقریباً جور قطب و ناجور قطب، دارای اشکال استوانه ایی، تقریباً استوانه ایی، کروی و کروی-استوانه ای، اندازه کوچک تا متوسط می باشند. طرح کلی دانه های گرده از نمای قطبی گرد، سه گوش، چهار گوش، تخم مرغی و از نمای استوایی بیضوی، چهارگوش، مخروطی، گرد و تخم مرغی؛ منظم، منظم-نامنظم و نامنظم؛ دارای دریچه های 3 الی 4 شیاری-منفذی پیوسته و 3، 4 و 6 شیاری-منفذی ناپیوسته می باشند. گونه های مورد مطالعه، براساس تزیینات اگزین، شکل و اندازه منفذ، ضخامت دیواره ها به دو گروه اصلی (زگیل دار و ریز مشبک) و دو زیر گروه (منافذ کوچک/دیواره ها ضخیم و منافذ بزرگ/دیواره ها نازک) تقسیم می شوند. منافذ دارای فواصل منظم، منظم– نامنظم و نامنظم می باشند. نتایج تحقیق حاضر اهمیت تاکسونومیک صفات ریخت شناسی گرده را در سردهآشکار ساخت. این صفات می توانند برای رده بندی تحت سرده ای، به ویژه در سطوح بخشه و گونه مورد استفاده قرار گیرند. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 789

دانلود 244 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  16-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  722
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

این مطالعه با هدف ارزیابی صفات گرده شناسی مبتنی بر تصاویر فناوری میکروسکپ الکترونی نگاره و ارزیابی نقش آنها در تحلیل سیستماتیکی خانواده گل مغربی به انجام رسیده است. دانه های گرده تاکسون های مطالعه شده با تقارن شعاعی، چهار تایی چهار وجهی، جورقطبی، سه گوش تا سه گوش-کروی، سه منفذی با رشته های ویسکین، با تزئینات میله ای، دانه دانه تا مخطط می باشند. محور قطبی بین 30-80 میکرومتر، محور استوایی بین 40-90 میکرومتر می باشد. قطر بازوها بین 85/8 تا 83/18 میکرومتر و قطر منافذ 72/8 تا 69/21 میکرومتر بوده است. آنالیز تجزیه به مولفه های اصلی و آنالیز تحلیل خوشه ای تمایز بخشه ها را بر مبنای فلور ایرانیکا و ایران نمایان نمی سازد. به علاوه تفاوت معناداری در ابعاد، ساختار منافذ و ویژگی های بازوها برای تعیین محدوده گونه ها درخانواده گل مغربی وجود ندارد. به علاوه دانه های گرده برای تمایز تاکسون ها مورد مطالعه در سطح جنس چندان کارآمد نیستند. با این وجود حتی اگر تاکسون ها به تنهایی بر اساس صفات دانه گرده قابل تفکیک نباشند، این صفت در کنار سایر صفات (صفت کمکی) در تمایز تاکسون های می تواند موثر واقع شود.

آمار یکساله:  

بازدید 722

دانلود 237 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اسدی مصطفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  77-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  571
 • دانلود: 

  155
چکیده: 

جنس Elymus که متعلق به تیره گندمیان و قبیله گندم است به منظور تهیه فلور ایران مورد بررسی آرایه شناسی قرار گرفته است. محدوده جنس مورد بحث قرار می گیرد. در این تحقیق نمونه های هربایومی موجود در هرباریوم مرکزی ایران شناسائی شدند و کلید شناسائی گونه های ایرانی جنس تهیه گردید. در بین نمونه ها، گونه ای جدید از سلسله جبال زاگرس تشخیص داده شد که به نام Elymus shirazicus نامگذاری شد. این گونه به همراه تصویری از آن معرفی می گردد. گونه جدید در بین گونه های ایرانی این جنس با داشتن سیمای پشته ای و سنبله متراکم بدون سیخک یا با سیخک کوتاه متمایز می گردد و با گونه نزدیک خود به نام Elymus transhyrcanus با داشتن سنبله بسیار متراکم تر و میانگره های بسیار کوتاه تر تفاوت دارد. ترکیب جدید Elymus dorudicus بر اساس نام پایه E. nodosus subsp. dorudicus معرفی می گردد. زیرگونه Elymus lazicus subsp. IRANicus به عنوان زیرگونه جدیدی معرفی می گردد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 571

دانلود 155 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  140-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  509
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

براساس نمونه های جمع آوری شده از نواحی نیمه بیابانی شمال شرق ایران، 53 گلسنگ گزارش می شود. چهار گونه (Caloplaca albovariegata، Rinodina afghanica، Lecidea promixta و Schaereria fuscocinerea) برای اولین بار از ایران و 17 گونه دیگر نیز از شمال شرق کشور معرفی می شوند. همچنین 32 گونه از نواحی جدیدی واقع در شمال شرق گزارش می گردد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 509

دانلود 185 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حجت سیدحسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  281-287
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  633
 • دانلود: 

  146
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 633

دانلود 146 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  348-358
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  600
 • دانلود: 

  234
چکیده: 

مقدمهتشخیص زود هنگام سرطان، به دلیل مرگ و میر بالای ناشی از آن، امری حیاتی است. ضایعات پیش سرطانی دهان، پتانسیل تبدیل به SCC (Squamous cell carcinomas) یا سرطان سلول سنگفرشی را دارند و باید بررسی شوند. براش سیتولوژی، یک روش ساده است که نمونه ای از اپی تلیوم می دهد. آنالیز کامپیوتری، نقش مهمی در تفسیر نمونه های پاتولوژی دارد. مواد و روش هانرم افزار مورد نظر، توسط گروه مهندسی در شبکه ی عصبی طراحی شد و توسط نمونه های تهیه شده از بیماران، آموزش دید. در مرحله ی بعد، از تعداد 20 بیمار مبتلا به سرطان و 20 فرد سالم، نمونه ی براش سیتولوژی تهیه شد. از هر لام، 50 تصویر دیجیتال توسط دوربین زیر میکروسکوپ گرفته شد و وارد نرم افزار گردید. نتایج به صورت سالم و ناسالم ثبت گردید. داده ها توسط نرم افزار Excel مورد بررسی آماری قرار گرفتند. یافته هانرم افزار مورد مطالعه در کل 2000 تصویر دیجیتال، 91 خطا داشت. مقایسه ی نتایج نرم افزار با نتایج اسکالپل بیوپسی بیماران، توسط آزمون فیشر، تفاوت معنی داری نشان نداد (0/004 = p value). نتیجه گیریبر اساس نتایج این مطالعه، نرم افزار طراحی شده، دارای حساسیت و اختصاصیت بالایی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 600

دانلود 234 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

دشتی عالمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  130-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  588
 • دانلود: 

  171
چکیده: 

گونه های Saponaria از نظر مورفولوژیکی بسیار مشابه هستند به طوری که تفکیک تاگزونومیکی آنها یک موضوع چالش برانگیز برای مدت زمان طولانی بوده است. به منظور روشن ساختن تاکسونومی این جنس در ایران نمونه های هرباریومی (هرباریوم مرکزی ایران ((TARI، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی (IRAN) و دانشگاه مشهد (FUMH) مورد مطالعه قرار گرفتند. صفات ریزریخت شناسی دانه از 10 گونه از جنس Saponaria L. از تیره Caryophyllaceae مورد بررسی قرار گرفتند. صفات کمی مربوط به دانه با استفاده از نرم افزار measurement به دقت اندازه گیری شدند. فنوگرام خوشه ای به روش Averag Linkage بر اساس حدود 14 صفت کمی و کیفی که با کد (0و1) مشخص شدند سپس آنالیز PCA انجام گرفت و متغیرترین صفات مشخص شدند که مهترین صفات تفکیک کننده شامل شکل دانه، شکل تزئینات سلول، شکل حاشیه سلول و صفات کمی شامل نسبت طول به عرض دانه، نسبت طول به عرض سلول بودند. این فنوگرام تا حدود زیادی مطابق با فنوگرام خوشه ای مرفولوژی رده بندی می شود و خصوصیات ریزریخت شناسی دانه ها به عنوان خصوصیات تاکسونومیکی گونه مورد ارزیابی قرار گرفت. صفات ریزریخت شناسی دانه در میان گونه ها متغیر بود و ارزش تاکسونومی آن در تاکسون ها در سطح گونه معنی دار بود. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 588

دانلود 171 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حسینی شهلا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  105-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  722
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

ریخت شناسی دانه گرده در ده تاکسون بومی در ایران که نماینده سه زیر جنس و شش بخش هستند، با میکروسکوپ الکترونی نگاره مورد مطالعه قرار گرفت. خصوصیات ریختی دانه گرده نشان داد که گرده ها تک شیاری، ناجور قطب و بیضوی هستند. محور قطبی بین 84/13 و 01/20 میکرومتر در حالیکه محور استوایی بین 4/20 و 37/42 میکرومتر بود. شکل دانه های گرده oblate، peroblate و suboblat بود (میانگین نسبت محور قطبی به محور استوایی، 43/0 تا 80/0 بود). نوع دریچه و تزیینات سطح اگزین در میان گونه های مورد مطالعه یکنواخت نبود. همچنین دریچه گسترش یافته از سطح دیستال به پروکسیمال در دو گونه از بخش Allium و یک گونه از بخش Melanocrommyum مشاهده شد. اگزین دارای یک تکتوم منفذدار و ناپیوسته بود. براساس تنوع موجود در صفات اصلی دانه گرده گونه های مطالعه شده، دو نوع دانه گرده در زیر جنس های Allium، Melanocrommyum و Amerallium مشخص شد. نوع اول دارای تزیینات شبکهای و چین های ظریف و کوچک همراه با منافذ بسیار زیاد است در حالیکه نوع دوم دارای تزیینات مخطط و ظریف همراه با منافذ کمتر در سطح اگزین است. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 722

دانلود 221 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  58-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  488
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

تعداد کروموزوم دو گونه بومی از ایران مشخص شد. نمونه ها از رویشگاه طبیعی جمع آوری شدند. Astrodaucus orientalis (2n=20 از خانواده Apiaceae و Althaea officinalis(2n=42) از خانواده Malvaceae در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. برای هر گونه ایدیوگرام رسم شد. کروموزومهای گونه Althaea officinalis متاسانتریک می باشد. فرمول کاریوتایپی Astrodaucus orientalis، 8 m+ 2sm است. این نتایج اولین گزارش برای فلور ایران است. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 488

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
litScript