نتایج جستجو

4707

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

471

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

LEE B.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1257-1273
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  32338
 • دانلود: 

  27940
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 32338

دانلود 27940 استناد 454 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  11-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1093
 • دانلود: 

  664
چکیده: 

هدف اصلی در مقاله حاضر بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم طی دوره 1392-1338 در چارچوب مبانی نظری مربوطه است. بدین منظور، رابطه علیت میان تورم و نااطمینانی تورم با استفاده از روش غیرخطی الگوریتمGMDH ، بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که یک علت غیرخطی یک طرفه از تورم به نااطمینانی تورم در ایران وجود دارد. به عبارت دیگر، تورم تاثیری معنی دار و قوی بر نااطمینانی تورم دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1093

دانلود 664 استناد 0 مرجع 13
نویسندگان: 

مهرآرا محسن | مجاب رامین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  14
 • بازدید: 

  1675
 • دانلود: 

  484
چکیده: 

در این پژوهش، با استفاده از مدل سازی واریانس شرطی و آزمون علیت گرنجر به بررسی عوامل تاثیرگذار بر نااطمینانی اسمی (تورم) و حقیقی (تولید) و تاثیر این دو نااطمینانی بر رشد اقتصادی در ایران، طی دوره 1338ـ1385 می پردازیم. نتایج، حاکی از آن است که افزایش تورم و کاهش درآمدهای نفت می توانند علت افزایش نااطمینانی تورم باشند و منشا اصلی نااطمینانی تولید در اقتصاد ایران، ارزش افزوده بخش نفت است. با این حال، نوسانات تورم و تولید در طول دوره نمونه در حدی نبوده است که بر تولید اثرات منفی داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1675

دانلود 484 استناد 14 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3 (پیاپی 43)
 • صفحات: 

  25-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  407
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر تورم به تفکیک اقلام قابل مبادله و غیرقابل مبادله می باشد. بر این اساس، از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا طی دوره زمانی 1370-1394 استفاده شد. نتایج توابع ضربه-واکنش نشان داد در اثر وارد شدن تکانه ها، تورمِ اقلام غیرقابل مبادله واکنش بیشتری از خود نشان می دهند؛ در میان تکانه های وارده، به لحاظ اثر اولیه و مدت ماندگاری آن، تکانه پولی بیشترین تاثیر را بر تورم اقلام غیرقابل مبادله داشته است؛ در خصوص اقلام قابل مبادله، به لحاظ اثر اولیه، تکانه نرخ ارز و در خصوص مدت ماندگاری اثر آن، تکانه پولی بیشترین تاثیر را داشته اند. بر اساس نتایج، توجه سیاست گذاران به اجزای تشکیل دهنده تورم در هنگام تصمیم گیری های اقتصادی پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 407

دانلود 198 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  43-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  555
 • دانلود: 

  340
چکیده: 

در این مقاله، تاثیر شوک درآمدهای نفتی و نااطمینانی های ناشی از آن (شامل نااطمینانی نرخ ارز و نااطمینانی تورم) بر سرمایه گذاری خصوصی به تفکیک دو بخش ماشین آلات و ساختمان در اقتصاد ایران با استفاده از روش الگوی خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR) طی دوره زمانی (1369:1-1392:4) بررسی شده است. نتایج حاصل از توابع ضربه واکنش (توابع عکس العمل تحریک) و تجزیه واریانس نشان می دهد شوک درآمدهای نفتی دولت اثر منفی ضعیفی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش ماشین آلات (MPI) دارد در حالی که نااطمینانی نرخ ارز اثر منفی قوی و نااطمینانی تورم اثر مثبت ضعیفی بر MPI دارد. با توجه به اینکه شوک درآمدهای نفتی دولت عامل اصلی ایجاد نااطمینانی نرخ ارز و ناطمینانی تورم در اقتصاد ایران است، به طور غیر مستقیم بر MPI تاثیر منفی دارد. همچنین شوک درآمدهای نفتی دولت اثر منفی قوی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش ساختمان (BPI) دارد، اما نااطمینانی نرخ ارز و نااطمینانی تورم تاثیر منفی ضعیفی بر BPI دارند. لذا شوک درآمدهای نفتی به طور مستقیم اثر منفی بر BPI به جای می گذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 555

دانلود 340 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (پیاپی 10)
 • صفحات: 

  83-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  179
 • دانلود: 

  171
چکیده: 

تکانه قیمت نفت می تواند منبع اصلی آشفتگی در اقتصادهای تولیدکننده نفت، مانند ایران، باشد؛ از این رو مطالعه برهم کنش میان قیمت نفت و متغیرهای اقتصاد کلان اهمیت دارد. این مطالعه بر پایه داده های اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1980 تا 2017 به کمک روش خودرگرسیون برداری (VAR) رابطه ی علیت گرنجری میان قیمت نفت، تورم، تولیدات صنعتی و رشد اقتصادی را بررسی می کند. نتایج بدست آمده از برآورد مدل نشان می دهد که، رشد اقتصادی از قیمت نفت و تورم تاثیر می پذیرد؛ درحالی که تولیدات صنعتی علت رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی مورد مطالعه نبوده است. رشد اقتصادی به تکانه مثبت قیمت نفت واکنش مثبت نشان می دهد ولی با گذر زمان اثر آن کم رنگ می شود. یک تکانه مثبت تورم موجب کاهش رشد اقتصادی در کوتاه مدت می شود. همچنین یک تکانه مثبت تورم بر تولیدات صنعتی تاثیر منفی می گذارد؛ تکانه مثبت تورم در کوتاه مدت به دلیل ایجاد نااطمینانی در فضای کسب و کار رشد تولیدات صنعتی را کم می کند ولی در بلندمدت به دلیل تعدیل های انجام گرفته در صنعت و افزایش قیمت محصولات صنعت رشد تولیدات صنعتی مثبت می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 179

دانلود 171 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

CHANDLER H.W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  37-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67900
 • دانلود: 

  30271
چکیده: 

Being brittle and having low thermal conductivity, refractories suffer damage and sometimes fail in service as a result of thermal SHOCK. While the approach of those making fine-grained technical ceramics is to make their products sufficiently strong to withstand thermal stresses; the refractory technologist is more cunning. He uses, often little known, devices to provide resistance to thermal SHOCK that minimise but do not eliminate damage to the component. In this paper the basic equations of thermal conduction and elasticity are presented and followed by some immediate results that should guide the designer of components subject to severe thermal environments. The influence of size and shape of the refractory components is then discussed along with ways in which refractory producers can engineer the thermal and mechanical properties. In particular, the methods used to tailor fracture behavior to optimize the thermal SHOCK resistance are treated in some detail.

آمار یکساله:  

بازدید 67900

دانلود 30271 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MARQUES CARLOS R. | NEVES PEDRO DUARTE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  765-775
تعامل: 
 • استنادات: 

  1302
 • بازدید: 

  26371
 • دانلود: 

  24079
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26371

دانلود 24079 استناد 1302 مرجع 0
نویسندگان: 

KHAN M.S. | SENHADJI A.S. | SMITH B.D.

نشریه: 

MACROECONOMIC DYNAMICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  165-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  926
 • بازدید: 

  33320
 • دانلود: 

  29533
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 33320

دانلود 29533 استناد 926 مرجع 0
نویسندگان: 

NEUMANN M.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  85
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  127-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  466
 • بازدید: 

  25322
 • دانلود: 

  30113
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25322

دانلود 30113 استناد 466 مرجع 0
litScript