نتایج جستجو

4750

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

475

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

Clinica Chimica Acta

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  498
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  90-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  476
 • بازدید: 

  8676
 • دانلود: 

  32195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8676

دانلود 32195 استناد 476 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  78
 • صفحات: 

  171-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1272
 • دانلود: 

  444
چکیده: 

در این تحقیق به منظور مطالعه رفتار بانک مرکزی در وضعیت بی ثباتی مالی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با لحاظ برخی واقعیت های مشاهده شده در اقتصاد ایران طراحی گردید. سپس بعد از بهینه یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات حاصل شد. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرها در برابر شوک تکنولوژی، شوک درآمد نفتی، شوک پولی، شوک مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت و شوک شاخص کل قیمت سهام تحت دو سناریو بانک مرکزی بررسی شد. بر اساس سناریوی اول، بانک مرکزی تنها به شکاف تولید و تورم از طریق تغییر رشد حجم پول واکنش می دهد و بر اساس سناریوی دوم، بانک مرکزی علاوه بر شکاف تولید و تورم به شکاف شاخص کل قیمت سهام نیز واکنش می دهد. نتایج حاصل از کالیبراسیون مدل خطی حاکی از آن است که در صورت بروز شوک تکنولوژی، شوک پولی و شوک هزینه های مصرفی دولت، تحت هر دو سناریو، نوسانات متغیرهای سود بنگاه واسطه ای، سرمایه گذاری خصوصی، تورم، تولید و رشد حجم پول تفاوت چندانی از خود نشان نمی دهند و در صورت بروز شوک سرمایه گذاری دولت و شوک درآمد نفتی، رشد حجم پول و تورم و سرمایه گذاری دولت تحت سناریوی دوم دارای نوسان بیشتری از سناریوی اول بوده است. اما با یک انحراف معیار شوک شاخص کل قیمت سهام، تحت سناریوی دوم، نوسان کمتری در متغیرهای مطرح شده نسبت به سناریوی اول وجود دارد. بنابراین، نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی متغیرها نشان می دهد که وضعیت شوک شاخص کل قیمت سهام، واکنش ملایم بانک مرکزی به انحرافات شاخص کل قیمت سهام از سطح تعادلی آن، منجر به کاهش دامنه نوسانات اقتصادی شده و ثبات کلی اقتصاد کلان را افزایش می دهد. همچنین، مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران حکایت از موفقیت نسبی مدل در شبیه سازی واقعیات اقتصاد ایران دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1272

دانلود 444 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  68
 • صفحات: 

  61-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  575
 • دانلود: 

  132
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه گرچه ESWL در درمان سنگ های ادراری تحول زیادی ایجاد کرده است ولی مواردی از سنگ ها وجود دارد که ISWL برای آنها بهتر می باشد.ما در این جا ضمن ارزیابی نتایج درمانی در 57 بیمار 19) زن و 38 مرد( که ESWL برای سنگ حالب تحتانی آنها ناموفق بوده و سپس با روش ISWL بوسیله پنوماتیک لیتوکلاست TUL شده اند روش tulp را به تفصیل بیان خواهیم کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 575

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  66
 • صفحات: 

  1-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  220
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

این مطالعه پیامدهای تکانه قیمت نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان را با در نظر گرفتن کانال های تجاری و مالی در کشورهای صادرکننده نفت بررسی می کند. در این راستا یک الگوی خودرگرسیون جهانی نفتی (GVAR) برای 15 کشور عمده صادرکننده نفت عضو اوپک و غیراوپک و 14 کشور اصلی واردکننده نفت به اضافه کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای بازه 2017-1990 برآورد شده است. در این مقاله نشان داده می شود که برخلاف تحقیقات انجام شده، ترکیب کانال های مالی و تجاری برای انتقال تکانه ریزش قیمت نفت مناسب است. توابع ضربه-واکنش نشان می دهد که تکانه ریزش قیمت نفت باعث کاهش ماندگار محصول در کشورهای صادرکننده نفت می شود. بعلاوه این تکانه در کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت باعث افزایش تورم می شود. بنابراین، تکانه ریزش قیمت نفت می تواند منجر به رکود-تورمی در این کشورها شود. بر اساس توابع ضربه-واکنش این تکانه در اغلب کشورهای توسعه یافته نفتی باعث کاهش تورم شده است. همچنین واکنش نرخ ارز واقعی به تکانه کاهش قیمت نفت نشان می دهد که بخش قابل توجهی از رفتار قیمت ها در کشورها می تواند ناشی از تورم وارداتی باشد. توجه به اثرات رکود-تورمی ناشی از تکانه ریزش قیمت نفت برای سیاست گذاران اقتصادی در کشورهای نفتی در حال توسعه از اهمیت برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 220

دانلود 165 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  38
 • صفحات: 

  7-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  214
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

درسال های اخیر برخی تحقیقات بر اهمیت منشاء تکانه های نفتی برای پویایی های اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت تمرکز داشته اند. الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) چارچوب مناسبی برای بررسی رفتار پویای متغیرهای کلان است. در ادبیات موجود تاکنون از این چارچوب برای بررسی تاثیر منشاء تکانه های نفتی بر متغیرهای کلان بصورت همزمان در دو کشور صادرکننده و واردکننده نفت استفاده نشده است. بنابراین، در این تحقیق با استفاده از این چارچوب به بررسی تفاوت اثرات ناشی از تکانه های سمت عرضه و تقاضای نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت پرداخته شده است. بعد از ساخت و حل الگو پارامترهای مورد نیاز با استفاده از داده های فصلی 1986: 1-2017: 4 برای کشور ایران به عنوان صادرکننده نفت که با بقیه جهان تجارت دارد، به روش بیزی برآورد شده است. بررسی نشان می دهد که تکانه کاهش تولید (با منشاء عرضه) نفت ایران، باعث کاهش تولید، تراز تجاری غیرنفتی، اشتغال، تورم و مصرف کشور شده است، درحالیکه تکانه نفتی با منشاء طرف تقاضا از طریق افزایش درآمد نفتی باعث افزایش تولید، تراز تجاری غیرنفتی اشتغال، مصرف و تورم می شود. همچنین در کشور واردکننده نفت تکانه سمت عرضه نفت، باعث رکود و افزایش هزینه های تولید شده و تولید و مصرف را کاهش و تورم را افزایش خواهد داد درحالیکه تکانه سمت تقاضای نفت با ایجاد تحرک در اقتصاد باعث رونق شده و تولید و تورم را افزایش می دهد. براین اساس، سیاستگذارها باید هنگام اتخاذ سیاست اقتصادی به منشاء تکانه نفتی توجه کنند زیرا بی توجهی به این مسیله می تواند پیامد های مخربی بر اقتصاد داشته باشد. در نظر گرفتن این موضوع بخصوص برای سیاستگذار اقتصادی درایران به عنوان یک کشور مهم نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 214

دانلود 199 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  153-179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  510
 • دانلود: 

  271
چکیده: 

اهداف سیاست گذار پولی به طور معمول در اقتصادهای مختلف، کاهش تورم و شکاف تولیداز مقدار هدف آن است. برای رسیدن به این اهداف، مقام پولی باید سیاست پولی مناسبی را اتخاذ کند. از آنجایی که مدل های اقتصادی با عدم اطمینان مواجه هستند، می بایست این نااطمینانی در اتخاذ سیاست پول مناسب مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی که در آن نرخ رشد پول، ابزار سیاست پولی معرفی شده، سیاست پولی صلاحدیدی در شرایط نااطمینانی شوک فشار هزینه و شوک فشار تقاضا با استفاده از رهیافت کنترل استوار هانسن و سارجنت (2002) بررسی شده است. سیاست پولی بهینه استوار (سیاست پولی در شرایط نااطمینانی) برای اقتصاد ایران در مورد فشار هزینه، تهاجمی تر از سیاست پولی در شرایط اطمینان است. ولی در مورد فشار تقاضا سیاست پولی بهینه ی استوار و سیاست پولی در شرایط اطمینان تفاوتی ندارند. با افزایش وزن تورم و وزن نرخ رشد پول در تابع زیان سیاست گذارپولی، سیاست پولی در شرایط نااطمینانی فشار هزینه، همچنان تهاجمی باقی می ماند.

آمار یکساله:  

بازدید 510

دانلود 271 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  81-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  257
 • دانلود: 

  170
چکیده: 

در این مقاله، به منظور بررسی چگونگی اثر گذاری نوسانات بازار سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکنزین (DSGE) طراحی و بعد از برآورد پارامترهای مدل بر اساس رویکرد بیزین و استفاده از داده های فصلی دوره 1374 الی 1393، توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به شوک های شاخص کل قیمت سهام، شوک پولی، شوک تکنولوژی و شوک مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولتی، بررسی و سپس وزن های بهینه مربوط به شکاف تورم، شکاف محصول و شکاف شاخص کل قیمت سهام در تابع سیاست گذاری پولی استخراج شده است. بر اساس نتایج، بررسی توابع عکس العمل آنی متغیرها در برابر شوک بازار سهام، نشان می دهد شوک شاخص کل قیمت سهام، اثر ناچیزی بر متغیرهای تولید و تورم داشته است که این می تواند به دلیل اندازه کوچک بازار سهام در ایران باشد. در پایان، با یافتن ضرایب بهینه برای شکاف تورم، تولید و شاخص کل قیمت سهام و زیان رفاهی بانک مرکزی تحت هر یک از سناریوها، این نتیجه حاصل شد که اولا، بانک مرکزی در توابع واکنش خود باید وزن بیشتری به تورم دهد؛ ثانیا، سناریویی که در آن وزن شکاف شاخص کل قیمت سهام صفر باشد، زیان رفاهی کمتری دارد، لذا واکنش بانک مرکزی به شکاف شاخص کل قیمت سهام منجر به کاهش رفاه اجتماعی خواهد شد. بنابراین توصیه می شود در شرایط رونق بازار سهام، بانک مرکزی از طریق کاهش حجم پول، مداخله ننماید.

آمار یکساله:  

بازدید 257

دانلود 170 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  71-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  196
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

در این مقاله با هدف شناسایی تاثیر شوک های مخارج دولت، پولی، مالی، نفتی و تکنولوژی بر قیمت و تولید در اقتصاد ایران با تاکید بر بخش مسکن یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی طراحی شده است. در این مدل، اقتصاد متشکل از یک خانوار نماینده، یک بنگاه تولیدکننده کالاهای نهایی در بخش مسکن و یک بنگاه تولیدکننده کالاهای نهایی در بخش غیر مسکن، زنجیره ای از تولیدکنندگان کالاهای واسطه ای در دو بخش مسکن و غیر مسکن و کارگزار دولت-مقام پولی است که ترکیبی از دولت و بانک مرکزی می باشد. اقتصاد کشور مورد بررسی، ایران، بسته فرض شده است. نتایج نشان می دهد که تکانه فناوری در بخش غیر مسکن باعث افزایش تولید و سرمایه گذاری و کاهش نرخ تورم در این بخش و افزایش مخارج مصرفی خانوارها شده و در بخش مسکن تولید و سرمایه گذاری را افزایش می دهد و با توجه به ارتباط پیشین بخش مسکن با بخش غیر مسکن، تولید در بخش غیر مسکن را نیز افزایش می دهد. افزایش نرخ رشد حجم پول به عنوان یک سیاست پولی باعث افزایش نرخ تورم و تولید در هر دو بخش می شود. همچنین با توجه به کشش بالاتر عرضه در بخش تولید کالاها و خدمات غیر مسکن، اثر شوک پولی بر تولید بخش غیر مسکن بیشتر از بخش مسکن است. بروز یک تکانه در مخارج دولت باعث افزایش تولید و نرخ تورم در بخش غیر مسکن و مسکن می شود؛ با ذکر این نکته که تاثیر این شوک بر سطح عمومی قیمت ها در هر دو بخش طولانی تر از اثر آن بر تولید است.

آمار یکساله:  

بازدید 196

دانلود 212 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  341-364
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  3432
چکیده: 

It is not possible to manage the INFLATION rate without recognizing the factors affecting it, including how the expected INFLATION is formed. In this study, the formation of INFLATION expectations has been simulated and tested in the form of comparative extrasensory expectations (considering the trend) in comparison with past INFLATION rates using Quantile econometric method and the new Phillips-Keynesian hybrid curve. For this purpose, the annual data of INFLATION rate, production gap and expected INFLATION simulation during the years 1357 to 1395 have been used. Based on the model estimation results, in the lower quantities of the INFLATION rate, the expected INFLATION using the past INFLATION rate is statistically more significant and the higher the INFLATION rate, the better the modeling using the past INFLATION trend gives better results. In the Iranian economy, which is associated with high levels of INFLATION, the formation of INFLATION expectations of economic agents is more compatible with the past INFLATION trend. Therefore, in order to reduce INFLATION expectations and achieve low levels of INFLATION in consecutive years, it is much more important to pay attention to the past INFLATION trend than the previous INFLATION rate.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 3432 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FALAHI MOHAMMAD ALI | HAJAMINI MEHDI

نشریه: 

IRANIAN ECONOMIC REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  101-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  52798
 • دانلود: 

  26169
چکیده: 

this paper investigates the asymmetric behavior of INFLATION. We use logistic smooth transition autoregressive (LSTAR) model to characterize the regime-switching behavior of Iran’ s monthly INFLATION during the period May 1990 to December 2013. We find that there is a triple relationship between the INFLATION level, its fluctuations and persistence. The findings imply that the behavior of INFLATIONary process is asymmetric. There are two INFLATIONary regimes in Iran’ s economy, one is stable with little fluctuations, and the other is unstable that lead to higher INFLATION, more fluctuations and higher persistence. The results also show that the persistence of INFLATION is significantly and positively related to INFLATION level. Therefore, the INFLATION tends to converge towards the long-run value slowly in the high-INFLATION regime compare to the low-INFLATION regime. For this reason, INFLATION rates tend to be self-generating and self-perpetuating INFLATIONary process in the higher-INFLATION regime (for example after 2011), while in the lower-INFLATION regime (for example during 2000 to 2005) is not.

آمار یکساله:  

بازدید 52798

دانلود 26169 استناد 0 مرجع 0
litScript