نتایج جستجو

4689

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

469

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

TILLMANN P.

نشریه: 

GERMAN ECONOMIC REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  86-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  451
 • بازدید: 

  19435
 • دانلود: 

  27201
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19435

دانلود 27201 استناد 451 مرجع 0
نویسندگان: 

DU D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  36-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  904
 • بازدید: 

  31187
 • دانلود: 

  27293
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31187

دانلود 27293 استناد 904 مرجع 0
نویسندگان: 

BRITO R.D. | BYSTEDT B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  91
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  198-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  14187
 • دانلود: 

  27940
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14187

دانلود 27940 استناد 454 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

EFTEKHARI MAHABADI S. | KIAEE H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  113-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55308
 • دانلود: 

  28852
چکیده: 

This paper focuses on developing models to study influential factors on the INFLATION rate for a panel of available countries in the World Bank data base during 2008-2012. For this purpose, Random effect log-linear and Ordinal logistic models are used for the analysis of continuous and categorical INFLATION rate variables. As the original INFLATION rate response to variables shows an apparent right skewness, the log transformation in the linear mixed effect model seems necessery. In the ordinal logistic mixed effect model, as a new approach, the INFLATION rate variable is categorized based on two threshols to increase model predictibality and precision. These two models consider the potential serial correlation between annual infltion rates and categories through introducing some latent random effect parameters. The results of both models show that money growth, GDP, oil price and income levels of the available countries are significant predictors with increasing effect on the next year INFLATION rate category. Using the categorical INFLATION response variable yields some superior results where government expenditure, exchange rate and capital formation are also detected as significant determinants of ordinal INFLATION variable. Also, the random effect variance is highly significant in both models which shows the necessery need for consideration of the potential association of INFLATION variables across time.

آمار یکساله:  

بازدید 55308

دانلود 28852 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

WEI C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  2-3
 • صفحات: 

  325-346
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  32573
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 32573

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2 (پیاپی 38)
 • صفحات: 

  63-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1277
 • دانلود: 

  431
چکیده: 

اساسی ترین مفهوم در ارزیابی اندازه گیری های مربوط به وضعیت مالی و نتایج عملکرد موسسه ها، مفهوم حفظ سرمایه است. از این دیدگاه، تحقق سود واقعی به معنای پدید آمدن مازادی است که برداشت و مصرف غیر تولیدی خللی در سرمایه اصلی پدید نیاورد. از آنجا که هر موسسه تجاری باید سالانه مبالغی به عنوان سهم سود، بهره وام و مالیات بر درآمد به صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان و مقامات دولتی بپردازد، تشخیص این که مبالغ توزیع شده بازده سرمایه است یا بازگشت سرمایه اهمیت حیاتی دارد. در تحقیق حاضر اثرات تورم بر روی سود و مالیات شرکت های صنایع فلزی فابریکی و فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا آمار و اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی شرکت های مربوطه، ماهنامه، گزارش های ادواری بورس و بانک مرکزی استخراج شده و براساس روش گمانه زنی دیویدسون، استیکنی و ویل، تعدیل گردیده و با صورت های مالی واقعی طی سال های (1376 تا 1378) مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سال های مورد بررسی، بین سود گزارش شده و تعدیل شده، تفاوت معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر، تورم باعث فرسایش سرمایه شرکت ها گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1277

دانلود 431 استناد 1 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BUDINA NINA | MALISZEWSKI WOJCIECH | MENIL GEIRGES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  31946
 • دانلود: 

  30307
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31946

دانلود 30307 استناد 467 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  687
 • دانلود: 

  309
چکیده: 

در این مقاله به مطالعه مدل های تورمی ناهمسانگرد می پردازیم. در این مدل ها معمولاً یک میدان پیمانه ای آبلی که به صورت غیرکمینه به میدان تورمی جفت شده است، در دینامیک تورم نقش بازی می کند. در حضور یک میدان برداری، جواب زمینه ناهمسانگرد بوده و به شکل متریک بیانکی است. البته برای سازگاری مدل با مشاهدات رصدی، مقدار ناهمسانگردی زمینه باید ناچیز باشد. با محاسبه اختلالات کیهانی در این مدل ها با بکارگیری سازوکاز، طیف توان ناهمسانگرد را به دست می آوریم. نشان می دهیم که انتقاد ارائه شده در ]4[ وارد نیست و می توان در حد غیرجاذب نیز محاسبات را تکرار کرد و طیف ناهمسانگرد را محاسبه کرد. با استفاده از قیود رصدی روی دامنه ناهمسانگردی چهار قطبی، نشان می دهیم که سهم انرژی میدان برداری در انرژی کل در دوران تورم باید بسیار کوچک باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 687

دانلود 309 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LEVIN A.T. | NATALUCCI F.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  86
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  51-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  32592
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 32592

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  73-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  434
 • دانلود: 

  209
چکیده: 

در این مقاله تورم میانی-لگاریتمی، با استفاده از میدان های اسکالرکانونیک2 بر روی شامه3 بررسی شده است. با استفاده از شرایط غلتش آرام معادلات حرکت برای میدان کانونیک به دست آمده و با استفاده از پارامترهای اختلال نتایج به مشاهدات و داده های پلانک ارتباط داده شده است. نتایج این مدل با مشاهده ها هم خوانی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 434

دانلود 209 استناد 0 مرجع 0
litScript