نتایج جستجو

43003

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4301

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  9-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1018
 • دانلود: 

  419
چکیده: 

یک ساختار دو فازی شامل جریانی از ذره های خوشه ای شکل و نیز جریان رقیقی از مواد معلق (ذره های جامد و گاز) در مجاور سطح انتقال حرارت برای مدل سازی ضریب انتقال حرارت تابشی در نظر گرفته شده است. توزیع شدت تابشی به صورت یک بعدی و ایزوتروپیک در دو جهت مخالف یکدیگر در امتداد عمود بر سطح انتقال حرارت (دیواره بستر) فرض شده است. توزیع دما و نیز توزیع غلظت ذره های جامد در لایه مرزی مجاور دیواره بستر در مدل لحاظ شده است. با استفاده از مدل بالا اثر پارامترهای موثر در ضریب انتقال حرارت تابشی بررسی شده است. نتیجه ها نشان می دهد که ضریب انتقال حرارت تابشی با افزایش پارامترهای دمای بستر، دمای دیواره، ضریب نشر دیواره و ضریب نشر ذره ها، افزایش می یابد. تاثیر اندازه ذره ها و نیز قطر رایزر بر ضریب انتقال حرارت تابشی به چگالی های مواد معلق پایین محدود می شود. مدل معرفی شده با نتیجه های آزمایشگاهی ارایه شده توسط سایر محققان سازگاری مناسبی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1018

دانلود 419 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  63-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36961
 • دانلود: 

  26607
چکیده: 

The pool boiling Heat transfer coefficient of pure liquids were experimentally measured on a horizontal bar Heater at atmospheric pressure. These measurements were conducted for more than three hundred data in thermal currents up to 350 kW. m-2. Original correlations and the unique effect of these correlations on experimental data were discussed briefly. According to the analysis, a new empirical relationship implying a performance superior to other available correlations is presented.

آمار یکساله:  

بازدید 36961

دانلود 26607 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1 (پیاپی 75)
 • صفحات: 

  107-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  305
چکیده: 

چگونگی انتقال حرارت در فرآیندهایی که در آنها پدیده های فیزیکی مانند انتقال جرم و واکنشهای شیمیایی درسیستم های سوسپانسیونی (جامد-مایع) صورت می گیرد، از اهمیت بسیاری برخوردار است . تحقیق تجربی حاضر به بررسی ضریب انتقال حرارت در سیستم سوسپانسیونی ماسه و آب می پردازد که در آن ، ذرات ماسه دارای اندازه های متغیری در محدوده 200 الی 800 میکرومتر با غلظت 2/14 تا 10/3 درصد وزنی می باشد.سوسپانسیون در مخزنی دو جداره به قطر 29 سانتیمتر و ارتفاع مفید 35 سانتیمتر قرار داده می شود. مخزن مجهز به یک همزن توربینی چهار تیغه است که سرعت دورانی آن را می توان از 700 الی 1400 دور بر دقیقه تغییر داد. ضریب انتقال حرارت جابجائی برحسب متغیرهای متعدد تعیین گردیده است و سپس با استفاده از روش آنالیز ابعادی رابطه ای تجربی براساس گروههای بدون بعد حاکم در این خصوص بدست آورده شده است . نتایج بدست آمده از آزمایشات نشان می دهد که افزایش غلظت جامد در سوسپانسیون ، منجر به کاهش ضریب انتقال حرارت جابجائی می شود، اما افزایش قطر ذره جامد و نیز سرعت دورانی پره ، ضریب انتقال حرارت جابجائی را افزایش می دهد

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 305 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  104-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36157
 • دانلود: 

  20519
چکیده: 

In order to improve the efficiency and rate of Heat transfer in Heat exchangers, various techniques such as increasing the Heat transfer coefficient are proposed. This study is devoted to the investigation of Heat transfer coefficient variations due to the addition of CuO, TiO2 and CuO/TiO2 nanoparticles into a shell and tube Heat exchanger. CuO/TiO2 nanocomposite was synthesized using mechanical technique. Particle size analyzer was used to determine the size distribution of CuO/TiO2 nanocomposite. The results indicated an increase in the nanofluid Heat transfer coefficient and overall Heat transfer coefficient by increasing the nanoparticle composition and temperature. The Heat transfer coefficients of CuO nanofluid are higher than that of TiO2 and the Heat transfer coefficient of the nanocomposite is the highest. The Heat transfer coefficient and overall Heat transfer coefficient were enhanced 4. 58 to 12. 42 times and 4. 01 to 12. 33, respectively by increasing nanocomposite mass fraction. The highest Heat transfer coefficients occur at the 75/25% CuO/TiO2 nanocomposite mass ratio.

آمار یکساله:  

بازدید 36157

دانلود 20519 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  104-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  164
 • بازدید: 

  1584
 • دانلود: 

  2525
چکیده: 

This article reports an experimental study of Heat transfer characteristics of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs). These nanofluids, consisting of water with different weight concentrations of nanofluid (0. 0. 1–,0. 145% wt. ), were flown in counter flow plate Heat exchanger under turbulent conditions (2500 < Re < 6500) for cooling applications. The nanofluid was prepared by dispersing MWCNT nanoparticles in the presence of sodium dodecyl sulfate (SDS) and water as base fluid. The results showed that the convective Heat transfer coefficient (HTC) of nanofluid was higher than that of the base fluid at an equal mass flow rate and inlet temperature. The Heat transfer coefficient of nanofluid increased by mass flow rate and temperature rising. Also, the Heat transfer coefficient and the concentration of MWCNTs nanofluid showed a positive association at the same temperature. At a constant weight concentration, the Heat transfer coefficient increased when the Reynolds number increased. The slope weight concentration tends to rise as the Heat transfer coefficient grows. The increase in Reynolds numbers (or mass flow) was less than the increase in the concentration of carbon nanotubes. According to the performed experiments and software analysis (QUALITEK 4), the Heat transfer coefficient and concentration are both manifolded at the same time. But there was an inverse correlation between the Heat transfer coefficient and flow rate.

آمار یکساله:  

بازدید 1584

دانلود 2525 استناد 164 مرجع 0
نویسندگان: 

Torabipour Omid | Azizi Zoha

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  Special Issue
 • صفحات: 

  37-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35021
 • دانلود: 

  14687
چکیده: 

Convective Heat transfer of MgO-water nanofluid in a microchannel Heat sink is experimentally investigated in various concentrations of 0. 01, 0. 05, 0. 1, and 0. 6 wt%. The microchannel consisted of 48 parallel rectangular cross section channels with the height of 800 μ m, width of 524 μ m and length of 52 mm. A well stability duration (ca. 1 month) was resulted by a 180 min ultra-sonication of the MgO suspension. The experiments in the microchannel were then performed in a flow rate range of 0. 5 to 2. 2 l/min while the inlet temperature and Heat flux were constant. The results indicated that using the MgO nanofluid in low flow rates and concentration has less effect in improving the Heat transfer coefficient, while it becomes highly efficient by the simultaneous increase of flow rate and concentration. An enhancement of 162. 3% in convective Heat transfer coefficient at the channel inlet was achieved at the concentration of 0. 6 wt% and the flow rate of 2. 2 l/min, and at the same condition, the average Nusselt number also increased up to 52. 8%. However, the nanofluid at 0. 1 wt% was more efficient compared to the other concentrations in increasing Nu at higher Re.

آمار یکساله:  

بازدید 35021

دانلود 14687 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  35-3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  3-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  307
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

در این نوشتار به تخمین هم زمان شار حرارتی ورودی به قطعه کار و ضریب انتقال حرارت جابه جایی در عملیات فرزکاری پرداخته شده است. دو مدل حرارتی صفربعدی و سه بعدی گذرا برای قطعه کار از جنس 13AISIH در نظر گرفته شده است. دماها در پنج نقطه در داخل قطعه کار با استفاده از ترموکوپل برای دو سرعت برشی 50mm/min و 100mm/min اندازه گیری شده است و برای تخمین مجهولات از روش جست و جوی الگویی و روش اف مین سرچ استفاده شده است. نتایج حاصل از دو مدل حرارتی برای مجهولات متفاوت و تقریبا مستقل از الگوریتم معکوس است. نتایج نشان می دهد با افزایش سرعت برشی، شار حرارتی افزایش می یابد و ضریب انتقال حرارت جابه جایی، در مدل حرارتی اول افزایش و در مدل حرارتی دوم کاهش می یابد. همچنین هر دو الگوریتم با دقت خوبی مقادیر مجهول را بر اساس دماهای اندازه گیری شده و مدل حرارتی برآورد کرده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 307

دانلود 156 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  2105-2110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  361
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

در این مقاله به بررسی ضریب هدایت حرارتی نانولوله های نیترید بور چندجداره با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی بر پایه توابع پتانسیل ترسف و لنارد-جونز پرداخته شده است. اثرات قطر، طول، دما روی ضریب هدایت حرارتی نانولوله های نیتریدبور دوجداره مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با درنظرگرفتن نانولوله های دو، سه، چهار و پنج جداره، اثر تعداد جداره بر ضریب هدایت حرارتی نانولوله های نیتریدبور مطالعه شده است. در ادامه، با در نظرگرفتن نانولوله های آرمچیر و زیگزاگ، اثر کایرالیتی نیز بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که ضریب هدایت حرارتی نانولوله های دوجداره نیتریدبور با افزایش قطر نانولوله، افزایش و با افزایش دما کاهش می یابد، به گونه ای که با افزایش 73 و 82% به قطر خارجی نانولوله های زیگزاگ و آرمیچر به ترتیب 93 و 98% ضریب هدایت حرارتی افزایش می یابد. به علاوه، نانولوله های آرمیچر، ضریب هدایت حرارتی بیشتری نسبت به نوع زیگزاگ دارند. همچنین نتایج شبیه سازی بیانگر افزایش ضریب هدایت حرارتی با افزایش طول نانولوله های نیتریدبور است، به نحوی که افزایش 50% طول مؤثر نانولوله، افزایش تقریباً 25% ضریب هدایت حرارتی را به دنبال دارد. در نهایت، در بررسی اثر تعداد جداره ها مشخص شد که در طول و دمای برابر، نانولوله های با تعداد جداره های بیشتر، دارای ضریب هدایت حرارتی بیشتری هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 361

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Raei Behrouz | Peyghambarzadeh Sayyed Mohsen

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41163
 • دانلود: 

  32301
چکیده: 

Heat transfer coefficient and thermal efficiency of γ-Al2O3/water nanofluids flowing through a double tube Heat exchanger were experimentally investigated. The nanoparticles were well dispersed in distilled water at 0. 05– 0. 15 %vol. A large number of experiments were performed at different fluid flow rates under turbulent flow regime (18, 000

آمار یکساله:  

بازدید 41163

دانلود 32301 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  13 (فوق العاده)
 • صفحات: 

  19-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1205
 • دانلود: 

  350
چکیده: 

در این مطالعه، رفتار انتقال حرارت جابجایی اجباری و افت فشار نانوسیال نانولوله های کربنی چند جداره بر پایه آب دیونیزه در حال جریان از طریق لوله مدور افقی تحت شرایط مرزی بار حرارتی دیواره ثابت به صورت تجربی مورد ارزیابی قرار گرفته است. به همین منظور، ابتدا سوسپانسیون آبی همگن نانولوله های کربنی به کمک فعال کننده سطحی صمغ عربی در غلظت های 0.05، 0.1 و 0.2% وزنی تهیه شده است. سپس، نانوسیال های فوق الذکر در رژیم جریان آرام و گستره اعداد رینولدز 800 تا 2000 در دستگاه بار حرارتی ثابت مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که با افزودن مقدار بسیار کمی از نانولوله های کربنی به آب، ضریب انتقال حرارت جابجایی به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. همچنین با افزایش غلظت نانولوله های کربنی و عدد رینولدز، ضریب انتقال حرارت جابجایی افزایش می یابد. با این حال، تاثیر افزایش غلظت نانولوله های کربنی نسبت به افزایش عدد رینولدز بیشتر بوده است. علاوه بر این، داده های افت فشار در غلظت ها و اعداد رینولدز مختلف بررسی شده است. در غلظت های پایین نانولوله های کربنی، مقدار افت فشار در نانوسیالات محتوی نانولوله های کربنی و سیالات پایه تقریبا برابر شده است و اختلاف بین آن ها قابل چشم پوشی است. در نتیجه توان اضافی برای پمپ نانوسیال نانولوله کربنی / آب در غلظت های پایین مورد نیاز نیست. بیشترین میزان افزایش ضریب انتقال حرارت 42.8% بوده است که در رینولدز 2027 و غلظت 0.2% وزنی رخ داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1205

دانلود 350 استناد 0 مرجع 0
litScript