نتایج جستجو

4316

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

432

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی26)
 • صفحات: 

  1898-1904
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  792
 • دانلود: 

  375
چکیده: 

انتخاب حیوان بر اساس نشانگرهای مولکولی یکی از جدیدترین روش های اصلاحی است که می تواند باعث بهبود صحت پیش بینی و پاسخ به انتخاب شود. (Growth-Hormone-releasing Hormone) GHRH یکی از ژن های برگزیده برای استراتژی های انتخاب بر اساس مارکر می باشد. بر اساس گزارشات موجود، چندشکلی های ژن به طور معنی داری با صفات اجزای شیر و تولید آن ارتباط دارد. به منظور بررسی چندشکلی (پلی مورفیسم) مکان ژنی GHRH در نژاد سرابی، از 112 رأس گاو خونگیری انجام شد.DNA ژنومی نمونه های خون استخراج گردید و قطعه 297 جفت باز از این ژن با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز تکثیر شد. قطعه تکثیر شده به وسیله آنزیم محدودکننده HaeIII مورد برش قرار گرفت و روی ژل آگارز 2 درصد الکتروفورز گردید. نتایج نشان داد که در این جایگاه دو آلل GHRH A و GHRH B وجود دارد که فراوانی آنها در کل جمعیت به ترتیب 0.19 و 0.81 محاسبه گردید. سه ترکیب ژنوتیپی GHRH A GHRH A،GHRH A GHRH B  و GHRH B GHRH B  شناسایی شدند که فراوانی های ژنوتیپی محاسبه شده آنها در کل جمعیت به ترتیب برابر 0.0357، 0.3037 و 0.6607 بود. آزمون مربع کای تعادل هاردی- واینبرگ را در جمعیت نشان داد (p>0.05). نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که تنوع ژنتیکی در نژاد گاو سرابی می تواند به برنامه های انتخابی آینده مخصوصا انتخاب به کمک نشانگرهای مولکولی (MAS) کمک نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 792

دانلود 375 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  268
 • صفحات: 

  2228-2237
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  700
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

مقدمه: سلول های بنیادی اسپرماتوگونی، گروهی از سلول های تمایز نیافته با قابلیت ویژه در خودنوزایی و تمایز می باشند. مطالعه خصوصیات و عملکرد این سلول ها مستلزم تکثیر در محیط آزمایشگاه است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر دوزهای مختلف هورمون محرک رشد فولیکولی (FSH یا Follicle stimulating Hormone) بر تکثیر سلول های اسپرماتوگونی گوسفند در محیط آزمایشگاه بود.روش ها: تعلیق سلولی حاوی اسپرماتوگونی و سرتولی از بیضه بره های 3-2 ماهه با استفاده از دو مرحله هضم آنزیمی، جداسازی شد. سپس سلول های استخراج شده در 4 گروه مختلف کشت داده شد: 3 گروه با افزودن دوزهای مختلف FSH (5، 10 و 15 واحد بین المللی بر میلی لیتر) به محیط کشت و گروه شاهد (بدون FSH). طول دوره کشت 10 روز بود. مساحت و تعداد کلونی ها در پایان روزهای 4، 7 و 10 به وسیله میکروسکوپ نوری ارزیابی شد.یافته ها: مساحت کلونی گروه 1 و 2 در روز 4 کشت به طور معنی داری بیشتر از گروه 3 و 4 بود (P<0.050). همچنین در روزهای 7 و 10، مساحت کلونی های گروه 1 و 2 به طور معنی داری بیشتر از گروه 4 بود (P<0.050).نتیجه گیری: که افزودن هورمون FSH به محیط کشت با دوزهای 10 و 15 در مقایسه با هم کشتی ساده با سلول های سرتولی به طور معنی داری مساحت کلونی های اسپرماتوگونی گوسفند را کاهش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 700

دانلود 237 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 21)
 • صفحات: 

  11-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  760
 • دانلود: 

  233
چکیده: 

سابقه و هدف: فولیکول استیمولاتینگ هورمون (FSH) از خانواده هورمون های گلیکوپروتئینی هیپوفیز و متشکل از دو زیر واحد آلفا و بتا می باشد که فعالیت بیولوژیک این هورمون مربوط به زیر واحد بتای آن است. این مطالعه به منظور جداسازی ناحیه کدکننده ژن انسانی FSHb با سیگنال سکانس طبیعی ژن و کلونینگ آن در شاتل وکتور pPIC9 تحت پروموتر AOXI و سیگنال سکانس آلفا فاکتور انجام شد.مواد و روش ها: طی دو مرحله امپلیفیکاسیون و کلونینگ از روی ژنوم یک زن سالم، این ژن به صورت یک قطعه 2kb با بازسازی ناحیه '5 قبل از کدون شروع جدا و اکسپرشن وکتور pPIC9-F1 ساخته شد. یافته ها: هضم آنزیمی و سکانسینک ساختار و ترادف صحیح ژن FSHb با حفظ نواحی اسپلایسینگ را در pTV-2019 نشان داد. Restriction analysis و PCR با پرایمرهای AOXI نشان داد. pPIC9F1 دارای ساختار صحیح می باشد.نتیجه گیری: وکتور نوترکیب pPIC9F1 ساخته شده در این مطالعه شامل ناحیه کدکننده ژن و سیگنال طبیعی آن FSHb(+sig E2-IVS2-E3) بوده که قادر است این ژن را در ژنوم مخمر تحت پروموتر AOXI وارد کند، که در این حالت فیوژن پروتئینی شامل سیگنال پپتید آلفا فاکتور - سیگنال پپتید FSH به وجود می آید. FSHb به نحوی بیان خواهد شد که سیستم مخمری قادر به جداسازی آلفا فاکتور باشد. به نظر می رسد این نخستین تلاش برای کلونینگ ژن انسانی FSHb در سیستم مخمری باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 760

دانلود 233 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  453
 • صفحات: 

  1532-1539
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  654
 • دانلود: 

  253
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 654

دانلود 253 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KIARIS H. | SCHALLY A.V. | KALOFOUTIS A.

نشریه: 

VITAMINS AND HormoneS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  31069
 • دانلود: 

  31295
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31069

دانلود 31295 استناد 472 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Cells

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  12
 • بازدید: 

  60
 • دانلود: 

  2196
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 60

دانلود 2196 استناد 12 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SASAKI K. | NORWITZ E.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  401-408
تعامل: 
 • استنادات: 

  451
 • بازدید: 

  21810
 • دانلود: 

  27201
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21810

دانلود 27201 استناد 451 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

CLINICAL ENDOCRINOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  86
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  731-738
تعامل: 
 • استنادات: 

  462
 • بازدید: 

  23155
 • دانلود: 

  29437
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23155

دانلود 29437 استناد 462 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  68996
 • دانلود: 

  46977
چکیده: 

Background: This study aimed to evaluate the strength of anti‑Mullerian Hormone (AMH) and follicle stimulating Hormone (FSH) in reflecting the antral follicle count (AFC) in infertile females. Materials and Methods: This cross‑sectional study was conducted on 160 females, visiting infertility clinic for assisted reproduction. Serum samples collected on the 3rd day of the cycle were assayed for FSH, luteinizing Hormone, and AMH while AFC was assessed via transvaginal ultrasound. The study cohort was segregated into three groups based on AFC. Results: Chronological age and FSH was significantly high in females with very low AFC (P < 0.01 and 0.009, respectively), yet they failed to discriminate patients with normal and higher follicle count (P = 0.65 and 0.84). Conversely, AMH reported highly significant difference between very low AFC and with those having either normal AFC (P = 0.002) or higher AFC (P = 0.001). Moreover, a significant difference in AMH was observed between normal and higher AFC group (P = 0.04). Conclusion: Compared to female’s age and FSH, AMH is superior in clustering study cohort on the bases of antral follicular pool, especially in setups with nonavailability of technological expertise to assess AFC. Incorporation of AMH along with other biomarkers improves estimation of baseline ovarian reserve, required to standardize dose for optimum response; avoiding the risk of failure to retrieve oocyte or inappropriate stimulation leading to ovarian hyperstimulation syndrome. Further prospective studies are required to ascertain its role in predicting the outcomes of ART in such patients.

آمار یکساله:  

بازدید 68996

دانلود 46977 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AFLATOONIAN A. | DAVAR R. | HOJJAT F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  SUPPL 2
 • صفحات: 

  58-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58592
 • دانلود: 

  31052
چکیده: 

Introduction: An exaggerated FSH/LH ratio, even with normal FSH, is a sign of diminished ovarian reserve. In fact, the ratio of FSH/LH appears to be a clinically useful index, suggesting diminished ovarian reserve with FSH exceeds LH. Objective: To evaluate the day 3 FSH/LH ratio as a predictor of prognosis in IVF cycles. Design: A retrospective cohort study.Materials and Methods: Six hundred eighty-four women younger than 40 years old with day 3 FSH levels of 10 IU/L undergoing their first IVF cycle was stimulated with a variable protocol and evaluate the relationship between FSH/LH ratio and Total dose of hMG, IU and mature oocyte yield and pregnancy rate.Results: In group that FSH/LH ratio<2 improved (p<0.0001) ovulatory response in comparison to Groups FSH/LH ratio>2. The long of cycle & dose of gonadotropin was lower (p<0.0001) in FSH/LH ratio<2 than Group FSH/LH ratio>2.Conclusion: An increased FSH/LH ratio was associated with higher dose of HMG and increase day of stimulation and decrease of mature oocyte.

آمار یکساله:  

بازدید 58592

دانلود 31052 استناد 0 مرجع 0
litScript