نتایج جستجو

69950

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6995

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  171-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  549
 • بازدید: 

  1509
 • دانلود: 

  724
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1509

دانلود 724 استناد 549 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  7-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  549
 • بازدید: 

  837
 • دانلود: 

  421
چکیده: 

مقدمه سواد سلامت را می توان به صورت توانایی خواندن، درک کردن و عمل کردن بر اساس توصیه های بهداشتی و سلامت تعریف نمود. سواد سلامت و سبک زندگی از عوامل موثر بر سلامت هستند. هدف از این مطالعه ارزیابی سطح سواد سلامت و ارتباط آن با سبک زندگی سالم در رابطین بهداشتی می باشد. مواد و روش ها در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی، 250 نفر از رابطین بهداشتی که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، شرکت کردند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه سبک زندگی سالم (HPLPΙ Ι ) و پرسش نامه سواد سلامت عملکردی بزرگسالان (TOFHLA) انجام شد. برای آنالیز داده ها از شاخص های توصیفی و نیز برای بررسی ارتباط متغیرها از آزمون آماری کای دو و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. یافته های پژوهش: میانگین سن افراد مورد پژوهش 7/9+9/32 سال بود. 5/61 درصد دارای سطح تحصیلات ابتدایی و راهنمایی بودند. سواد سلامت 6/44 درصد از رابطین در حد ناکافی، 2/32 درصد مرزی و 1/23 درصد در حد کافی بود. میانگین نمره سبک زندگی سالم در افراد مورد بررسی 8/23+130 محاسبه گردید. در این مطالعه بین سن، سطح تحصیلات و سطح سواد سلامت ارتباط معنی دار آماری مشاهده شد، به طوری که سواد سلامت ناکافی در افراد با سنین بالاتر و تحصیلات کمتر شایع تر بود. بین سطح سواد سلامت با تغذیه، معنویت، مسئولیت پذیری سلامت، فعالیت فیزیکی، روابط بین فردی و مدیریت استرس همبستگی مثبت و معنی دار مشاهده گردید (P<0. 001). بحث و نتیجه گیری نتایج این پژوهش سطح سواد سلامت را در رابطین بهداشتی پایین نشان داد. این موضوع نشان از لزوم توجه به مسئله سواد سلامت و تلاش در جهت بهبود سطح سواد سلامت افراد می دهد. ایجاد رسانه ها و مواد آموزشی ساده، قابل فهم و دسترس و هم چنین مداخلات آموزشی تئوری محور از جمله راه های افزایش سطح سواد سلامت می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 837

دانلود 421 استناد 549 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  2303-2309
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  32637
 • دانلود: 

  20170
چکیده: 

Background & aim: Lifestyle is a way of living, which has effects on people's Health. Health-Promoting Lifestyle (HPL) is a component of Health promotion and includes six dimensions. This study aimed to assess the different dimensions of Health-Promoting Lifestyle in female students. Methods: This cross-sectional study was carried out on 133 female students of Islamic Azad University, Iran. Who were selected using a multi-stage random sampling. Data was collected through a demographic as well as Walker's Lifestyle questionnaire regarding the six dimensions of HPL. The collected data were analyzed in SPSS software (version 24) using descriptive statistics, independent ttest, and Friedman nonparametric test. Results: The mean Lifestyle score of students was 50± 3. 7 (%), which was considered as a moderate level of Lifestyle. Mean score of nutrition (54. 9± 8. 8%) and exercise (53. 6± 8. 6%) was at the highest level. The score of other dimensions included self-actualization (51. 5± 7. 5%), Health responsibility (46. 6± 6%), interpersonal support (46. 9± 5%), and stress management (43. 4± 6. 9%) was on a moderate level. In this study, the total score of Lifestyle correlated significantly with the housing status of students, smoking, and coffee consumption (P<0. 05). Conclusion: The total score of Lifestyle was on a moderate level. The score of stress management, interpersonal support, and Health responsibility dimensions was on the lowest level. Accordingly, it is of utmost importance to provide the students with the education and social support programs, thereby improving their Lifestyle with an emphasis on these dimensions.

آمار یکساله:  

بازدید 32637

دانلود 20170 استناد 0 مرجع 2442
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  391
 • بازدید: 

  4003
 • دانلود: 

  16455
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4003

دانلود 16455 استناد 391 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

APPLIED NURSING RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  77-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  1149
 • بازدید: 

  6386
 • دانلود: 

  15214
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6386

دانلود 15214 استناد 1149 مرجع 0
نویسندگان: 

HULME P.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  244-254
تعامل: 
 • استنادات: 

  806
 • بازدید: 

  27917
 • دانلود: 

  18529
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 27917

دانلود 18529 استناد 806 مرجع 0
strs
نشریه: 

طب کار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  79-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  1098
 • بازدید: 

  1601
 • دانلود: 

  400
چکیده: 

مقدمه: سبک زندگی به عنوان شاخصی برای سلامت جسمی می تواند بر سلامت روان موثر باشد. این پژوهش نیز در پی بررسی وضعیت سبک زندگی افراد شاغل در محیط های کاری کارگری و کارمندی و مقایسه آن دو می باشد.روش بررسی: در مطالعه توصیفی و تحلیلی حاضر تعداد 400 نفر از کارمندان و کارگران ادارات و کارخانه های شهر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش بود. بخش ویژگی های دموگرافیک و بخش مربوط به سطوح مختلف سبک زندگی که به وسیله پرسشنامه استاندارد HPLP II، در سه سطح مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS ویرایش 16 انجام شد و به وسیله آزمون های آماری تی تست، کای اسکوار، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی انجام شد.یافته ها: در مجموع تفاوت معناداری بین سبک زندگی و 6 زیرمقیاس آن در دو گروه کارمندان و کارگران در سه سطح ضعیف و متوسط و خوب دیده شد. اکثریت کارگران و کارمندان سبک زندگی کل و 6 زیرمقیاس را در حد متوسط نشان دادند و در زیرمقیاس ها ابتدا روابط بین فردی سپس تعالی روحی و در انتها فعالیت فیزیکی را مد نظر قرار داده بودند. محل کار، میزان درآمد، سطح تحصیل، سن و وضعیت بومی و غیر بومی بودن با سبک زندگی در دو گروه کارمند و کارگر ارتباط معنادار داشت (0.05>P).نتیجه گیری: به نظر می رسد هر چند محل کار، کارخانه و اداره به عنوان یک عامل پیش بینی کننده موثر در سبک زندگی کارگران و کارمندان مشخص گردید، اما تفاوت های زمینه ای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هم بر سبک زندگی متفاوت آنان تاثیر گذار بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1601

دانلود 400 استناد 1098 مرجع 0
نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2 (پیاپی 82)
 • صفحات: 

  192-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  341
 • دانلود: 

  263
چکیده: 

هدف: تغییرات فیزیولوژیک دوران یائسگی، سلامت زنان را تحت تأثیر قرار می دهد. سبک زندگی زنان یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر سلامت آنان در این دوران محسوب می شود. این در حالی است که زنان، دانش کافی در خصوص رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت ندارند و آموزش های مدون و ضروری را در این زمینه دریافت نمی کنند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت زنان یائسه انجام شد. مواد و روشها: پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده بود. 84 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز سلامت شهر قزوین به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه دموگرافیک و پرسش نامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت (HPLP II) بود. قبل از مداخله پرسش نامه ها توسط هر دو گروه تکمیل شد. مداخله شامل 4 جلسه آموزش گروهی به روش سخنرانی و با ارائه اسلاید، کتابچه، پمفلت و منطبق بر حیطه های شش گانه پرسش نامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت بود. پرسش نامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت، یک ماه، دو ماه و سه ماه بعد از مداخله در دو گروه ارزیابی شد. یافتهها: از نظر توزیع متغیرهای فردی بین دو گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی داری وجود نداشت. با توجه به نتایج به دست آمده در سه دوره پیگیری، نشان داد که تفاوت بین گروهی از نظر تغییرات میانگین سبک زندگی، معنی دار بود. میانگین نمره سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در گروه آزمون (قبل از مداخله 37/0± 72/2)، (یک ماه بعد از مداخله 45/0± 12/3)، (دو ماه بعد از مداخله 068/0± 43/3)، (سه ماه بعد از مداخله 7/0± 45/3) به دست آمد. این نتیجه نشان دهنده تأثیر مثبت مداخله ذکر شده بود. میانگین نمره سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در گروه کنترل (قبل از مداخله 43/0± 7/2)، (یک ماه بعد 46/0± 9/2)، (دو ماه بعد 069/0± 76/2)، (سه ماه بعد 71/0± 75/2) محاسبه گردید. بنابراین، میانگین نمرات سبک زندگی، در گروه آزمون در طول زمان های اندازه گیری به صورت معنی داری افزایش یافت اما، در گروه کنترل بدون تغییر باقی ماند (05/0P<). این مطلب نشان دهنده اثرات طولانی مدت با افزایش معنی دار سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در طول زمان است. بیش ترین افزایش در بعد فعالیت فیزیکی و کم ترین در بعد مسئولیت پذیری در قبال سلامت بود. نتیجهگیری: یافته های این پژوهش نشان داد که مداخله آموزش سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت بر رفتارهای ارتقاء سلامت زنان یائسه مؤثر است. لذا انجام این مداخله به عنوان روش آموزشی ساده، کاربردی و کم هزینه برای زنان یائسه پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 341

دانلود 263 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  195-203
تعامل: 
 • استنادات: 

  1094
 • بازدید: 

  72242
 • دانلود: 

  21254
چکیده: 

Background&aim: Health-Promoting Lifestyle (HPL) is one of the main criteria which determine Health and underlying factors preventing the Health-threatening factors. HPL includes six dimensions of spiritual growth, Health responsibility, nutrition, stress management, interpersonal relations, and physical activity. Considering the importance of students’ Health, both at individual and social levels, the present study was carried out to evaluate HPL among students (mainly females) of School of Health, affiliated to Mashhad University of Medical Sciences in 2014.Methods: In this cross-sectional descriptive study, 107 students of Mashhad School of Health using stratified random sampling were included. In order to collect data, Walker questionnaire, with a 4-point Likert scale, was utilized which included two sections of demographic questions, and questions related to the six dimensions of HPL. The collected data were analyzed by descriptive statistics and independent Ttest, using SPSS version 11.5. The significance level was considered less than 0.05.Results: Lifestyle of 9.3%, 84.1%, and 6.5% of the students was poor, moderate and good, respectively. The mean scores of HPL dimensions were as follows: spiritual growth: 30.27±5.4, Health responsibility: 32.15±6.5, nutrition: 15.65±4.06, stress management: 12.76±2.9, interpersonal relations: 21.34±4.35, and physical activity: 13.69±5.1. A significant relationship was seen between gender and physical activity (p<0.05).Conclusion: The majority of students had a moderate score of HPL. Since the lowestscores were related to physical activity and stress management, more facilities and training programs are required to improve these issues. It is recommended to provide high-quality Healthcare services for students and raise their awareness about the benefits of physical activity via mass media.

آمار یکساله:  

بازدید 72242

دانلود 21254 استناد 1094 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  191-216
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  926
 • دانلود: 

  548
چکیده: 

این پژوهش از نظر هدف کابردی و از نظر روش توصیفی، از نوع همبستگی است جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است برای آزمون این فرضیه جامعه آماری کارکنان دانشگاه پیام نور بجنورد در نظر گرفته که به تعداد 100نفر می باشد واز روش تمام شمارشی استفاده شده است. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه پاکر وهمکاران(2001) با ضریب آلفای کرونباخ 89/. و سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت والکر و همکاران(1987) با ضریب آلفای کرونباخ 82/. ورفتار زیست محیطی حیدری (1394) با ضریب آلفای 87/. می باشد. روایی این پرسشنامه ازنوع صوری و محتوایی بوده که مورد تایید اساتید وخبرگان قرار گرفت. داده ها در دو بخش آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی، میانگین وانحراف استاندارد واستنباطی ضریب همبستگی و رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 20 تحلیل شد. یافته نشان داد که بین سواد سلامت با سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و رفتار زیست محیطی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. سواد سلامت نقش موثری در ارتقا سلامت کارکنان دارد و با ارتقا سطح سواد سلامت در افراد جامعه می توان

آمار یکساله:  

بازدید 926

دانلود 548 استناد 0 مرجع 0
litScript