نتایج جستجو

57735

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5774

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

LEPAK D.P. | SNELL S.A.

نشریه: 

JOURNAL OF MANAGEMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  517-543
تعامل: 
 • استنادات: 

  399
 • بازدید: 

  21103
 • دانلود: 

  17745
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21103

دانلود 17745 استناد 399 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  77-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  1084
 • بازدید: 

  1626
 • دانلود: 

  1675
چکیده: 

مدیریت منابع انسانی سبز، مهم ترین رکن مدیریت سبز است و در سال های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران مدیریت منابع انسانی را به خود معطوف کرده است. هدف از این پژوهش، طراحی مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی سبز برمبنای نظام های مدیریت منابع انسانی است که برای نخستین بار در ادبیات مدیریت منابع انسانی سبز ارائه شده است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی، از بعد ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی و از حیث زمانی، مقطعی است. ابزار جمع آوری داده ها شامل ترکیبی از پرسشنامه ساختاریافته مدیریت منابع انسانی سبز و پرسشنامه محقق ساخته نظام های مدیریت منابع انسانی است. روایی به صورت همگرا و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان فارس و بالغ بر 120 نفر است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 92 نفر انتخاب شد و روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه بندی انجام گرفت. فرضیه های تحقیق با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با نرم افزار SMART PLS انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد ترتیب میزان اثرگذاری متغیرهای پیش بین برای تحقق مدیریت منابع انسانی سبز عبارت است از: نگهداری، جبران خدمات، مدیریت عملکرد و توسعه منابع انسانی و رابطه بین این نظام ها با مدیریت منابع انسانی سبز، معنی دار است.

آمار یکساله:  

بازدید 1626

دانلود 1675 استناد 1084 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  115-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1625
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران طی سال های 1382 و 1383 نسبت به برون سپاری برخی از وظایف و فعالیت های خود اقدام و پیرو این تصمیم 8000 نفر از کارکنان خود را در قالب بازنشستگی زودرس، بازخرید، برکناری و ... تعدیل می کند. با این اقدام مدیران پس از گذشت مدت زمانی متوجه افت عملکرد کارکنان بر می آیند. این پژوهش با توجه به هدف، از نوع کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها، از نوع «علی پس از وقوع» است. در این پژوهش با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته که حاوی 20 سوالدر مقیاس لیکرت است به بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان درباره تاثیر اجرای طرح بر عملکرد کارکنان پرداخت شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی است که تعداد آنها در طی بازه زمانی تحقیق 520 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول جوامع محدود 82 نفر برآورده شده است و برای تحلیل داده های تحقیق نیز از آزمون کولموگروف- اسمیرنف و t تک نمونه ای و نمونه های مستقل استفاده شده است که در نهایت با مقایسه دیدگاه مدیران و کارشناسان مشخص شد که بین اجرای طرح تعدیل نیروی انسانس و عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که طرح تعدیل موجب بهبود عملکرد کاری کارکنان نشده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1625

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ARIF H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  435-448
تعامل: 
 • استنادات: 

  369
 • بازدید: 

  7033
 • دانلود: 

  13524
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7033

دانلود 13524 استناد 369 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  38
 • صفحات: 

  89-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1432
 • دانلود: 

  1292
چکیده: 

هدف اصلی این تحقیق کشف عوامل اقتضایی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و شناخت اقدامات اثربخش منابع انسانی براساس آن و هم چنین اولویت بندی عوامل و اقدامات شناسایی شده می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی بوده و با اتخاذ رویکرد آمیخته اکتشافی و بهره گیری از استراتژی پدیدارشناسی صورت گرفته است. در بخش کیفی تحقیق تعداد 22 مصاحبه نیمه ساختاریافته با کارشناسان و خبرگان در جامعه مورد بررسی (سازمان امور مالیاتی کشور) انجام گردید، در بخش کمّی نیز سه پرسشنامه طراحی شده در بین تعداد 300 نفر از کارشناسان منابع انسانی سطح سازمان توزیع و داده های لازم جمع آوری گردیدند. تحلیل یافته ها در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا و بکارگیری نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA انجام شد. بخش کمّی تحقیق با هدف اولویت بندی عوامل اقتضایی احصاء شده و اقدامات اثربخش منابع انسانی شناسایی شده و بهره گیری از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و بکارگیری نرم افزار AHP SOLVER 2015 صورت گرفته است. یافته های تحقیق بیانگر وجود دو دسته از عوامل اقتضایی برون و درون سازمانی هستند. در مجموع تعداد 8 عامل اقتضایی برون سازمانی و تعداد 14 عامل اقتضایی درون سازمانی شناسایی شد. در بخش کمّی تحقیق عوامل اقتضایی و اقدامات اثربخش منابع انسانی اولویت بندی گردیدند.

آمار یکساله:  

بازدید 1432

دانلود 1292 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  131-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4389
 • دانلود: 

  2603
چکیده: 

امروزه به کارگیری سیستم های اطلاعاتی مناسب در حوزه های مختلف، برای سازمان ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. سیستم های اطلاعات منابع انسانی یکی از مهمترین این سیستم ها است که نقش مهمی در پشتیبانی از تصمیم گیری مدیران و اثربخشی اقدمات و وظایف مدیریت منابع انسانی دارد. از این رو هدف اصلی ما در این مقاله ضمن شناسایی ابعاد سیستم های اطلاعات منابع انسانی، تبیین رابطه این متغیر با اثربخشی مدیریت منابع انسانی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران، کارشناسان و کارکنان حوزه منابع انسانی سازمان های دولتی استان سیستان و بلوچستان تشکیل می دهد که تعداد 168 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. برای گرداوری اطلاعات موردنیاز پژوهش از پرسشنامه و به منظور بررسی فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. طبق نتایج تحلیل مسیر، تمامی فرضیه های تحقیق تایید گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد سیستم های اطلاعات منابع انسانی با دو بعد اثرات سیستم های اطلاعات منابع انسانی (کارکردی، ارتباطی و تحولی) و وظایف سیستم های اطلاعات منابع انسانی (یکپارچگی استراتژیک، مدیریت دانش، توسعه پرسنلی و پیش بینی و برنامه ریزی)، به طور مثبت بر اثربخشی مدیریت منابع انسانی تاثیرگذار است و بخش زیادی از تغییرات آن را پیش بینی می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 4389

دانلود 2603 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

MANAGEMENT KNOWLEDGE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  402
 • بازدید: 

  7613
 • دانلود: 

  18353
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7613

دانلود 18353 استناد 402 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  388
 • بازدید: 

  2658
 • دانلود: 

  15859
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2658

دانلود 15859 استناد 388 مرجع 0
نویسندگان: 

GARAVAN T.N. | MORLEY M. | GUNNIGLE P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  48-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  387
 • بازدید: 

  19761
 • دانلود: 

  15774
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19761

دانلود 15774 استناد 387 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  134-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  3297
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3297

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
litScript