نتایج جستجو

12969

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1297

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  62-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1068
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

در این مقاله نشان داده می شود که «آن چه برای اجرای برنامه درسی ملی در نظر گرفته شده» با «آن چه تجربه ملی و جهانی برای اجرای این گونه برنامه ها نشان می دهد» به چه میزان «انطباق» دارد. در این مقاله نشان داده شد که اجرای برنامه های درسی کلان با چهار سطح تصمیم گیری همراه است: تعریف دیدگاه، تعیین رویکرد، انتخاب روش و تدوین سبک اجرای برنامه درسی. گرچه شکل های مختلفی از عمل در هر مورد وجود دارد، که تجربه انبوه شده گذشتگان توفیق برخی از آن ها را در موقعیت ها و با اهداف خاص تایید می کند، اما این تجربه سبب نشده تا برای اجرای برنامه درسی ملی، دست اندرکاران متعهد به آن عمل نمایند. متولیان برنامه درسی ملی دیدگاه تفکیکی، رویکرد مهندسی، روش تدریجی و سبک اجرای برنامه با پذیرش قسمتی از برنامه جاری را مناسب اجرای برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران دیده اند. هم چنین، با آن که اجرای برنامه مستلزم کسب توافق ذی نفعان، تامین نیروی انسانی، تدارک امکانات و نظارت است؛ اما در شرح اجرای برنامه درسی ملی آن طور که باید به چهار مقوله مذکور توجه نشده است. بر این اساس، گرچه برای تنظیم و تدوین «استلزامات و اقتضائات اجرایی برنامه درسی ملی» تجربه گران بهای دو تغییر عمده نظام آموزشی و برنامه های درسی ایران در دو حکومت معاصر این کشور، علاوه بر تجربه جهانی، در اختیار بوده است؛ اما به نظر می رسد دست اندرکاران به شکلی مستقل از آن تجربه، به تدبیر امور همت گماشته و به تولید برنامه پرداخته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1068

دانلود 118 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  87-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2397
 • دانلود: 

  1422
چکیده: 

سیستم های تولید ناب و برنامه ریزی منابع سازمانی اغلب به عنوان دو استراتژی مهم برای دستیابی به مزیت رقابتی در محیط های تولید جهانی امروزی بیان می شوند. هر چند که به طور سنتی IT به عنوان کمک به هدر رفت تولید ناب در نظر گرفته می شود، اما این مقاله نشان می دهد که پیشرفت های جدید در IT و شروع مکانیسم های کنترل تولید ''پوش- پول'' ترکیبی اجازه داده اند روش های ERP و ناب به سمت یک وضعیت همگرا شوند که در آن سیستم ERP در واقع می تواند برای حمایت از استقرار شیوه های ناب مورد استفاده قرار گیرد. این مقاله فرآیندهای بارز پیاده سازی ناب و ERP موجود در مقالات علمی را تحلیل می کند، و علاوه بر بررسی فرآیند اجرای همزمان در زمان واقعی، فرآیندی را نیز برای پیاده سازی ناب مبتنی بر ERP توسعه و ارائه می دهد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که اجرای یک سیستم ERP همزمان می تواند به عنوان یک واسطه برای استفاده از شیوه های تولید ناب عمل کند.

آمار یکساله:  

بازدید 2397

دانلود 1422 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

LYNCH L. | HAPPELL B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  385
 • بازدید: 

  20241
 • دانلود: 

  15397
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20241

دانلود 15397 استناد 385 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

Int J Ethic Educ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  95-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  772
 • بازدید: 

  2941
 • دانلود: 

  15604
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2941

دانلود 15604 استناد 772 مرجع 0
نویسندگان: 

DOBNI B.

نشریه: 

BUSINESS HORIZONS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  43-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  392
 • بازدید: 

  17557
 • دانلود: 

  16541
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17557

دانلود 16541 استناد 392 مرجع 0
نویسندگان: 

BODON F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  10813
 • دانلود: 

  17487
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10813

دانلود 17487 استناد 397 مرجع 0
strs
نشریه: 

بیمارستان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (مسلسل 62)
 • صفحات: 

  43-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  6424
 • بازدید: 

  1868
 • دانلود: 

  552
چکیده: 

زمینه و هدف: اعتباربخشی استراتژی مناسبی برای بهبود کیفیت، ایمنی و اثربخشی خدمات بیمارستانی است. سیستم اعتباربخشی بیمارستانی ایران به صورت دولتی و اجباری از سال 1391 شروع شد. هدف این پژوهش تعیین پیش نیازهای اجرای اعتباربخشی در بیمارستان های استان تهران بود. مواد و روش ها: این مطالعه در سال 1395 با روش کیفی و از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 72 نفر از مدیران سطوح مختلف 15 بیمارستان دانشگاهی، خصوصی، تامین اجتماعی، نظامی و خیریه استان تهران انجام شد. بیمارستان ها به صورت هدفمند از بین بیمارستان های استان تهران انتخاب شدند. تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوایی انجام شد. نتایج: پایلوت اجرایی استانداردهای اعتباربخشی قبل از ابلاغ به بیمارستان ها، آموزش مدیران و کارکنان در زمینه اجرای استانداردهای اعتباربخشی، تامین منابع مورد نیاز برای اجرای اعتباربخشی، اختصاص زمان کافی و در نظر گرفتن مکانیزم های انگیزشی برای اجرای استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان ها از پیش نیازهای اصلی اعتباربخشی بیمارستانی است. عدم تامین این الزامات و پیش نیازها منجر به بروز چالش های زیادی برای مدیران و کارکنان بیمارستان ها به هنگام اجرای اعتباربخشی شد. نتیجه گیری: تامین پیش نیازها و الزامات اعتباربخشی توسط وزارت بهداشت و معاونت درمان دانشگاه ها قبل از ابلاغ اعتباربخشی به بیمارستان ها منجر به تسهیل اجرای اعتباربخشی در بیمارستان ها و در نهایت منجر به بهبود کیفیت، ایمنی و اثربخشی خدمات بیمارستان ها خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1868

دانلود 552 استناد 6424 مرجع 2
نشریه: 

مدیریت دولتی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  591-614
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  801
 • دانلود: 

  537
چکیده: 

هدف این پژوهش، رتبه بندی عوامل مؤثر بر اجرای اثربخش خط مشی های عمومی و ارائه ی الگویی برای اجرای اثربخش خط مشی های عمومی در گمرک جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق از نظر هدف، اکتشافی و از نظر روش، تلفیقی از روش های کیفی و کمی (آمیخته) است. در مرحله ی اول، به کمک روش کیفی از نوع تحلیل محتوا، اطلاعات از منابع مکتوب و الکترونیکی در حوزه ی اجرای خط مشی عمومی جمع آوری شدند و در مرحله ی دوم، به منظور تعیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های اجرای خط مشی عمومی، از تکنیک دلفی استفاده شد. داده های پژوهش نیز، با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه های اول و دوم و مدل معادلات ساختاری به روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه ی سوم در نرم افزار SPSS 22 و Smart PLS تجزیه و تحلیل شدند و سازه ی الگو طبق تجزیه و تحلیل های به عمل آمده، به تأیید رسید. در مجموع، این تحقیق الگوی جدیدی برای اجرای اثربخش خط مشی عمومی در گمرک جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 801

دانلود 537 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مجله طب نظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  300-310
تعامل: 
 • استنادات: 

  535
 • بازدید: 

  420
 • دانلود: 

  241
چکیده: 

زمینه و هدف: راهنماهای بالینی اطلاعات طبقه بندی شده و توسعه یافته در جهت کمک به تصمیم گیری گروه پزشکی و بیمار می باشد تا در شرایط خاص بالینی درمان و مراقبت بهتری داشته باشند. لذا این مطالعه با هدف شناسایی عوامل موثر بر اجرای راهنماهای بالینی در ایران انجام گردیده است. روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع کاربردی است که به روش ترکیبی در سال 1398-1397 انجام شده است. جامعه پژوهش شامل مدیران و خبرگان سلامت بود که 470 نفر به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از آزمون پایایی ترکیبی و همسانی درونی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ (934/0) بررسی گردید. جهت تحلیل داده از تحلیل عاملی اکتشافی و نرم افزارSPSS-18 استفاده شد. یافته ها: در تحلیل عامل اکتشافی 47 متغیر در قالب 6 مولفه شناسایی شدند که در مولفه ویژگی های راهنماهای بالینی، رفع نامفهوم بودن و وجود پروتکل روشن با بارعاملی 0/8، در مولفه عوامل فرهنگ سازمانی، اطلاع رسانی به بیمار با بارعاملی 0/77، در مولفه عوامل اقتصادی، وجود بودجه و رفع محدودیت با بارعاملی 0/740، در مولفه عوامل بیمه، تعرفه بیمه با بارعاملی 0/75، در مولفه تولیت نظام سلامت، وجود سیستم عملی مبتنی بر شواهد با بار عاملی 0/69 و در مولفه عوامل سازمانی تغییر نگرش کارکنان و کار گروهی با ضریب 0/60 بیشترین تاثیر را بر اجرای راهنماهای بالینی در ایران داشته اند. نتیجه گیری: قابلیت دسترسی به اطلاعات، ایجاد انگیزه و تغییر نگرش، مدیریت موثر، ایجاد دید سیستمی و بازخورد مناسب، و ایجاد استانداردهای مربوط به فرایندهای کاری، راهکارهای موثر برای پیاده سازی راهنماها می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 420

دانلود 241 استناد 535 مرجع 0
نویسندگان: 

سعیدی لیلا | دورانی امیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  79-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  662
 • دانلود: 

  352
چکیده: 

هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای خط مشی های عمومی در حوزه ستادی وزارت نفت ایران می باشد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع تحقیق اکتشافی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان و مدیران حوزه ستادی وزارت نفت می باشند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 260 نفر می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی است. برای بررسی روایی ابزار سنجش از روایی محتوا و برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، شاخص kmo و آزمون بارتلت، تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار spss و فرایند تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار expert choice انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که در بین موانع اجرای اثربخش خط مشی های دولتی در حوزه ستادی وزارت نفت به ترتیب: موانع مدیریتی با 276/0وزن، موانع انسانی با 185/0وزن، موانع ارتباطی با 140/0وزن، موانع محیطی با 85/0وزن، موانع مربوط به ماهیت خط مشی با 765/0وزن و موانع سیستمی با 541/0 وزن از اولویت برخوردارند. نتیجه گیری: نتایج بیانگر آن است که موانع در اجرای اثربخش خط مشی های دولتی زیاد بوده و بسیاری از خط مشی ها بطور ناقص اجرا شده یا اصلا به اجرا درنمی آیند. در این راستا تعدادی از این موانع شناسایی و اولویت بندی گردیدند که مدیران و مسولین حوزه ستادی وزارت نفت می توانند با توجه به نتایج پژوهش حاضر نسبت به برطرف کردن آنها اقدام نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 662

دانلود 352 استناد 0 مرجع 0
litScript