نتایج جستجو

1352

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

136

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

PARK J.S. | SARAF N. | DIELERICH D.T.

نشریه: 

CURR GASTROENTEROL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  67-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  399
 • بازدید: 

  10556
 • دانلود: 

  17831
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10556

دانلود 17831 استناد 399 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  23-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2093
 • دانلود: 

  310
چکیده: 

زمینه و هدف: عفونت هپاتیت B یکی از شایعترین بیماری های عفونی در جهان است. حضور HBeAg با عفونت زایی بالای عفونت حاد HBV مرتبط است. حضور anti-HBe، سرکوب همانندسازی ویروسی و کاهش عفونت زایی بیماری را نشان می دهد. اما گاهی، ظهور anti-HBe به دنبال ناپدید شدن HBeAg در حضور HBV-DNA سرم، همانندسازی فعال ویروس را نشان می دهد. این حالت ممکن است به دلیل حضور موتاسیون های precore/core در ژنوم HBV باشد که بیان HBeAg را تغییر می دهد. هدف از این مطالعه شناسایی HBV-DNA و تیتر ویروس در بیماران HBeAb مثبت است.روش بررسی: 50 نمونه سرمی بیماران مزمن آلوده به HBV مورد مطالعه قرار گرفت. مارکرهای سرولوژیکی هپاتیت B شامل HBcAb، HBeAb، HBeag، HBsAg به وسیله الایزا اندازه گیری شد. HBV-DNA از نمونه های سرم استخراج شد و سپس PCR بر روی HBV-DNA استخراج شده به کمک پرایمر اختصاصی ژن C انجام شد. تیتر ویروسHBV  در سرم به وسیله Real-Time PCR تعیین شد. در این مطالعه هر دو روش PCR و Real-Time PCR انجام شد. سطوح آنزیم های کبدی AST و ALT در بیماران توسط کیت پارس آزمون و بر طبق دستورالعمل کیت اندازه گیری شد.یافته ها: از 50 بیمار آلوده به HBV، همگی از نظر HBsAg و anti-HBc مثبت بودند و فقط 92% آنها HBeAb مثبت بودند. HBV-DNA در همه بیماران شناسایی شد. از بیماران HBeAbمثبت، %36.7 آنها دارای تیتر ویروس بالای 105 Copy/ml بودند.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که طیفی از بیماران HBeAb مثبت، دارای تیتر ویروسی بالایی بودند. بنابراین ضروری است که احتمال حضور موتاسیون های precore /core در این بیماران مطالعه شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2093

دانلود 310 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  253-258
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  662
 • دانلود: 

  187
چکیده: 

سابقه و هدف: بتادومیکروگلوبولین (b2MG)، زنجیره سبک آنتی ژن MHC-I می باشد که غلظت سرمی آن (S β2MG) در افراد سالم کمتر از 3mg/L ذکر شده است. در عفونت های هپاتیتی، عرضه آنتی ژن های ویروسی سطح هپاتوسیت ها روی آنتی ژن های MHC-I در حذف ویروس نقش مهمی ایفا می کند. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی درسرم 49 بیمار مبتلا به هپاتیت B در مقایسه با 35 فرد کنترل با سرولوژی منفی (فاقد اختلالات کبدی وHBsAg منفی)، غلظت بتادومیکروگلوبولین و آزمایش HBsAg کیفی به روشELISA  وDNA ویروس به روشPCR (polymerase Chain Reaction) مورد بررسی قرار گرفتند. جهت مقایسه میانگین غلظت β2MG در گروه ها، از آزمون (t-test)t استفاده شد.یافته ها: در نتایج این تحقیق، HBsAg در مورد همه بیماران مثبت گردید. براساس نتیجه بررسیDNA  ویروس،  29 فرد HBV-DNA مثبت و20 فرد HBV-DNA منفی تشخیص داده شدند. غلظت سرمی β2MG در افرادسالم درمحدوده طبیعی و در 7/34% از بیماران مورد بررسی بیش از محدوده طبیعی بود و غلظت آن در افراد HBV- DNA PCR مثبت  نسبت به بیماران PCR HBV-DNA منفی، بیشتر به دست آمد که این اختلافات ازنظر آماری معنی دار می باشند (P<0.05)نتیجه گیری: به نظر می رسد، با توجه به آن که غلظت β2MG در موارد مثبت HBV-DNA، بیش از موارد منفی HBV-DNA و گروه کنترل می باشد، غلظت سرمی β2MG شاخص خوبی برای تکثیر ویروس هپاتیتB  است.

آمار یکساله:  

بازدید 662

دانلود 187 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

HEPATITIS MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  5 (34)
 • صفحات: 

  342-345
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  47465
 • دانلود: 

  54770
چکیده: 

Background: Viral load has been used to diagnose and monitor patients who are being treated for chronic hepatitis B (CHB). The Diagnosis methods are molecular-based and expensive. Quantitation of hepatitis B surface antigen (HBsAg) by automated chemiluminescent micro-particle immunoassay has been proposed to be a surrogate marker.Quantitating HBV DNA levels molecularly is expensive; thus, a cheaper laboratory test as a surrogate diagnostic marker might simplify our management.Objectives: We determined whether quantitative HBsAg levels correlate with HBV DNA levels in CHB.Patients and Methods: In this cross-sectional study, all CHB patients who were referred by a gastroenterologist to undergo quantitative HBV DNA assay in a qualified laboratory in Mashhad, Iran in 2009 were enrolled, and blood samples was obtained. Patients who were positive for antibodies to HCV and HDV were excluded. HBV DNA was measured by real-time polymerase chain reaction, and serum HBsAg was quantified byelectrochemiluminescence assay (Roche Diagnostic).Results: Of 97 patients, 70 were male (72%) and 27 were female (28%); the mean age was 39 ± 11 years. Eighty-seven percent wasHBeAg-negative. By Mann-Whitney test, HBSAg titer differed significantly between HBeAg-positive and -negative patients (P=0.001), as did HBV DNA levels (P=0.009). By Spearman test, there was no significant correlation between HBsAg and HBV DNA levels (P=0.606 and r=0.53).Conclusions: HBeAg-negative patients have higher levels of HBsAg and lower levels of HBV DNA. By electrochemiluminescence assay, HBsAg has no significant correlation with HBV DNA levels in CHB with predominant genotype D and HBeAg negativity in Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 47465

دانلود 54770 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (پی در پی 24)
 • صفحات: 

  49-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  836
 • دانلود: 

  189
چکیده: 

سابقه و هدف: یکی از انواع موتاسیونها که در ویروس هپاتیتB  ایجاد می شود پره کور موتانت است که در حاملین مزمن ویروس هپاتیت B، AntiHBe+ ایجاد می شود. این بیماران مستعد ابتلا به ضایعات فعال کبدی هستند. این مطالعه به منظور تعیین شیوع پره کور موتانت در حاملین مزمن ویروس هپاتیتB  انجام شده است.مواد و روشها: این مطالعه بروش مقطعی در حاملین مزمن ویروس هپاتیت B آنتیHbe+  طی سال 1381 در بابل انجام شد. HBV DNA در این بیماران به روش PCR بررسی گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نسبت شیوع پره‏کور موتانت در بیماران مذکر و مونث و گروه های سنی مختلف با تستX2  مقایسه گردید.یافته ها: از 257 بیمار آنتی Hbe+ (میانگین سنی 11.2±32.3 سال)،HBV DNA  در 222 نفر (86.4%) مثبت بود HBV DNA در 136 نفر (87.2%) از 156 بیمار مرد و در 86 نفر (85.1%) از 101 بیمار زن مثبت بود. شیوع پره کورموتانت در گروه های سنی اختلاف معنی داری وجود نداشت.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که شیوع پره کور موتانت در حاملین مزمن ویروس هپاتیت B در منطقه ما بالا است. پیگیری این بیماران جهت جلوگیری از ضایعات کبدی ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 836

دانلود 189 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

HEPATOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  507-512
تعامل: 
 • استنادات: 

  778
 • بازدید: 

  10982
 • دانلود: 

  16114
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10982

دانلود 16114 استناد 778 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KAYA S. | CETIN E.S. | ARIDOGAN B.C. | ONAL S. | DEMIRCI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  61365
 • دانلود: 

  49893
چکیده: 

Background: The aim of this study was to investigate the prevalence of hepatitis B virus (HBV) genotypes in Isparta, Southwest of Turkey, as well as the clinical features and transmission route for patients with HBV infections. Methods: Patients (n = 135) with HBV infection were included in the study. Epidemiological and clinical data were obtained. HBV genotypes were determined with a preS2 epitope ELISA kit. Results: Although the HBV transmission route remained unidentified in 51.1% of the patients, blood contact was determined as the most common probable transmission route (38.5%). One hundred twenty-four (91.8%) of 135 samples, could be genotyped. One hundred fifteen (85.1%) were genotyped as type D/E, six (4.4%) were genotyped as type A, two (1.4%) were genotyped as type C, and one (0.7%) were genotyped as type F. Conclusion: Genotype D/E is determined as the predominant HBV genotype circulating in Isparta, Southwest of Turkey. No relationship between genotypes and disease severity and transmission route has been detected.

آمار یکساله:  

بازدید 61365

دانلود 49893 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  35-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  724
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

مقدمه و اهداف: هرچند که مطالعات متعددی در رابطه با عفونت هپاتیت B انجام شده است ولی همچنان جنبه هایی از اپیدمیولوژی بیماری ناشناخته باقی مانده است. مطالعات مبتنی بر جمعیت کمی در این خصوص در ایران انجام شده است لذا مطالعه فوق به منظور بررسی شیوع سرولوژیک هپاتیت B در استان گلستان انجام شده است.روش کار: جمعیت مورد مطالعه کلیه افراد 25-65 ساله ساکن در مناطق شهری و روستایی استان گلستان بودند که براساس نمونه گیری خوشه ای تعداد 1850 نفر از آنان انتخاب و با مراجعه به درب منازل، از آنان جهت تکمیل پرسش نامه و انجام آزمایشات دعوت به عمل آمد. نمونه خون گرفته شده از نظر نشان گرهای سرمی ویروس هپاتیت B ) HBsAg،HBcAb ( به وسیله روش الیزا بررسی و نتایج در گروه های مختلف سنی و جنسی مقایسه شد. برای آنالیز داده ها از نرم افزارهای آماری SPSS و Stata استفاده شد.نتایج: هزار و هشتصد و پنجاه هزار نفر از افراد، تحت غربال گری مارکرهای هپاتیت B قرار گرفتند. شیوع استاندارد شده سنی و جنسی (Age & Sex Standardized Prevalence) برای موارد HBsAg مثبت، (%95Cl= 7.6-11.7) %9.7 بود. شیوع استاندارد شده سنی برای موارد HBsAg مثبت در مردان (%10.8) بیشتر از زنان (%8.6) بود ) %95Cl= 0.9-1.7، OR=1.28 (. شیوع موارد HBsAg مثبت در افراد مجرد به طور معنی داری بالاتر از افراد متاهل بود ) %95Cl=1.29-3.5، OR= 2.13 (. شیوع موارد مثبت HBsAg در افراد ساکن شهر بالاتر از روستایی ها بود (%95Cl=0.9-2.3، OR=1.46 (. شیوع استاندارد شده سنی و جنسی برای موارد HBcAb مثبت در این مطالعه، %36.1 بود. این یافته در زنان بیشتر از مردان ) %95Cl=1.19-1.8،OR=1.46 ( و در افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد بود (%95Cl=1.02-2.45،(OR= 1.58.. همچنین شیوع موارد HBcAb مثبت در مناطق شهری بالاتر از مناطق روستایی بود ) %95Cl=1.09-1.6،OR=1.34 (.نتیجه گیری: براساس این مطالعه شیوع موارد مثبت HBsAg در استان گلستان بالاتر از سطح گزارش شده توسط سازمان جهانی بهداشت برای ایران بوده است. این میزان حتی از مقادیر مطالعات قبلی انجام شده در ایران نیز بالاتر است. این مساله به خصوص برای سیاست گذاران امر سلامت در استان گلستان حائز اهمیت بوده و برنامه ریزی های اساسی برای پیشگیری از آن را می طلبد.

آمار یکساله:  

بازدید 724

دانلود 237 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

HEPATITIS MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (23)
 • صفحات: 

  150-153
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49866
 • دانلود: 

  53169
چکیده: 

Background and Aims: Hepatitis B infection is a serious public health problem worldwide. It has been shown that the levels of antibody to hepatitis B surface antigen (anti-HBs) decrease after vaccination. The main objective of this study was to assess the level of anti-HBs among children after primary vaccination against hepatitis B virus (HBV) in Tehran, Iran.Methods: The study was conducted in four selected healthcare centers in Tehran during a 6-month period from September 2005 to March 2006 in Tehran. Blood samples collected from 165 healthy, 1- to 5-year-old children who had been vaccinated against HBV were tested for anti-HBs using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Results: Approximately 47.9 % of the cases were male. Among the cases, the minimum and maximum titers of hepatitis B surface antibodies (HBsAb) were zero and 1000 m IU, respectively. The mean level of HBsAb titer in this study was 232.64 m IU, with a standard deviation of 278.711 m IU.Conclusions: The results showed that HBsAb titer may decrease over time after vaccination. Finally, along with prevention and control strategies, ongoing investigation and monitoring of antibody levels against HBV in children and other age ranges is recommended.

آمار یکساله:  

بازدید 49866

دانلود 53169 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  759-762
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46657
 • دانلود: 

  80247
چکیده: 

Mutations in the core promoter and precore regions of HBV cause down-regulation of HBeAg. These mutations are associated with chronic hepatitis, cirrhosis and Hepato Cellular Carcinoma (HCC). This study was carried out to sequence analysis of HBV core gene in HBsAg- positive blood donors in Iran. A total of 50 HBsAg- positive blood donor samples were examined in this study. Serological markers of hepatitis B including: HBsAg, HBeAg, HBeAb and HBcAb were measured by ELISA method. HBV-DNA was extracted from the sera, and then PCR was performed on extracted HBV-DNA using specific primer of gene C. After direct sequencing, the nucleotide sequences from 50 blood donors were analyzed using a reference sequences and then phylogenetic analysis was performed. Also, the line probe assay was used to detect mutations. The majority of donors (62.5%) were in the age group of 29 – 40 years old. Among all the HBV DNA positive cases, 87.8% were HBeAg negative. The prevalence of PC and BCP mutants were 12% and 55% respectively, among asymptomatic HBV infected blood donors by direct sequencing method. The results of this study showed that some of HBV infected blood donors had mutation in core gene of HBV and amino acid changes in B cell, T helper and CTL epitopes that can cause reducing HBe and HBc antigenicity in asymptomatic HBV infected blood donors and the development of escape mutants from host immune.

آمار یکساله:  

بازدید 46657

دانلود 80247 استناد 0 مرجع 0
litScript