نتایج جستجو

320

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

32

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  (پیاپی 40-39)
 • صفحات: 

  70-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1189
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

زمینه: نشانگان (سندرم) روده تحریک پذیر از بیماری های شایع در مراجعان به پزشکان عمومی است.هدف: بررسی کارکرد پزشکان عمومی شهرستان شیراز در شناخت، بررسی و درمان نشانگان روده تحریک پذیر. روش: دانشجویان پزشکی که نقش بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر را ایفا می کردند به تعدادی از پزشکان عمومی شهرستان شیراز که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده بودند مراجعه و کارکرد آنها را در اخذ تاریخچه، انجام معاینه بالینی و درخواست آزمایش و درمان ثبت کردند. نتایج: از مجموع 600 نفر پزشک عمومی شاغل، 80 نفر (13.3%) انتخاب شدند. از این تعداد فقط 25% به تشخیص این نشانگان در برخورد با این بیماران رسیدند که به طور عمده از گروه فارغ التحصیلان با سابقه کار کمتر از 6 سال بودند (p<0.05). 63.7% از پزشکان، بیماران را معاینه و 58.7% از آنان برای آنها درخواست آزمایش کردند. بیشترین داروی تجویز شده آنتی کولینرژیک ها بودند (75%) و 41.2% از پزشکان داروهای آنتی بیوتیک را به تنهایی یا همراه با سایر داروها تجویز کرده بودند. در این بررسی، اغلب پزشکان عمومی نشانگان روده تحریک پذیر را تشخیص نداده و به طور مناسب درمان نکردند. لازم است با توجه به شیوع این نشانگان، در برنامه های آموزشی دانشکده های پزشکی و نیز برنامه های آموزش مداوم بر و درمان این نشانگان تاکید بیشتری شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1189

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

SPILLER ROBIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  88-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30831
 • دانلود: 

  16882
کلیدواژه: 
چکیده: 

Please click here to view the full text of this article.

آمار یکساله:  

بازدید 30831

دانلود 16882 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

GOVARESH JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  SUPPLEMENT
 • صفحات: 

  17-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55631
 • دانلود: 

  18353
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: Irritable bowel syndrome (IBS) is one of the most common functional gastrointestinal (GI) tract and involved 10 -20 percent of general population and result in decreased quality of affected individuals. Because multiple suspected etiologies in IBS pathogenesis, various drugs and methods have been offered for its management. Regarding mucosal inflammation in the pathogenesis of IBS, anti- inflammatory drugs, such as mesalasine, reported that is effective in IBS treatment. However, previous documents have different results and we assessed the clinical efficacy of mesalasine in some patients with IBS.Methods: In this double blined randomized clinical trial, 44 individuals with documented IBS, based on Rome III criteria that reffered to gastroenterology clinics of the Zahedan University of Medical Sciences in Zahedan, southest of Iran, were enrolled.All of patient allocated to rececive either mesalasine 500 mg (group A) or identical placebo (group B) three times per day for six weeks. We assessed and analysed IBS symptoms and global IBS symptoms at 0, 4 and 8 weeks.Results: The mean age who received the mesalazine were 40.9-8.8 and 37.6-13.4 years in the case and control group, respectively (P=0.399). The condition of the initial disease severity of the patients whichwas recorded based on the IBS protocol (symptom severity scale (IBS-SSS) did not have any statistically meaningful difference. Significantly more patients in the mesalasine group than in the placebo group had adequate relief of global IBS symptoms during the first 4 weeks and 8 weeks after initiation of treatment (86% compared with 54%, p=0.021).Conclusion: Mesalasine is an effective drug for mangment of irritable bowel syndrome and it is better to evaluate at larger study for its efficacy.

آمار یکساله:  

بازدید 55631

دانلود 18353 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

یافته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  31-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  3435
 • دانلود: 

  752
چکیده: 

مقدمه: سندرم روده تحریک پذیر (IBS) اختلال شایعی است که باعث درد شکم، نفخ و اختلال در دفع مدفوع شده و می تواند همراه با ناتوانی های مهم و صرف هزینه های بالا باشد. مسایل روانی این سندرم بالا بوده و چیزی حدود 20 تا 60% موارد با اختلالات روانی همراه، مرتبط است. اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی و اختلالات شبه جسمی با فراوانی بیشتری توام با این سندرم گزارش شده اند.مواد و روش ها: روش مطالعه بصورت مقطعی – مقایسه ای و تعداد نمونه ها 76 نفر از بیماران با ناراحتی و مشکلات گوارش بود که طی مدت 6 ماه توسط متخصصان داخلی و گوارش تشخیص IBS برای آنها مطرح شده و با گروه کنترل مورد مقایسه قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل یک آزمون روانشناختی سلامت عمومی (GHQ-28)، یک چک لیست ملاکهای تشخیصی سندرم روده تحریک پذیر (Rome-II) و یک چک لیست ویژگیهای دموگرافیک بهمراه مصاحبه بالینی بود.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد میزان شیوع IBS در زنان، افراد متاهل، افراد جوانتر و افرادی که محل سکونت آنها در شهر بوده، بیشتر است که این اختلاف آماری معنی دار است (p<0.05). اما این اختلاف در مورد میزان تحصیلات معنی دار نبود. همچنین اختلاف معنی داری بین گروه کنترل و IBS در میزان بروز افسردگی، اضطراب و علایم جسمانی بدست آمد، اما در مورد مقیاس کارکرد اجتماعی اختلاف معنی داری بدست نیامد.نتیجه گیری: سندرم روده تحریک پذیر که یکی از شایعترین اختلاف عملکردی دستگاه گوارشی است، ارتباط زیادی با عوامل روانشناختی دارد. این پژوهش نشان می دهد که افسردگی، اضطراب و علایم جسمانی در این بیماران بیشتر است و توجه به مسایل روانشناختی و درمانهای غیر دارویی این بیماران با توجه به سبب شناسی روانی این سندرم توام با درمانهای دارویی می تواند هم در کاهش علایم و هم در پایین آوردن هزینه های درمان این بیماری بسیار موثر واقع شود.

آمار یکساله:  

بازدید 3435

دانلود 752 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1001-1008
تعامل: 
 • استنادات: 

  382
 • بازدید: 

  9660
 • دانلود: 

  15092
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9660

دانلود 15092 استناد 382 مرجع 0
نویسندگان: 

قاسمیان زاده فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  201-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1358
 • دانلود: 

  308
چکیده: 

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه دو روش روان درمانگری رفتاری- شناختی با دارودرمانگری در درمان سندرم روده تحریک پذیر (IBS) و ارتقای سطح سلامت روانی افراد مبتلا به این اختلال اجرا گردید.روش: در یک طرح شبه تجربی، 50 نفر از افراد مبتلا به IBS از بین بیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصی گوارش با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پس از ارزیابی اولیه با استفاده از مقیاس ROM-II و میزان سطح سلامت روانی با استفاده از پرسشنامه SCL-90-R، بصورت تصادفی در دو گروه (دارو درمانگری به عنوان گروه کنترل و روان درمانگری رفتاری- شناختی به همرا ه دارو درمانگری به عنوان گروه آزمایشی) جایگزین شدند. آزمودنی های گروه آزمایشی طی 8 جلسه تحت روان درمانگری رفتاری- شناختی قرار گرفتند. سپس آزمودنی های هر دو گروه مجددا با مقیاس ROM-II و پرسشنامه SCL-90-R مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های بدست آمده با استفاده از آزمون t برای گروههای مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که روش روان درمانگری رفتاری- شناختی به همراه دارو درمانگری، بیش از دارو درمانگری به تنهایی، در بهبود علایم IBS موثر است و سطح سلامت روانی در گروه آزمایش بطور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود.نتیجه گیری: با توجه به نقش روان درمانگری رفتاری- شناختی به همراه دارو درمانگری در درمان بیماران مبتلا به IBS پیشنهاد می شود درمان این بیماران به صورت تیمی مرکب از متخصصان گوارش و متخصصان روانپزشکی و روانشناسی صورت گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1358

دانلود 308 استناد 3 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  36-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1338
 • دانلود: 

  351
چکیده: 

زمینه: سندرم روده تحریک پذیر، یک اختلال شایع گوارشی است، به طوریکه شایع ترین علت ارجاع بیماران به درمانگاه گوارش می باشد. از سوی دیگر، عدم تحمل لاکتوز نیز مشکل شایعی می باشد که علایم بالینی آن مشابه سندرم روده تحریک پذیر است. از این رو، تعیین و جدا کردن این بیماران، اهمیت زیادی دارد و مشخص نمودن این موضوع نقش مهمی در درمان این بیماران ایفا می کند.روش کار: جمعیت مورد مطالعه، بیماران مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بودند که بر اساس معیارهای Rome II، تشخیص سندرم روده تحریک پذیر برایشان مطرح شد. سپس بیماران تحت انجام تست تنفسی هیدروژن با لاکتوز قرار گرفتند و بر اساس نتایج آن به 3 گروه منفی، بینابینی و مثبت تقسیم شدند. سپس با توجه به علایم بالینی و نتایج تست تنفسی، تحت رژیم بدون لاکتوز، درمان با آنتی بیوتیک و تحت نظر باقی ماندند. پس از پایان 2 هفته، مجددا مورد پرسش و ویزیت قرار گرفتند.یافته ها: در طی دوره مطالعه، 94 بیمار واجد شرایط وارد طرح شدند. از این تعداد 39.4% بیماران، مذکر و 60.1% نفر مونث با محدوده سنی 49.24 سال بودند. پس از بررسی های لازم، فراوانی تشخیص های زیر به دست آمد: فراوانی کمبود لاکتاز (35.0%)، فراوانی رشد باکتری (27.0%) و فراوانی افراد نرمال (38.0%). پس از اقدامات درمانی انجام شده، شدت اتساع شکم و دفع گاز به طور معناداری کاهش نشان داد.نتیجه گیری: کمبود لاکتاز روده ای و رشد بیش ازحد باکتری ها در روده می توانند همراه با سندرم تحریک پذیر وجود داشته باشد. لذا توصیه می شود در طی روند تشخیص سندرم روده تحریک پذیر با توجه به ساده بودن تست تنفسی هیدروژن، بیماران از لحاظ کمبود لاکتاز و یا رشد بیش از حد باکتری ها نیز مورد بررسی قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 1338

دانلود 351 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  101
 • صفحات: 

  8-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1080
 • دانلود: 

  387
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1080

دانلود 387 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  77
 • صفحات: 

  31-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  549
 • بازدید: 

  2113
 • دانلود: 

  805
چکیده: 

مقدمه: اختلال روانپزشکی در بیماران دچار سندرم روده تحریک پذیر(IBS)  شایع است ولی فراوانی آن در جوامع مختلف متفاوت است.هدف: تعیین فراوانی اختلال روانپزشکی (اضطراب-افسردگی) در بیماران دچار IBS در استان گیلان (رشت).مواد و روش ها: در یک مطالعه مقطعی، 256 بیمار IBS که معیارهای ROM III را داشتند، انتخاب و از نظر اختلال روانپزشکی در دو مرحله ارزیابی شدند. در مرحله اول، افراد با پرسشنامه GHQ28 غربال شدند. در مرحله دوم، کسانی که نمره معادل یا بیش از 23 کسب کرده بودند با مصاحبه نیمه ساختار یافته روانپزشکی ارزیابی شدند و متغیرهای جمعیت شناختی آنها از قبیل سن، جنس، تاهل، میزان تحصیل و اشتغال در پرسشنامه ای که به همین منظور طراحی شده بود ثبت شد. a<0.05 از نظر آماری معنی دار تلقی شد.نتایج: از 256 نفر دچار IBS،30  نفر (%11.7) بدون علایم یا نشانه های روانپزشکی بودند و 226 نفر، (83 مرد و  143زن) درجه هایی از مشکلات روانپزشکی داشتند. پس از مصاحبه نیمه ساختار یافته روانپزشکی، 190 نفر (%74.2) دچار اضطراب-افسردگی بودند. 89] نفر اختلال اضطرابی، 41 نفر اختلال افسردگی و 60 نفر هم ابتلایی اختلال اضطراب-افسردگی[. در اختلال اضطرابی، اختلال اضطراب فراگیر (%53.7) و در اختلال افسردگی، دیس تایمی (%53.5) بیشترین فراوانی را داشت. در مقایسه بیماران با اختلال اضطراب-افسردگی (190 نفر) و افراد نرمال (66 نفر)، جنس (P=0.019)، شغل(P=0.002)  و شدت (P<0.001) IBS تفاوت های آماری معنی دار نشان داد.نتیجه گیری: اگر چه نیاز به مطالعه آتی برای تعیین ارتباط متغیرهای جمعیت شناختی و انواع IBS با اختلال روانپزشکی وجود دارد ولی به نظر می رسد که توجه به این اختلال روانپزشکی در بیشتر بیماران IBS در درمان آنها کمک کننده باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2113

دانلود 805 استناد 549 مرجع 0
نویسندگان: 

رضایی مطهره

نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پی در پی 21)
 • صفحات: 

  49-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23137
 • دانلود: 

  374
چکیده: 

سابقه و هدف: سندروم روده تحریک پذیر شایع ترین علت مراجعه به متخصصان گوارش می باشد. با توجه به شیوع IBS و گزارشات متفاوت موجود از تاثیر داروهای مختلف و جهت گیری درمان ها به سوی داروهای نوروترانسمیتری و به جهت عدم وجود داروهای اختصاصی، همچنین قیمت گزاف این داروها و به منظور تعیین تاثیر فلوکسستین، نورتریپتیلین و آمی تریپتیلین این تحقیق روی مراجعه کنندگان به یک کلینیک خصوصی شهر تهران در سال 1379 انجام گرفته است.مواد و روش ها: تحقیق به روش کارآزمایی بالینی روی 173 فرد مبتلا به IBS انجام گرفته است. تشخیص بیماری بر اساس معیارهای Rome گذاشته شد. بیماران بر حسب مراجعه و به طور تصادفی در سه گروه درمانی قرار گرفتند و به آن ها به ترتیب فلوکستین 20 میلی گرم روزانه، آمی تریپتیلین 25 میلی گرم شب ها و نوروتریپتیلین 25 میلی گرم شب ها تجویز شد. اطلاعات بیماران قبل و بعد از درمان در یک پرسشنامه ثبت گردید و نهایتا مورد قضاوت آماری قرار گرفت.یافته ها: تحقیق روی 173 بیمار شامل 53 بیمار در گروه یبوست، 57 بیمار در گروه اسهال و 63 بیمار در گروه درد شکم صورت گرفت. در گروه درمانی فلوکستین 50 نفر، نورتریپتیلین 69 نفر و آمی تریپتیلین 54 نفر قرار گرفتند. فلوکستین در افزایش دفعات اجابت مزاج بیماران یبوستی موثر است (از 2.56 بار در هفته به 12 بار در هفته) (P<0.02) ولی در کاهش دفعات اجابت مزاج بیماران اسهالی بی تاثیر است (NS). آمی تریپتیلین باعث بهبود دفعات اجابت مزاج در بیماران یبوستی (از 2.31 بار در هفته به 6.54 بار) (P<0.01) و در بیماران اسهالی (17.26 بار در هفته به 11.79 بار) (P<0.01) شد. نورتریپتیلین هم در بهبود دفعات اجابت مزاج در بیماران یبوستی (از 2.67 بار در هفته به 6.33 بار) (P<0.01) و بیماران اسهالی (20.64 بار در هفته به 12.23 بار) (P<0.01) موثر بود. فلوکستین و TCA ها به طور معنی درای در بهبود درد، نفخ و عملکرد عمومی بیماران موثر بودند و هیچ یک نسبت به دیگری برتری محسوسی نداشتند.در مورد عوارض دارویی، Score عوارض مربوط به آمی تریپتیلین نسبت به فلوکستین و نورتریپتیلین به طور معنی داری بیشتر بود (P<0.01) ولی در score عوارض مربوط به نورتریپتیلین و فلوکستین تفاوت معنی داری وجود نداشت (NS).نتیجه گیری و توصیه ها: به نظر می رسد که فلوکستین در مقایسه با TCA ها در بیماران یبوستی موثرتر و کم عارضه تر می باشد. ولی در بیماران با چهره غالب اسهال، فلوکستین موثر نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 23137

دانلود 374 استناد 0 مرجع 0
litScript