نتایج جستجو

608758

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

60876

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

TEIMOURI YANSARI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  221-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  52932
 • دانلود: 

  36188
چکیده: 

In order to determine of physical characteristics of rice straw as an effective source of fiber in ruminants, alfalfa hay, four varieties of rice straw (Taroum Neda, Taroum Neamat, Taroum Sangi, and Asgari), and four rations that contained four varieties of rice straws were investigated. The chemical (dry matter (DM), organic matter (OM), neutral detergent fiber (NDF), nonfiber carbohydrates (NFC) and crude protein (CP)), and physical characteristics (bulk density, water holding capacity (WHC), and soluble and insoluble DM and ash of samples, kinetics of hydration and change in functional specific gravity (FSG) and feed particle size, physically effective factor (pef)) of forages and total mixed ration (TMR) were determined. Except on ether extract and ash content, the DM, OM, NDF, NFC, and CP content of four rice straw and rations were similar but there was different among alfalfa and rice straws. The rice straws had a bulk density lesser than alfalfa. However, TMR had a similar bulk density, WHC, hydration rate, insoluble DM and ash and greater than alfalfa hay. Alfalfa had lesser WHC than rice straws and there were not different in straws. The soluble DM and FSG of rice straws were similar and lesser than those of alfalfa hay. The TMR had similar physical characteristics. Alfalfa hay had greater FSG than rice straw at all incubation times. Four rice straws and four rations were similar in in DEGRADABLE NDF (iNDF) and total tract NDF digestibility (TTNDFD). Results showed that regardless the system, rice straws were similar in physically effectiveness and physically more effective than alfalfa because of having greater NDF and iNDF content, geometric mean and pef than al-falfa.

آمار یکساله:  

بازدید 52932

دانلود 36188 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HOFFMAN P.C. | LUNDBERG K.M. | BAUMAN L.M. | SHAVER R.D.

نشریه: 

FOCUS ON FORAGE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  1-3
تعامل: 
 • استنادات: 

  451
 • بازدید: 

  26157
 • دانلود: 

  27201
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26157

دانلود 27201 استناد 451 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  77-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  545
 • دانلود: 

  240
چکیده: 

هدف: تبادل و پردازش اطلاعات دارویی به طور یکپارچه و بدون ابهام، در میان داروخانه ها و بیمارستان ها به دلیل عدم استفاده از ترمینولوژی جامع و استاندارد دارویی با مشکلات زیادی همراه است. هدف از این مطالعه معرفی دو واژه نامه عمده دارویی RxNorm و NDF-RT و بررسی نقش آن ها در سیستم های اطلاعات سلامت می باشد. روش بررسی: این تحقیق به روش مرور نقلی و با مطالعه مستندات مربوط به دو ترمینولوژی دارویی منتخب از پایگاه داده های PubMed، Scopus، Web of Science و سایت رسمی NLM و از طریق ترکیب کلید واژه های مرتبط با موضوع، تا پایان نوامبر 2017 انجام پذیرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که می توان از ترمینولوژی های مذکور در سیستم های پرونده الکترونیک سلامت، سیستم های حمایت از تصمیم گیری، سیستم اطلاعات بیمارستانی با هدف تسهیل قابلیت تبادل، افزایش کیفیت مراقبت و جلوگیری از خطاهای دارویی بهره گرفت. نتیجه گیری: استفاده از ترمینولوژی های مذکور به خصوص ارتباط این دو واژه نامه باعث افزایش اثر بخشی و کیفیت تصمیم گیری های مراقبتی می شود، البته برای ارتباط مؤثرتر این دو واژه نامه، نیاز به تحقیقات بیشتر و رفع بعضی از چالش های ارتباطی است.

آمار یکساله:  

بازدید 545

دانلود 240 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

AMMALA A. | BATEMAN S. | DEAN K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1015-1049
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  16349
 • دانلود: 

  28684
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16349

دانلود 28684 استناد 458 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

ACTA BIOMATERIALIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  11216
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11216

دانلود 29822 استناد 464 مرجع 0
نویسندگان: 

MALAGAVELLI V. | RAO P.N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  449-457
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  23024
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23024

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
strs
نشریه: 

IRANIAN ECONOMIC REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  567-581
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49306
 • دانلود: 

  14663
چکیده: 

this paper is to convince the usage of the nonlinear unit root tests when dealing with a nonlinear model. To do so, the stationary test for variables in a model titles “ Fiscal Reaction Function in Iran” has been applied according to both the ordinary and the Nonlinear Dickey-Fuller (NDF) tests. Results show that while variables under investigation are stationary in a nonlinear form, augmented Dickey-Fuller test indicates tendency to fail and reject the null hypothesis of a unit root in the presence of nonlinear dynamics. Therefore based on the results of Nonlinear Dickey-Fuller (NDF), the paper estimates the fiscal reaction function (FRF) in Iran. The estimated nonlinear regression supports a threshold behavior of two regimes in applying the fiscal reaction. Finally, findings confirm that fiscal policy in Iran is countercyclical though not sensitive in order to react to accumulation of the government debt.

آمار یکساله:  

بازدید 49306

دانلود 14663 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  77-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  697
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

این پژوهش به منظور تعیین ترکیبات شیمیایی و فراسنجه های مختلف تجزیه پذیری ماده خشک، دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی سلولز و ماده آلی گیاه علف گندمی از گیاهان غالب ارتفاعات منطقه نئور استان اردبیل انجام شد. نمونه های گیاهی در طی 3 مرحله رشد رویشی، گلدهی و بذردهی، در 2 منطقه ارتفاعی متفاوت و از هر مرحله رشد حداقل 30 پایه جمع آوری و بررسی شد. آزمایش های برآورد تجزیه پذیری با روش کیسه های نایلونی و با استفاده از دو راس قوچ نژاد مغانی دارای فیستولای شکمبه ای انجام شد. بین میانگین مقادیر غلظت ماده خشک، دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی سلولز، خاکستر و همچنین بین فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک، دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی سلولز و ماده آلی شامل بخش تجزیه پذیر سریع (a)، بخش تجزیه پذیر آهسته (b)، سرعت ثابت تجزیه پذیری (c) و میزان سرعت تجزیه پذیری موثر (ED) در مراحل مختلف رشد تفاوت معنی داری مشاهده گردید (P<0.05). نتایج نشان داد که با پیشرفت مرحله رشد گیاه میانگین مقادیر ماده خشک، چربی خام، خاکستر و فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک و دیواره سلولی کاهش معنی داری یافته و بر میانگین مقادیر دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی سلولز و ماده آلی افزوده شد (P<0.01). بیشترین میانگین مقادیر بخش a و b ماده خشک در مرحله رشد رویشی گیاه مشاهده گردید و کمترین میانگین مقادیر آن ها در مرحله بذردهی مشاهده شد. همچنین اثر ارتفاع نیز بر روی الیاف محلول در شوینده خنثی (NDF) و فراسنجه های مختلف تجزیه پذیری ماده خشک و دیواره سلولی معنی دار بود (P<0.05). به طور کلی مطالعه حاضر نشان داد که با بلوغ گیاه، از میزان تجزیه پذیری شکمبه ای و ارزش غذایی گیاه کاسته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 697

دانلود 202 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  159-165
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  794
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

ارزش تغذیه ای گیاه اروشیا (Eurotia ceratoides) به صورت تعیین ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری شکمبه ای به روش کیسه های نایلونی با استفاده از سه راس گوسفند نر بالغ بلوچی دارای فیستولای دائمی شکمبه و تولید گاز به صورت آزمایشگاهی تعیین شد. نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی نشان داد که محتوی پروتئین خام، فیبر نامحلول در شوینده خنثی، فیبر نامحلول در شوینده اسیدی، خاکستر، چربی خام و کربوهیدرات های غیرفیبری این علوفه به ترتیب برابر با 19.4، 54.5، 41.6، 9.0، 1.40 و 15.7 درصد بود. از میان اجزای تشکیل دهنده گیاه، برگ ها دارای بالاترین محتوی پروتئین خام (27.9 درصد ماده خشک) و کمترین محتوی فیبر نامحلول در شوینده خنثی (40.7 درصد ماده خشک) بود. تجزیه پذیری ماده خشک در زمان های صفر، 6، 12، 24، 48 و 96 ساعت تعیین شد. نتایج به دست آمده از تجزیه پذیری نشان داد که بخش a (سریع التجزیه)، b (کند تجزیه)، c (ثابت نرخ تجزیه) مرتبط با ناپدید شدن ماده خشک در این علوفه به ترتیب برابر با 23.2، 30.5 و 8.0 درصد بود. نتایج حاصل از تولید گاز نشان داد که مجموع گاز تولید شده در طی 2، 4، 6، 8، 12، 24، 36، 48، 72 و 96 ساعت انکوباسیون در علوفه اروشیا به ترتیب برابر با 7.6، 15.8، 24.6، 31.6، 42.2، 62.1، 75.2، 83.6، 96.5 و 104.7 میلی لیتر به ازای یک گرم نمونه علوفه انکوبه شده در شرایط in vitro بود. نتایج این آزمایش نشان می دهد گیاه اروشیا با محتوی پروتئین بالا و ساختار خاص فیبر نامحلول در شوینده خنثی می تواند منبع علوفه ای مناسبی برای تغذیه نشخوارکنندگان کوچک چراکننده در بسیاری از مراتع طبیعی و تحت شرایط کم بارش کشور باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 794

دانلود 129 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (پیاپی 76)
 • صفحات: 

  107-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3559
 • دانلود: 

  842
چکیده: 

پلاستیک های سنتزی بطور گسترده در زندگی روزمره مصرف می شوند. از جمله این پلیمرها می توان به پلی استیرن، پلی پروپیلن و پلی اتیلن اشاره کرد که به دلیل سهولت روش تولید و کاربرد، ارزانی، زیبایی شکل ظاهری و همچنین بی خطر بودن در تماس با مواد غذایی در صنعت بسته بندی از آنها استفاده می شود. این وضعیت موجب افزایش آلودگی محیط زیست می شود. بنابراین، تلاشهای زیادی برای حل مشکل ضایعات پلاستیکی با افزودن مواد زیست تخریب پذیر به آنها انجام شده است. از آنجا که پلی اتیلن یکی از پر مصرف ترین مواد بسته بندی است، پژوهشهای گسترده ای برای تخریب پذیر کردن آن انجام گرفته است که یکی از این موارد، استفاده از نشاسته به عنوان پر کننده طبیعی در پلی اتیلن است. در این پژوهش، از نشاسته ذرت برای تخریب پذیر کردن پلی اتیلن سبک استفاده شده است. بدین منظور درصدهای مختلف نشاسته به پلی اتیلن افزوده و با آزمایشهای گرمایی، مکانیکی، مطالعات میکروسکوپی، تابش فرابنفش و طیف سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه اثر مقدار نشاسته بر خواص آمیزه های پلی اتیلن و تخریب پذیری آنها بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش مقدار نشاسته در نمونه ها، استحکام کششی و ازدیاد طول تا پارگی کاهش و مدول افزایش می یابد. قرار دادن نمونه ها در معرض تابش فرابنفش سبب کاهش تنش و کرنش شکست و ازدیاد طول تا پارگی می شود. هر چه مدت زمان تابش پرتو فرابنفش و نیز مقدار نشاسته بیشتر باشد کاهش بیشتری در خواص یاد شده مشاهده می شود. نتایج طیف سنجی زیر قرمز نیز موید تخریب نمونه هاست.

آمار یکساله:  

بازدید 3559

دانلود 842 استناد 1 مرجع 0
litScript