نتایج جستجو

1083

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

109

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13789
 • دانلود: 

  30039
چکیده: 

Background: One of the most common gastrointestinal surgeries is cholecystectomy. Gallstones are the major causes of cholecystectomy and induce various HISTOPATHOLOGIC changes. Gallbladder carcinoma is rare with poor prognosis. Metaplasic changes in gallbladder epithelium are considered precancerous lesions. Objectives: This study aimed at revealing the spectrum of HISTOPATHOLOGICal patterns of gallbladder diseases in cholecystectomy specimens. Methods: A total of 1004 gallbladder H & E stained slides of cholecystectomy specimens over one year were studied. HISTOPATHOLOGICal evaluation was done by 6 pathologists in terms of variables. Results: In our study, the male: female ratio was 1: 2. 1. The age of patients varied from 17 to 96 years with a mean age of 49. 1 years. The mean age of patients with gallstones was 47. 52 years and was more common in women. Cholesterol, pigmented, and mixed stones were reported in 58. 36%, 39. 03%, and 2. 6% of gallstones, respectively. The mostcommonhistological morphology was chronic calculous cholecystitis (61. 18%). The incidence of metaplasia and invasive carcinoma was 19. 55% and 0. 2%, respectively. Conclusions: In this study, HISTOPATHOLOGICal analysis of gallbladder diseases in the cholecystectomy specimens revealed that chronic calculous cholecystitis was the most common histologic finding. Gallstones were found more commonly in women and cholesterol stone was the predominant type. Pyloric metaplasia was the most frequent type of metaplasia. The rate of invasive carcinoma is compatible with those reported in the literature. Routine HISTOPATHOLOGICal analysis of the cholecystectomy specimens will help to detect incidental carcinoma and precursors of malignancy.

آمار یکساله:  

بازدید 13789

دانلود 30039 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3 (پی در پی 84)
 • صفحات: 

  235-242
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  658
 • دانلود: 

  201
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 658

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  78
 • صفحات: 

  63-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3404
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

هدف: هپاتیت مزمن ویروسی بدون عارضه قابل درمان است، اما این التهاب پارانشیم کبدی در صورت طولانی شدن، موجب ایجاد فیبروز و کاهش پاسخ به درمان در مراحل پیشرفته می گردد. التهاب و فیبروز در درجات و مراحل مختلف، پاسخ به درمان و پیش آگهی متفاوتی دارند، لذا تعیین دقیق درجه (grade) التهاب و مرحله (stage) فیبروز و نمره نهایی حایز اهمیت می باشد. هدف از این مطالعه مقایسه رنگ آمیزی روتین هماتوکسیلین- ائوزین (H&E) با رنگ آمیزی اختصاصی ماسون تری کروم و رتیکولین در تعیین درجه و مرحله هیستوپاتولوژیک هپاتیت مزمن ویروسی می باشد.روش ها: این مطالعه توصیفی - تحلیلی و گذشته نگر در سالهای 81-82 در مرکز درمانی الزهرا (س) انجام گرفت. 50 نمونه بیوپسی هپاتیت مزمن ویروسی مطالعه شد، از هر بلوک پارافینی سه اسلاید تهیه گردید و هر کدام توسط یکی از سه رنگ آمیزی فوق رنگ شد. سپس نتایج رنگ آمیزی H&E با رنگ آمیزی اختصاصی ماسون تری کروم و رتیکولین جهت تعیین درجه و مرحله میکروسکوپی مقایسه گردید.نتایج: میانگین درجه با رنگ آمیزی H&E (SD=4.5) 7.34 : و با رنگ آمیزی ماسون تری کروم و رتیکولین: (SD=4.53) 7.38 حاصل گردید. میانگین مرحله با رنگ آمیزی H&E (SD=1.2) 1.16 : و با رنگ آمیزی ماسون تری کروم و رتیکولین (SD=1.6) 2.4 بدست آمد. با استفاده از آزمون T student بین میانگین درجه رنگ آمیزی H&E و رنگ آمیزی ماسون تری کروم و رتیکولین اختلاف معنی دار مشاهده نشد (P>0.05) اما میانگین مرحله، بین رنگ آمیزی H&E با رنگ آمیزی ماسون تری کروم و رتیکولین دارای اختلاف معنی دار بود (P<0.001). آزمون wilcoxon نیز مطالب فوق را تایید کرد.نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش موید این است که روش رنگ آمیزی ماسون تری کروم و رتیکولین یک روش تکمیلی قابل قبول در کنار رنگ آمیزی روتین H&E بوده و با اطمینان بیشتری مرحله هیستوپاتولوژیک، پاسخ به درمان و پیش آگهی را مشخص می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 3404

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  56
 • صفحات: 

  101-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  767
 • دانلود: 

  211
چکیده: 

سابقه و هدف: فرمالدهید ماده ای شیمیایی است که مصرف گسترده ای در تثبیت بافت ها و نیز اجساد دارد. فرمالدهید در هنگام تشریح جسد تبخیر و در فضای سالن تشریح منتشر می گردد. مشاهدات نشان داده است که این گاز می تواند سبب بروز علایم بالینی نظیر سوزش چشم، گلو و بینی، ریزش اشک و خارش به دلیل تحریکات مخاطی گردد. این مطالعه به منظور تعیین تغییرات آسیب شناسی بافت کلیه موش های صحرایی (Rat) که به مدت 18 هفته در معرض بخار فرمالدهید قرار گرفتند ، طراحی شد.مواد و روش ها: این مطالعه بر روی 28 سر موش صحرایی نر از نژاد Albino Wistar با سن 8-6 هفته انجام شد. این حیوانات به طور تصادفی (براساس زمان مواجهه) و به طور کاملا مساوی به سه گروه آزمایشی شامل گروه E1 (4 روز در هفته روزی 4 ساعت) ، گروه E2 (4 روز در هفته روزی 2 ساعت) و گروه E3 (2 روز در هفته روزی 2 ساعت) و یک گروه شاهد C (بدون مواجهه) تقسیم شدند.  موش های گروه های مورد به مدت 18 هفته در معرض 1 تا ppm 1.9 بخار فرمالدهید قرار گرفتند. در پایان 18 هفته، تمام موش های گروه های مورد و شاهد تحت بی هوشی کشته شدند. از نمونه های بافت کلیه پس از تثبیت و قالب گیری، مقاطع بافتی به ضخامت 5mm تهیه گردید. تمام مقاطع با ائوزین و هماتوکسیلین (H&E) رنگ آمیزی و با ذره بین نوری بررسی شدند.یافته ها: تمام لام های گروه های E3,E2,E1 تغییرات زیر به طور مشترک دیده شد: درگلومرول ها فقط مختصری احتقان دیده شد که اختصاصی نمی باشد. در توبول های گروه های E2 , E1 و E3 ، تغییرات انحطاطی (Degenerative) به صورت احتقان کانونی و انحطاط حفره ای سلول های لوله ای مشاهده شد. در بافت بینابینی تغییرات حاکی ازفیبروز و ارتشاح سلول های التهابی دیده نشد. در عروق کلیوی احتقان خفیف غیر اختصاصی مشاهده گردید. همچنین در رنگ پذیری هستک وسیتوپلاسم هیچگونه ناهنجاری دیده نشد. درگروه شاهد هیچگونه تغییرات آسیب شناسی بافتی مشاهده نگردید.استنتاج: مواجهه با غلظت 1 تا ppm 1.9 از بخار فرمالدهید موجب تغییرات خفیف و غیر اختصاصی به شکل احتقان گلومرولی و عروقی و نیز انحطاط حفره ای خفیف در سلول های لوله ای و نیز خونریزی پارانشیمال (انترستیسیل) می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 767

دانلود 211 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  213-219
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  685
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

هدف: بررسی تغییرات هیستو پاتولوژیک کبد موش صحرایی (RAT) پس از قرار گیری در معرض بخار فرمالدهید.مواد و روشها: این مطالعه که یک تحقیق تجربی است، روی 28 سر رت از نژاد Ablino wistar با سن 7 هفته انجام شد. این حیوانات به طور تصادفی (بر اساس زمان مواجهه) و به طور کاملا مساوی به سه گروه آزمایشی شامل E1: (دو روز در هفته روزی دو ساعت) گروه E2 (چهار روز در هفته روزی دو ساعت) E3 (چهار روز در هفته روزی چهار ساعت) و یک گروه شاهد (بدون مواجهه) تقسیم شدند. رتهای گروه های شاهد و آزمایشی پس از پایان 18 هفته تحت بیهوشی کشته شدند. از نمونه های کبد پس از تثبیت و قالب گیری، مقاطع بافتی با ضخامت 5 میکرو متر تهیه شد. مقاطع با روش H&E رنگ آمیزی و با میکروسکوپ نوری بررسی شد. یافته ها: در گروه E3 برخی از سلولها ائوزینوفیلی سیتوپلاسم و نمای oncocyte پیدا کردند و در تعدادی نیز به صورت فوکال نمای ground glass (شیشه مات) ایجاد شد. اتساع سینوزوئیدها و شریان موجود در فضای پورت نیز دیده شد. در گروه E2 نیز دیلاتاسیون سینوزوئیدها و احتقان و در گروه E1، انفیلتراسیون سلولهای تک هسته ای در فضای پورت ورژنراسیون هپاتوسیتها در فضای پری پورتال دیده شد.نتیجه گیری: اگر چه بخار فرمالدهید در غلظت و شرایط موجود در این مطالعه باعث ایجاد تغییرات هیستوپاتولوژیک در بافت کبد موشهای صحرایی می شود اما، احتمالا شدت تغییرات هیستوپاتولوژیک ناشی از مواجهه با بخار فرمالدهید در این غلظت ارتباط معناداری با زمان مواجهه ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 685

دانلود 116 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

REZAEI KANAVI M. | JAVADI M.A. | ZABIHI YEGANEH H.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  66-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43596
 • دانلود: 

  17041
کلیدواژه: 
چکیده: 

Purpose: To report the HISTOPATHOLOGIC features of corneal involvement in a patient with xeroderma pigmentosum (XP).Case Report: A 19-year-old man with XP presented with bilateral corneal leukoma and decreased visual acuity predominatly in his right eye. Penetrating keratoplasty was performed in the right eye due to severe corneal opacity, vascularization and lipid deposition. The corneal button underwent HISTOPATHOLOGIC evaluation which disclosed chronic interstitial lipogranulomatous keratitis.Conclusion: To our knowledge, this is the first report of corneal involvement in xeroderma pigmentosum from Iran describing the HISTOPATHOLOGIC features in this rare condition.

آمار یکساله:  

بازدید 43596

دانلود 17041 استناد 0 مرجع 1058
strs
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2 (پی در پی 83)
 • صفحات: 

  154-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  645
 • دانلود: 

  182
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: ارزیابی شیوع انواع ضایعات ملتحمه در یک مرکز چشم ارجاعی در استان فارس، جنوب ایران.روش پژوهش: اسلایدهای بافت شناسی و گزارش های طبی مربوط به نمونه ضایعات ملتحمه ارسال شده به بخش پاتولوژی بیمارستان خلیلی شیراز، از فروردین 1388 تا خرداد 1392 بازبینی شدند. تشخیص های هیستوپاتولوژیک در سه گروه خوش خیم، پیش بدخیم و بدخیم قرار گرفتند و شیوع انواع مختلف ضایعات ملتحمه محاسبه شد.یافته ها: مقاطع بافتی 631 مورد از ضایعات ملتحمه بررسی شد. بیش ترین شیوع مربوط به ضایعات خوش خیم بود (81.8 درصد) و پس از آن به ترتیب انواع پیش بدخیم (10.8 درصد) و بدخیم (7.4 درصد) قرار داشتند. شایع ترین ضایعه خوش خیم، ناخنک بود (69.2 درصد)، دیسپلازی اپی تلیوم شایع ترین ضایعات پیش بدخیم (94.1 درصد) و کارسینوم سلول سنگفرشی شایع ترین بدخیمی های ملتحمه را تشکیل می دادند. در تمام گروه های سنی، ضایعات خوش خیم ملتحمه بیش ترین میزان را داشتند اما با افزایش سن، شیوع انواع بدخیم به طور مشخصی افزایش می یافت (P<0.001).نتیجه گیری: ضایعات خوش خیم، شایع ترین ضایعات ملتحمه را تشکیل می دادند. در حالی که ناخنک در راس این آمار بوده و اینترااپی تلیال نئوپلازی و کارسینوم سلول سنگفرشی شایع ترین ضایعه های پیش بدخیم و بدخیم بودند. ضایعات بدخیم ملتحمه با افزایش سن، شیوع بیش تری پیدا می کردند.

آمار یکساله:  

بازدید 645

دانلود 182 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  40
 • صفحات: 

  319-326
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1573
 • دانلود: 

  779
چکیده: 

سرطان معده، دومین سرطان شایع و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در دنیا است و آدنوکارسینوم معده کشنده ترین سرطان در کل ایران می باشد. براساس مطالعات اخیر سرطان معده به طور قابل ملاحظه ای به طرف بخش پروگزیمال معده انتشار یافته است. با توجه به این مطلب مطالعه حاضر جهت بررسی ارتباط آناتومیک و پاتولوژیک سرطان های معده انجام گردید. این پژوهش مقطعی ـ تحلیلی روی 350 بیمار مبتلا به سرطان اولیه معده در بیمارستان های حضرت رسول اکرم (ص)، فیروزگر و شهدای هفت تیر طی سال های 80-1371 صورت گرفت. دویست و سی نفر از بیماران (66%) مرد و 120 نفر (34%) زن بودند و میانگین سنی آن ها 69/0±9/59 سال بود. بین انواع پاتولوژیک سرطان معده و محل آناتومیک آن ها رابطه آماری معنی داری مشاهده شد (r=0.291 و P<0.001)  به طوری که آدنوکارسینوم بیش تر در پروگزیمال و لنفوم بیش تر در بخش میانی معده وجود داشت. تعداد خام افرادی که به تازگی سرطان معده آن ها تشخیص داده شده در هر سال رو به افزایش است. میانگین سن و درصد جنسیت در بیماران این مطالعه مشابه مناطق با خطر بالای این سرطان در دنیا بوده و تمایل بیش تر سرطان های معده به سوی بخش پروگزیمال در این مطالعه با مطالعات جدید مطابقت دارد. مقایسه الگوی سرطان معده در جمعیت های مختلف کشور می تواند برای درک بهتر نقش عوامل محیطی، ژنتیک و نژادی در ایجاد این سرطان کمک کننده باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1573

دانلود 779 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (پی در پی 50)
 • صفحات: 

  126-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  926
 • دانلود: 

  181
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: توصیف جنبه های آسیب شناسی درگیری قرنیه در یک بیمار مبتلا به گزرودرما پیگمنتوزوم (Xeroderma Pegmentosum).معرفی بیمار: آقای 19 ساله ای با تشخیص بالینی گزرودرما پیگمنتوزوم به کلینیک چشم پزشکی مراجعه نمود. بیمار از کاهش شدید بینایی و لک دو طرفه قرنیه، به ویژه، در چشم راست شکایت داشت. به علت کدورت شدید قرنیه به همراه نورگ زایی و رسوبات لیپیدی، پیوند نفوذی قرنیه در چشم راست وی انجام شد و قرنیه گیرنده، تحت ارزیابی آسیب شناسی قرار گرفت که کراتیت لیپوگرانولوماتوز بینابینی مزمن تشخص داده شد.نتیجه گیری: حسب اطلاع ما، این مقاله نخستین گزارش از درگیری قرنیه در یک بیمار مبتلا گزرودرما پیگمنتوزوم در ایران است که به توصیف تظاهرات آسیب شناسی درگیری قرنیه این بیماری نادر می پردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 926

دانلود 181 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  187-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  629
 • دانلود: 

  280
چکیده: 

هدف: یافته های رادیوگرافی، اولتراسونوگرافی، تغییرات خون شناسی و بیوشیمیایی، و آسیب شناسی ایلئوسیستوپلاستی در سگ.طرح: مطالعه تجربی.حیوانات: 12 قلاده سگ ماده مخلوط ایرانی.روش: 12 قلاده سگ ماده بالغ، 1 تا 2 ساله مخلوط با وزن تقریبی 24-15 کیلوگرم به دو گروه 6 تایی شاهد و آزمایش تقسیم شدند. پس از آماده سازی جراحی و انجام بیهوشی، حیوانات تحت جراحی ایلئوسیستوپلاستی قرار گرفتند. 20 سانتیمتر از قطعه ایلئومی با حفظ روده بند به شکل U دتوبوله شده و پس از برداشت نسبی مثانه از ناحیه فوق مثلثی به آن پیوند شد. تصاویر رادیوگراف و اولتراسونوگرافی، و نمونه های خونی در روزهای صفر، 14 و 35 تهیه شدند. پس از کشتن حیوانات به شیوه انسانی در روز 35، مثانه جدید از حیوانات جدا شده و برای مطالعه هیستوپاتولوژی به بخش آسیب شناسی ارسال گردید. نتایج: هیچ گونه تغییری در دانسیته و موقعیت توپوگرافی امعا و احشا در تصاویر رادیوگراف ساده مشاده نشد. رادیوگراف با استفاده از ماده حاجب فقدان هر گونه نشت از محل همدهانی و بخیه ها را نشان داده همچنین نشانه رادیوگرافی دال بر رفلاکس مثانه ای – میزنایی و ... مشاهده نشد. مطالعه تصاویر اولتراسونوگرافی نشان داد که دیواره مثانه جدید در محل همدهانی افزایش ضخامت یافته و سایر مناطق اکوژنیسیته و ضخامت طبیعی داشتند. خون شناسی بین دو گروه در روزهای صفر، 14 و 35 اختلاف معنی داری را نشان نداد. گلوکز، کلسترول، تری گلیسیرید، کراتینین، پروتئین تام، آلبومین، گلوبولین، کلسیم، پتاسیم، فسفر، سدیم، کلر، بی کربنات، اسیدیته، فشار اکسیژن خون سیاهرگی، فشار دی اکسید کربن خون سیاهرگی و فاصله آنیونی اختلاف معنی داری را بین دو گروه شاهد و آزمایش نشان ندادند، در حالی که سطح BUN بین دو گروه اختلاف آماری معنی داری را در زمانهای مورد مطالعه آشکار ساخت. مهاجرت سلول های اوروتلیال در محل همدهانی به سمت بافت روده مورد توجه قرار گرفت.نتیجه گیری: بر اساس این مطالعه پیوند مثانه با استفاده از قطعات ایلئومی درسگ امکانپذیر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 629

دانلود 280 استناد 0 مرجع 0
litScript