نتایج جستجو

114076

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11408

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

رستنیها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1 (پیاپی 64)
 • صفحات: 

  131-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

از آغاز تاسیس هرباریوم وزارت جهاد کشاورزی ("IRAN") در سال 1324، طی ماموریت های صحرایی به مناطق مختلف ایران و نمونه برداری از گیاهان آوندی، علاوه بر جمع آوری های اندکی که از خزه ها نیز صورت می گرفت، پس از تاسیس مجموعه خزه ها یکی از زیرمجموعه های هرباریوم فوق در سال 1376، به منظور توسعه آن، نمونه برداری های منظم در قالب پروژه های تحقیقاتی توسط نگارنده آغاز گردید. ضمن مبادرت به شناسایی نمونه ها، به مواردی برخورد می شد که با بررسی های مولکولی و تجزیه و تحلیل های تبارزایشی که طی دهه های اخیر در مورد این گیاهان انجام گرفته، اسامی علمی آن ها نیز همچون دیگر رستنی ها، همواره دستخوش تغییراتی در سطوح مختلف تاکسونومیکی گردیده که لازم است هر از چندگاهی این اطلاعات روزآمد شوند. بر این اساس، با بازنگری کل نمونه های خزه موجود در هرباریوم مذکور با استفاده از منابع معتبر، بیش از 240 گونه شناسایی گردید که از این میان، نام 39 آرایه بروزرسانی و تصحیح شد. لذا هدف از این نوشتار، ارایه نخستین فهرست خزه های هرباریوم "IRAN" شامل 248 گونه، 92 جنس متعلق به 37 تیره تحت 12 راسته و چهار رده می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 53

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  2 (پیاپی 166)
 • صفحات: 

  337-358
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1208
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

با توجه به وسعت پراکنش بیماری سرطان طوقه در سطح کشور، دامنه میزبانی وسیع باکتری عامل بیماری و همچنین میزان خسارات وارد شده به محصولات کشاورزی، بررسی این بیماری و عامل آن اهمیت زیادی دارد. در این راستا، 40 جدایه اگروباکتریوم از میزبان های متفاوت و مناطق مختلف کشور جداسازی و شناسایی گردید. جدایه ها براساس خصوصیات فنوتیپی به سه گروه تقسیم شدند: گروه اول شامل گونه Agrobacterium tumefaciens (Rhizobium radiobacter) بوده و خصوصیات بیوشیمیایی یکسانی داشتند. گروه دوم جدایه های بدست آمده از مو بودند، که در اکثر صفات بیوشیمیایی به گونه A. tumefaciens تعلق داشتند. گروه سوم، جدایه های گیلاس از منطقه آهار با ویژگی های تغذیه ای متفاوت بودند. اعضای این گروه تحت شرایط خاص بر روی میزبان اصلی علایم بیماری را ظاهر نمودند.پروفیل پلاسمیدی در تمامی جدایه های مورد بررسی یکسان بود. همچنین جدایه ها در الگوی نقوش پروتئینی در نواحی باندهای سنگین مشابه بوده و فقط در چند باند میانی تفاوت نشان داده اند، به طوریکه تفاوت درون گونه ای بیش از بین گونه ای بود. در آزمون BOX-PCR جدایه ها تنوع وسیعی نشان داده و دو دسته اصلی تقسیم شدند. درصد تشابه بسیار پایین در بین جدایه ها، حتی در سویه های جدا شده از یک منطقه جغرافیایی، بیانگر ناهمگونی بالا حتی در سطح هر منطقه می باشد. براساس نتایج بررسی حاضر، خصوصیات فنوتیپی می تواند به عنوان معیار کلیدی در تشخیص گونه های اگروباکتریوم مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1208

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  235-238
تعامل: 
 • استنادات: 

  539
 • بازدید: 

  799
 • دانلود: 

  149
چکیده: 

در این تحقیق ژنوم کامل M2 سوش واکسینال ویروس آنفلوانزای مرغی جدا گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابتدا توتال RNA از سلولهای آلوده به ویروس آنفلوانزای مرغی جدا گردید و سپس به وسیله تکنیک مولکولی RT-PCR در دو مرحله از پرایمرهای Random Hexamer جهت ساخت cDNA و از پرایمرهای اختصاصی ناحیه مورد نظر جهت تکثیر ژنوم کامل ژن M2 استفاده گردید. قطعه مورد نظر بطول حدود 294-bp به کمک تکنیک مولکولی PCR تکثیر و سپس تعیین توالی گردید. مقایسه توالی این ژن با توالی های ثبت شده از این ژن در بانک جهانی اطلاعات ژنی نشان داد که این ژن در بین تمام ایزوله های از زیر تایپهای H9 و H5 از ویروس آنفلوانزای مرغی تشابه بسیار بالایی (92% تا 100%) دارد و قسمت خارج غشایی این پروتئین که در تحریک سیستم ایمنی نقش دارد در زیر تایپهای H5 و H9 از ویروس آنفلوانزای A در میزبانهای مختلف تشابه 97% تا 100% دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 799

دانلود 149 استناد 539 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

فلاح ابراهیم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (پی آیند 48)
 • صفحات: 

  138-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  609
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

بیماری تب برفکی یک بیماری حاد و شدیدا مسری دامهای زوج سم است. بیماری تب برفکی موجب خسارات اقتصادی مهمی در صنعت دامداری می گردد. واکسیناسیون همه دامهای حساس به ویروس تب برفکی اساس تمامی اقدامات بهداشتی برای کنترل و ریشه کنی بیماری است. روشهای جاری تولید واکسن با مشکلات چندی همراه است زیرا کشت و دستکاری حجم بالایی از ویروس حاد هزینه بر بوده و خطر انتشار ویروس حاد را در بر دارد.ویروسهای عامل بیماری تب برفکی جنس آفتوویروس خانواده پیکورناویریده را تشکیل می دهند. مانند سایر پیکورناویروسها ژنوم ویروس RNA تک رشته ای با پولاریتی مثبت و حدود 8500 نوکلئوئید می باشد. ژنوم ویروس توسط یک کپسید بیست وجهی که متشکل از 60 کپی از هر یک از چهار پلی پپتید VP1-VP4 احاطه شده است. در بین این پروتئین ها VP1 از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا شاخصهای اصلی پادگنی ویروس را که بر علیه آنها پادگنهای خنثی کننده ساخته می شوند در بر دارد. کلون نمودن و بیان VP1 در سیستمهای متفاوتی گزارش شده است. نتایج این تحقیقات نشان داده اند که VP1 پادگن موثری است. این پروژه سنتز cDNA دو رشته ای ژن VP1 سروتیپ O1/IRAN ویروس تب برفکی و کلون نمودن آن را با استفاده از روش RT-PCR گزارش می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 609

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کریم پور م.ح.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  184-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  237
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 237

دانلود 30 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  2 (پیاپی 166)
 • صفحات: 

  323-335
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  819
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

 بیمارگر مهم اقتصادی مولد پژمردگی آوندی است که بیش از 160 گونه گیاهی را تحت تاثیر قرار می دهد. اغلب جدایه های این قارچ دامنه میزبانی وسیع دارند. چهل و پنج جدایه V. dahliae از میزبان متفاوت و مناطق مختلف ایران از میان گیاهان چوبی و زراعی مختلف بدست آمدند. تنوع ژنتیکی این جدایه ها براساس تعیین گروه های سازگاری رویشی انجام شد. سازگاری رویشی این جدایه ها با تلافی موتانت های نیت مکمل در کلیه ترکیبات ممکن مشخص گردید. سه گروه محلی سازگاری رویشی شناسایی و به صورت VCGB, VCGA و VCGC نشان داده شدند. همچنین گروه های سازگاری رویشی جدایه ها با استفاده از جدایه های مرجع بین المللی (OARDC) نیز تعیین گردید و دو گروه سازگاری رویشی در میان جدایه های مورد بررسی شامل VCG2B و VCG2A تعیین شد. 88% جدایه ها در VCG2B قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تنوع ژنتیکی V. dahliae بسیار کم بوده و گروه های سازگاری رویشی با محدوده جغرافیایی ارتباط ندارند. تخصص میزبانی این قارچ نیز مورد بررسی قرار گرفت. آزمون های بیماری زایی در مورد 11 گونه گیاه میزبان مختلف با 18 جدایه قارچ انجام شد. گیاهان مختلف به جدایه های قارچ واکنش های متفاوت نشان دادند و از نظر حساسیت به قارچ به سه دسته تقسیم شدند: گیاهان با حساسیت زیاد (بادنجان، پنبه، پسته و بامیه)، گیاهان با حساسیت متوسط (آفتابگردان، ترب و کلزا)، گیاهان با حساسیت کم (گوجه فرنگی، فلفل، تربچه و کلم). جدایه های مختلف هم روی هر گیاه از نظر شدت بیماریزایی اختلاف معنی دار نشان دادند. گیاه نعناع که با 5 جدایه مایه زنی شده بود حساسیت کمتری نسبت به سایر میزبان های مورد آزمایش نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 819

دانلود 230 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  114-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  665
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

گونه Onobrychis sanandajensis متعلق به بخش Onobrychis به عنوان گونه جدیدی از غرب ایران نامگذاری و شرح داده می شود. گونه جدید در شکل، اندازه و تعداد جفت برگچه؛ اندازه کاسه گل؛ رنگ و اندازه جام گل و ویژگی های نیام با O. megataphros، O. shahpurensisو O. neychalanensis تفاوت دارد. علاوه براین، توضیحات گونه جدید همراه با تصاویر و ویژگی های کلیدی آن در مقایسه با گونه هایی که بیشترین مشابهت را با آرایه جدید دارند ارائه می گردد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 665

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  348-358
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  572
 • دانلود: 

  222
چکیده: 

مقدمهتشخیص زود هنگام سرطان، به دلیل مرگ و میر بالای ناشی از آن، امری حیاتی است. ضایعات پیش سرطانی دهان، پتانسیل تبدیل به SCC (Squamous cell carcinomas) یا سرطان سلول سنگفرشی را دارند و باید بررسی شوند. براش سیتولوژی، یک روش ساده است که نمونه ای از اپی تلیوم می دهد. آنالیز کامپیوتری، نقش مهمی در تفسیر نمونه های پاتولوژی دارد. مواد و روش هانرم افزار مورد نظر، توسط گروه مهندسی در شبکه ی عصبی طراحی شد و توسط نمونه های تهیه شده از بیماران، آموزش دید. در مرحله ی بعد، از تعداد 20 بیمار مبتلا به سرطان و 20 فرد سالم، نمونه ی براش سیتولوژی تهیه شد. از هر لام، 50 تصویر دیجیتال توسط دوربین زیر میکروسکوپ گرفته شد و وارد نرم افزار گردید. نتایج به صورت سالم و ناسالم ثبت گردید. داده ها توسط نرم افزار Excel مورد بررسی آماری قرار گرفتند. یافته هانرم افزار مورد مطالعه در کل 2000 تصویر دیجیتال، 91 خطا داشت. مقایسه ی نتایج نرم افزار با نتایج اسکالپل بیوپسی بیماران، توسط آزمون فیشر، تفاوت معنی داری نشان نداد (0/004 = p value). نتیجه گیریبر اساس نتایج این مطالعه، نرم افزار طراحی شده، دارای حساسیت و اختصاصیت بالایی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 572

دانلود 222 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  140-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  481
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

براساس نمونه های جمع آوری شده از نواحی نیمه بیابانی شمال شرق ایران، 53 گلسنگ گزارش می شود. چهار گونه (Caloplaca albovariegata، Rinodina afghanica، Lecidea promixta و Schaereria fuscocinerea) برای اولین بار از ایران و 17 گونه دیگر نیز از شمال شرق کشور معرفی می شوند. همچنین 32 گونه از نواحی جدیدی واقع در شمال شرق گزارش می گردد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 481

دانلود 176 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حجت سیدحسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  281-287
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  614
 • دانلود: 

  140
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 614

دانلود 140 استناد 0 مرجع 0
litScript