نتایج جستجو

172503

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

17251

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

EISANEJAD OMID | AZIMIFAR SHIRIN | Ahmadi Seid Ahmad

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  196-218
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  32646
 • دانلود: 

  38296
چکیده: 

The aim of this study was to clarify the influences of marital Quality and its dimensions on the Health Related Quality of Life. Marriage is one of the most significant social relationships in which individuals engage. Therefore, the most important contextual factor influencing the Health Related Quality of Life is marital Quality. The research population consisted of all married people of Isfahan city in 2014, which had children in elementary-school and at least had secondary school education. The participants were 338 people, who were randomly selected from the parents of elementary school pupils in Isfahan using cluster sampling. The instruments used in this study were the revised dyadic adjustment scale (RDAS), the marital happiness scale (MHS), and the Persian version of the WHOQOL-BREF. The adjusted coefficient of determination (Δ R2) between components of marital Quality and physical Health, psychological Health, and social relations was obtained as equal to. 57, . 30, and. 22, respectively, all of which were significant. This coefficient of relationship between components of marital Quality and environmental Health was obtained as equal to. 001, which is not significant. Also, the results showed that gender played a moderator role in the effects of marital Quality on physical and psychological Health. The findings showed that marital Quality is an important factor to estimate the Health Related Quality of Life.

آمار یکساله:  

بازدید 32646

دانلود 38296 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KAGAWA SINGER M. | PADILLA G.V. | ASHING GIWA K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  796
 • بازدید: 

  14034
 • دانلود: 

  17659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14034

دانلود 17659 استناد 796 مرجع 0
نویسندگان: 

RATY L.K. | WILDE LARSSON B.M. | SODERFELDT B.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  252-258
تعامل: 
 • استنادات: 

  409
 • بازدید: 

  34584
 • دانلود: 

  19588
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 34584

دانلود 19588 استناد 409 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  671-678
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1306
 • دانلود: 

  429
چکیده: 

هدف از مطالعه توصیفی تحلیلی پیش رو تعیین کیفیت زندگی پرستاران شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی استان زنجان و عوامل موثر بر آن بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش گونه فارسی ابزار SF-36 و اطلاعات مربوط به ویژگی های فردی و شغلی بود که توسط 241 نفر از پرستاران تکمیل شد. روش نمونه گیری به صورت طبقه ای چند مرحله ای، و متناسب با اندازه جمعیت مورد استفاده واقع شد. اطلاعات به وسیله SPSS نسخه 16.0 و با آزمون های آماری متناسب تجزیه و تحلیل شد. پرستاران مورد مطالعه در رده سنی 50-22 سال قرار داشتند. یافته ها نشان داد که پرستاران مرد مورد مطالعه در کلیه ابعاد به استثنای محدودیت در ایفای نقش به دلیل مشکلات جسمی، دارای وضعیت بهتری نسبت به زنان بودند. نتایج موید تاثیر شغل پرستاری بر کیفیت زندگی پرستاران بود. به نظر می رسد بسترسازی مشارکت های اجتماعی، برنامه ریزی در جهت رفاه بیشتر پرستاران و تعدیل حجم و ساعات کاری می تواند زمینه ساز ارتقای کیفیت زندگی پرستاران باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1306

دانلود 429 استناد 2 مرجع 10
نشریه: 

پژوهش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  34-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  429
 • دانلود: 

  288
چکیده: 

مقدمه: مشکلات و مسایل مرتبط با چاقی صرفا به شرایط پزشکی و جسمانی محدود نیست؛ بلکه چاقی تاثیر زیادی بر ظرفیت کارکردی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت افراد دارد. هدف این مقاله بررسی چگونگی تاثیر چاقی بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی مرتبط با سلامت است. روش کار: در این مطالعه مروری درباره رابطه چاقی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، مقالات و پایان نامه های داخلی و خارجی در سال های 1980 تا 2019 مورد بررسی قرار گرفتند. برای جستجو از پایگاه های Google scholar وProquest، Magiran، Irandoc و Sid استفاده شد. کلید واژه های جستجو شامل چاقی، اضافه وزن، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بوده است. یافته ها: بررسی مطالب مذکور نشان می دهد که هر چهار بعد جسمانی، روانی، اجتماعی و محیطی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت به صورت منفی تحت تاثیر چاقی قرار می گیرند. نتیجه گیری: این یافته ها می توانند مبنایی برای رشد و ارتقاء کیفیت زندگی مرتبط با سلامت افراد چاق در ابعاد مختلف باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 429

دانلود 288 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DHINGRA V.K. | RAJPAL S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  99-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4143
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4143

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

COFFEY J.T. | BRANDLE M. | ZHOU H.

نشریه: 

DIABETES CARE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  2238-2243
تعامل: 
 • استنادات: 

  385
 • بازدید: 

  13327
 • دانلود: 

  15458
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13327

دانلود 15458 استناد 385 مرجع 0
نویسندگان: 

KWON HYE JIN | KIM JI SU | KIM YOON JUNG | KWON SU JIN | YU JIN NA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  772-782
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44148
 • دانلود: 

  27842
چکیده: 

Background: Sensory impairment is a common condition that exerts negative effects on Health-Related Quality of Life (HRQoL) in the elderly. This study aimed to determine the relationship between sensory impairment and HRQoL and identify sensory-specific differences in the HRQoL of elderly.Methods: This study used data from the Korean National Health and Nutrition Examination Survey V (2010-2012), analyzing 5, 260 subjects over 60 years of age who completed ophthalmic and otologic examinations. Vision and hearing impairment were measured and classified. HRQoL was determined according to the European QoL five dimension test (EQ-5D). Multivariate logistic regression analysis and analysis of covariance were performed to identify relationships between sensory impairment and HRQoL dimensions as well as differences in HRQoL scores.Results: In the final adjusted multivariate model, there was a statistically higher proportion of those with dual sensory impairment who reported problems with mobility (adjusted odds ratio [aOR] 2.30, 95% confidence interval [CI] 1.45–5.03), usual activities (aOR 2.32, 95% CI 1.16–4.64), and pain/discomfort among EQ-5D subcategories (aOR 1.79, 95% CI 1.07–2.97). In the EQ-5D dimensions, the means and standard deviations of vision impairment (0.86 [0.01]) and dual sensory impairment (0.84 [0.02]) appeared meaningfully lower than those for no sensory impairment (0.88 [0.00]) or hearing impairment (0.88 [0.01]); P=.02).Conclusion: Sensory impairment reduces HRQoL in the elderly. Improvement of HRQoL in the elderly thus requires regular screening and appropriate management of sensory impairment.

آمار یکساله:  

بازدید 44148

دانلود 27842 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  19-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  550
 • بازدید: 

  1345
 • دانلود: 

  350
چکیده: 

مقدمه: امروزه کیفیت زندگی در بیماری های مزمن از جمله بیماری نارسایی کلیه به عنوان یک معیار مورد توجه در جهان پزشکی مطرح است. مطالعه حاضر با هدف تعیین کیفیت زندگی بیماران با نارسایی مزمن کلیوی تحت همودیالیز انجام شد.روش کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی روی 52 بیمار تحت همودیالیز در بیمارستان شهید مطهری جهرم به روش سرشماری در سال 1389 انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه ای شامل دو بخش اطلاعات جمعیت شناختی و اطلاعات پرسش نامه SF-36 به روش مصاحبه جمع-آوری و با کمک نرم افزار SPSS با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (میانگین، انحراف معیار، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تی) تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری 0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: میانگین سنی بیماران مورد مطالعه 56.48±15.38 بود. 46.2 درصد آنان زن و بقیه مرد بودند. میانگین نمره کل کیفیت زندگی 50.38±15.80، با کم ترین امتیاز (37.94±27.90) مربوط به بعد عملکرد جسمی و بیش ترین امتیاز (61.51±19.52) مربوط به بعد سلامت روانی بود. بین میانگین نمره کل کیفیت زندگی و جنسیت، گروه سنی و وضعیت تاهل تفاوت معناداری مشاهده شد (p=0.001، p=0.012، p=0.026). بین میانگین نمره کل کیفیت زندگی و وضعیت اقتصادی، میزان تحصیلات، وضعیت اشتغال، بیماری های زمینه ای، تعداد فرزندان و طول مدت دیالیز تفاوت معناداری وجود نداشت.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد بیماری مزمن کلیوی و انجام همودیالیز باعث ایجاد تغییرات زیادی در ابعاد زندگی بیمار می شود. با شناخت عوامل تاثیرگذار روی کیفیت زندگی در این بیماران، اعضای خانواده و تیم درمانی می توانند در راستای ارائه برنامه های مراقبتی و حمایتی از این اطلاعات استفاده کرده و بیماران را در سازگاری با بیماری و بهبود کیفیت زندگی یاری نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 1345

دانلود 350 استناد 550 مرجع 0
نویسندگان: 

JOHN M.T. | HUJOEL P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  83
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  956-960
تعامل: 
 • استنادات: 

  410
 • بازدید: 

  18601
 • دانلود: 

  19766
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18601

دانلود 19766 استناد 410 مرجع 0
litScript