نتایج جستجو

4633

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

464

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  151-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  738
 • دانلود: 

  240
چکیده: 

مقدمه: مصرف انسولین از طریق دهان بهترین و ساده ترین روش تجویز این هورمون می باشد. در این مطالعه ابتدا نانولیپوزوم های انسولین پوشش دار شده با ماده کیتوزان با فرمولاسیونی جدید تهیه شد و سپس کارایی آن جهت حمل و نگهداری این هورمون در شرایط in vitro مورد بررسی قرار گرفت.هدف: هدف از این مطالعه تهیه نانولیپوزوم های انسولین خوراکی با فرمولاسیونی جدید و بررسی کارایی آن در شرایط in vitro بوده است.مواد و روش ها: محلول نانولیپوزوم های حاوی انسولین با بار سطحی منفی به روش تبخیر فاز معکوس با استفاده از مواد نظیر لیستین، کلسترول، ستیل دی فسفات و بتاسیکلو دکسترین با فرمولاسیون های متفاوت تهیه گردید و سطح خارجی نانولیپوزوم ها با کیتوزان پوشش دار شد. سپس ضریب محصورکنندگی نانولیپوزوم های تهیه شده پس از تخریب غشاء نانولیپوزوم ها به روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری گردید و کارایی نانولیپوزوم های تهیه شده در جلوگیری از هضم و تخریب انسولین توسط آنزیم های پپسین و تریپسین مورد مطالعه قرار گرفت.نتایج: تحقیقات نشان داد که ضریب محصورشوندگی انسولین در نانولیپوزوم های تهیه شده با فرمولاسیون جدید به کار رفته به طور قابل توجه نسبت به سایر فرمولاسیون های دیگر بیشتر بوده و معادل 0.16±79 می باشد. در تمام شرایط مورد مطالعه بر خلاف عملکرد نانولیپوزوم های فاقد پوشش کیتوزان و نیز انسولین به فرم آزاد، نانولیپوزوم های پوشش دارشده با کیتوزان از هضم و تخریب انسولین توسط آنزیم های پپسین و تریپسین جلوگیری نمودند.نتیجه گیری: با توجه به ضریب محصورشوندگی بالا و کارا بودن نانوکپسول های حاوی انسولین تهیه شده در شرایط آزمایشگاهی می توان از این فرمولاسیون جدید جهت تهیه انسولین خوراکی استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 738

دانلود 240 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  279
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  409
 • دانلود: 

  114
چکیده: 

مقدمه: افراد مبتلا به جراحت های حرارتی، افزایش کاتابولیسم پروتئین، تاخیر بهبود زخم، پاسخ ایمنی ضعیف و شیوع عفونت دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 8 ماه تمرین مقاومتی بر سطوح (Growth hormone) GH، 3IGFBP (INSULIN-like growth factor binding protein3) و IGF1 (INSULIN-like growth factor1) پلاسمای افراد مبتلا به سوختگی شدید بود.روش ها: روش پژوهشی از نوع مورد منفرد با طرح خط پایه چندگانه شرکت کنندگان بود. آزمودنی های این پژوهش دو زن با سوختگی شدید (درجه 3) در دامنه سنی 30-20 سال در بیمارستان سوانح سوختگی مرکزی شهر بودند، که پس از تعیین موقعیت خط پایه، به صورت پلکانی وارد طرح پژوهشی شدند. بیماران طی 8 ماه مداخله انفرادی، تمرین های مقاومتی انجام دادند و یک ماه پس از پایان مداخله، به مدت 2 ماه پی در پی تحت آزمون پیگیری قرار گرفتند. ابزار سنجش پژوهش حاضر نمونه گیری خونی، به منظور اندازه گیری GH،IGF1 و IGFBP3 بود. نمونه های خونی به صورت ناشتا و 24 ساعت پس از تمرین ها در پایان هر ماه گرفته شد.یافته ها: بر اساس شاخص های آمار توصیفی و تحلیل دیداری، تمرین های مقاومتی در هر دو آزمودنی موجب تغییر در سطوح IGF1، IGFBP3 و GH شد. (Percentage of non-overlapping data) PND در 75 GH درصد برای آزمودنی اول و 87.5 درصد برای آزمودنی دوم و PND درIGF1   100 IGFBP3 ودرصد برای هر دو آزمودنی به دست آمد.نتیجه گیری: به نظر می رسد تمرین مقاومتی طولانی مدت بتواند باعث افزایش عوامل رشدی در افراد مبتلا به سوختگی شدید شود و یک محرک قوی برای سنتز پروتئین در این افراد باشد، یا از اثرات کاتابولیکی به وجود آمده پس از سوختگی و یا روند معکوس و کاهش بیش از حد این عوامل رشدی، پس از سوختگی جلوگیری کند و در نتیجه، باعث تسریع در بهبود جراحت ها شود.

آمار یکساله:  

بازدید 409

دانلود 114 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

PHYSIOLOGICAL REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  98
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  2133-2223
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  8285
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8285

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

RADERMECKER R.P. | PIERARD G.E. | SCHEEN A.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  21-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  22080
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22080

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
نویسندگان: 

RADERMECKER R.P. | SCHEEN A.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  348-355
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  25913
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25913

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  259-266
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2057
 • دانلود: 

  280
چکیده: 

مقدمه: کبد یکی از ارگان های اصلی بدن در متابولیسم کربوهیدرات ها می باشد. اختلال در متابولیسم گلوکز و دیابت به طور شایعی در بیماران سیروز دیده می شود. مقاومت به انسولین می تواند نقش مهمی در پیش آگهی بیماران سیروز کبدی داشته باشد.هدف: در این مطالعه به بررسی میزان ابتلا و مقایسه شیوع دیابت در بیماران سیروزی نسبت به افراد عادی جامعه و عوامل موثر بر آن پرداخته ایم.مواد و روش ها: این مطالعه مورد - شاهدی به روش نمونه گیری تصادفی ساده بر روی 100 بیمار مبتلا به سیروز بستری شده در بیمارستان های آریا، 22 بهمن و 17 شهریور مشهد انجام شده است. برای بیماران پرسش نامه هایی تکمیل شد. دیابت بر اساس شرح حال مبنی بر ابتلا به دیابت و مصرف داروهای آن و یا قندخون ناشتا (FBS) بیشتر یا مساوی 126 میلی گرم در دسی لبتردر دو نوبت مشخص شد. شیوع دیابت در بیماران مبتلا به سیروز با شیوع آن در جمعیت عادی و تاثیر عوامل مختلف در دو گروه بررسی گردید. اطلاعات با استفاده از تست های Pearson Chi-square و Fisher exact test آنالیز گردید.نتایج: از 100 بیمار مبتلا به سیروز 37 نفر زن و 63 نفر مرد و میانگین سنی بیماران 63.57 سال بود. شیوع دیابت و اختلال در تحمل گلوکز (IFG) در این بیماران بسیار بیشتر از جمعیت عادی بود (P<0.05). در مقایسه گروه مورد و شاهد بین ابتلا به سیروز و ابتلا به دیابت از لحاظ جنس، F>M و در سن بیش از 60 سال ارتباط معنی دار بود. هم چنین سابقه فامیلی دیابت و شدت سیروز نیز معنی دار بود. در بین عوارض سیروز، شیوع دیابت در آنسفالوپاتی و آسیت بیشتر بود.نتیجه گیری: در این مطالعه مشخص شد که بیماران مبتلا به سیروز بیشتر در خطر ابتلا به دیابت هستند. جنس مونث، سن بالاتر از 60 سال، سابقه فامیلی دیابت، شدت بیماری کبدی و وجود آنسفالوپانی و آسیت از عوامل موثر بر پیدایش دیابت در این بیماران هستند. غربالگری منظم دیابت می تواند در تشخیص زودرس و درمان بیماران مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2057

دانلود 280 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

CIFARELLI VINCENZA | HAYS DREW | HURSTING STEPHEN D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  422-424
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67662
 • دانلود: 

  31032
چکیده: 

The role of INSULIN and INSULIN growth factor-1 (IGF-1) in the brain has been extensively revaluated in the last two decades. Several previous studies have shown that INSULIN is involved in a number of neurotrophic, neuromodulatory, and/or neuroendocrine effects, including the appetite control and energy expenditure and the interaction between INSULIN resistance, diabetes, and amyloid deposition in Alzheimer's disease (1, 2).INSULIN acts as a growth factor in the brain, providing a neuroprotective action by activating dendritic sprouting, regeneration and stem cell proliferation (3). Together with other peptides, like ghrelin or cholecystokinin, INSULIN is involved in the complex neuropeptidergic signaling network in the hypothalamus which regulates anabolic and catabolic balance (4)...

آمار یکساله:  

بازدید 67662

دانلود 31032 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ABDI HENGAMEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30465
 • دانلود: 

  40550
چکیده: 

INSULIN, as the oldest therapeutic agent in the management of diabetes mellitus (DM), has always ranked high among different pharmacologic products in all clinical practice guidelines on standard care of DM. INSULIN is the most effective agent for glycemic control and glycated hemoglobin (HbA1c) reduction that can be used in all stages of type 2 DM as monotherapy or combined with other glucose-lowering agents (1, 2). . . .

آمار یکساله:  

بازدید 30465

دانلود 40550 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZIERATH J.R. | KROOK A. | WALLBERG HENRIKSSON H.

نشریه: 

DIABETOLOGIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  821-835
تعامل: 
 • استنادات: 

  928
 • بازدید: 

  28131
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 28131

دانلود 29822 استناد 928 مرجع 0
نویسندگان: 

FROSIG C. | RICHTER E.A.

نشریه: 

OBESITY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  15-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  16468
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16468

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
litScript