نتایج جستجو

6028

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

603

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  113-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98219
 • دانلود: 

  40985
چکیده: 

Four halotolerant fungal isolates originating from the saltwater Lake Urmia in Iran wereselected during a screening program for salt resistance and a-amylase activity. The isolates were identified based on sequencing the ITS region and a part of the β -tubulin gene, as Penicillium chrysogenum (isolate U1; CBS 132820), Fusarium incarnatum (isolate U2; CBS 132821), and Penicillium polonicum (isolate U3; CBS 132822, and isolate U4; CBS 132823). The growth of these isolates was determined by measuring the colony diameter and mycelia dry weight in Sabouraud dextrose agar and yeast nitrogen base medium supplemented with NaCl, KCl, and LiCl. Isolate U4 showed a growth up in 15% NaCl and U1 was the only isolate that could grow in 20% KCl. None of the strains grew in a media containing LiCl. The salt supplemented medium did not increase the size of colony diameter in all isolates (p>0.05). The ability of the selected isolates for amylase production was quantitatively tested and showed that P. polonicum isolate U4 was the most potent producer of amylase with a yield of 260.9 U/L after 60 h, whereas P. polonicum isolate U3 was the lowest one with a production level of 97.9 U/L after 48 h. P. polonicum isolate U4 could be a suitable candidate for production of amylase on an industrial scale after optimization.

آمار یکساله:  

بازدید 98219

دانلود 40985 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SADATI RAZIEH | BARGHI AMIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 2
 • صفحات: 

  149-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46284
 • دانلود: 

  29311
چکیده: 

Background: The aim of this study was to discover new natural products from novel actinomycetes isolated from unexplored Urmia HYPERSALINE Lake.Methods: Marine samples were collected from different points in the coastal of Urmia lake and totally 20 actinomycetes were isolated using different isolation media. All the isolates were characterized and identified by microscopical and macroscopical observations. Sequencing and analysis of 16S rDNA from chosen isolates was performed.Results: Identification of the isolates revealed that all isolates belong to the genus Streptomyces sp. The isolated marine actinomycetes were screened for their antimicrobial activity against the human bacterial pathogens Salmonella typhi, Escherichia coli, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus and Klebsiella pneumonia. Among 20 isolates, 8 showed antibacterial activity. The marine isolate Streptomyces sp. CS1 was found to be more efficient in the production of secondary metabolites.Conclusion: In conclusion, escalating reports on discovery of diverse natural compounds from halophilic and halotolerant actinomycetes, which inhabit in Urmia Lake, suggested that this physiological group has enormous capacity to produce array of secondary metabolites with disparate activities.

آمار یکساله:  

بازدید 46284

دانلود 29311 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MUTLU M.B. | MARTYNEZ GARCYA M. | SANTOS F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  474-483
تعامل: 
 • استنادات: 

  476
 • بازدید: 

  39325
 • دانلود: 

  32095
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 39325

دانلود 32095 استناد 476 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

زیست فناوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  137-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  575
 • دانلود: 

  273
چکیده: 

اهداف: میکروارگانیزم ها علاوه بر محیط های معمولی در محیط های افراطی هم حضور دارند. دریاچه های نمک با شوری در حد اشباع در سراسر جهان پراکنده هستند. یکی از این محیط های پرشور دریاچه ارومیه است. هدف مطالعه حاضر بررسی تنوع پروکاریوت های اکوسیستم شور دریاچه ارومیه به روش غیرقابل کشت بود. مواد و روش ها: در پژوهش تجربی حاضر از مناطق مختلف دریاچه ارومیه نمونه برداری شد و ماده ژنومی استخراج شده از نمونه آب شاخص به عنوان الگو برای تکثیر قطعه 16S rDNA و قطعه ای از ژن bop از طریق واکنش زنجیره ای پلیمراز مورد استفاده قرار گرفت. با روش کلونینگ هر یک از قطعات تکثیرشده که مربوط به یک سویه منفرد بودند توسط کیت T/A وکتور تکثیر یافتند. برای بررسی بیشتر تنوع زیستی هالوآرکی ها به موزات بررسی 16S rDNA، تنوع زیستی ژن bop نیز مطالعه شد. یافته ها: با روش کلونینگ و توالی یابی شش جنس باکتری شامل آکاریوکلوریس، ادهیری باکتر، براکی باکتریوم، گلوئوکپسوپسیز، سیزری باکتر و باسیلوس شناسایی شدند. کتابخانه ژنی آرکی ها متعلق به پنج جنس شامل هالونوتیوس، هالولامینا، هالوکوادراتوم، هالومیکروآرکولا و هالورهابدوس بودند. کتابخانه کلون های باکتریایی نیز در چهار راسته باکتریوئیدز، سیانوباکتر، اکتینوباکتر و فرمیتیکوس قرار داشتند. کلون های کتابخانه قطعه ای از ژن bop (به عنوان یک مارکر مولکولی) متعلق به چهار جنس شامل هالوروبروم، نتری آلبا، هالوکوادراتوم و نترینما بودند. فیلوژنی bop با فیلوژنی 16S rDNA رابطه تنگاتنگی نشان داد. نتیجه گیری: با روش کلونینگ و توالی یابی شش جنس باکتری شامل آکاریوکلوریس، ادهیری باکتر، براکی باکتریوم، گلوئوکپسوپسیز، سیزری باکتر و باسیلوس شناسایی شدند. فیلوژنی bop با فیلوژنی 16S rDNA رابطه تنگاتنگی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 575

دانلود 273 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MATURRANO L. | SANTOS F. | ROSSELO MORA R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  3887-3895
تعامل: 
 • استنادات: 

  476
 • بازدید: 

  40965
 • دانلود: 

  32195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 40965

دانلود 32195 استناد 476 مرجع 0
نویسندگان: 

SARDELLA B.A. | MATEY V. | COOPER J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  207
 • شماره: 

  PT 8
 • صفحات: 

  1399-1413
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  24902
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24902

دانلود 30995 استناد 470 مرجع 0
strs
نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  107-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  458
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

سابقه و هدف: آب های فوق شور دارای خصوصیات ویژه ای هستند که آن ها را به مدل مناسبی برای مطالعات اکولوژیک مبدل کرده است. تالاب لیپار یک پهنه آبی فوق شور واقع در جنوب شرقی ایران (شمال دریای عمان) است که مطالعات اندکی روی آن صورت گرفته و بنابراین اطلاعات مربوط به ویژگی های زیستی و غیر زیستی آن بسیار محدود است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تغییر های زمانی ساختار اجتماعات پلانکتونی تالاب فوق شور لیپار و تاثیر عامل های محیطی بر این تغییر ها به انجام رسیده است. مواد و روش ها: نمونه برداری های آب در سال 1396 و در سه فصل مانسون جنوب غربی، پس مانسون و پیش مانسون صورت پذیرفت. نمونه برداری آب بصورت سطحی و با استفاده از بطری های پلی اتیلنی جمع آوری شدند. بمنظور تراکم سنجی پلانکتونی 5 نمونه آب جمع آوری شد و نمونه های پلانکتونی موجود پس از تثبیت توسط محلول لوگول و با استفاده از میکروسکوپ نوری شمارش شدند. بمنظور تعیین غلظت مواد مغذی نیز نمونه های 250 میلی لیتری آب صاف شده و غلظت فسفات، سیلیکات و نیترات آن ها با استفاده از روش اسپکتروفوتومتری اندازه گیری شدند. اندازه گیری ویژگی های فیزیکوشیمیایی آب نیز در محل و با استفاده از سنجنده های قابل حمل صورت پذیرفت. نتایج و بحث: اجتماعات پلانکتونی مشاهده شده در دوره مطالعه شامل Fabrea salina Henneguy, 1890 از رده Heterotrichea، Dunaliella salina (Dunal) Teodoresco, 1905 از رده Chlorophyceae، Pseudo-nitzschia sp. از رده Bacillariophyceae و. Spirulina sp از رده Cyanophyceae بود. الگوی تغییر های تراکم کل پلانکتون ها با حضور دو نقطه اوج تراکم در شهریورماه و آبان ماه مشخص شد و تفاوت در تراکم D. salina و. Spirulina sp بعنوان عامل های اصلی تغییر های زمانی ساختار اجتماعات پلانکتونی شناخته شد. اثر 5 عامل شوری، غلظت اکسیژن، نیتریت، سیلیکات و فسفات محلول در آب بر تعیین ساختار اجتماعات پلانکتونی منطقه معنی دار بود. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر بیانگر سطح به نسبت پایین مواد غذایی، تنوع زیستی کم و همچنین نوسانات شرایط محیطی است. نرخ بالای تبخیر آب، محدودیت در ورودی آب شیرین و همچنین ورودی آب توسط جزرومد آب دریا و در نتیجه محدودیت مواد غذایی در دسترس می تواند از عامل های اصلی نقصان تولید های اولیه و تنوع زیستی پایین در این منطقه باشد. با توجه به افزایش فشار انسانی در اثر استحصال نمک از این تالاب، پایش هیدروبیولوژیک برای حفاظت بلندمدت از این تالاب ضروری بنظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 458

دانلود 210 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (پیاپی 44)
 • صفحات: 

  215-227
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

سابقهوهدف: بررسی ساختار جمعیت باکتریایی زیست بوم های پرشور و شناسایی گونه های جدید هالوفیل می تواند از نظر زیست فناوری و اکولوژی حائز اهمیت باشد. این تحقیق با هدف بررسی ساختار جمعیت باکتریایی رسوبات تالاب نمکی جنوب تپه های حلقه دره انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی با نمونه برداری از تالاب نمکی جنوب حلقه دره در خرداد 97 انجام شد. جداسازی باکتری های هتروتروف با استفاده از محیط کشت R2A آگار انجام شد. پس از تفکیک جدایه ها بر اساس خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی، تعیین هویت و ارتباطات فیلوژنتیک جدایه های منتخب با توالی یابی ژن 16S rRNA و بر اساس اطلاعات موجود در بانک ژنی NCBI و توسط نرم افزار های بیوانفورماتیک انجام شد. همچنین از توالی یابی نسل جدید ایلومینا به عنوان روش غیر وابسته به کشت به منظور بررسی تنوع باکتریایی استفاده شد. یافته ها: جدایه ها شامل 13 گونه در 8 جنس باسیلوس (25/31)، هالوموناس(25%)، گراسیلی باسیلوس (50/12%)، ویرجی باسیلوس (25/6%)، استرپتومایسس (25/6%)، نیتراتی رداکتر(25/6%)، استافیلوکوکوس(25/6%)و پلانوکوکوس (25/6) بودند. همچنین نتایج ایلومینا حاکی از غالبیت گونه های آنورینی باسیلوس میگولانس و پانی باسیلوس پلی میکسا بود. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که جمعیت میکروبی تالاب مورد مطالعه با سایر تالاب های پرشور گزارش شده در سایر نقاط دنیا مشابه است و بیشتر جدایه ها مربوط به گونه های هالوتولرانت و هالوفیل بودند. حضور گونه های متنوع می تواند نشان دهنده وجود گروه های جدید تاکسونومیک و غنای بالای ژنی در این اکوسیستم پرشور باشد که می تواند در پژوهش های تکمیلی مورد بهره برداری قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 43

دانلود 106 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Mahmoudnia Fahimeh

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  399-406
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24979
 • دانلود: 

  15765
چکیده: 

Background and Objectives: Halothermophilic bacteria are adapted to high osmolarity and can grow in high saline envi-ronments and high temperatures. This study was aimed at the isolation of halothermophilic bacteria from Howz-e Sultan HYPERSALINE lake in the central desert zone in Iran. Materials and Methods: Samples were collected and after preparing dilutions, the samples were cultured on Molten haloid agar with different salt concentrations (5-35%), then the plates were incubated at 35-70º C in both aerobic and anaerobic con-ditions. Biochemical characterizations, utilization of carbon sources, production of exoenzymes and antibiotic susceptibility were investigated. Taxonomic and phylogenetic analyses were performed using 16S rRNA gene sequences. Results: One of the isolated bacteria was found to be Gram-positive, hyperhalophilic, thermophilic, endospore-forming, and was named as 1-9 h isolate. The bacterial cells were bacilli-shaped, which produced endospores at a subterminal position. This isolate was an aerobe and facultative anaerobe and grew between pH 5. 0 and 10. 0 (optimal growth at pH 7. 0-7. 5), at temperature between 15° C and 65° C (optimal growth at 40-45° C) and at salinity of 9-32% (w/v) NaCl, growing optimally at 18% (w/v) NaCl. On the basis of 16S rRNA gene sequence analysis, isolate 1-9 h belongs to the genus Bacillus within the phylum Firmicutes and showed the closest phylogenetic similarity to Gracilibacillus sp. IBP-V003 (99. 0%). Conclusion: Based on the results of its phenotypic and genotypic properties, strain 1-9 h represents a novel strain of the genus Gracilibacillus. It can be used in various fields of industry and biotechnology.

آمار یکساله:  

بازدید 24979

دانلود 15765 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CUI Y.W. | DING J.R. | JI S.Y. | PENG Y.Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  281-292
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76473
 • دانلود: 

  30660
چکیده: 

Nitrogen removal from HYPERSALINE wastewater was successfully started up by inoculating estuarine sediments for 140 days. Efficient ammonia and total nitrogen removal was sustained under specific ammonia loading of 0.016-0.139 kg N/[kg VSS day] in a sequencing batch reactor. Stable nitrite accumulation was observed during nitrification. The specific ammonia consumption rate was higher than the value of freshwater activated sludge and salt-acclimated freshwater activated sludge. With methanol as carbon source, specific nitrite reduction rate of halophilic denitrifiers was much less than the freshwater counterpart. Halophilic activated sludge was characterized as good settling and flocculation prosperity with small floc size and net-like sludge structure. The abundance of ammonia-oxidizing bacteria outnumbered ammonia-oxidizing archaeas in both estuarine sediments and the activated sludge. Nitrifier population was dominated by the halophilic members of genus Nitrosomonas. This study demonstrated the application of mixed halophilic consortia for efficient nitrogen removal, overcoming the limits and difficulties of applying freshwater bacteria for saline wastewater treatment.

آمار یکساله:  

بازدید 76473

دانلود 30660 استناد 0 مرجع 0
litScript