نتایج جستجو

448

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

45

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

NURK E. | REFSUM H. | TELL G.S.

نشریه: 

ANNALS OF NEUROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  847-857
تعامل: 
 • استنادات: 

  372
 • بازدید: 

  5953
 • دانلود: 

  13879
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5953

دانلود 13879 استناد 372 مرجع 0
نویسندگان: 

GJESDAL C.G. | VOLLSET S.E. | UELAND P.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  166
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  88-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  8010
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8010

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  561-566
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35899
 • دانلود: 

  14919
چکیده: 

Background and Aims: HOMOCYSTEINE is a sulphur amino acid derived from methionine. Epidemiological studies show an association between hyperHOMOCYSTEINEmia and an increased cardiovascular risk, a fact that has also been confirmed in patients with chronic renal failure. This study, conducted in stage 5 chronic kidney disease patients, seeks to define the prevalence of hyperHOMOCYSTEINEmia, evaluate the clearance of HOMOCYSTEINE with dialysis, and describe the frequency of the mutation in the mutilen-tetrahydrofolate reductase enzyme and its relationship with plasma levels of HOMOCYSTEINE.Methods: The reduced percentage of HOMOCYSTEINE and clearance of urea were analysed every six months for seven years in patients on dialysis. Urea and total HOMOCYSTEINE in plasma were measured in each of these studies and the type of dialyser - low or high permeability - used and the dialysis duration was determined.A molecular study of the gene coding for mutilen-tetrahydrofolate reductase enzyme was carried out in a group of patients and any C-T point mutation at position 677 of this gene was investigated. Mutation was described as not present, heterozygous for this mutation or homozygous for lactation.Results: Neither the average levels of HOMOCYSTEINE before and after dialysis or the reduction percentage of HOMOCYSTEINE varied with gender, although purification of urea was higher in women. Comparisons of HOMOCYSTEINE levels and percentage reduction in this ratio according to the ultra filtration of the dialyser used showed significant results. The molecular study of the gene in mutilen-tetrahydrofolate reductase enzyme showed that mutation was present in 54.8%: 45.2% with heterozygous polymorphism and 9.7% with homozygous.Conclusions: Patients undergoing hemodialysis were found to have higher levels of urea and its clearance was greater with the higher the ratio of ultra filtration dialyser. Mutation of the gene in mutilen-tetrahydrofolate reductase enzyme was similar in our patients compared to the general population and had no impact on plasma levels of HOMOCYSTEINE.

آمار یکساله:  

بازدید 35899

دانلود 14919 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

JOUBERT L.M. | MANORE M.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  341-361
تعامل: 
 • استنادات: 

  790
 • بازدید: 

  16722
 • دانلود: 

  17143
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16722

دانلود 17143 استناد 790 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  249
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  461-465
تعامل: 
 • استنادات: 

  363
 • بازدید: 

  10573
 • دانلود: 

  12816
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10573

دانلود 12816 استناد 363 مرجع 0
نویسندگان: 

VAN GULDENER C. | STAM F. | STEHOUWER C.D.

نشریه: 

KIDNEY INTERNATIONAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  78
 • شماره: 

  SUPPL.
 • صفحات: 

  234-237
تعامل: 
 • استنادات: 

  374
 • بازدید: 

  8427
 • دانلود: 

  14119
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8427

دانلود 14119 استناد 374 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

REFSUM H. | NURK E. | SMITH A.D.

نشریه: 

JOURNAL OF NUTRITION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  136
 • شماره: 

  SUPPL 6
 • صفحات: 

  1731-1740
تعامل: 
 • استنادات: 

  778
 • بازدید: 

  12978
 • دانلود: 

  16029
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12978

دانلود 16029 استناد 778 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  163-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  761
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

مقدمه: هوموسیستیین، یک عامل خطرزای مستقل بیماری های قلب و عروق است. بنابراین، تعیین عوامل موثر بر آن در بررسی نقش پاتولوژیک و کاهش مقادیر آن، اهمیت ویژه ای دارد. هدف از مطالعه حاضر، تعیین عوامل موثر بر غلظت هوموسیستیین است. روش ها: این بررسی با انجام یک مطالعه مقطعی در قالب "مطالعه هوموسیستیین تهران"، بر روی 1214 فرد سالم 64-25 ساله، به منظور تعیین مقادیر هوموسیستیین، فولات، ویتامین B12، تری گلیسرید، کلسترولHDL-C, LDL-C, FBS, BMI,، فشارخون و کشیدن سیگار با مراجعه به منازل و تکمیل پرسشنامه، مصاحبه، معاینه و خونگیری از نمونه ها ترتیب یافته است.یافته ها:1191 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند که 416 نفر (9/34%) مرد و 775 نفر(1/65%) زن بودند. شیوع هیپرهوموسیستیینمی در مردان و زنان به طور معنی داری اختلاف داشته (6/96% در مقابل 4/83%،P<0.0001)، با افزایش سن افزایش می یافت. فولات و ویتامین B12 با هوموسیستیین رابطه معکوس داشتند و با تطبیق بیشتر، هوموسیستیین رابطه منفی معنی دار با سطحLDL-C و ابتلا به دیابت داشته؛ با سن، جنس مذکر، سیگار کشیدن و نمایه توده بدنی، رابطه مثبت معنی داری نشان داد. هرچند ارتباط میان سطح هوموسیستیین و فشار خون مشاهده شد، اما این ارتباط پس از تطبیق برای سن، جنس، نمایه توده بدنی و کشیدن سیگار، تنها در زنان و تنها در مورد فشار خون سیستولی معنادار باقی ماند.نتیجه گیری: ما دریافتیم که مصرف اسید فولیک و کشیدن سیگار، عمده ترین عواملی هستند که بر روی توزیع پلاسمایی هوموسیستیین تاثیر می گذارند. فواید بالقوه بهبود وضعیت تغذیه و افزایش دریافت مغذی ها به همراه توقف مصرف سیگار به عنوان عوامل موثر پیشگیری در بیماران در معرض خطر بالای ابتلا به بیماری های قلبی- عروقی مد نظر قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 761

دانلود 207 استناد 0 مرجع 4
نویسندگان: 

ALMEIDA O.P. | MCCAUL K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1286-1294
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5230
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5230

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KONTOANGELOS K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  375
 • بازدید: 

  5856
 • دانلود: 

  14239
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5856

دانلود 14239 استناد 375 مرجع 0
litScript