نتایج جستجو

619327

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

61933

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  139-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2145
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، بخش کشاورزی محور توسعه اقتصادی است و آمار و اطلاعات مستند نشان گر مزیت نسبی این بخش نسبت به سایر بخش های اقتصادی می باشد. بر این اساس، بیش ترین بهره وری نیروی کار و ارزش افزوده به ازای هر واحد سرمایه گذاری، اختصاص به کشاورزی دارد. در این میان، زیربخش زراعت و باغبانی به واسطه وابستگی امنیت غذایی کشور به آن مورد توجه ویژه است. زیربخش زراعت و باغبانی استان مرکزی با حدود 371 هزار هکتار سطح زیر کشت محصولات سالانه و دایمی از جایگاه اقتصادی و اجتماعی مهمی برخوردار است ولی برخی چالش ها و مسایل مانع از بهره برداری کامل از ظرفیت های آن شده است. تحقیق حاضر که با روش پیمایشی انجام شده، به دنبال شناخت این چالش ها و مسایل و راهکارهای مرتفع ساختن آنها می باشد. جامعه آماری شامل مدیران، کارشناسان و مروجین واحدهای زراعی و باغی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی است. حجم نمونه کارشناسان و مروجین با استفاده از فرمولن کوکران و مدیران به صورت سرشماری تعیین شد، که تعداد آنها 104 نفر گردید. یافته های تحقیق نشان داد، که چالش ها و مسایل بیرونی بیش از چالش ها و مسایل درونی مانع توسعه زراعت و باغبانی استان مرکزی شده است. مهم ترین چالش و مساله بیرونی «ضعف قوانین حمایت از عدم خرد شدن و اجباری شدن رعایت اندازه اقتصادی واحدهای تولیدی» و «ضعف زیر نظام های بسته بندی، حمل و نقل، بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی» می باشد. از جانب دیگر، نتایج آزمون تحلیل عاملی چالش ها و مسایل توسعه زراعت و باغبانی نشان می دهد، که «کشاورزی سنتی و معیشتی» 49.3 درصد واریانس مشترک بین عامل اول و سایر متغیرها را تبیین کرده و تاثیرگذارترین عامل در تبیین چالش ها و مسایل زیربخش زراعت و باغبانی استان مرکزی می باشد. یکی از مهم ترین متغیرهای تعریف کننده عامل یاد شده، «پایین بودن اطلاعات و مهارت های فنی کشاورزان» بوده و مهم ترین راه کارهای کاهش یا رفع مساله فوق، توسعه برنامه های آموزشی و ترویجی کشاورزان و استفاده از توانایی و مهارت کارشناسان برای مشاوره در مزارع شناخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2145

دانلود 119 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  20/2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  36-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  684
 • دانلود: 

  222
چکیده: 

بررسی اجمالی وضعیت منابع طبیعی در استان خراسان نشان می دهد که این بخش با مشکلاتی از قبیل بیلان منفی آب، شوری خاک و فرسایش در دشت های استان روبروست. این مطالعه در نظر دارد، ضمن توجه به ملاحظات مربوط به استفاده پایدار از منابع آب به محاسبه کارایی فنی شهرستان های استان در زیربخش های زراعت و باغبانی بپردازد. داده های این مطالعه مربوط به سالهای 76، 81 تا 83 و 85 می باشد که از آمارنامه جهاد کشاورزی و سازمان آب منطقه ای خراسان رضوی جمع آوری شده است. روش استفاده شده برای محاسبه کارایی فنی الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی و خوشه بندی فازی می باشد. میانگین کارایی فنی در شرایط عدم توجه به ملاحظات مربوط به استفاده پایدار از منابع آب 74 درصد و در شرایط توجه به ملاحظات مربوط به استفاده پایدار از منابع آب 77 درصد است. علاوه بر این ضریب همبستگی رتبه بندی کارایی شهرستان ها در دو حالت فوق نشان می دهد که توجه به ملاحظات مربوط به استفاده پایدار از منابع آب می تواند ارزیابی کارایی فنی شهرستان های استان خراسان رضوی را دگرگون سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 684

دانلود 222 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

KADER A.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1004-1008
تعامل: 
 • استنادات: 

  726
 • بازدید: 

  13986
 • دانلود: 

  12816
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13986

دانلود 12816 استناد 726 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

PISHBIN NEDA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  68
چکیده: 

USING NUCLEAR TECHNOLOGY HAVE MANY EFFECTS IN DECREASING POSTHARVEST DAMAGING. ONE OF THE IMPORTANT OF PHYSICAL TREATMENTS POSTHARVEST DAMAGING CONTROL IS IONIZATION LIKE ELECTRON, ALFA AND BETA RAY, X RAY AND GAMMA RAY. APPLICATION GAMMA RAY IS CAUSED: INCREASING KEEPING PERIOD PRODUCTION LIKE STRAWBERRY, DECREASING RIPENING IN FRUIT, PREVENTION SPROUTING BULBS AND TUBERS, DECREASING MICROBIAL INFECTION (FOODS WHICH USE FRESH) AND DECREASING (MICROBIAL INFECTION IS MORE IMPORTANT FOR HUMAN WHO HAS WEAK DEFENSIVES SYSTEM), VIRUS DESTROYED, DEFENDING STORAGE PESTS IN FRUIT LIKE MANGO AND PAPAYA. DURING USE THE IONIZATION MUST PAY ATTENTION TO: BE ECONOMIC IN RELATION TO OTHER TREATMENT, BE ASSURED AND HEALTHY AND HOST SHOULD BE MORE RESISTANCE THAN MICROORGANISM.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 68
نویسندگان: 

PROHENS J. | RODRIGUEZ BURRUEZO A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  75-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5777
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5777

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  593-604
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  402
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

بررسی تنوع ژنتیکی، شناسایی و معرفی ژنوتیپ های برتر گردو در ایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی گردو و منشأ این گیاه، از اهمیت زیادی برخوردار است. از سال 1376 بذور ژنوتیپ های منتخب گردو از مناطق مهم گردوکاری ایران در کلکسیون گردوی مرکز تحقیقات سمنان (شاهرود) کشت شدند. از این دانهال ها 21 ژنوتیپ برتر با ویژگی های مناسب میوه انتخاب شدند و روی دانهال های بذری پیوند شدند. در این پژوهش علاوه بر معرفی ویژگی های مهم میوه این ژنوتیپ ها، تنوع ژنتیکی آن ها با 10 آغازگر ISSR مورد بررسی قرار گرفت. میانگین وزن میوه و وزن مغز در ژنوتیپ های انتخابی به ترتیب 34/14 و 33/7 گرم بود. بیشترین میزان وزن میوه و مغز به ترتیب به میزان 50/17 و 3/10 گرم در ژنوتیپ OR23 مشاهده شد. میانگین درصد مغز گردوهای برگزیده 17/51 درصد بود. بیشترین میزان درصد مغز (7/62 درصد) در ژنوتیپ T12 مشاهده شد. از ده آغازگر ISSR در 21 ژنوتیپ برتر گردو 112 باند ایجاد شد که از این تعداد، 102 باند چندشکلی را نشان دادند و برای آنالیز تنوع ژنتیکی استفاده شدند. بیشترین تعداد باند در آغازگرهای UBC. 826 و UBC. 888 با 14 باند مشاهده شد. بیشترین قدرت تفکیک کنندگی به میزان 71/7 در آغازگر UBC. 826 و پس از آن در آغازگر UBC. 887 مشاهده شد. ضریب تشابه بین ژنوتیپ ها از 51/0 تا 88/0 متغیر بود. دندروگرام تنوع ژنتیکی 21 ژنوتیپ گردو را به دو گروه اصلی و سه گروه فرعی در گروه اول تقسیم بندی نمود که با میزان زیادی با نتایج دسته بندی آنالیز به مؤلفه های اصلی تطابق داشت. نتایج نشان داد فاصله ژنتیکی متوسطی بین ژنوتیپ ها وجود دارد و ژنوتیپ های جمع آوری شده از مناطق ارومیه و تویسرکان فاصله ژنتیکی بیشتری نسبت به سایر ژنوتیپ ها دارند که با توجه به خصوصیات برتر می توانند به عنوان والدین با ژنوتیپ های انتخابی از منطقه شاهرود در برنامه های اصلاحی استفاده شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 402

دانلود 237 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

LEE S.K. | KADER A.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  207-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  378
 • بازدید: 

  9183
 • دانلود: 

  14604
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9183

دانلود 14604 استناد 378 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 38)
 • صفحات: 

  15-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  635
 • دانلود: 

  382
چکیده: 

بخش کشاورزی در ایران یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که نزدیک به 9 درصد تولید ناخالص داخلی و سهمی عمده از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص می دهد. افزون بر این، ارتباط پیشین و پسین کشاورزی با دیگر بخش ها، به رشد تولید و اشتغال در آن ها نیز کمک می کند. سهم زیربخش زراعت و باغبانی از ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران در سال های 90-1360 به طور میانگین 66.4 درصد می باشد. بدین ترتیب، رشد این زیر بخش، نقشی تعیین کننده در رشد بخش کشاورزی دارد. در این مطالعه به بررسی منابع رشد زیربخش زراعت و باغبانی با استفاده از روش تصحیح خطای برداری و داده های سری زمانی سالانه پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که اثر مخارج پژوهش و توسعه کشاورزی بر زیربخش زراعت و باغبانی مثبت و به لحاظ آماری معنی دار است و هم چنین، متغیر نیروی کار شاغل بخش کشاورزی در بلندمدت پرکشش است. در نهایت، توصیه می شود دولت سهم شایان توجهی از ارزش افزوده بخش کشاورزی به هزینه های پژوهشی اختصاص یابد و با این حال، مسیر درست صرف این اعتبارات نیز مشخص شود.

آمار یکساله:  

بازدید 635

دانلود 382 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  72
 • صفحات: 

  95-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  998
 • دانلود: 

  294
چکیده: 

در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اشکال فناوری کشاورزی در اشتغال نیروی کار بخش زراعت و باغبانی طی سالهای 1340-85، از مدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی و مدل تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت، معیارهای فناوری کشاورزی نظیر مقدار مصرف کودهای شیمیایی و ضریب مکانیزاسیون در اشتغال زیربخش زراعت و باغبانی تاثیر مثبت و معنی داری داشته در حالی که معیار تراکتور به کار گرفته شده در واحد سطح تنها در کوتاه مدت اثر مثبت و معنی داری بر اشتغال زیربخش زراعت و باغبانی داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 998

دانلود 294 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

SENTHILKUMAR S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  24-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  404
 • بازدید: 

  19169
 • دانلود: 

  18705
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19169

دانلود 18705 استناد 404 مرجع 0
litScript