نتایج جستجو

162

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

17

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

LUCY I.W. | TREGENZA T. | HOSKEN D.J.

نشریه: 

CONSERVATION GENETICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  405
 • بازدید: 

  16230
 • دانلود: 

  18881
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16230

دانلود 18881 استناد 405 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  31-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  591
 • دانلود: 

  170
چکیده: 

سابقه و هدف: به افزایش میزان هموزیگوسیتی در نتاج حاصل از آمیزش بین افرادی که دارای جد مشترک بوده و یا از نظر ژنتیکی با یکدیگر خویشاوندند همخونی اطلاق می شود. مهمترین اثر همخونی کاهش در عملکرد صفات اقتصادی حیوانات می باشد که از آن به عنوان پسروی همخونی یاد می شود و میزان آن در بین صفات و جمعیت های مختلف یکسان نمی باشد. تحقیقات اخیر نشان داده که میزان پسروی همخونی در بین نوادگان حاصل از اجداد مختلف نیز متغیر می باشد. وقتی توزیع آلل های مغلوب نامطلوب بین حیوانات بنیانگذار یک جمعیت نامتوازن باشد، میزان پسروی همخونی مشاهده شده در بین نوادگان آنها نیز می تواند با هم متفاوت باشد. علاوه بر این، اثرات مضر همخونی می تواند در اثر پالایش ژنتیکی آلل های مغلوب از طریق انتخاب بر علیه ژنوتیپ های هموزیگوت مغلوب در نسل های پیشین کاهش یابد. برآورد ضریب همخونی جزئی و ضریب همخونی اجدادی امکان بررسی توزیع متوازن آلل های مغلوب در ژنوم حیوانات بنیانگذار و وقوع پالایش ژنتیکی در جمعیت را امکان پذیر می سازد. هدف از تحقیق حاضر برآورد ضرائب همخونی رایت، همخونی جزئی، همخونی اجدادی بالو و همخونی اجدادی کالینفسکی در گله اصلاح نژادی گوسفند قره گل می باشد. مواد و روش ها: در این تحقیق از فایل شجره گله اصلاح نژادی گوسفند قره گل که حاوی 7477 رکورد شجره جمع آوری شده در طی سال های 1368 تا 1393 بود جهت برآورد ضرائب همخونی، همخونی جزئی و همخونی اجدادی دام ها استفاده گردید. جهت بررسی کیفیت شجره، شاخص تکامل شجره دام ها محاسبه گردید. حیوانات متولد شده در 4 سال آخر فایل شجره با شاخص تکامل شجره بالای 6/0 به عنوان جمعیت مرجع جهت تجزیه همخونی به همخونی جزئی حاصل از حیوانات بنیانگذار جمعیت در نظر گرفته شدند. همخونی اجدادی بالو برای همه افراد جمعیت برآورد گردید. همچنین همخونی دامها به دو بخش همخونی جدید و همخونی اجدادی کالینفسکی تجزیه گردید. یافته ها: میانگین ضریب همخونی رایت در دام های کل جمعیت و دام های جمعیت مرجع به ترتیب 85/0 و 36/1 درصد بود. 108 فرد از 280 فرد بنیانگذار جمعیت مرجع (38%) در ضریب همخونی جمعیت مرجع مشارکت مثبت داشته اند. میانگین و انحراف معیار ضریب همخونی جزئی این 108 رأس به ترتیب 19/5 و 37/7 درصد بود. بخش زیادی از کل ضریب همخونی جمعیت مرجع یعنی 42 و 66 درصد آن به ترتیب توسط 10 و 25 فرد بنیانگذار با بیشترین مشارکت در همخونی این جمعیت تبیین گردید. میانگین همخونی اجدادی بالو در کل جمعیت و افراد جمعیت مرجع به ترتیب 17/1 و 12/2 درصد بود. مقدار ضریب همخونی اجدادی بالو برای اکثر افراد همخون جمعیت مثبت بود. میزان همخونی اجدادی کالینفسکی دامها پایین و میانگین آن در جمعیت برابر با 07/0 درصد بود. همخونی اجدادی موجود در این جمعیت بیشتر با تعریف بالو برای همخونی اجدادی منطبق بود. همبستگی ضریب همخونی رایت با ضرائب همخونی بالو، کالینفسکی و جدید به ترتیب 1/0، 37/0 و 99/0 بود (01/0P<). نتیجه گیری: بر اساس نتایج این تحقیق، ضریب همخونی اجدادی بالو در دامهای این گله روند افزایشی داشته است که می-تواند در نتیجه پدیده پالایش ژنتیکی آلل های مغلوب در این جمعیت باشد. از این رو جهت بررسی وقوع پالایش ژنتیکی آلل های مغلوب در این جمعیت، برآورد تاثیر همخونی اجدادی بر صفات تولیدی و تولید مثلی در این گله پیشنهاد می گردد. همچنین می توان با استفاده از ضرائب همخونی جزئی محاسبه شده، سهم هر کدام از حیوانات بنیانگذار را در میزان پسروی همخونی مشاهده شده تعیین نمود. از سوی دیگر این ضرائب همخونی جزئی می تواند به شناسایی حیوانات بنیانگذار حامل ژنهای نامطلوب کمک نماید. این اطلاعات می تواند در برنامه های آمیزشی گله در جهت طراحی تلاقی ها مورد استفاده قرار گیرد، بطوریکه بره های حاصل، دارای مقادیر کمتری از ضریب همخونی جزئی حاصل از حیوانات حامل ژنهای نامطلوب و یا حیواناتی با بیشترین مشارکت بر پسروی همخونی باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 591

دانلود 170 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BARCZAK E. | WOLC A. | WOJTOWSKI J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  42-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  398
 • بازدید: 

  8330
 • دانلود: 

  17659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8330

دانلود 17659 استناد 398 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  549-556
تعامل: 
 • استنادات: 

  408
 • بازدید: 

  77576
 • دانلود: 

  41404
چکیده: 

The objective of this study was to determine the INBREEDING depression on growth traits in Moghani sheep. Pedigree information of 8836 animals collected during the years of 1987 to 2006 by Moghani Breed Center in Jafar Abad Moghan, were used for analysis. The base population year was 1988. Analysis of the records was performed by ASReml software. INBREEDING depression was estimated as the regression of performance on the individual INBREEDING coefficients via fitting an animal model. The mean INBREEDING for all animals, females and males, were 0.500, 0.515 and 0.484 %, respectively. Totally, 24.22 % of all the animals were inbred. The mean of INBREEDING for inbreed animals was 2.062 %. The rate of increased INBREEDING per year for all animals was 0.05%. The INBREEDING depression for body weight traits at birth, 3, 6, 9 and 12 months of age was, respectively, -0.007, - 0.291, - 0.026, -0.018 and -0.041 kg, per 1% increase in individual coefficient.

آمار یکساله:  

بازدید 77576

دانلود 41404 استناد 408 مرجع 0
نویسندگان: 

PATIABADI Z. | VARKOOHI S. | SAVAR SOFLA S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  887-893
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19085
 • دانلود: 

  11567
چکیده: 

The aim of this study was to estimate amount of INBREEDING coefficient in Shal sheep and its impact on growth performance. Pedigree information and body weight at different ages (birth weight, 3 month weight, 6 month weight, 9 month weight and 12 month weight) were used from 6692 lambs from 90 rams and 1007 ewes. Data were collected on Ghazvin sheep breeding station during 1997-2013. Estimation of INBREEDING coefficient was done by CFC program and quantifying the individual INBREEDING regression of traits was run by wombat software. Number of inbred animals at pedigree was 1616 lambs, equal to 24.15% of total population. The average of INBREEDING coefficient on whole population and inbred population were 1.51% and 6.28%, respectively. Regression coefficients per 1% INBREEDING for birth weight, 3 month weight, 6 month weight, 9 month weight and 12 months weight were estimated as -0.001, -0.017, -0.005, -0.019 and -0.019 kg, respectively. The highest INBREEDING coefficient was 31.25% and most of inbred animals had INBREEDING coefficients lower than 5%. These results confirmed the low level of INBREEDING in the population. Annual trend of INBREEDING coefficient on population average was 0.07 and non significant statistically. Applying a designed mating system like cross-breeding could be a suitable method to avoid INBREEDING depression.

آمار یکساله:  

بازدید 19085

دانلود 11567 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NORBERG E. | SQRENSEN A.C.

نشریه: 

JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  85
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  299-304
تعامل: 
 • استنادات: 

  796
 • بازدید: 

  15346
 • دانلود: 

  17659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15346

دانلود 17659 استناد 796 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  81-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  342
 • دانلود: 

  167
چکیده: 

زمینه مطالعاتی: آمیزش افراد خویشاوند در جمعیت های بسته، کوچک و تحت انتخاب باعث بروز همخونی می-گردد. هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی روند همخونی و برآورد پسروی ناشی از آن در صفات وزن تولد، 3 ماهگی، 6 ماهگی، 9 ماهگی و یک سالگی در گوسفندان نژاد مغانی بود. روش کار: ضریب همخونی دام ها با استفاده از اطلاعات شجره ای جمع آوری شده در مرکز اصلاح نژاد گوسفند مغانی برآورد گردید. سپس میزان افزایش همخونی فردی دام ها با استفاده از رابطه بین ضریب همخونی فرد و ضریب همخونی در نسل t برآورد گردید. از دو مدل که در یکی از آن ها ضریب همخونی و در دیگری افزایش همخونی فردی به عنوان متغیر کمکی در مدل منظور گردیده بود، جهت برآورد پسروی ناشی از همخونی استفاده گردید. نتایج: میزان افزایش سالانه همخونی 03/0 درصد در سال برآورد گردید. میانگین وزن تولد و وزن 3 ماهگی دام های با همخونی بزرگتر از صفر و کمتر از ده درصد به طور معنی داری نسبت به دام های غیر همخون کمتر بود (05/0P<). با این وجود میانگین این صفات در دام های با همخونی بالای 10 درصد بیشتر از دیگر گروهها بوده و نسبت به حیوانات غیر همخون تفاوت معنی داری نداشت. ضریب تابعیت صفات وزن تولد، 3 ماهگی، 6 ماهگی، 9 ماهگی و یک-سالگی از همخونی به ترتیب 6، 23-، 51-، 17-و 119-گرم و از افزایش همخونی فردی به ترتیب 22، 44-، 185-، 111-و 326– گرم و غیر معنی دار بود. پس از تبدیل مقادیر افزایش همخونی فردی به معادل ضریب همخونی دامها، ضریب تابعیت صفات مورد بررسی از معادل ضریب همخونی به ترتیب 6، 13-، 55-، 33-و 96-گرم برآورد گردید. نتیجه گیری نهایی: بر اساس نتایج این تحقیق آمیزش بین دام های خویشاوند باعث بوجود آمدن دام های همخون در گله شده بطوریکه بالغ بر 75 درصد گله دارای همخونی غیر صفر می باشد. از این رو بکارگیری روشهایی جهت کنترل افزایش همخونی در گله توصیه می گردد. در این تحقیق پاسخ پسروی ناشی از همخونی در صفات مختلف نسبت به بکارگیری افزایش همخونی فردی در مدل روند یکسانی نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 342

دانلود 167 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

WOCAC R.M.

نشریه: 

ARCHIV TIERZUCHT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  455-469
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  12940
 • دانلود: 

  17487
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12940

دانلود 17487 استناد 397 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  11-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1710
 • دانلود: 

  387
چکیده: 

با توجه به اهمیت و تاثیر پدیده هموزیگوتی آلل های جنسی یا هم خونی در خصوصیات مختلف کلنی های زنبور عسل از جمله در عملکرد و تولید محصول (عسل)، نسبت به ارزیابی این پدیده در زنبورستان های شهرستان میانه اقدام گردید. بدین منظور پنج درصد کندوهای مدرن در مناطق مهم زنبورداری این منطقه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. مطابق روش ارایه شده توسط روتنر، شابلونی به ابعاد 10 در 10 سلول به شکل لوزی تهیه گردید و در سه قسمت هر دو طرف شان ها در منطقه تخم ریزی ملکه قرار داده شد و سلول های خالی به عنوان شاخص هم خونی شمارش و ثبت شدند. از هر کندو سه شان انتخاب گردید. نمونه برداری ها در فصل تخم ریزی ملکه انجام شدند. به علاوه در فصل برداشت عسل، میزان تولید عسل زنبورستان های مورد نظر بر آورد شد. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از طرح کاملا تصادفی با داده های چند مشاهده ای (طرح آشیانه ای) انجام گردید. هم چنین همبستگی بین میزان هم خونی و تولید عسل محاسبه گردید. اختلاف معنی داری از نظر هم خونی و تولید عسل بخش ها و روستاهای شهرستان مشاهده نشد ولی درصد هم خونی در بخش های مختلف عبارت بودند از 9.22 (کندوان)، 10.93 (ترکمنچای) و 23.48 (کاغذ کنان) و میانگین کل شهرستان 15.05 درصد بود. میانگین تولید عسل به ازای هر کندو نیز در کل شهرستان 11.19 کیلوگرم برآورد شد. هم چنین بین درصد هم خونی وتولید محصول عسل رابطه منفی معنی داری مشاهده شد (r=-0.57 و P=0.039).

آمار یکساله:  

بازدید 1710

دانلود 387 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  659-667
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17454
 • دانلود: 

  17689
چکیده: 

The aim of this study was to describe INBREEDING and population structure in Sangsari sheep breeding sta-tion. For this reason, data from 7028 Sangsari sheep which were collected during 1987-2014 in Sangsari sheep breeding station located near to Damghan city, Semnan province were used. Lambs born during 2010-2014 were considered as reference population. The genetic structure analysis of the population was realized by the ENDOG (v. 4. 8) software. Mean INBREEDING of total population and reference population was 0. 28% and 0. 70%, respectively. Average relatedness, realized effective population size based on individual increase in INBREEDING, effective numbers of founders (fe), and founder genome equivalents (fg) were esti-mated 0. 59%, 148. 75, 140 and 49. 97, respectively. Mean generation interval in present population was 4. 24 years and average number of equivalent to discrete generations was estimated as 1. 64. Average coancestry, effective number of ancestors (fa) and average equivalent complete generation were calculated 1. 0005%, 76 and 3. 02, respectively. Ratio of fe/fa which expresses the effect of population bottlenecks was 1. 84. 50% of total genetic variation was explained by the 32 most influential ancestors. By monitoring parameters associ-ated with genetic diversity and breeding management, the reduction of genetic diversity and probable harm-ful effects resulting from excessive increase of INBREEDING can be prevented.

آمار یکساله:  

بازدید 17454

دانلود 17689 استناد 0 مرجع 0
litScript