نتایج جستجو

4702

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

471

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (11)
 • صفحات: 

  51-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  389
 • دانلود: 

  282
چکیده: 

در این تحقیق تاثیر سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران با هم مقایسه شده است. تغییرات حجم پول به عنوان نماینده سیاست های پولی و تغییرات مخارج دولتی به عنوان نماینده سیاست های مالی بر اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این کار در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید (DSGE) با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سال های 94-1357 انجام شده است. تعادل عمومی اقتصاد شامل پانزده معادله بوده و از فرآیند بهینه سازی رفتار خانوارها و بنگاه ها در کنار قواعد سیاست گذاری دولت و بانک مرکزی به دست آمده اند. تخمین پارامترهای مدل با به کارگیری روش بیزین و کالیبراسیون انجام گردیده است. نتایج نشان داد، شوک افزایش حجم پول، باعث افزایش تولید، سرمایه گذاری و اشتغال در کنار افزایش تورم می شود. همچنین شوک افزایش مخارج دولتی، تولید، اشتغال و تورم را افزایش داده اما سرمایه گذاری خصوصی را کاهش می دهد. نتایج حاکی از آن است، شدت اثرگذار ی شوک مخارج دولتی و همچنین ماندگاری آن، بیشتر از شوک حجم پول است.

آمار یکساله:  

بازدید 389

دانلود 282 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  341-364
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  3432
چکیده: 

It is not possible to manage the INFLATION rate without recognizing the factors affecting it, including how the expected INFLATION is formed. In this study, the formation of INFLATION expectations has been simulated and tested in the form of comparative extrasensory expectations (considering the trend) in comparison with past INFLATION rates using Quantile econometric method and the new Phillips-Keynesian hybrid curve. For this purpose, the annual data of INFLATION rate, production gap and expected INFLATION simulation during the years 1357 to 1395 have been used. Based on the model estimation results, in the lower quantities of the INFLATION rate, the expected INFLATION using the past INFLATION rate is statistically more significant and the higher the INFLATION rate, the better the modeling using the past INFLATION trend gives better results. In the Iranian economy, which is associated with high levels of INFLATION, the formation of INFLATION expectations of economic agents is more compatible with the past INFLATION trend. Therefore, in order to reduce INFLATION expectations and achieve low levels of INFLATION in consecutive years, it is much more important to pay attention to the past INFLATION trend than the previous INFLATION rate.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 3432 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  87-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  275
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

هدف مطالعه حاضر بررسی نقش ابزارهای سیاستی از قبیل نرخ بهره و نرخ ارز بر هدفگذاری تورم در قالب مدل کینزین­ های جدید با لحاظ ناهمگنی انتظارات کارگزاران اقتصادی بود. برای این منظور اطلاعات آماری دوره زمانی 1368-1397 بر اساس فراوانی داده­ های فصلی مورد استفاده قرار گرفت. در این مطالعه الگوی انتظارات عقلائی و انتظارات محدود شده مبتنی بر الگوی انتظارات تطبیقی برای اعمال محدودیت های عملگرهای شکل دهی انتظارات در کارگزاران اقتصادی به منظور پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شوک نرخ ارز و نرخ بهره از طریق شوک هزینه ای منجر به افزایش در نرخ تورم شده است. همچنین در شرایطی که انتظارات کارگزاران اقتصادی به صورت عقلائی باشد نسبت به زمانی که انتظارات به صورت تطبیقی شکل گرفته باشد از درجه انعطاف پذیری کمتری برخوردار بوده است. بنابراین با توجه به تاثیر قابل توجه نوع شکل گیری انتظارات کارگزاران اقتصادی در انتظارات تورمی، مشخص می گردد در کشور در زمان افزایش شدید تورم، انتظارات تورمی نیز موجب تشدید افزایش نرخ تورم می گردد و این موضوع افزایش نوسانات تورم را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

آمار یکساله:  

بازدید 275

دانلود 244 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  47-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  873
 • دانلود: 

  278
چکیده: 

هدف مقاله حاضر، بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی با استفاده از رگرسیون چرخشی مارکوف بر اساس اطلاعات ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده در ایران، طی دوره 1391:6-1369:10 می باشد. برای رسیدن به این هدف نااطمینانی تورمی بر اساس الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشت کننده تعمیم یافته برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب الگوی خود بازگشت کننده چرخشی مارکوف نشان می دهد که سری زمانی نرخ تورم در طول دوره مورد بررسی از دو رژیم مختلف تبعیت می کند به طوری که در رژیم اول با میانگین بالا و نوسان پایین و در رژیم دوم با میانگین پایین و نوسان بالا روبرو است. هم چنین بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی نشان می دهد که در هر دو رژیم یاد شده، افزایش نرخ تورم به افزایش نااطمینانی تورمی منجر شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 873

دانلود 278 استناد 0 مرجع 7
نویسندگان: 

FALAHI MOHAMMAD ALI | HAJAMINI MEHDI

نشریه: 

IRANIAN ECONOMIC REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  101-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  52798
 • دانلود: 

  26169
چکیده: 

this paper investigates the asymmetric behavior of INFLATION. We use logistic smooth transition autoregressive (LSTAR) model to characterize the regime-switching behavior of Iran’ s monthly INFLATION during the period May 1990 to December 2013. We find that there is a triple relationship between the INFLATION level, its fluctuations and persistence. The findings imply that the behavior of INFLATIONary process is asymmetric. There are two INFLATIONary regimes in Iran’ s economy, one is stable with little fluctuations, and the other is unstable that lead to higher INFLATION, more fluctuations and higher persistence. The results also show that the persistence of INFLATION is significantly and positively related to INFLATION level. Therefore, the INFLATION tends to converge towards the long-run value slowly in the high-INFLATION regime compare to the low-INFLATION regime. For this reason, INFLATION rates tend to be self-generating and self-perpetuating INFLATIONary process in the higher-INFLATION regime (for example after 2011), while in the lower-INFLATION regime (for example during 2000 to 2005) is not.

آمار یکساله:  

بازدید 52798

دانلود 26169 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2 (پیاپی 38)
 • صفحات: 

  57-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  572
 • دانلود: 

  404
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 572

دانلود 404 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  133-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  224
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

امروزه دستیابی به ثبات مالی در کنار اهداف متداول ثبات تورم و تولید، از اهمیت ویژه ای در میان سیاست گذاران پولی و مقامات نظارتی برخوردار است. در این مطالعه، از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای دوره زمانی 1369: 1 تا 1393: 4 در اقتصاد ایران استفاده شد که در آن، معیاری از تکانه مالی هم وارد شده است. در این مدل، تکانه مالی به صورت کاهش پاداش یا حق العمل تامین مالی بیرونی بنگاه مدل سازی می شود. نتایج حاصل از مقایسه عملکرد قواعد سیاستی، نشان داد که به دنبال وقوع تکانه مالی انبساطی، نظام سیاست کلان احتیاطی که در آن از هر دو ابزار سیاست پولی و ابزار کلان احتیاطی برای مقابله با رشد بیش از حد اعتبارات استفاده می شود، موجب کاهش قابل توجه در پاداش تامین مالی بیرونی بنگاه شده و از این رو، به تلاطم کمتری در متغیر های اقتصاد از جمله تورم و تولید، منجر می شود. این امر موجب بهبود وضعیت رفاهی در اقتصاد ایران خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 224

دانلود 151 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  11-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  243
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

گسترش صادرات غیرنفتی یکی از الزامات مهم در اقتصاد ایران به شمار می رود. در این راستا، کاهش ارزش پول داخلی به عنوان یکی از راه های دست یابی به این هدف مطرح است هدف پژوهش حاضر ارائه ی بینشی جدید در رابطه با نحوه ی اثرگذاری نرخ ارز بر تورم کالاهای صادراتی غیرنفتی است. برای این منظور، از الگوی خورگرسیون برداری آستانه ای استفاده شد تا موضوع عبور نرخ ارز طی سال های 1395: 4-1376: 2 به صورت غیرخطی بررسی شود. طبق نتایج تحقیق، تکانه ی نرخ ارز با پاسخ مثبت شاخص تورم کالاهای صادراتی غیرنفتی همراه است. در عین حال، اثرگذاری تکانه ی مذکور قبل و بعد از تورم فصلی 8/0 % متفاوت است. به گونه ای که اگر تورم کالاهای صادراتی بیش تر از آستانه باشد، واکنش مثبت و شدیدتری نسبت به تکانه ی نرخ ارز خواهد داشت. این نتیجه را می توان به وابسته بودن فرآیند تولید به کالاهای واسطه ای وارداتی نسبت داد. بر این اساس، نمی توان انتظار داشت با کاهش ارزش پول ملی رقابت پذیری بین المللی برای صادرات غیرنفتی ایجاد شود.

آمار یکساله:  

بازدید 243

دانلود 197 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

XU Q.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  245-252
تعامل: 
 • استنادات: 

  445
 • بازدید: 

  8719
 • دانلود: 

  26097
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8719

دانلود 26097 استناد 445 مرجع 0
نویسندگان: 

VASHEGHANI FARAHANI S. | MASOUDI A.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  7-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  68342
 • دانلود: 

  23741
چکیده: 

In this article we aim to predict the behavior of a magnetized fluid which is governed by the Magnetohydrodynamic equation in the inviscid limit, which means that the Reynolds number is over 2000 and the system is turbulent. For this we need to have enough knowledge about Magnetohydrodynamics, the conditions governing it, stochastic processes and the methods of solving the KPZ and burgers equations, bearing in mind that this isn’t possible without studying different fields of turbulence and statistical mechanics. It is shown that there are relations between three nonlinear evolutionary equations named KPZ, Burgers and Magnetohydrodynamics, then from our findings not only the field moments can be calculated but also the time the singularities appear for the magnetohydrodynamics equation could be computed.

آمار یکساله:  

بازدید 68342

دانلود 23741 استناد 0 مرجع 0
litScript