نتایج جستجو

470

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

47

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KAMALI B. | MOUSAVI S.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48298
 • دانلود: 

  21042
چکیده: 

Estimation of parameters of a hydrologic model is undertaken using a procedure called "calibration" in order to obtain predictions as close as possible to observed values. This study aimed to use the particle swarm optimization (PSO) algorithm for automatic calibration of the HEC-HMS hydrologic model, which includes a library of different event-based models for simulating the rainfall-runoff process. Since a flood hydrograph has different characteristics such as time to peak, peak discharge and total runoff volume, the calibration process is addressed using a single-objective or multi-objective optimization model. In this context, the fuzzy set theory can be used to combine different objective functions and convert the multi-objective model to a single-objective one. In this research, the Tamar basin, a sub-basin of the Golestan-Dam Basin in north of Iran, was selected as the case study with four reliable measured flood events. The first three events were used for calibration and the fourth one for verification. As most of the models built in the HEC-HMS software were event-based, the concept of recalibration of parameters related to a basin initial condition was also introduced. The comparison of results obtained from the single and multi-objective scenarios showed the efficiency of the proposed HMS-PSO simulation-optimization approach in the multi-objective calibration of event-based hydrologic models.

آمار یکساله:  

بازدید 48298

دانلود 21042 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  317-327
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  867
 • دانلود: 

  315
چکیده: 

آگاهی از توان طبیعی تولید رواناب در حوضه های آبریز یکی از نیازهای اساسی جهت برنامه ریزی برای بهره برداری بهینه از رواناب می باشد. در این مقاله، از مدل HEC-HMS به همراه مدل تلفات محاسبه رطوبت خاک (SMA) که قابلیت شبیه سازی پیوسته جریان را دارد به عنوان یک مدل مفهومی جهت شبیه سازی جریان در حوضه آبریز ابوالعباس استفاده گردید تا سهم جریان پایه و رواناب مستقیم در رواناب کل مشخص گردد. با تفکیک سهم جریان پایه و رواناب مستقیم در رواناب کل، می توان در بهره برداری از منابع آب مدیریت و برنامه ریزی کرد. مدل تلفات SMA، با استفاده از یک سری لایه های ذخیره کننده شامل ذخیره برگابی، ذخیره چالابی، ذخیره پروفیل خاک (ذخیره لایه فوقانی و ذخیره کششی خاک) و ذخیره سفره های آب زیرزمینی، تلفات را در حوضه آبریز در نظر می گیرد. برای کالیبراسیون مدل از آمار روزانه بارش، دبی جریان، تبخیر و تعرق و دمای هوا از سال 1380 تا 1388 و برای صحت سنجی مدل از سال 1389 تا 1394 استفاده شد. نتایج بیانگر آن است که مدل HEC-HMS به همراه مدل تلفات SMA از قابلیت خوبی در شبیه سازی پیوسته رواناب کل روزانه در دوره های خشک و تر متوالی در حوضه ابوالعباس برخوردار می باشد. نتایج نشان می دهد که به علت کارستی بودن سطح وسیعی از حوضه، سهم جریان پایه در رواناب کل حوضه نسبت به رواناب مستقیم خیلی بیشتر است. بطوریکه متوسط درصد رواناب مستقیم و جریان پایه در رواناب کل به ترتیب برابر با 05/9 و 95/90 درصد است. همچنین نتایج نشان می دهد که بطور متوسط درصد ضریب رواناب در طول دوره آماری در کل حوضه ابوالعباس برابر با 4/6 درصد است.

آمار یکساله:  

بازدید 867

دانلود 315 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  201-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1603
 • دانلود: 

  495
چکیده: 

مدل های بارش - رواناب مانند سیستم مدل سازی حوضه آب ریز (WMS) ابزاری مناسب برای شبیه سازی هیدرولوژیک حوضه های آب ریز می باشد. در این پژوهش پارامترهای مختلف و موثر در مدل سازی هیدرولوژیک حوضه آب ریز قروه مورد مطالعه قرار گرفته است. 5 هایتوگراف بارش و هیدروگراف های متناظر با آنها انتخاب شد. با استفاده از زیرمدل HEC-HMS و روش های سازمان حفاظت خاک آمریکا (SCS) و اشنایدر، هیدروگراف سیل حوضه شبیه سازی شده و سپس مورد واسنجی و صحت سنجی قرار گرفت. نتایج در مرحله صحت سنجی نشان داد که روش SCS در شبیه سازی دبی اوج هیدروگراف با داده های مشاهداتی تطابق بهتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1603

دانلود 495 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  255-264
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1846
 • دانلود: 

  472
چکیده: 

محدودیت های ساختاری مدل های هیدرولوژیکی و عدم دسترسی به همه پارامترهای حوضه آبخیز همچنین عدم امکان تعیین دقیق شرایط مرزی و شرایط اولیه، واسنجی مدل های هیدرولوژیک را ایجاب می کند. با توجه به زمان بربودن واسنجی دستی، به ویژه هنگامی که داده ها کم و پارامترها فراوان اند، روش های واسنجی خودکار، مبتنی بر استفاده از روش های جست وجوی سیستماتیک در فضای چند بعدی، با استفاده از یک تابع هدف، بسیار سودمند است. در این مطالعه، نرم افزار HEC-HMS همچون مدل شبیه ساز و الگوریتم هوش جمعی PSO به مثابه مدل بهینه ساز عمل می کنند. برنامه نویسی مدل و فراخوانی HEC-HMSدر محیط برنامه MATLAB انجام گرفت. مدل تلفیقی ارائه شده در حوضه سد کارده، واقع در استان خراسان رضوی، بررسی شد. واسنجی مدل به کمک تابع هدف RMSE در سناریوهای مختلف سه رخداده مطالعه شد و نتایج دسته ای پارامتر با مقادیر متفاوت تولید کرد. سپس همه سناریوهای بررسی شده صحت سنجی شد و در انتها، با مقایسه مقادیر تابع هدف و ضریب همبستگی بین دبی های مشاهداتی و محاسباتی در رخدادهای مختلف، سه دسته پاسخ تولیدشده به منزله پاسخ های بهینه مدل معرفی شد. نتایج بر خاصیت عدم امکان حصول پارامترهای منحصر به فرد برای یک حوضه آبخیز تاکید داشت. این روش، با توجه به مشکل غیرمنفردبودن مجموعه جواب های مساله واسنجی به منزله یک مساله معکوس، می تواند در محدودکردن تعداد جواب های کاندید موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1846

دانلود 472 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  69-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1112
 • دانلود: 

  374
چکیده: 

در این مطالعه، تاثیر اقدامات آبخیزداری بر رفتار سیلاب بازه ای مسکونی از حوزه آبخیز جاغرق در استان خراسان رضوی با تلفیق مدل های HECHMS وHEC-RAS  بررسی گردید. به همین منظور، داده های مورد نیاز اجرای مدل ها تامین و واسنجی و اعتبارسنجی آنها صورت گرفت. سپس پاسخ هیدرولوژیکی حوزه آبخیز در محل بازه مسکونی به تغییرات اعمال شده ناشی از اقدامات مختلف و معمول مهار سیلاب از طریق اجرای مجدد مدل های مذکور ارزیابی شد. نتایج مطالعه ضمن تائید کارایی تلفیق مدل ها در ارزیابی تاثیر اقدامات مهار سیلاب نشان داد که با افزایش دوره بازگشت سیلاب نقش اقدامات انجام شده در کاهش دبی اوج و پهنه سیلاب کم شده و اقدامات مهار سیلاب بیشترین و کمترین تاثیر را به ترتیب بر دبی اوج و سطح سیل گیری داشته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1112

دانلود 374 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 30 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  965-976
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1277
 • دانلود: 

  543
چکیده: 

شناخت حوزه های آبخیز جهت حفاظت آب و خاک و ارائه ی برنامه ریزی مناسب در سطح حوزه ی آبخیز از اهمیت بالایی برخوردار است. شبیه سازی حوزه های آبخیز با استفاده از مدل های رایانه ای به طور سریع در حال توسعه است و این مدل ها ابزارهای ضروری برای فهم انسان از حوزه ی آبخیز و فرآیندهای هیدرولوژیکی هستند. در این تحقیق مدل های بارش-رواناب HEC-HMS و IHACRES برای شبیه سازی هیدروگراف سیل در حوزه ی آبخیز کسیلیان با مساحت 8/67 کیلومتر مربع مورد استفاده قرار گرفت. برای تهیه ی نقشه های مورد نیاز برای اجرای مدل HEC-HMS از الحاقیه ی HEC-GeoHMS استفاده شد. داده های هیتوگراف بر پایه ی گام زمانی 15 دقیقه و هیدروگراف مربوط به آن بر پایه ی گام زمانی یک ساعته به هر دو مدل وارد شد. سپس شبیه سازی هیدروگراف سیل بر پایه ی گام زمانی 15 دقیقه انجام شد. ضرایب آماری CP و RE% برای ارزیابی کارایی مدل ها مورد استفاده قرار گرفت. مقادیر این ضرایب با استفاده از مدل HEC-HMS برای سیلاب 26 نوامبر 1994 به ترتیب 72/0 و 26/118 و برای سیلاب 6 اکتبر 1996 به ترتیب 81/0 و 63/24-و با استفاده از اجرای مدل IHACRES برای سیلاب اول به ترتیب 63/0 و 4/152 و برای سیلاب دوم به ترتیب 79/0 و 6/35-محاسبه شد. نتایج نشان داد که مدل های مورد استفاده برای شبیه سازی هیدروگراف سیل منطقه از عملکرد قابل قبولی برخوردار هستند و مدل HEC-HMS در مقایسه با مدل IHACRES از عملکرد بهتری برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 1277

دانلود 543 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  72-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  691
 • دانلود: 

  297
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 691

دانلود 297 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  195
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 195

دانلود 28 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  235-249
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1313
 • دانلود: 

  347
چکیده: 

مدل های هیدرولوژیکی اغلب شامل پارامترهایی هستند که به طور مستقیم نمی توانند اندازه گیری شوند. تخمین پارامترها توسط روش ها و الگوریتم های مختلف بهینه سازی هم با خطا همراه است. بنابراین تجزیه و تحلیل عدم قطعیت امری ضروری به شمار می آید. در تحقیق حاضر از الگوریتم DREAM-ZS (از الگوریتم های مبتنی بر مونت کارلو زنجیره مارکوف) به منظور بررسی عدم قطعیت پارامترهای مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS در حوزه آبخیز تمر به مساحت 1530 کیلومتر مربع واقع در استان گلستان استفاده شد. به منظور ارزیابی عدم قطعیت 24 پارامتر بکار رفته درمدل HEC-HMS، سه رویداد سیل برای واسنجی و یک رویداد سیل در اعتباریابی استفاده گردید. نتایج حاصل از واسنجی نشان داد که بازه های 95 درصد عدم قطعیت کل، بیشتر داده های مشاهده ای بویژه دبی اوج را در برگرفتند. همچنین علاوه بر عدم قطعیت ناشی از پارامترهای مدل بارش رواناب، منابع دیگر عدم قطعیت مانند ساختار مدل و داده های ورودی هم سهم مهمی در خطای شبیه سازی دارند. با مشاهده مقادیر پایین ضریب تغییرات برای پارامتر CN (شماره منحنی) در تمامی سیلاب ها، این پارامتر به عنوان حساس ترین پارامتر به حساب آمد. هیستوگرام های پسین پارامترها نشان داد که بیشتر پارامترها به خوبی تعیین شده اند و ناحیه کوچکی از توزیع های یکنواخت پیشین را اشغال می کنند. همچنین بهترین شبیه سازی حاصل از اجرای الگوریتم عدم قطعیت DREAM-ZS آشکارا بر شبیه سازی حاصل از الگوریتم جستجوی خودکار نلدر و مید برتری داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1313

دانلود 347 استناد 0 مرجع 0
litScript