نتایج جستجو

57

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  49-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2503
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

 ختلال در آشامیدن، در دسترس نبودن مایعات، ناتوانی های شدید، افزایش دفع مایعات از طرق کلیوی و غیر کلیوی و افزایش مصرف نمک از علل اصلی هیپرناترمی می باشد. نظر به اینکه در هیچ تحقیقی بررسی علایم چشمی بطور اخص مورد بررسی قرار نگرفته است، لذا هدف این مطالعه بررسی سیر تغییرات چشمی ناشی از هیپرناترمی در رت، خوکچه و خرگوش بود. روش کار بدین صورت بود که 50 رت نژاد ویستار 250±20 گرمی بطور تصادفی در 5 گروه تقسیم گردیدند، به منظور ایجاد هیپرناترمی محلول های 2، 3، 3.5 و 4 درصد کلرور سدیم در آب مقطر تهیه گردید گروه کنترل در طول مدت آزمون از آب شرب و گروههای تست از محلول های نمکی اختصاصی گروه استفاده نمودند سایر شرایط زیستی گروهها یکسان بود. با شروع استفاده از محلول های نمکی، معاینات چشمی با استفاده از اسلیت لامپ و دوربین ته چشمی صورت گرفت، پاسخ چشم به محرکها نیز مورد بررسی قرارگرفت. همین آزمون با شرایط مشابه در خوکچه هندی و خرگوش نیز انجام گردید. استفاده کوتاه مدت (5 - 3 روز) از محلول کلرور سدیم 2% با تغییرات چشمی سریع و چشمگیری همراه نبود، اما استفاده طویل المدت ( بیش از یک هفته) آن با صدمات عروقی و سایر نشانه های چشمی همراه بود. 4 - 3 روز پس از استفاده از محلول کلرور سدیم 3% و غلیظ تر بدنبال افزایش سطح سرمی سدیم، جدا شدگی شبکیه،(PVD:Posterior Vitreous Detachment ) ، خونریزی در شبکیه و زجاجیه رتها مشاهده گردید. دیگر نشانه های چشمی هیپرناترمی شامل کدورت قرنیه و عدسی، تورم دیسک اپتیک، کوری، جمع شدگی زجاجیه و هیپوتونی چشم بود. نتیجه گیری حاصل از این کار این است که هیپرناترمی و هیپراسمولاریتی شروع کننده تغییرات چشمی بود، بدنبال از دست رفتن آب ویتره و جمع شدن آن، جدا شدگی شبکیه و PVD بروز نموده و صدمات عروقی، خونریزی در شبکیه و زجاجیه ایجاد گردید. سیر پیشرونده هیپرناترمی، کدورت قرنیه و عدسی، تورم دیسک اپتیک، کوری، کولاپس ویتره و هیپوتونی چشم را در حیوانات بهمراه داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 2503

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HARDING D. | CAIRNS P. | GUPTA S. | COWAN F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  85
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  F145-F145
تعامل: 
 • استنادات: 

  377
 • بازدید: 

  8887
 • دانلود: 

  14482
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8887

دانلود 14482 استناد 377 مرجع 0
نویسندگان: 

BASIRATNIA MITRA | PISHVA NARJES | DEHGHANI AZIMEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  12-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34612
 • دانلود: 

  13173
چکیده: 

Introduction: This study aimed to assess the incidence of breastfeeding-associated HYPERNATREMIA and related risk factors among hospitalized hyperbilirubinemic neonates.Methods: This prospective study was conducted at Nemazee Hospital affiliated to Shiraz University of Medical Sciences during one year to determine the association between HYPERNATREMIA (serum sodium concentration of>150 mEq/L) and exclusive breastfeeding of the neonates. During the study period, 122 neonates were recruited and the patients’ history was taken through using the medical records (regarding child delivery) and asking the mother. Laboratory data including total and direct bilirubin levels, serum sodium level and blood urea nitrogen (BUN) were recorded. P -value<0.05 was considered statistically significant.Results: The study was carried out on 86 exclusively breastfed neonates (EBFN) and 36 neonates with mixed type of feeding. The incidence of HYPERNATREMIA among the EBFN and non-exclusively breastfed neonates (non-EBFN) was 9.3% and 2.7%, respectively. Moreover, 55% of the neonates with HYPERNATREMIA had a significant weight loss (>10% cummulative weight loss). A significant correlation was observed between HYPERNATREMIA and weight loss (P=0.008). Also, in spring and autumn, no HYPERNATREMIA was observed among 53 cases, and during summer and winter, 9 out of 69 neonates (13%) presented with HYPERNATREMIA (P =0.042).Conclusion: Hypernatremic dehydration is relatively common among EBFN. Regular weight monitoring, proper breastfeeding and environmental temperature control should be encouraged for preventing breastfeeding-associated HYPERNATREMIA.

آمار یکساله:  

بازدید 34612

دانلود 13173 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MANGANARO R. | MAMI C. | MARRONE T. | MARSEGLIA L.

نشریه: 

JOURNAL OF PEDIATRIC

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  139
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  673-675
تعامل: 
 • استنادات: 

  402
 • بازدید: 

  15885
 • دانلود: 

  18353
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15885

دانلود 18353 استناد 402 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  319-321
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4029
 • دانلود: 

  3960
چکیده: 

Rapid-onset obesity with hypoventilation, hypothalamic dysfunction, and autonomic dysregulation (ROHHAD) syndrome is a rare, life threatening disease with unknown etiology. Dysnatremia is a common finding in these patients. Here we present a 12-year-old boy with multiple admissions due to HYPERNATREMIA and was repeatedly misdiagnosed. An eventual diagnosis of ROHHAD syndrome was made by integration of the previous ignored findings of sleep apnea and obesity. The diagnosis of this rare but potentially fatal syndrome should be considered in patients with dysnatremia associated with obesity and sleep apnea disorders.

آمار یکساله:  

بازدید 4029

دانلود 3960 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  75
 • صفحات: 

  117-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  736
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

هیپرناترمی از اختلالات الکترولیتی مهم در نوزادان می باشد و بعنوان یک عامل خطر مهم در مرگ و میر محسوب می شود. جهت بررسی شیوع، شدت و عوامل موثر بر هیپرناترمی مطالعه توصیفی انجام شده است. در این مطالعه، کلیه نوزادان پذیرفته شده به بخش پذیرش خارج مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان امام رضا (ع) از فروردین سال 1377 لغایت فروردین سال 1378 مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج حاصل بروز هیپرناترمی %6.01 و مهمترین علت اتیولوژیک آن افزایش دفع آب در اثر هیپرترمی (%43.3) مصرف داروهای سنتی برای هیپربیلروبینمی (%15.89) کاهش دریافت شیر مادر در اثر عفونت و آسفکسی هر کدام %11.35 بود. مرگ و میر در بیماران ما %9.1 ثبت شد.این مطالعه نشان داد که بروز هیپرناترمی در نوزادان با بستری مجدد بیشتر می باشد و عوامل اتیولوژیک هم با سنین دیگر متفاوت و مرگ و میر آن نسبت به سنین بالاتر کمتر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 736

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  57-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40126
 • دانلود: 

  20182
چکیده: 

Background: Collodion baby is a rare condition (i.e., 1: 300000 birth), which is referred to a neonate covered with a tight and shiny membrane desquamating within two weeks. This condition takes place as a result of the epidermal cornification disorder. Given the impairment of the skin barrier function, these neonates are at the risk of several complications, including hypernatremic dehydration, hypothermia, skin infections, fissures, conjunctivitis, sepsis, dehydration, and constrictive bands of the extremities resulting in vascular compromise and edema. This condition has a high mortality rate; accordingly, the majority of the collodion babies die within the first few weeks of birth due to the secondary complications depending on the type of mutations. Although the collodion membrane is a transient condition, it can lead to a number of complications in 45% of the newborns and result in 11% mortality rate in the first few weeks of the neonatal life. However, in the recent years, the mortality rates have been declined owing to the introduction of systemic retinoids to the clinical practice and the advanced care methods, which are used in the intensive care units. Harlequin ichthyosis has been associated with the mutation in the ABCA12 gene; therefore, genetic counseling and mutation screening of this gene should be considered.Case report: Herein, we reported a case of a collodion baby with favorable evolution, who developed HYPERNATREMIA and suffered from some complications having aroused from the condition.Conclusion: Infection prevention and supportive care of collodion babies mainly with incubator, serum therapy, and feeding support can be effective in preventing complications.

آمار یکساله:  

بازدید 40126

دانلود 20182 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  118
 • بازدید: 

  603
 • دانلود: 

  8355
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 603

دانلود 8355 استناد 118 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1135-1138
تعامل: 
 • استنادات: 

  140
 • بازدید: 

  853
 • دانلود: 

  11466
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 853

دانلود 11466 استناد 140 مرجع 0
نویسندگان: 

FARHAT A.S. | MOHAMADZADEH A. | MAFINEJAD SH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  SUPLLEMENT 1
 • صفحات: 

  20-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  42111
 • دانلود: 

  18608
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: HYPERNATREMIA causes serious disorders among newborns and is accounted as a risk factor for neonatal mortality. The aim of this study was to determine the frequency rate, severity, related factors, and mortality rate associated with HYPERNATREMIA among newborns from either inpatient or outpatient admitted newborns.Methods: This cross-sectional study was performed on newborns admitted at NICU of Emamreza hospital due to high serum sodium concentration (Na > 150 meq/L). HYPERNATREMIA was defined as mild (150 to 160 meq/L), moderate (160 to 170 meq/L), and severe (> 170 meq/L).Results: 731 infants were admitted in a period of one year. HYPERNATREMIA was diagnosed in 44 cases (6.1%) whereas mild, moderate and severe forms were found in 33, 8, and 3 of those, respectively. HYPERNATREMIA occurred mostly in summer (50%) followed by spring (27.2%), autumn (11.4%), and winter (11.4%). Excessive clothing (43.3%), intake of traditional supplements for hyperbilirubinemia (15.86%), and decreasing breast feeding due to asphyxia or sepsis (11.35%) were the major reasons for HYPERNATREMIA occurrence among our infants. Mortality rate was reported 9.1% in the current study.Conclusion: HYPERNATREMIA mostly occurs as mild form and takes place in warm season due to excessive clothing, inadequate breast feeding and intake of traditional supplements.

آمار یکساله:  

بازدید 42111

دانلود 18608 استناد 0 مرجع 0
litScript