نتایج جستجو

52

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MATTHEWS R.A.

نشریه: 

ADVANCES IN PARASITOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  159-241
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9176
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9176

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

علیشاهی مجتبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  3-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2616
 • دانلود: 

  266
چکیده: 

انگل مژه دار ایکتیوفتریوس مولتی فیلیس یکی از معروف ترین انگل های بیماریزای آب های شیرین است. این انگل عامل ایجاد ضرر و زیان اقتصادی فراوان در پرورش ماهی و منابع طبیعی است. در این تحقیق حدت و پراکنش این انگل در اندام های مختلف ماهی (پوست، آبشش و باله ها) در دو دمای 20 و 12 درجه سانتیگراد، بعد از ایجاد عفونت تجربی مورد بررسی قرار گرفت. بعد از چالش ماهی ها با انگل، تعداد تروفونت های قابل مشاهده انگل در روزهای 3، 6 و 9 بعد از چالش در سطح بدن ماهی شمارش گردید. همچنین تلفات تجمعی در ماهیان بعد از عفونت تجربی در دو دما مقایسه شد. نتایج نشان دهنده حدت بیشتر انگل و تلفات بیشتر در تیمار 20 درجه سانتیگراد بود (تلفات تجمعی بعد از ده روز در دمای 12 درجه 41 درصد و در دمای 20 درجه 61 درصد) بود. از طرفی پراکنش انگل در اندام های مختلف ماهی نیز تغییر نمود.بطوری که در دمای 12 درجه نسبت تروفونت شمارش شده در باله ها در روزهای 3، 6 و 9 بعد از چالش به ترتیب برابر 55 درصد، 50 درصد و 54 درصد و در دمای 20 درجه به ترتیب برابر 31 درصد، 33 درصد و 33 درصد بود. درپوست نیز تغییر در پراکنش انگل ایجاد شده (P<0.05)، بطوری که در دمای 12 درجه سانتیگراد در روزهای 3، 6 و 9 بعد از چالش نسبت تروفونت شمارش شده به ترتیب برابر 37 درصد، 34 درصد و 39 درصد ولی در 20 درجه سانتیگراد برابر 64 درصد، 61 درصد و 60 درصد بود. تفاوت معنی داری بین نحوه پراکنش انگل در آبشش در دو دما مشاهده نگردید (P<0.05). نتایج این تحقیق علاوه بر تایید اثر دما بر میزان بیماریزایی و تلفات ایجاد شده در ماهی قزل آلا، تاثیر دما بر نحوه پراکنش انگل در اندام های جلدی ماهی را برای اولین بار گزارش می نماید. هرچند انگل ایکتیوفتریوس در دماهای بالاتر فعالیت بیشتری نشان داده است و سیکل زندگی کوتاه تری دارد ولی احتمالا نحوه پراکنش انگل نیز در حدت آن نقش دارد. علت اصلی مرگ در ماهی مبتلابه این انگل بهم خوردن تعادل اسمزی ماهی است، لذا استقرار این انگل در پوست باعث بیماریزایی بیشتر انگل می گردد در صورتی که در باله ها بیماریزایی انگل کمتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 2616

دانلود 266 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2 (پی آیند 55) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  58-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  632
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

این بررسی با نمونه برداری از 38 حوضچه پرورش ماهی قرل آلای رنگین کمان در استان آذربایجان غربی از خرداد ماه سال 1379 تا خرداد ماه سال 1380 انجام شد و از 373 قطعه ماهی مشکوک به ایکتیوفتیریوزیس، 42 قطعه (%11.26) آلوده بودند. در این بررسی نقش درجه حرارت، آب، فصل، منشا آلودگی، بهداشت و مدیریت مطالعه گردید. آب رودخانه ها به دلیل وجود ماهیان غیر پرورشی و نیز متعادل بودن نسبی درجه حرارت، منبع آلودگی مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان تعیین شد(P<0.05)  و آلودگی سایر منابع تامین آب (چشمه و چاه) به واسطه عدم رعایت اصول بهداشتی و مشکلات مدیریتی بود. اثر درجه حرارت و فصل نیز بر میزان آلودگی مستقیم بود. به طوری که با افزایش درجه حرارت آب، بویژه در فصل تابستان میزان آلودگی انگلی در دمان 14.5 درجه سانتی گراد %50 بود (P<0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 632

دانلود 116 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

علیشاهی مجتبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (مسلسل 18)
 • صفحات: 

  68-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  810
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

واکسیناسیون ماهی قزل آلای رنگین کمان بوسیله ترونت زنده انگل ایکتیوفتریوس مولتی فیلیس به روش تزریق داخل صفاقی (با دوز 800 ترونت به ازای هر ماهی) باعث تحریک سیستم ایمنی هومورال گردید بطوری که افزایش تیترسرمی آنتی بادی با استفاده از هر دو روش الایزا و قدرت غیر متحرک سازی سرم، در گروه واکسینه نسبت به گروه شاهد مشاهده شد. میزان آنتی بادی سرم ماهی های واکسینه تا روز هفتم بعد از ایمن سازی افزایشی را نشان ندادند ولی در روز 14 و 28 بعد از ایمن سازی میزان آنتی بادی افزایش معنی داری یافت (P<0.05). از طرفی ارتباطی بین میزان آنتی بادی ضد انگل اندازه گیری شده در هر دو روش و دمای آب در ماهیان واکسینه مشاهده گردید بطوری که در آزمایش غیر متحرک سازی ترونت، متوسط تیتر آنتی بادی اندازه گیری شده و انحراف معیار تیتر در ماهی های واکسینه در روزهای 14، 28 بعد از ایمن سازی در 12 درجه سانتی گراد به ترتیب برابر 36±32.32 و 34.67±22.46 در حالی که در 20 درجه سانتی گراد به ترتیب برابر 46.67±42.17 و 46±42.86 بود. میانگین و انحراف معیار جذب نوری بدست آمده در روش الایزا در ماهی های واکسینه در روزهای فوق در دمای 12 درجه سانتی گراد به ترتیب برابر 0.168±0.085 و 0.148±0.052 در حالی که در دمای 20 درجه سانتی گراد برابر 0.206±0.080 و 0.205±0.096 بود. بر اساس این تحقیق علاوه بر تایید تحریک ایمنی هومورال بعد از تجویز داخل صفاقی ترونت زنده، تاثیر دما نیز در تیتر سرمی آنتی بادی تولید شده گزارش گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 810

دانلود 116 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (62 پیاپی)
 • صفحات: 

  187-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر پروبیوتیکی باکتری باسیلوس سابتیلیس در آلودگی تجربی ماهی قرمز (Goldfish) به انگل ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیس بود. به این منظور تعداد 32 قطعه ماهی قرمز در 2 گروه جداگانه 16تایی کنترل و تیمار قرار گرفتند. گروه تیمار توسط پلت های غنی شده با پروبیوتیک باسیلوس سابتیلیس به مدت 8 هفته مورد تغذیه قرار گرفتند و پس از این زمان، مرحله آلوده سازی ماهی ها با انگل انجام گردید و سپس بررسی های انگل شناسی و آسیب شناختی از ماهی های گروه کنترل و تیمار به عمل آمد. بر اساس نتایج، میزان آلودگی در ماهیان گروه تیمار به طور معنی داری کمتر از ماهیان گروه کنترل بود، به طوری که در گروه درمان، 107 عدد و در گروه کنترل، 276 عدد انگل مشاهده شد (05/0>p). در بررسیهای هیستوپاتولوژی میزان ضایعات در ماهی های کنترل که مورد تغذیه با پروبیوتیک قرار نگرفته بودند، به طور معنی داری بیشتر از ماهیان گروه تیمار بود و در ماهیان گروه تیمار، ضایعات پاتولوژیک پوست و آبشش به صورت قابل توجه و معنی داری کاهش داشته و اغلب خفیف بودند (05/0>p). به نظر می رسد پروبیوتیک باسیلوس سابتیلیس با تحریک و افزایش قدرت ایمنی سبب کاهش عوارض ناشی از انگل ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیس در ماهی قرمز می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 25

دانلود 70 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  38-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  800
 • دانلود: 

  228
چکیده: 

به منظور تهیه رادیو واکسن علیه انگل ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس (ICHTHYOPHTHIRIUS multifiliis)، عامل ایجاد بیماری لکه ی سفید در ماهیان آب شیرین، مطالعه ی حاضر انجام شد. انگل ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس بعد از پرتوتابی با اشعه گاما با ادجوانت نانوذره ی فسفات کلسیم پوشش دهی گردید و اثر واکسن تهیه شده بر سیستم ایمنی غیراختصاصی در مخاط پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان مورد بررسی قرار گرفت. ماهی های با میانگین وزنی 30 گرم پس از دوره ی سازگاری 10 روزه، به 4 گروه تقسیم شدند: 3 گروه با انگل پرتوتابی شده و پوشش دهی شده با نانو ذره ی فسفات کلسیم، انگل پرتوتابی شده و یا نانو ذره فسفات کلسیم به تنهایی، به صورت حمام واکسینه شدند. در گروه کنترل نیز هیچ گونه ترکیبی استفاده نشد. در روز 20، نمونه برداری از مخاط پوست به منظور اندازه گیری پارامترهای ایمنی غیراختصاصی انجام شد. نتایج نشان داد که فعالیت لیزوزیم و آلکالین فسفاتاز و همچنین تیتر هماگلوتیناسیون ماهیان تیمارشده با انگل ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس پرتوتابی شده با اشعه ی گاما و پوشش دهی شده با نانوذرات کلسیم فسفات بالاتر از گروه های دیگر بود. اما فعالیت استراز در گروه های تیمار در مقایسه با گروه کنترل تغییر نکرد. می توان این طور استنباط نمود که به کارگیری نانوذره ی فسفات کلسیم فرموله شده در تروفونت های پرتوتابی شده ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس توانست ترکیبات ایمنی ذاتی در مخاط پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان را بهبود ببخشد. مطالعات بعدی در خصوص بررسی اثرات این رادیو واکسن بر سیستم ایمنی اختصاصی در ماهی قزل آلای رنگین کمان مورد نیاز می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 800

دانلود 228 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1048
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

در این تحقیق جداسازی تک یاخته ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیس عامل بیماری دانه های سفید در ماهیها و نگهداری آن در محیط کشت مناسب به مدت طولانی که به منظور ساخت واکسن از انگل می باشد برای اولین بار در ایران انجام گرفت. بدین منظور از محیط های کشت مختلف شامل  Eagle’s minimum essential medium (EMEM)با سرم جنین گوساله و ماهی، محیط EMEM بدون سرم جنینی گوساله و ماهی (EMEM-S)، Proteose pepton yeast extract (PPE) ، (PBS) Nutrient broth (NB)، Phosphate buffered saline و آب آکواریوم استفاده گردید و انگل به طور موفقیت آمیزی در محیطی بدون هر گونه میکروارگانیسم دیگر (منوفازیک) در درجه حرارت °C 22±2 با استفاده از محلول پنی سیلین و استرپتومایسین کشت داده شد و زنده ماندن آن بررسی گردید. تروفونت های درون کیست برای حداکثر 20 روز در محیط حاوی 50 درصد EMEM-S و 50 درصد آب مقطر و ترونت ها در محیط EMEM تا حداکثر 114 و حداقل 96 ساعت نگهداری شدند. مدت زمان نگهداری ترونت ها در محیط EMEM که از سرم جنین گوساله و سرم ماهی استفاده شده بود یکسان بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1048

دانلود 116 استناد 1 مرجع 2
نویسندگان: 

RAHANANDEH M. | RAHANANDEH M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  44-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12723
 • دانلود: 

  5629
چکیده: 

In this study, seven aquaria were designated and 25 gold fish infected with Ich (ICHTHYOPHTHIRIUS multifiliis) parasite were introduced to each of them. Different levels of Calcium oxide (13, 14 and 15 mg L-1) were used in three treatments of the group No 1. Three treatments in the second group received sodium chloride (1500, 2000, and 2500 mg L-1) with 72 h intervals respectively. In this study, the effectiveness of two drugs was compared through examining the normality of the data by Kolmogorov-Smirnov test and one-way analysis of variance at the level of 0. 5%. The data analysis was carried out via Duncan's discriminate test to compare the treatments with each other along with further analysis of data using SPSS 20 statistical software. In order to determine the effectiveness of drugs, wet slides were prepared from different parts of skin, fins and gills during the experimental stages and were subjected to microscopic observation. The results of this study showed that Cao 15 mg L-1 had the greatest effect on the fish gills and the fish showed the least parasites in this area (4. 17 ± 2. 48) (p<0. 05). The use of calcium oxide (Cao 14 mg L-1) and sodium chloride (NaCl 2500 mg L-1) had similar effects on the parasite in the gill area (p> 0. 05).

آمار یکساله:  

بازدید 12723

دانلود 5629 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  91
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  186-191
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  515
 • دانلود: 

  190
چکیده: 

انگل ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیس (ICHTHYOPHTHIRIUS multifiliis) عامل ایجاد بیماری لکه سفید، یکی از خطرناک ترین انگل های بیماری زا در ماهیان آب شیرین وحشی و پرورشی است. در این تحقیق بررسی اثرات منفی ریزپوشش آلژیناتی تروفونت غیرفعال شده با پرتو گاما در آبشش ماهی به عنوان بافت اصلی درگیر در بیماری ایک مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، ماهی های با میانگین وزنی 30 گرم پس از دوره سازگاری، به 4 گروه تقسیم شدند: 1 گروه از ماهیان با انگل پرتوتابی شده، گروه دیگر با انگل پرتوتابی شده و ریزپوشانی شده با نانوذرات آلژینات و گروه سوم به عنوان گروه کنترل مثبت با انگل فعال تیمار شدند. در گروه کنترل منفی (شاهد) نیز هیچ گونه ترکیبی استفاده نشد. نمونه برداری از بافت آبشش سی روز پس از تیمار انجام شد. مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از نانوذرات آلژینات جذب شده در تروفونت های انگل ایک غیرفعال شده با پرتو گاما قادر است به طور معنی داری اثرات هیستوپاتولوژیکی ناشی از هجوم انگل زنده به بافت آبشش مانند هایپرپلازی شدید، ادم زیرجلدی، چسبیدگی لاملاها و نکروز در ماهی قزل آلای رنگین کمان را کاهش داده و هم چنین ضمن کاهش آثار هیستوپاتولوژیکی، منجر به افزایش معنی داری در تعداد سلول های ماکروفاژی گردد. بنابراین می توان بیان نمود که استفاده از ریزپوشش آلژیناتی به منظور انتقال تروفونت غیرفعال شده با پرتو گاما علیه انگل زنده به روش حمامی در ماهی، امن بوده و هیچ گونه اثرات سوء بافتی ندارد

آمار یکساله:  

بازدید 515

دانلود 190 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  132-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1371
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

در این مطالعه تاثیر ویتامین C تزریق شده بر مقاومت بچه ماهی کپور، در مقابله با انگل تک یاخته ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیئس،Ichthyophytirius multifiliis  بررسی شد. ماهیان کپور معمولی مورد آزمایش دارای میانگین وزنی 14±36.5 گرم بودند. ترونت های مورد نیاز به روش وهلی (1985) از ماهیان آکواریومی آلوده به دست آمد. فاصله بین تزریق ویتامین به ماهیان و قرار گرفتن در معرض ترونت های ایک، 24 ساعت بود. این آزمایش در 13 تیمار، هر تیمار به تعداد 15 عدد ماهی، شامل گروه های شاهد (بدون تزریق و بدون مقابله)، ماهیان بدون تزریق ویتامین C و مقابله با سه دوز 5000، 250 و 20000 عدد ترونت ایک و ماهیانی که ویتامین C به مقادیر (200، 500 و 1000) میلی گرم در هر کیلوگرم وزن بدن ماهی به آنها تزریق و سپس با دوزهای (5000، 250 و 20000 عدد) ترونت ایک مقابله داده شده بودند، در شرایط آزمایشگاهی در دمای 28-25 درجه سانتی گراد انجام گرفت. نتایج نشان داد که ویتامین C تزریقی روی کاهش میزان مرگ و میر تاثیر مثبت دارد. در تزریق ویتامین C با دوز 500 و 1000 میلی گرم در هر کیلوگرم وزن بدن ماهی میزان مرگ و میر تجمعی به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت، اما تزریق ویتامین به میزان 200 میلی گرم در هر کیلوگرم وزن بدن ماهی تاثیر مثبت قابل قبولی روی میزان مرگ و میر تجمعی ماهیان نداشت. همچنین در دوزهای بالاتر ترونت ایک، مرگ و میر بیشتری در بین ماهیان مشاهده شد. میزان مرگ و میر در تیمارهای مختلف بین صفر درصد (تیمارهای شاهد و 250 عدد ترونت) تا 100 درصد (تیمار بدون تزریق در 5000 عدد ترونت، تیمار بدون تزریق و تیمار با تزریق 200 میلی گرم و مقابله داده شده با 20000 عدد ترونت) مشاهده گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1371

دانلود 235 استناد 2 مرجع 0
litScript