نتایج جستجو

2129

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

213

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  70-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49444
 • دانلود: 

  21954
چکیده: 

A 5-year-old HOLSTEIN COW was referred to the Veterinary Medicine Hospital, Urmia University, Urmia, Iran, with abnormal estrous cycle. At rectal palpation, the unilateral ovary enlargement was detected. On transrectal ultrasonography view, the left ovary had uniformly hyperechogenic areas. The affected ovary was removed by ovariectomy and sent for histopathological examination. Histopathological evaluation revealed fibroblastic cells producing collagen fibers and theca cells containing lipids. Based on histopathological features, diagnosis of fibrothecoma was confirmed. This case reports an extremely rare fibrothecoma in COW.

آمار یکساله:  

بازدید 49444

دانلود 21954 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  51-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1107
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

تعداد 15 راس گاو هلشتاین زایش اول از گله ای با میانگین وزن (±57) 554 کیلوگرم، به صورت تصادفی جدا و با استفاده از طرح کاملا تصادفی برای آزمون اثرات سطوح صفر، هفت و 14 درصد گاودانه در ماده خشک جیره در جایگزینی با کنجاله سویا و جو به سه گروه تقسیم شدند. میزان ماده خشک، خاکستر، پروتئین خام، چربی خام، عصاره عاری از ازت و الیاف خام آن به ترتیب 93.90، 5.95، 22.80، 3.02، 63.00 و 5.23 درصد و تجزیه پذیری موثر پروتئین خام و ماده خشک آن به ترتیب 74.8 و 70.6 درصد برآورد شد. میانگین ماده خشک مصرفی، میانگین درصد قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین خام در گاوهای تمایر 14 درصد گاودانه معنی دار بود (p<0.05). مقدار تولید شیر خام و نسبت کیلوگرم شیر تولیدی به کیلوگرم ماده خشک مصرفی، در گاوهای تیمار 14 درصد بیشتر بود (p<0.05). تفاوت غلظت ازت اوره ای خون گاوهای جیره شاهد و گاوهای دو جیره حاوی معنی دار بود (p<0.05). نتایج نشان داد دانه گاودانه به عنوان مکمل پروتئینی برای جایگزین شده با کنجاله تا میزان 14 درصد در جیره گاوهای شیرده قابل استفاده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1107

دانلود 196 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (مسلسل 26)
 • صفحات: 

  81-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1063
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

بررسی پس از مرگ یک راس گاو هولشتاین 5.5 ساله با تاریخچه مرگ ناگهانی نشانگر طحالی بسیار بزرگ (با ابعاد (120×45×10cm همراه با هموپریتونئوم شدید بود. یافته های هیستوپاتولوژیک شامل نفوذ گسترده سلول هایی از نوع لنفوسیتیک و لنفوپلاستیک با اندازه متوسط تا بزرگ با سیتوپلاسمی ناچیز، هسته هایی گرد با کروماتین گرانولار در طحال و کانون های محدودی از نفوذ سلولی مشابه در کبد بود. با توجه به نتایج فوق، این مورد به عنوان پارگی کشنده طحال ناشی از لنفوم بدخیم غیر تیپیک تشخیص داده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1063

دانلود 127 استناد 0 مرجع 2695
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

HARKIRAT S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  82-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  409
 • بازدید: 

  14459
 • دانلود: 

  19588
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14459

دانلود 19588 استناد 409 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  148-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1240
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

به منظور بررسی اثر جایگزینی تفاله خشک مرکبات به جای جو بر عملکرد گاوهای شیری، تعداد 8 راس گاو شیرده هلشتاین با میانگین روزهای شیردهی 15±75 و وزن زنده 50 ±550 کیلوگرم در قالب یک طرح مربع لاتین 4×4 به چهار تیمار غذایی شامل جیره های حاوی 0، 5، 10 و 15 درصد تفاله خشک مرکبات اختصاص داده شد. طول هر دوره 21 روز شامل 14 روز دوره عادت پذیری و 7 روز دوره نمونه گیری بود. افزایش سطح تفاله مرکبات در جیره اثر معنی داری بر مصرف ماده خشک روزانه نداشت، هر چند با افزایش سطح تفاله، مصرف ماده خشک روند کاهشی نشان داد. قابلیت هضم ماده خشک، دیواره سلولی، چربی خام، تولید شیر و ترکیبات آن، گلوکز پلاسما و نیتروژن اوره ای خون تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. غلظت تری گلیسرید خون گاوها در تیمار 2 و 4 به طور معنی داری بالاتر از تیمار 1 و 3 بود (p<0.05). غلظت نیتروژنی آمونیاکی برای تیمارهای 1، 2، 3 و 4 به ترتیب 20.08، 19.96، 19.53 و 19.01 میلی گرم در دسی لیتر و pH مایع شکمبه 6.45، 6.52، 6.69 و 6.71 بود. زمان مصرف خوراک، زمان نشخوار و کل فعالیت جویدن تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت، هرچند با افزایش سطح تفاله خشک مرکبات در جیره زمان نشخوار و کل فعالیت جوویدن روند افزایشی و زمان مصرف خوراک روند کاهشی داشت. با توجه به عدم کاهش عملکرد دام در اثر جایگزینی تفاله با جو، استفاده از این تولید فرعی مادامیکه توجیهاقتصادی داشته باشد، قابل توصیه است.

آمار یکساله:  

بازدید 1240

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  91-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2265
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

در یک طرح چرخشی به صورت مربع لاتین 3×3 تعداد 9 راس گاو شیرده هلشتاین با میانگین روزهای شیردهی 76±12 و وزن زنده 580±48 کیلوگرم به سه تیمار غذایی در سه دوره 21 روزه اختصاص داده شدند. تیمارهای غذایی شامل تیمار شاهد (فاقد تفاله خشک گوجه فرنگی و سیلاژ تفاله گوجه فرنگی)، تیمار 2) حاوی سطح 8% تفاله خشک گوجه فرنگی (بر اساس به ماده خشک) و تیمار 3) حاوی سطح 8% سیلاژ تفاله گوجه فرنگی (بر اساس ماده خشک) بود. تفاله خشک و سیلاژ گوجه فرنگی جایگزین بخشی از سیلاژ جو و کنجاله تخم پنبه شد. استفاده از سطوح 8% تفاله خشک گوجه فرنگی و سیلاژ گوجه فرنگی در جیره گاوهای شیرده اثر معنی داری بر مصرف ماده خشک روزانه، درصد ترکیبات شیر، متابولیت های خونی، نیتروژن آمونیاکی شکمبه و قابلیت هضم ترکیبات مغذی خوراک به روش جمع آوری کود نداشت. تولید شیر در اثر استفاده از تفاله خشک و سیلو شده گوجه فرنگی افزایش معنی دار یافت و به ترتیب از 40.31 کیلوگرم در روز به 41.36 و 41.16 کیلوگرمدر روز رسید که این افزایش در سطح %8 تفاله خشک گوجه فرنگی بیشترین مقدار بود. مدت زمان نشخوار و کل عالیت جویدن تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. pH شکمبه ای در تیمار حاوی سیلاژ تفاله گوجه فرنگی به طور معنی داری بیشتر از تیمار شاهد بود. تست جوانه زنی بر روی دانه های تفاله گوجه فرنگی نشان داد که هیچ یک از بذور جوانه نزدند که احتمالا به دلیل از بین رفتن قوه نامیه آنها تحت تاثیر اعمال حرارت بالا در فرایند تولید رب است. به طور کلی این ماده خوراکی در چنین سطحی (%8-10) می تواند حتی در جیره گاوهای شیرده پرتولید به کار رود و موجب کاهش هزینه تولید بدون اثر منفی بر عملکرد گاوها و تولید آنها شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2265

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1 (پیاپی 90)
 • صفحات: 

  22-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  870
 • دانلود: 

  209
چکیده: 

در این تحقیق، از 1300 رکورد مربوط به 480 راس گاو نژاد هلشتاین متعلق به واحد گاوداری دانشکده کشاورزی مشهد در یک دوره 14 ساله (از ابتدای سال 64 تا انتهای سال 77) استفاده شد. برای تخمین پارامترهای وراثت پذیری و همبستگی ژنتیکی، از مدل دام استفاده گردید. صفات تولیدی شامل تولید شیر در یک دوره شیردهی، تولید در اوج شیردهی و متوسط تولید شیر روزانه و صفات تولیدمثلی شامل طول دوره آبستنی، تعداد روزهای باز و فاصله گوساله زایی بود. اجزای (کو) واریانس ژنتیکی و محیطی توسط نرم افزار DFREML برآورد شد. وراثت پذیری صفات تولیدی به ترتیب 0.276±0.05، 0.215±0.05 و 0.311±0.06 بود. برآورد وراثت پذیری صفات تولیدمثلی به ترتیب 0.173±0.04، 0.085±0.02 و 0.59±0.03 بود. همبستگی ژنتیکی افزایشی صفت متوسط تولید شیر روزانه با تولید در اوج شیردهی پائین و حدود 0.13 و همبستگی ژنتیکی صفت مذکور با تولید شیر در یک دوره شیردهی، بسیار بالا و حدود یک برآورد گردید. لذا از رکورد شیر روزانه گاوها برای انتخاب ژنتیکی می توان استفاده نمود. با توجه به وراثت پذیری پائین صفات تولیدمثلی، بهبود شرایط محیطی پرورش، سبب افزایش عملکرد باروری حیوانات در سطح گله خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 870

دانلود 209 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  103-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1587
 • دانلود: 

  319
چکیده: 

در این پژوهش اثرات تغذیه ای کولین محافظت  نشده و محافظت شده شکمبه ای بر تولید شیر، ترکیب شیر و برخی فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در یک طرح چرخشی متوازن با هشت راس گاو شیرده، چهار تیمار و چهار دوره 21 روزه مورد آزمایش قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- جیره پایه یا شاهد (بدون کولین)، 2- جیره پایه +50 گرم در روز کولین محافظت نشده، 3- جیره پایه + 25 گرم در روز کولین محافظت  شده شکمبه ای و 4- جیره پایه +50 گرم در روز کولین محافظت شده شکمبه ای بودند. گاوها به صورت انفرادی و در حد اشتها دو بار در روز تغذیه شدند. نمونه گیری از شیر و خون به ترتیب در دو و یک روز آخر هر دوره انجام شد. کولین محافظت شده شکمبه ای (50 گرم در روز) سبب افزایش ماده خشک مصرفی و تولید شیر شد. تولید شیر تصحیح شده و چربی شیر در تیمار 50 گرم در روز کولین محافظت شده به طور معنی داری نسبت به تیمارهای شاهد و کولین محافظت نشده بالاتر بود. غلظت پروتئین، لاکتوز و مواد جامد بدون چربی شیر تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت و درصد چربی شیر در هر دو گروه مصرف کننده کولین محافظت شده، افزایش معنی داری نسبت به تیمار با کولین محافظت نشده نشان داد. اختلاف معنی داری بین تیمارها در مورد غلظت گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید و ازت اوره ای خون مشاهده نشد. هر چند برخی اثرات مثبت در استفاده از کولین در این آزمایش مشاهده شد، اما برای توصیه های کاربردی نیاز به تحقیقات بیشتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 1587

دانلود 319 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  61-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  268
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

مسئله: عفونت در تلیسه های شیری می تواند باعث ایجاد آسیب به بلوغ بافت های ترشحی و در نهایت کاهش تولید شیر در آن ها گردد. کارایی آنتی بیوتیک برای درمان عفونت های داخل پستانی در تلیسه های غیر آبستن و تلیسه ها در اولین آبستنی، توسط تعداد کمی از محققین مورد بررسی قرار گرفته است. هدف: از مطالعه حاضر مقایسه ی زمان درمان دوره خشکی در کنترل عفونت های داخل پستانی بعد از زایش و میزان تولید شیر در تلیسه های شکم اول بود. روش کار: بدین منظور، 75 راس تلیسه شکم اول در 3 گروه، 60 روز قبل از زایش (گروه A) و 30 روز قبل از زایش (گروه B) و 60-30 روز قبل از زایش به عنوان گروه C قرار داده شدند. ترشحات غدد پستانی هر تلیسه قبل از زایش جهت بررسی آلودگی باکتریایی جمع آوری گردید. سپس درمان داخل پستانی با پماد کلوکساسیلین در 50 تلیسه گروه های A و B صورت گرفت. در روز سوم پس از زایش، 10 میلی لیتر شیر از 75 تلیسه در هر 3 گروه در یک لوله 12 میلی لیتری استریل، جهت بررسی آلودگی باکتریایی جمع آوری گردید. میزان تولید شیر تلیسه ها در هر 3 گروه در روز های 30، 60 و 90 پس از زایش ثبت گردید. نتایج: بر اساس نتایج کشت باکتریایی ترشحات غدد پستانی و شیر، حداقل آلودگی باکتریایی در تلیسه های گروه B و بیش ترین آلودگی در تلیسه های گروه کنترل مشاهده گردید. بین تلیسه های گروه A و C نیز تفاوت معنی دار مشاهده شد. با بررسی میزان تولید شیرتلیسه ها در هر 3 گروه مشخص شد که اختلاف معنی داری بین تولید شیر در روز 30 و 90 بعد از زایش در 3 گروه وجود دارد و حداکثر میزان تولید در گروه B و سپس گروه A مشاهده گردید. نتیجه گیری-کلی: در نهایت به دلیل احتمال باقی ماندن آنتی بیوتیک در شیر توصیه می گردد که درمان خشکی تلیسه ها در روز 30 قبل از زایش انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 268

دانلود 144 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  47-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  948
 • دانلود: 

  278
چکیده: 

سیکل استروس در گاو به چهار مرحله تقسیم می شود: استروس، متااستروس، دی استروس و پرواستروس. در مراحل مختلف سیکل استروس و تحت تاثیر تغییرات هورمونی موکوس واژینال از نظر خصوصیات سیتولوژیکی و همچنین میزان ترشح تغییر می کند. در این مطالعه انواع و درصد سلولهای اپیتلیال واژن در مراحل مختلف سیکل تناسلی در گاو شیری نژاد هلشتاین مورد بررسی قرار گرفته است.مواد و روشها: از موکوس واژینال 6 گاو نژاد هلشتاین که در مراحل مختلف سیکل استروس قرار داشتند گسترش سلولی تهیه و توسط تکنیک پاپ اسمیر رنگ آمیزی شد. سپس نمونه ها توسط بررسی میکروسکوپی مورد تجزیه و تحلیل سلولی قرار گرفت. از هر گاو به طور متوسط هر 6 روز یکبار و در مجموع 10 بار نمونه برداری شد.نتایج: تغییرات بارز در انواع و درصد سلولهای اپیتلیالی واژن در مراحل مختلف سیکل تناسلی گاو کاملا مشهود بود. بر این اساس در فاز استروس شمار سلولهای superficial با هسته های بزرگ صورتی رنگ بیشتر بود. در متا استروس سلولهایintermediat با هسته درشت همراه تعداد معدودی سلول superficial مشاهده شد. در فاز دی استروس سلولهای intermediat به میزان فراوان و سلول پارابازال به تعداد کم دیده شد و در فاز پرواستروس فراوانی سلولهای پارابازال به صورت سلولهای کوچک با هسته درشت بیشتر از سایر سلولها بود.بحث و بررسی: تغییرات سیتولوژیک مشاهده شده در مخاط واژن گاو در طی دوره سیکل استروس به احتمال زیاد ناشی از تغییر در سطح ترشحات هورمونی غدد جنسی است. از آنجا که اندازه گیری سطح هورمونهای جنسی خون امری تخصصی، پرهزینه و وقت گیر است بنابراین با بررسی سیتولوژیک مخاط واژن می توان زمان وقوع مراحل مختلف سیکل استروس و نیز لحظه تخمک گذاری را تعیین نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 948

دانلود 278 استناد 0 مرجع 0
litScript