نتایج جستجو

4690

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

469

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (15)
 • صفحات: 

  3-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  147
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

در این تحقیق رابطه پویای نرخ ارز-تورم و همچنین وجود چرخه تشدیدشونده در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1381: 01-1395: 12 با استفاده از رویکرد تغییر رژیم مارکف بیزی در مدل خودتوضیح بردای مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس وجود دو رژیم متفاوت تورمی(دارای واریانس های متفاوت) مورد تاکید قرار گرفته و نتایج توابع کنش-واکنش بیانگر وجود رابطه دوطرفه میان متغیرها در رژیم تورمی سطح پایین و یک رابطه انفجاری در رژیم تورمی سطح بالا است. در رژیم تورمی سطح پایین، واکنش تورم به شوک وارد شده به میزان یک انحراف معیار در نرخ ارز، مثبت و کمتر از یک و از طرف دیگر واکنش نرخ ارز به شوک تورمی به میزان یک انحراف معیار نیز مثبت اما برزگتر از حالت قبل است. همچنین رفتار انفجاری این توابع در رژیم تورمی سطح بالا حاکی از آن است که فرضیه چرخه تشدیدشونده در دوره موردبررسی در اقتصاد ایران صادق است.

آمار یکساله:  

بازدید 147

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اقتصاد مالی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  75-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  632
 • دانلود: 

  307
چکیده: 

اقتصاد جهان در سال های مختلف شوک های مثبت ومنفی زیادی را تجربه کرده است. این شوک ها بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تاثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را چالشی جدی روبرو کرده است. در این مقاله با هدف بررسی اثر شوک های خارجی شامل شوک های قیمت نفت، نرخ ارز و تورم جهانیبر متغیر های کلان اقتصادی و همچنین بررسی اثر این شوک ها بر رفاه اجتماعی در ایران به عنوان یک اقتصاد باز کوچک صادر کننده نفت، یک مدلتعادل عمومی پویای تصادفی DSGE)) با رویکرد کینزی جدید را بر اساس ویژگی های اقتصاد ایران برآورد کردیم. در مطالعه حاضر از داده های سری زمانی فصلی 1369 تا 1395 که با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات روند زدایی شده اند برای محاسبه مقادیر پایدار برخی متغیر ها در وضعیت تعادل و برای مقدار دهی سایر پارامتر ها از یافته های مطالعات پیشین استفاده شده است. دراین پژوهش ما سعی کردیم این سوال را کمی روشن نماییم که با توجه به آسیب پذیری اقتصاد نسبت به شوک های خارجی، قاعده سیاست پولی مناسب برای اقتصاد ایران که هم نوسانات اقتصاد کلان را به حداقل برساند و هم نرخ تورم را در سطح پایینی نگه دارد و همچنین رفاه اجتماعی را بهبود دهد کدام است؟ لذا در این پژوهش برای پاسخ به سوال فوق در گام اول، توابع واکنش آنی شوک های خارجی را با توجه به قواعد سیاست پولی جایگزین شامل قاعده هدفگذاری تورم هدلاین(IT(، قاعده هدفگذاری تورم هسته (CIT)و قاعده نرخ ارز (ER) را تجزیه و تحلیل و با هم مقایسه کردیم و در نهایت هزینه رفاه مربوط به هر قاعده سیاست پولی محاسبه شد. یافته های اصلی ما نشان می دهد که قاعده تورم هسته، بهترین قاعده پولی برای ایجاد ثبات هم در تولید و هم در تورم می باشد. همچنین به نظر می رسد این قاعده بهترین راه برای بهبود رفاه اجتماعی است.

آمار یکساله:  

بازدید 632

دانلود 307 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحات: 

  1-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  2926
 • دانلود: 

  765
چکیده: 

در این مطالعه یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای تبیین سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران طراحی شده است که در آن سیاست گذار پولی قادر به تصمیم گیری درخصوص انتخاب یکی از دو هدف کنترل نرخ تورم و یا کنترل نرخ ارز برای هدایت سیاست پولی است. ابزارهای بانک مرکزی برای دستیابی به این دو هدف شامل کنترل اعتبارات اعطایی پرداختی و دخالت در بازار ارز است. نتایج الگو پس از کالیبراسیون پارامترها حاکی از آن است که در صورت بروز شوک درآمد نفتی، سناریوی هدفگذاری تورم نوسان کمتری در متغیرهای مصرف، تولید غیرنفتی، اشتغال، نرخ تورم و حجم پول ایجاد می کند. در صورت بروز شوک تکنولوژی، نوسانات متغیرهای مصرف، اشتغال و حجم پول میان دو سناریو تفاوت چندانی ندارد، اما سناریوی هدفگذاری تورم نوسان کمتری در تولید غیرنفتی و تورم ایجاد می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 2926

دانلود 765 استناد 4 مرجع 6
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  129-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  7353
 • دانلود: 

  28126
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7353

دانلود 28126 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  73-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  712
 • دانلود: 

  280
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 712

دانلود 280 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  263-292
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  160
چکیده: 

همواره تکانه های ارزی از مهمترین منبع نوسانات در متغیرهای کلان اقتصاد ایران بوده است به خصوص تاثیر این تکانه ها بر متغیرهای مانند تولید و تورم شدت بیشتری داشته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تکانه های ارزی بر شکاف تولید و تورم در اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویایی تصادفی می باشد. از اینرو از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی متناسب با ساختار اقتصاد ایران استفاده شده است. مدل تصریح شده یک مدل نیوکینزی ویزه اقتصاد های باز با کشور کوچک می باشد که در آن ویژگی های در نظر گرفته شده برای اقتصاد ایران عبارتند از: در نظر گرفتن چسپندگی قیمت ها از طریق فرایند تعدیل قیمت کالوو، در نظر گرفتن شکاف دهنده قانون قیمت واحد و همچنین برون زا در نظر گرفتن نرخ بهره و استفاده از نرخ رشد پایه پولی به عنوان ابزار سیاست گذاری سیاست پولی. نتایج این مطالعه حاکی از این است که تولید کل، شکاف تولید در ابتدا واکنش مثبتی به تکانه نرخ ارز دارند وسپس این اثر کاهشی شده و بعد از بیست دوره از بین می رود. همچنین نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت، واکنش تورم و شکاف تورم نسبت به تکانه ارزی مثبت و شدید می باشد اما در بلند مدت شدت و اکنش مثبت تورم و شکاف تورم نسبت به نرخ ارز کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 160 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

IRANIAN ECONOMIC REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  375-408
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36703
 • دانلود: 

  13250
چکیده: 

the consequences of the decisions and policies taken for the reconstruction of Afghanistan during the past decade, showed that there should be paid more attention to the monetary policies. There is also a question that whether monetary policies have the potential to affect the production and INFLATION in Afghanistan or not. The aim of this paper is to explore this effect by designing a new Keynesian dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model. The DSGE model used in this paper is taken from the new Keynesian theoretical foundations. It has been addressed to the role of households, firms, the monetary policy of Da Afghanistan Bank, as well as aids of international institutions as SHOCKs that have been able to allocate a particular role in the Afghanistan's economy to itself, with regard to nominal rigidities and monopoly competition in this model. The results show the impulse response functions of production is negative to the external aid SHOCK, financial SHOCK, exchange rate SHOCK, technology SHOCK and external SHOCK and is positive to the monetary SHOCK and cost-SHOCK. An impulse response function of INFLATION is positive for all SHOCKs except for technology SHOCK.

آمار یکساله:  

بازدید 36703

دانلود 13250 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  29-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1126
 • دانلود: 

  571
چکیده: 

بررسی رابطه بین نرخ ارز و سطح عمومی قیمت های داخلی که در ادبیات مالیه بین الملل به تحلیل «گذار نرخ ارز» معروف شده، در دهه های اخیر یکی از موضوعات مهم و اساسی در حوزه مطالعات اقتصاد بین الملل بوده است. گذار نرخ ارز به صورت «درصد تغییر قیمت داخلی کالاهای وارداتی به ازاء یک درصد تغییر نرخ ارز بین کشورهای واردکننده و صادرکننده» تعریف می شود. پژوهش حاضر آثار شوک های مثبت و منفی نرخ ارز را بر نرخ تورم و دسته ای از سایر متغیرهای کلان اقتصادی ایران، طی دوره زمانی 1339 تا 1392، و در چارچوب یک الگوی خودرگرسیون برداری مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که واکنش متغیر نرخ تورم به شوک مثبت نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز) به مراتب بیشتر از شوک منفی (افزایش ارزش پول ملی و کاهش نرخ ارز) می باشد. به عبارت دیگر می توان گفت که درجه گذار نرخ ارز در مواقع بروز شوک مثبت ارزی بیشتر (کامل تر) است. همچنین نتایج تجزیه واریانس متغیر نرخ تورم نیز بیانگر آن است که حساسیت نرخ تورم در ایران به افزایش نرخ ارز و (کاهش ارزش ریال)، به مراتب بیشتر از کاهش آن (تقویت ارزش ریال) است. بر این اساس میانگین توضیح دهندگی تورم توسط شوک مثبت ارزی در ادوار مختلف 4.1 درصد و از طریق شوک منفی ارزی 1.8 درصد است.

آمار یکساله:  

بازدید 1126

دانلود 571 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

COX MICHEAL

نشریه: 

RESERVE BANK OF DALLAS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  440
 • بازدید: 

  28218
 • دانلود: 

  25177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 28218

دانلود 25177 استناد 440 مرجع 0
نویسندگان: 

GYLFASON T. | HERBERTSSON T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  405-428
تعامل: 
 • استنادات: 

  906
 • بازدید: 

  37200
 • دانلود: 

  27569
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 37200

دانلود 27569 استناد 906 مرجع 0
litScript