نتایج جستجو

2394

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

240

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  65
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  307
 • دانلود: 

  190
چکیده: 

مناطق ساحلی از لحاظ ذخائر آب زیرزمینی حائز اهمیت زیادی می باشند که برای مدیریت و برنامه ریزی صحیح در این مناطق لازم است تا وضعیت سفره های آب زیرزمینی مطالعه شود. در این تحقیق حد تداخل آب شور و شیرین در آبخوان ساحلی نور بررسی شد، برای این منظور خط ساحلی به طول 3000 متر انتخاب و در امتداد آن 3 مقطع مطالعاتی عمود بر خط ساحلی به فاصله 1500 متر تعیین شدند. در هر 3 مقطع در فاصله 500 متری ساحل دریا 10 نقطه مطالعاتی به فاصله 50 متر انتخاب شد سپس در فاصله های 600، 800، 1100و 1500 متری نقاط مطالعاتی انتخاب شدند. در هر یک از نقاط مطالعاتی برای تعیین حد تداخل آب شور و شیرین از روابط وروریچ، ژئوالکتریک، ژئوالکترومغناطیسی و اطلاعات مشاهداتی استفاده شد. برای اجرای رابطه وروریچ پارامترهای لازم برای مقاطع مطالعاتی تهیه شدند و عمق آب شیرین و آب شور در ماه های اردیبهشت و مرداد سال 1394 با استفاده از این رابطه تعیین شد. مطالعات ژئوالکتریک نیز با استفاده از اطلاعات شرکت آب منطقه ای مازندران و چاه های اکتشافی موجود بررسی شد. برای تهیه اطلاعات حدتداخل آب شور و شیرین با استفاده از دستگاه ژئوالکترومغناطیسی اقدام به نمونه برداری میدانی حدتداخل در نقاط مطالعاتی شد و مقادیر اندازه گیری شده ثبت شد. برای بررسی میزان صحت نتایج حاصل از روش های فوق، از اطلاعات مشاهداتی موجود در برخی نقاط استفاده شد. عمق تداخل در مقاطع مطالعاتی با استفاده از روش های وروریچ، ژئوالکترومغناطیس و ژئوالکتریک به ترتیب بین 8/40 تا 26/209، 45 تا 163 و 80 تا 130 متر می باشد. با توجه به داده های مشاهداتی روش ژئوالکترومغناطیسی نسبت به سایر روش های مطالعاتی از دقت بالاتری برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 307

دانلود 190 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  44
 • صفحات: 

  52-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

آب های زیرزمینی از مهمترین و قابل اعتمادترین منابع آبی برای کشاورزی و شرب می باشند. در مناطق ساحلی به دلیل نفوذ آب شور دریا تعیین حد تداخل آب شور و شیرین برای ساکنین این مناطق از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این تحقیق خصوصیات آبخوان های ساحلی غرب و شرق بابلسر با استفاده از مطالعات ژئوالکتریک و ژئوالکترومغناطیس بررسی شد، که این روش ها از دقیق ترین روش های موجود در این زمینه می باشند. برای این منظور شش مقطع مطالعاتی عمود بر خط ساحلی در این مناطق انتخاب شدند، در هر مقطع در امتداد خط ساحلی، ابتدا 10 نقطه مطالعاتی با فاصله های 50 متری و سپس پنج نقطه مطالعاتی با فاصله های 100، 200، 300، 400 و 500 متری انتخاب شدند. جهت تعیین حد تداخل آب شور با روش ژئوالکتریک از اطلاعات چاه های اکتشافی نیز استفاده شد. با توجه به اطلاعات مشاهداتی در برخی نقاط نتایج حاصل از بررسی های انجام شده نشان داد که روش ژئوالکترومغناطیس نسبت به روش ژئوالکتریک از دقت بیشتری برخوردار می باشد. همچنین نتایج نشان داد که عمق تداخل آب شور و شیرین در نقاط مطالعاتی واقع در مقاطع غرب بابلسر نسبت به مقاطع شرق بابلسر بیشتر می باشد. به طور کلی با توجه به عمق های تداخل به دست آمده آسیب پیشروی آب شور در هر دو منطقه وجود دارد و لازم است با استفاده از عملیات مدیریتی از افزایش پیشروی آب شور در این مناطق جلوگیری شود.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 125 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  673-688
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  817
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

تغییرات کیفیت آب زیرزمینی یکی از معضلاتی است که بخصوص در مناطق خشک با توجه به روند برداشت زیاد آب و کاهش تغذیه سبب بروز نگرانی در بین مدیران و برنامه ریزان منابع آب شده است. همچنین بیش از 70 درصد آبخوان های ایران علاوه بر مشکل کم آبی بحران زیست محیطی نیز داشته و در مناطق کویری هجوم جبهه های آب شور کویری براثر برداشت بی رویه آب سبب شده تا غلظت املاح افزایش یافته و سبب بروز مشکلات زیست محیطی شود. در این مطالعه با استفاده از مدل کیفی MT3D که یکی از ماژول های مدل MODFLOW می باشد شبیه سازی کیفی آبخوان با استفاده از غلظت TDS در چاه های منطقه انجام گرفت. یک دوره آماری 5 ساله با گام زمانی 6 ماهه جهت شبیه سازی انتخاب و واسنجی این مدل با درنظر گرفتن ضریب 0.5 برای نسبت افقی به پخش طولی، 0.2 برای نسبت عمودی به پخش طولی، 1 متر برای ضریب پخش مولکولی موثر و 20 برای پخشیدگی طولی انجام گردید. پیش بینی آتی وضعیت کیفی آبخوان نشان داد که ادامه روند برداشت آب سبب هجوم جبهه های آب شور کویری و افزایش غلظت TDS در طی 5 سال آینده خواهد شد. لذا نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدیریت برداشت از آب زیرزمینی با استفاده از سناریو مدیریتی کاهش برداشت آب از منابع زیرزمینی به منظور بهبود کیفیت آب آبخوانهای کویری و ممانعت تهاجم آب شور کویری به آنها با توجه خشکسالی های اخیر ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 817

دانلود 265 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  107-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1578
 • دانلود: 

  308
چکیده: 

The use of a proper leak detection system in pipelines is of crucial importance in water transmission systems. In these methods, we should consider the time and accuracy of leak detecting procedure for preventing energy loss and reducing environmental impacts. In these days, seawater transmission lines are used for cooling systems, and for injecting water into the oil wells to improve oil recovery. Due to the more environmental impacts of SALTWATER, the leak detection system must have appropriate accuracy and speed in leak detection. The purpose of this paper is to choose a leak detection system for a SALTWATER transmission line. First of all, the specifications of different leak detection systems are provided. Finally, according to the mentioned project conditions, the most suitable method-fiber optic system-is recommended for these conditions. The most important advantages of this system are high accuracy, rapid leak detecting, and the ability of online monitoring of other parameters, such as temperature distribution or detecting intrusion into the buried line areas. These abilities result in improving safety and optimizing operating costs.

آمار یکساله:  

بازدید 1578

دانلود 308 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ABDUL RAHIM S. | ABDUL GHANI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  436-444
تعامل: 
 • استنادات: 

  370
 • بازدید: 

  10642
 • دانلود: 

  13642
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10642

دانلود 13642 استناد 370 مرجع 0
نویسندگان: 

ABDULLAH M.H. | KASSIM M.A. | HANAPI M.N.

نشریه: 

BORNEO SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  806
 • بازدید: 

  27399
 • دانلود: 

  18529
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 27399

دانلود 18529 استناد 806 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  21-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101356
 • دانلود: 

  85046
چکیده: 

There is a close connection between SALTWATER intrusion into aquifers and groundwater extraction. Freshwater extraction in coastal aquifers is one of the most important reasons for the SALTWATER intrusion into these aquifers. Condition of extraction system such as well depth, discharge rate, SALTWATER concentration and etc. could affect this process widely. Thus, investigating different extraction conditions comprises many management advantages. In the present study, the effects of freshwater extraction on SALTWATER interface displacement have been investigated in a laboratory box. Three different well depths (H) were considered with combinations of 3 different extraction rates (Q) and 3 SALTWATER concentrations (C) for detailed investigation of the effects of these factors variations on SALTWATER displacement. SEAWAT model has been used to simulate all the scenarios to numerically study of the process. The experimental and numerical results showed that when the C and Q rates were small and the well depth was shallow, the SALTWATER interface wouldn’t reach the extraction well, so the extracted water remained uncontaminated. When the C and Q rates were increased and the well was deepened, the salinity of the extracted water became higher. When the Q and C rates were high enough, in the shallow well depth, the final concentration of the extracted water was low but a huge part of the porous media was contaminated by the SALTWATER, furthermore when the well was deepened enough, the final concentration of the extracted water was increased but a small part of the porous media was contaminated by the SALTWATER. Finally, the results showed that when the Q and H rates were high enough, the extraction well behaved like a barrier and didn’t allow the advancing SALTWATER wedge toe to be intruded beyond the wells.

آمار یکساله:  

بازدید 101356

دانلود 85046 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

HANNON G.J.

نشریه: 

NATURE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  418
 • شماره: 

  6894
 • صفحات: 

  244-251
تعامل: 
 • استنادات: 

  766
 • بازدید: 

  17693
 • دانلود: 

  15153
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17693

دانلود 15153 استناد 766 مرجع 0
نشریه: 

اقیانوس شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  67-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  933
 • دانلود: 

  233
چکیده: 

این مقاله به بررسی آزمایشگاهی و عددی نحوه نفوذ شوری در یک آبخوان آزاد ساحلی در مقیاس آزمایشگاهی و در دو حالت دایمی و غیردایمی پرداخته است. از مدل عددی SEAWAT به منظور شبیه سازی نتایج آزمایشگاهی استفاده گردید و توانایی این مدل در پیش بینی میزان شوری مورد ارزیابی قرار گرفت. مقایسه نتایج آزمایشگاهی و عددی نشان می دهد که اگرچه مدل عددی زبانه شوری را اندکی بیشتر از میزان نفوذ در آزمایشگاه نشان می دهد، اما می توان گفت که مدل عددی با دقت مناسبی قادر به شبیه سازی شرایط آزمایشگاهی است. همچنین مقایسه نتایج نشان می دهد که مدت زمان رسیدن به حالت دایمی در شبیه سازی عددی و آزمایشگاهی تقریبا برابر بوده است. به منظور مقایسه ضخامت ناحیه انتقالی در مدل و آزمایشگاه، خطوط هم غلظت %5 و %95نیز در مدل عددی به دست آمد. نتایج حاکی از ضخیم تر بودن ناحیه انتقالی در مدل عددی نسبت به نتایج آزمایشگاهی بوده که با واسنجی پارامتر پراکندگی هیدرودینامیکی در مدل، این اختلاف کاهش یافته است. در پایان، با ترسیم خطوط جریان، نحوه حرکت جریان های آب شور و شیرین در داخل آبخوان، وضعیت جریان در نزدیکی گوه شوری و همچنین نحوه خروج آن ها از محیط نشان داده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 933

دانلود 233 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  113-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51555
 • دانلود: 

  23908
چکیده: 

Four halotolerant fungal isolates originating from the SALTWATER Lake Urmia in Iran wereselected during a screening program for salt resistance and a-amylase activity. The isolates were identified based on sequencing the ITS region and a part of the β -tubulin gene, as Penicillium chrysogenum (isolate U1; CBS 132820), Fusarium incarnatum (isolate U2; CBS 132821), and Penicillium polonicum (isolate U3; CBS 132822, and isolate U4; CBS 132823). The growth of these isolates was determined by measuring the colony diameter and mycelia dry weight in Sabouraud dextrose agar and yeast nitrogen base medium supplemented with NaCl, KCl, and LiCl. Isolate U4 showed a growth up in 15% NaCl and U1 was the only isolate that could grow in 20% KCl. None of the strains grew in a media containing LiCl. The salt supplemented medium did not increase the size of colony diameter in all isolates (p>0.05). The ability of the selected isolates for amylase production was quantitatively tested and showed that P. polonicum isolate U4 was the most potent producer of amylase with a yield of 260.9 U/L after 60 h, whereas P. polonicum isolate U3 was the lowest one with a production level of 97.9 U/L after 48 h. P. polonicum isolate U4 could be a suitable candidate for production of amylase on an industrial scale after optimization.

آمار یکساله:  

بازدید 51555

دانلود 23908 استناد 0 مرجع 0
litScript