نتایج جستجو

6079

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

608

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  39-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1508
 • دانلود: 

  335
چکیده: 

تنوع زیستی ماهیان رودخانه هراز (یکی از زیرحوضه های مهم حوزه جنوبی دریای خزر) از سال 1378 تا 1379 در 5 ایستگاه بررسی شد. از مجموع 522 نمونه ماهی صید شده، 20 گونه در 9 خانواده شناسایی شد که بیشترین تنوع گونه ای به خانواده کپورماهیان اختصاص داشت. انواع گونه های ساکن از گونه های مهاجر بیشتر بوده و شاخصهای تنوع گونه ای (76/1) و غنای گونه ای (93/1) در ایستگاه پنجم از قسمت بالادست رودخانه به سمت پایین دست رودخانه افزایش و شاخص غالبیت (18/0) کاهش یافت. بر اساس طبقه بندی IUCN  قزل آلای خال قرمز (Salmo trutta fario) در طبقه آسیب پذیر (VU) و گونه های دهانگرد دریای خزر(Caspiomyzon wagnrei) ، سس ماهی(Barbus lacerta) ، سس ماهی لب کلفت(Barbus mursa) ، شاه کولی (Chalcalburnus chalcoides)  و سیاه کولی(Vimba vimba)  در طبقه در شرف تهدید (NT) قرار دارند. به لحاظ ارزشی اکثر گونه های این رودخانه دارای ارزش صید ورزشی اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1508

دانلود 335 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  321-330
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  993
 • دانلود: 

  254
چکیده: 

رودخانه هراز از دامنه های شمالی البرز مرکزی سرچشمه گرفته است و در یک دره به نسبت پهن به طرف شمال جریان می یابد و در مسیر آن چندین روستا، محله، حداقل 20 کارخانه شن و ماسه و مزارع پرورش ماهی وجود دارد. علاوه بر آن با احداث رستوران ها و محل های استراحت برای مسافران به منزله تفرج گاه نیز استفاده می شود. این مطالعه به منظور بررسی آلودگی میکروبی کلیفرمی آب های زیر زمینی منطقه رودخانه هراز انجام گرفت. در این مطالعه 60 نمونه آب های زیر زمینی رودخانه هراز، از 5 ایستگاه طی یک سال برداشته و در آن تعداد کل کلیفرم ها و کلیفرم مدفوعی ارزیابی شد. نتایج نشان داد بیشترین و کمترین میانگین لگاریتم تعداد توتال کلیفرم های آب زیرزمینی به ترتیب متعلق به ایستگاه های آب اسک (0.4CFU/100ml) و هلوم سر (1.9CFU/100ml) بوده است. همچنین بیشترین و کمترین میانگین لگاریتم تعداد کلیفرم مدفوعی به ترتیب در ایستگاه آب اسک (1.2CFU/100ml) و کلوده، هلوم سر و لاریجان (1.1CFU/100ml) تعیین شد. نتایج این بررسی نشان داد که آب های زیر زمینی رودخانه هراز آلودگی میکروبی دارد و از نظر کیفیت در سطح پایین قرار دارد و برای شرب و مصارف انسانی مناسب نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 993

دانلود 254 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOHSENI BANDPEI A. | YOUSEFI Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1029-1038
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51594
 • دانلود: 

  20021
چکیده: 

Water samples have been collected from key parts of HARAZ RIVER along different points and analyzed for various water quality parameters during winter and spring season. Effects of industrial wastes, municipal sewage, fish farming and agricultural runoff on RIVER water quality have been investigated. The survey was conducted on along the HARAZ RIVER (185 km) from near its headwaters at the Polour, foot of Mount Damavand toward the Caspian Sea in Sorkhrood area. It lies between longitude of 35o522 and 45o52 and latitude of 35o452 and 36o152. In this study eight stations were selected, depending on the quality of surface water and effluent entering points from industrial and commercial areas and population density in coastal RIVERs.120 samples were taken from these stations and analyzed. Analysis performed as standard methods for the examination of water and wastewater. This study involves determination of physical, biological and chemical parameters of surface water at different points. The RIVER was found to be highly turbid in the middle and lower parts of the RIVER. But BOD and fecal coliform concentration was found higher in the dry season. The minimum and maximum values of parameters were Conductivity 400 -733.33 ms, DO 8.48 and 12.8 mg/L in stations 5 and 6 respectively, BOD5 1.31 and 3.54 mg/L, COD 8 and 38.67 mg/L, total nitrogen 2.124 and 3.210 mg/L. The results analyzed statistically and used for this RIVER data bank and recommendations for the water authorities.

آمار یکساله:  

بازدید 51594

دانلود 20021 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KANGI ABBAS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  51-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  42527
 • دانلود: 

  27538
چکیده: 

So far so many landslide dams have developed along the steep slopes of HARAZ valley, and the failure of some of them have claimed many lives and caused huge damages. Damavand eruption, the event of huge earthquakes and rapid snow-melting, are the most important causes of landslide dam development.In 1999, along with rapid snow-melting in May, Ab-Ask landslide took place in the south of Damavand volcano.This landslide berried Pashang village, destroyed 450 m of Tehran-Amol main road and blocked HARAZ RIVER. This landslide dam is 20 m above the RIVER level and its lake is at most of 700 m length, 300m width and 15m depth.Just like rapid-rock slide, this landslide occurred in the beddings of early Jurassic shale, sandstone and coals. The surface of the rupture formed along the bedding plane. Immediately after the main landslide and RIVER's blockage there was a rock avalanche when a huge mass of big Travertine rocks fell on the northern part of the landslide.These boulders are haphazardly placed in the mud from the landslide and this has turned the northern landslide mass to be strongly firm. Following the landslide dam being filled, water overflew from the northern part of the landslide mass. Presence of Travertine boulders in this part has prevented the landslide dam from erosion during the past 17 years. The flow of HARAZ RIVER's overtopping water over the Ab-Ask landslide mass and water seepage through different parts have all created a dangerous situation. Nevertheless, Ab-Ask landslide dam's resistance in such hard a situation has made for a uniquely gorgeous instance of landslide dams.

آمار یکساله:  

بازدید 42527

دانلود 27538 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  5 (پیاپی 96)
 • صفحات: 

  327-348
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  356
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

زمینه وهدف: گسترش آبزی پروری و لزوم توسعه همگام آن با معیارهای زیست محیطی نیاز به مطالعه آثار نامطلوب احتمالی این صنعت را آشکار می سازد. از جمله این آثار ورود فاضلاب های تصفیه نشده ناشی از مزارع پرورش ماهی به آب رودخانه می باشد که می تواند موجب آثار زیست محیطی زیانباری در اکوسیستم های آبی پذیرنده باشد. بر این اساس، تحقیق پیش رو با هدف ارزیابی آلودگی ناشی از کارگاه های پرورش ماهی قزل آلا بر کیفیت آب رودخانه هراز واقع در شمال ایران انجام گرفت. روش بررسی: برای این منظور، نمونه برداری 24 پارامتر فیزیکی و شیمیایی آب در15 ایستگاه بر اساس متدهای استاندارد طی یکسال انجام گردید. نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، هیدرولوژی، خاکشناسی و کاربری اراضی منطقه و راههای دسترسی محدوده مورد مطالعه تهیه و مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین منابع آلاینده شامل استخرهای پرورش ماهی، اراضی کشاورزی، استقرار مراکز مسکونی، صنایع موجود و آبگرم های معدنی شناسایی شدند. یافته ها: نتایج حاصل حاکی از آن است که، غلظت BOD، NO3-وPO-4 در ایستگاه های 7 و 10 بسیار زیاد می باشد. دلیل این امر را می توان در قرار گرفتن چندین مزرعه پرورش ماهی کنار هم جستجو کرد. مضافا به اینکه، غلظت DO در ایستگاه های مذکور کاهش قابل ملاحظه ای داشته است که می تواند به دلیل افزایش مصرف اکسیژن آب در این ایستگاه ها به علت تعدد استخرهای پرورش ماهی باشد. بحث ونتیجه گیری: به طور کلی یافته های تحقیق تاییدی بر تاثیر قابل تامل استخرهای پرورش ماهی بر کیفیت منابع آب سطحی در محدوده مطالعاتی است. این امر لزوم اتخاذ تدابیر مدیریتی لازم جهت کنترل آلاینده های ناشی از این صنعت در قالب دستورالعمل ها و ضوابط زیست محیطی را مشخص می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 356

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  136-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  550
 • بازدید: 

  1202
 • دانلود: 

  548
چکیده: 

رودخانه هراز یکی از 3 رودخانه پرآب شمال کشور (استان مازندران) محسوب می شود که از دامنه های شمالی البرز مرکزی منشا می گیرد و در مسیر خود با عبور از مناطق کشاورزی، از میان شهرها و روستاها انواع آلاینده ها را در خود جمع کرده و در نهایت به دریای خزر تخلیه می کند. این مطالعه به منظور بررسی کیفیت میکروبی آبهای سطحی رودخانه هراز و شاخصهای میکروبی کل کلیفرم (Total coliform) و کلیفرم مدفوعی (Fecal coliform) در مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای مختلف و از جمله طرح احداث سد مخزنی منگل انجام گرفت. در این مطالعه 84 نمونه از آبهای سطحی رودخانه هراز، از 7 ایستگاه (سرخرود، کره سنگ، پل جلاو، نورود، کیلومتر 115 تهران، لاسم، لار) در طی یک سال (مجموعا 12 دوره نمونه برداری) برداشته شد و در آن توتال کلیفرمها و کلیفرم مدفوعی مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد بیشترین و کمترین میانگین لگاریتم تعداد توتال کلیفرمهای آب سطحی به ترتیب متعلق به ایستگاههای سرخرود (4.9CFU/100ml) و لاسم (2.4CFU/100ml) بوده است. همچنین بیشترین و کمترین میانگین لگاریتم تعداد کلیفرم مدفوعی به ترتیب در ایستگاه سرخرود (2.3CFU/100ml) و لاسم (1.1CFU/100ml) بوده است. نتایج آزمایشات نشان داد که جمعیت کلیفرمها بسته به تغییرات فصلی، زمان و مکان نمونه برداری متفاوت بوده است و همچنین از نظر کیفی آب رودخانه هراز در سطح پایینی بوده جهت مصارف انسانی مناسب نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1202

دانلود 548 استناد 550 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  77-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  782
 • دانلود: 

  260
چکیده: 

نقش مؤثر آب در سلامتی انسان ها و توسعه پایدار انکارناپذیر است، از طرفی افزایش جمعیت و روند آلودگی ها در جهان محدودیت های کمی و کیفی منابع آبی را به دنبال داشته است. روند افزایش آلودگی و کاهش کیفیت منابع آبی، لزوم مدیریت مناسب بر این منابع را جهت مصارف گوناگون ضروری می نماید. رودخانه هراز به دلیل مصارف شرب، کشاورزی و آبزی پروری حایز اهمیت است. لذا، با توجه به ساخت سد هراز در مسیر این رودخانه، بررسی کیفیت آب این رودخانه در نظام مدیریتی و زیست محیطی کاری بنیادین است، بر این اساس تحقیق حاضر در راستای این هدف صورت گرفته است. در این مطالعه جهت ارزیابی کیفیت آب رودخانه 17 نقطه تعیین و نمونه برداری گردید. وضعیت کیفیت آب رودخانه مذکور از طریق مقایسه با استاندارد های جهانی از نظر پارامترهای فیزیکو-شیمیایی همانند کدورت، کل مواد محلول، هدایت الکتریکی، اسیدیته، سختی کل، سولفات، فلوراید، آمونیاک، نیتریت، مس، منیزیم، کلسیم، پتاسیم، فسفات، آلومینیم، سیلیس، کلراید و منگنز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرمافزار های Excell و SPSS و جهت ترسیم نقشه های مورد نظر از نرم افزار ArcGis10 استفاده گردید. نتایج نشان داد که کیفیت آب رودخانه به شدت به نوع کاربری های اراضی و سیمای سرزمینی که آن را فرا گرفته و حضور انسان بستگی دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، ایستگاه های شماره 1 و 2 دارای کیفیت بالایی بوده ولی به طرف ایستگاه های پایین دست رودخانه، مثل ایستگاه های شماره 6، 9، 13، 15، کیفیت آب بدتر شده و دارای بارآلودگی بیشتری می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 782

دانلود 260 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (مسلسل 34)
 • صفحات: 

  61-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1399
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

رودخانه هراز با طول 181 کیلومتر از جنوب غربی و جنوب قله دماوند در محله نهام لار سرچشمه گرفته و با طی مسیر طولانی به سوی شهر آمل و پس از عبور از شهر آمل به دریا در منطقه ای بنام سرخرود متصل می گردد. حوزه آبریز این رودخانه معادل 8513.6 کیلومتر مربع است که در شهرستان های آمل، بابل، محمودآباد، فریدون کنار و نور واقع گردیده و بخشی از اراضی کشاورزی استان مازندران شمرده می شود.جهت بررسی منابع آلاینده رودخانه هراز سه ایستگاه هیدرومتری به نام های ایستگاه پنجاب، کره سنگ و سرخرود در بالا دست و پایین دست شهر آمل در نظر گرفته شد. پس از شناسایی محدوده مورد مطالعه، تعدادی نمونه در فصول مختلف سال 1382 تهیه و نمودار نتایج با استفاده از نرم افزار Excel رسم و با استاندارد آب آشامیدنی مقایسه گردید.با بررسی پارامترهای کیفی آب رودخانه طی سال های 1380 تا 1382 و 1359 تا 1357 و مقایسه آن با مقادیر حداکثر مجاز و مطلوب قابل قبول برای آب آشامیدنی، مشخص گردید که مقادیر پارامترهای NO-3، NO2-2، NH3، COD، BOD، DO، هدایت الکتریکی کدورت، رنگ، باریم و تعداد کلیفرم از حدا استاندارد بیشتر بوده است که تغییرات محیطی و ورود فاضلاب های شهری و کشاورزی به رودخانه می تواند در این امر موثر باشد، به طوری که با افزایش میزان بارندگی در فصل پاییز مقدار پارامترهای TSS، TDS، EC، BOD، NO-3، PO4-3، افزایش یافته است. البته لازم به ذکر است که نوع پوشش گیاهی نیز می تواند در این امر موثر باشد به طوری که در بالا دست رودخانه با درختان سوزنی برگ و خزان کننده فقیر تا متوسط، با افزایش بارندگی میزان TDS در دشت پایین دست افزایش می یابد. با مقایسه شاخص های آلودگی طی سال های 1380 تا 1382 و 1359-1375 مشخص شد که مقدار DO طی سال های 1359 تا 1375 در حد مطلوبی قرار داشته است ولی در طی سال های 1380 تا 1382 به دلیل ورود فاضلاب های شهری و کشاورزی مقدار DO حدود 0.6 برابر کاهش یافته است. همچنین طی سال های 1359 تا 1375 مقدار پارامترهای COD و BOD از حداکثر مجاز بیشتر بوده و مقدار COD طی سال های 1380 تا 1382 حدود 0.8 برابر کمتر از سال های 1359 تا 1375 بوده است و میزان BOD طی سال های 1380 تا 1382 در  حدود 1.06 برابر بیشتر از سال های 1359 تا 1375 بوده است. مقدار آمونیاک نیز در طی سال های 1359 تا 1375 از حداکثر مقادیر مجاز بیشتر بوده است که نشان دهنده آلودگی آب به فاضلاب های خانگی می باشد.همچنین مقدار پارامتر هدایت الکتریکی طی سال های 1359 تا 1375 حدود 1.3 برابر کمتر از سال های 1382-1380 بوده که می تواند بیانگر ورود هرز آب های اطراف و یا فاضلاب های شهری و کشاورزی به رودخانه در سال های اخیر باشد. میزان کدورت، باریم و رنگ طی سال های 1380 تا 1380 از حد مجاز و قابل قبول برای آشامیدن بسیار بالاتر بوده و میزان TDS با وجود افزایش حدود 1.05 برابر نسبت به سال های 1359 تا 1375 کمتر از حد مطلوب تعیین شده می باشد. با بررسی تعداد کلیفرم طی سال های 1380 تا 1382 نیز مشخص شد که آب رودخانه در طبقه آب های با آلودگی میکروبی قرار گرفته است. در نهایت باید متذکر شد که مدیریت بهینه و کنترل آلودگی رودخانه هراز نیازمند جلوگیری از ورود فاضلاب های شهری و روستایی و کشاورزی به رودخانه می باشد که در این مورد راهکارهایی ارایه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1399

دانلود 119 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  668
 • دانلود: 

  240
چکیده: 

رودخانه هراز یکی از رودخانه های مهم حفاظت شده در کشور است که اهمیت حیاتی برای حوزه آبخیز شهرستان های آمل، بابل، فریدونکنار و نور داشته و بخاطر نوع مسیر و چشم اندازهای کوهستانی و جنگلی یکی از بزرگترین و زیباترین عناصر توریستی مازندران محسوب شود. این مطالعه به منظور بررسی آلودگی کلیفرمی و تخم نماتود روانابهای منطقه رودخانه هراز انجام گرفت. در این مطالعه 48 نمونه آبهای رواناب رودخانه هراز، از 4 ایستگاه در طی یک سال (از مهر 1388 تا شهریور 1389) برداشته شد و در آن تعداد باکتری های کلیفرم کل، کلیفرم مدفوعی و تخم کرمهای نماتود مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد بیشترین و کمترین میانگین لگاریتم تعداد باکتریهای کلیفرمی کل به ترتیب متعلق به ایستگاه های نور رود (ml 100 CFU/ 95.1±1.3) و شهرک ایثار آمل (ml 100 CFU/ 77.1±2.2) بود. همچنین بیشترین و کمترین میانگین لگاریتم تعداد باکتری های کلیفرم مدفوعی به ترتیب در ایستگاه نور رود (ml 100 CFU/ 23.1±6.1) و شهرک ایثار آمل و کیلومتر 115 تهران (ml 100 CFU/ 54.0 ± 2.1) تعیین گردید همچنین میانگین شمارش تخم کرم های نماتود در ایستگاه های مورد مطالعه از 30 عدد در ایستگاه نور رود تا 124±41 عدد در ایستگاه شهرک ایثار آمل نوسان داشت. نتایج این مطالعه نشان داد به دلیل تخلیه زباله در اطراف رودخانه و استفاده از مسیر رودخانه ها برای انتقال فاضلاب های شهری و صنعتی و زه آب های مزارع کشاورزی و باغداری، رواناب های رودخانه هراز در معرض آلودگی های میکروبی و انگلی قرار دارند که بعد از ورود به رودخانه موجب کاهش کیفیت آب آن می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 668

دانلود 240 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  40-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  871
 • دانلود: 

  191
چکیده: 

در بهار سال 1383، مطالعه ای به منظور تعیین صفات مناسب جهت جداسازی جمعیت های شاه کولی Chalcalburnuschalcoides   در دو رودخانه هراز و شیرود انجام شد. با تور سالیک 70 نمونه ماهی از رودخانه های هراز (38 نمونه) و شیرود (32 نمونه) صید شد. با استفاده از روش تجزیه به مولفه های اصلی (PCA) در نرم افزار SPSS بهترین صفات جدا کننده جمعیت ها و میزان جدایی آنها مشخص شد. در مورد صفات مرفومتریک 3 فاکتور نشان دهنده حدود 84 درصد تنوع صفات بین افراد دو جمعیت بود که شامل ارتفاع سر، عرض سر، طول باله سینه ای، جلوی باله پشتی تا نوک پوزه، جلوی باله مخرجی تا نوک پوزه، قطر چشم، فاصله بین دو حدقه چشم، طول فک پایینی و فاصله باله سینه ای و شکمی می شد. در مورد صفات مریستیک 3 فاکتور نشان دهنده حدود 61 درصد تنوع صفات بین افراد دو جمعیت بود که شامل تعداد فلس های ساقه دمی، فلس های خط جانبی، فلس های بالای خط جانبی و شعاع باله پشتی می باشند. در مورد صفات نسبی مرفومتریک 4 فاکتور نشان دهنده حدود 84 درصد تنوع صفات بین افراد دو جمعیت بود که شامل 11 صفت نسبی می باشند. نتایج این تحقیق نشان داد که صفات مرفومتریک و صفات نسبی مرفومتریک برای جدایی جمعیت ها مناسب نبوده ولی صفات مریستیک تا حدودی جمعیت های مورد مطالعه را تفکیک نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 871

دانلود 191 استناد 0 مرجع 0
litScript