نتایج جستجو

203

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

21

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  117-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  281
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

در در این پژوهش اثر شوری (شاهد، شوری 8 و 24 دسی زیمنس بر متر) در شدت های مختلف نور (نور کامل برابر با شدت 102× 1109 لوکس، نور متوسط با شدت 102×454 لوکس و نور ضعیف با شدت 102× 175 لوکس) روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و جذب عناصر در گیاه سیاه تاغ به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با 10 تکرار بررسی شد. نتایج نشان داد که مقدار پرولین در نور ضعیف و متوسط به طور معنی داری کمتر از نور کامل بود. مقدار پرولین در نور کامل برابر با 42/0 میلی گرم بر گرم وزن تر ساقه و در نور ضعیف برابر با 17/0 میلی گرم بر گرم وزن تر ساقه بود. شوری نیز به-طور معنی داری باعث افزایش مقدار پرولین و قند های محلول شد. بیشترین مقدار کلروفیل a، b و کل، مقدار پتاسیم در نور ضعیف و متوسط و کمترین آن در نور کامل مشاهده شد. مقدار فسفر در نور ضعیف به طور معنی داری بیشتر از شاهد و نور متوسط بود. بر خلاف سایر عناصر مقدار سدیم در نور کامل به طور معنی داری نسبت به نور ضعیف و متوسط بیشتر بود. مقدار کلروفیل a، b و کل با افزایش شوری کاهش یافت. مقدار نیتروژن و پتاسیم نیز با افزایش شوری کاهش یافت به طوریکه مقدار پتاسیم در شوری 24 دسی یمنس بر متر برابر با 8/48 میلی گرم بر گرم ماده خشک و در شاهد برابر با 71 میلی گرم بر گرم ماده خشک اندازه گیری شد. بر خلاف پتاسیم، مقدار سدیم با افزایش شوری در گیاه افزایش یافت. نسبت پتاسیم به سدیم در ساقه سیاه تاغ نیز با افزایش شوری کاهش یافت. نتایج بررسی اثر متقابل نور و شوری نشان داد کاهش شدت نور همچنین باعث افزایش محتوای نسبی آب در شوری 8 و 24 دسی زیمنس بر متر و بهبود جذب کلسیم در شوری 24 دسی زیمنس بر متر شد. نور متوسط همچنین باعث بهبود جذب منیزیم در شوری 8 و 24 دسی زیمنس بر متر شد. بنابراین تحت شرایط این آزمایش کاهش نور شرایط بهتری را برای رشد نهالهای سیاه تاغ فراهم می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 281

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  752
 • دانلود: 

  220
چکیده: 

در این تحقیق، تنوع رنگدانه ای، پرولین، قندهای محلول و محتوای یونی در سه جمعیت سیاه تاغ در استان یزد مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، نهال های یک ساله و هم اندازه از این جمعیت ها تهیه شد. نمونه برداری در قالب طرح کاملا تصادفی در 5 تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که مقدار کلروفیل a و کلروفیل کل در جمعیت سبزرنگ، به طور معنی داری بیشتر از دو جمعیت دیگر بود. بیشترین مقدار کلروفیل a به مقدار (mg/gfw) 3.27 در جمعیت سبزرنگ و کمترین آن به مقدار (mg/gfw) 0.10 در جمعیت صورتی مشاهده شد. برخلاف کلروفیل، مقدار کاروتنوئیدها در جمعیت قرمزرنگ به طور معنی داری بیشتر از جمعیت سبزرنگ بود، به طوری که مقدار آن سه برابر جمعیت سبزرنگ اندازه گیری شد. مقدار آنتوسیانین ها، ترکیبات فنولی و فلاونوئید ها در جمعیت صورتی، به طور معنی داری بیشتر از دو جمعیت دیگر بود. بیشترین مقدار فلاونوئید به مقدار (mg/gfw) 3.34 در جمعیت صورتی رنگ و کمترین آن به مقدار (mg/gfw) 1.65 در جمعیت سبزرنگ مشاهده شد. مقدار قند های محلول در دو جمعیت صورتی رنگ و قرمزرنگ تاغ به طور معنی داری، بیشتر از جمعیت سبزرنگ بود. بیشترین مقدار نیتروژن و فسفر نیز در جمعیت صورتی رنگ مشاهده شد. بنابراین به نظر می رسد افزایش محتوای رنگدانه ای در جمعیت قرمزرنگ و صورتی رنگ تاغ، باعث افزایش توان آنتی اکسیدانی آن شود.

آمار یکساله:  

بازدید 752

دانلود 220 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مرتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  286-298
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  210
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

سیاه تاغ یکی از مهم ترین گزینه های توسعه پوشش گیاهی و همچنین مبارزه با پیشرفت بیابان است، لذا شناخت رفتار و تغییرات مورفوفیزیولوژیکی آن در برابر تنش فلزات سنگین بسیار مهم است. زیرا از این طریق اثرات مثبت یا منفی فلزات سنگین بر مشخصه های مورفوفیزیولوژیکی آن مشخص-می شود و می توان دامنه گسترش آن را در مراتع مناطق خشک فراهم کرد. در این تحقیق دو ترانسکت به موازات هم به طول یک کیلومتری در نظر گرفته شد و در امتداد هر ترانسکت پنج سایت نمونه برداری به فاصله 200متری انتخاب شد. در مجموع، در سه منطقه 60 نمونه از اندام هوایی و ریشه سیاه تاغ جهت اندازه گیری فلزات سنگین (کروم (Cr)، کبالت (Co) و کادمیم (Cd)) و اندازه گیری برخی از مشخصات مورفولوژی و فیزیولوژی سیاه تاغ برداشت گردید. داده ها، با استفاده از نرم افزار SPSS 22 با روش تجزیه واریانس و آزمون دانکن مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف از نظر میزان مشخصات مورفولوژی به جز قطر و محیط یقه با همدیگر اختلاف معنی-داری داشتند. همچنین نتایج از اختلاف معنی دار بین سه تیمار از نظر کلروفیل a وb، کلروفیل کل، کارتنویید و پرولین حکایت داشت (05/0P<). بیشترین میزان ارتفاع (4/126)، قطر (5/137)، سطح تاج (65/1)، محیط تاج (95/4)، شاخص رشد (31/1)، کلروفیل a (68/1)، کلروفیل b (32/0)، کلروفیل کل (09/2)، کارتنویید (95/5) مربوط به مناطق شاهد و بیشترین میزان پرولین (16/19) مربوط به منطقه آلوده بود. همچنین تیمارهای مختلف در اندام هوایی و ریشه از نظر میزان کروم، کبالت و کادمیم با همدیگر اختلاف معنی داری داشتند (05/0P<).

آمار یکساله:  

بازدید 210

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  40 (ب)
 • صفحات: 

  449-463
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2010
 • دانلود: 

  339
چکیده: 

به منظور تعیین ارتباط متقابل خصوصیات مهم خاک با رشد گیاه سیاه تاغ در دشت سگزی اصفهان از فن رج بندی استفاده گردید. مطالعه به شیوه نمونه برداری تصادفی طبقه بندی شده انجام شد و 10 منطقه بر اساس سال کاشت و فیزیونومی ظاهری تاغ تفکیک گردید. سپس تعداد 10 نمونه هم سن گونه سیاه تاغ (HALOXYLON AMMODENDRON C.A. Mey) در هر منطقه انتخاب و شاخص های گیاهی نظیر ارتفاع، سطح تاج پوشش، محیط تاج پوشش، قطر تاج پوشش و قطر یقه اندازه گیری شد. هم چنین 30 پروفیل خاک در 10 منطقه متفاوت از نظر وضعیت رشد سیاه تاغ ها حفر گردید و 19 خصوصیت فیزیکی و شیمیایی خاک شامل pH، Ec، مجموع کلسیم و منیزیوم محلول، کلرور، کربنات و بی کربنات، درصد رطوبت اشباع، درصد آهک، درصد گچ، درصد ماده آلی، درصد سیلت، درصد رس، درصد شن، درصد ازت کل، فسفر قابل جذب، سدیم و پتاسیم محلول، SAR و عمق شروع سخت لایه از سطح خاک (لایه محدود کننده) اندازه گیری شد. داده ها به روش رج بندی آنالیز گردید و نتایج نشان داد که نمونه های هم سن دارای اختلافات بسیار زیادی در شاخص های گیاهی بوده و خصوصیات فیزیکی خاک نظیر عمق شروع سخت لایه (لایه محدود کننده) از سطح و درصد رطوبت اشباع و خصوصیات شیمیایی نظیر شوری و قلیائیت و درصد ازت کل بیشترین اثر را بر شاخص های گیاهی سیاه تاغ دارند. از طرف دیگر این نتایج بیانگر نقش مهم گیاهان سیاه تاغ در افزایش شوری و قلیائیت خاک زیر اشکوب خود است.

آمار یکساله:  

بازدید 2010

دانلود 339 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  267-275
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6392
 • دانلود: 

  7697
چکیده: 

Rangelands are one of the most important terrestrial ecosystems in terms of carbon sequestration. In this study, the amount of carbon pool was measured and compared during the year 2021 in the habitats of HALOXYLON AMMODENDRON and Calligonum comosum in Mirjaveh plain, Sistan and Baluchestan Province. The research was based on a completely randomized design. Above and belowground biomass was harvested along 100 m transects. In order to determine the soil carbon pool of plant species, sampling was performed from three depths )0-15, 15-30 and 30-45 cm(. The amount of soil and plant organic carbon, bulk density and carbon storage of plant and soil were measured. Data were analyzed using SPPSS. 20. The results showed that in both habitats, the highest and lowest amounts of organic carbon and soil carbon pool were related to depths 0-15 and 15-30 cm, respectively. Results showed that in both habitats, soil carbon pool, bulk density, and organic carbon had the maximum levels in the 0-15 cm soil layer. In C. comosum habitat, Cp in the 0-15 cm depth was more than the same soil depth in H. AMMODENDRON habitat. For both plants, Cp in the belowground biomass was significantly more than the aboveground biomass (p<0. 01). In particular, our study showed that C. comosum has more potential to store carbon compared with H. AMMODENDRON. The use of shrubs in biological practices can increase the carbon pool in arid areas.

آمار یکساله:  

بازدید 6392

دانلود 7697 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TOBE K. | LI X.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  455-460
تعامل: 
 • استنادات: 

  471
 • بازدید: 

  31190
 • دانلود: 

  31195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31190

دانلود 31195 استناد 471 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (پیاپی 43)
 • صفحات: 

  202-218
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  958
 • دانلود: 

  301
چکیده: 

به منظور بررسی شور شدن خاک در اثر تاغکاری در دشت سگزی اصفهان از فن رج بندی استفاده گردید. مطالعه به شیوه نمونه برداری تصادفی طبقه بندی شده انجام شد و بر اساس سال کاشت و فیزیونومی ظاهری تاغ، شش منطقه که از نظر وضعیت رشد سیاه تاغ ها متفاوت بودند (تاغکاری های موفق و ناموفق) تفکیک گردید. در هر منطقه تعداد 10 نمونه هم سن گونه سیاه تاغ (HALOXYLON AMMODENDRON C.A.Mey) انتخاب و شاخص های رشد گیاه شامل ارتفاع، سطح تاج پوشش، محیط تاج پوشش، قطر تاج پوشش و قطر یقه اندازه گیری شد. همچنین در هر منطقه سه و در مجموع 18 پروفیل خاک حفر و پنج خصوصیت شیمیایی خاک شامل EC، Na+، Cl-، K+ وSAR  در پنج افق 30 سانتی متری (150-0 سانتی متری) اندازه گیری شد؛ و داده ها به روش رج بندی آنالیز گردید. نتایج نشان داد که در تاغکاری های موفق به دلیل عدم برخورد ریشه گیاه با سخت لایه، مقدار گسترش عمقی ریشه و جذب آب و املاح، رشد اندام های هوایی و به تبع آن برگشت لاشبرگ به سطح خاک بیشتر از عامل های مذکور در تاغکاری های ناموفق بوده و با افزایش رشد سیاه تاغ، شور شدن خاک بشدت افزایش یافته است. بدین ترتیب، نقش گونه سیاه تاغ در شور کردن خاک تحت اشکوب خود تایید شد. از طرف دیگر، نتایج نشان داد که دامنه شور شدن خاک به افق های اول و دوم (30-0 و 60-30 سانتی متری از سطح) محدود شده و افق های سوم، چهارم و پنجم خاک تحت تاثیر قرار نگرفته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 958

دانلود 301 استناد 1 مرجع 1
نویسندگان: 

محمدی محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 10)
 • صفحات: 

  17-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1513
 • دانلود: 

  318
چکیده: 

مشاهدات و بررسیهای انجام شده در طی سالهای 1363 تا 1365 در منطقه ابردژ واقع در 24 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان ورامین نشان می دهد که درختچه تاغ در منطقه مذکور در اوایل اسفندماه هر سال از خواب زمستانی بیدار گردیده و شروع به فعالیت و رشد می نماید. در نیمه اول فروردین ماه گلها ظاهر می شوند. پس از اینکه گلها باز شده و از بین رفتند، رشد میوه متوقف می شود و مجددا از نیمه دوم مهرماه میوه ها شروع به رشد نموده و در اوایل آبانماه بذردهی کامل شده و اوج مرحله بذردهی این درخت می باشد. سپس در اواخر آبانماه خواب زمستانی گیاه شروع می شود. از شروع فصل مساعد یعنی از اوایل اردیبهشت تا پایان آبانماه هر سال این درخت مورد هجوم و حمله تعداد 13 گونه آفت، 3 گونه بیماری و 9 گونه از سایر عوامل زیان آور قرار میگیرد که فهرست اسامی، زمان حمله، اهمیت اقتصادی و فعالیت آنها در روی هر یک از مراحل زیستی درخت در این بررسی ملاحظه خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1513

دانلود 318 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  471
 • دانلود: 

  186
چکیده: 

با توسعه ی جمعیت در روی کره ی زمین، بشر همواره به فکر تأمین منافع آنی خود بوده و توجهی به طبیعت اطراف خود نداشته است. کمبود آب در مناطق خشک کشور اصلی ترین عامل محدودکننده جهت گسترش پوشش گیاهی در طرح های بیابان زدایی محسوب می گردد؛ به طوری که درحال حاضر بیش از 70 درصد اعتبارات پروژه های بیولوژیک بیابان زدایی و تثبیت شن های روان صرف عملیات تأمین آب و آبیاری در مناطق بیابانی کشور می شود. این پژوهش در بخشی از عرصه ی بیابانی واقع در دشت سجزی به مدت نه ماه و با هدف دستیابی به روشی که بتواند موجب استقرار و زنده مانی هرچه بیشتر نهال ها و افزایش بهره وری آب گردد به مرحله اجرا گذاشته شد. در این پژوهش گونه سیاه تاغ تحت تیمارهای کف پوش پلاستیکی و شاهد (تیمار بدون کف پوش پلاستیکی) در منطقه کشت شد. در تیمار کف پوش پلاستیکی به جهت ممانعت از آب دزدی شکاف های موجود در منطقه از فیلم های پلاستیکی منفذدار استفاده گردید. هر دو تیمار تحت شرایط کاملاً یکسان قرار داشتند. این پژوهش در قالب طرح کاملاً تصادفی متعادل به اجرا درآمد. طی دوره آزمایش شاخص هایی نظیر ارتفاع گیاه و قطر متوسط تاج پوشش گونه اندازه گیری شد. داده های بدست آمده از این ارزیابی ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتیجه تجزیه واریانس داده های بدست آمده نشان داد که روش کف پوش پلاستیکی، روش مناسب تأمین آب جهت پرورش نهال سیاه تاغ در این مناطق بیابانی با تبخیر و تعرق بسیار شدید و بادهایی با سرعت بسیار زیاد هستند. دلیل موفقیت روش کاشت به صورت کف پوش پلاستیکی به خاطر جلوگیری از خارج شدن آب مورد نیاز برای رشد گیاه است، زیرا وجود درز و شکاف هایی در زمین سجزی سبب خروج آب و عدم دسترسی آن برای گیاه می باشد که این امر سبب هدر رفت آب و رشد کم گیاهان می شود ولی در روش کاشت معمولی، آب مدت کمی پس از آبیاری از طریق شکاف ها از دسترس گیاه خارج می شود و در نتیجه در مدت کوتاهی نهال ها نیاز به آب داشته و به همین دلیل از رشد و نمو کمتری برخوردار می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 471

دانلود 186 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

توکلی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4 (پی آیند 61) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  73-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1311
 • دانلود: 

  705
چکیده: 

سطح قابل توجهی از مناطق کشور پوشیده از شنهای روان است و حرکت این شن ها مشکلات زیادی را در این مناطق به همراه دارد. یکی از روشهای تثبیت شن های روان و کاهش فرسایش بادی استفاده از روش بیولوژیکی است که این امر مستلزم شناخت و معرفی گونه های مناسب قابل استقرار در روی تپه های ماسه اس می باشد. در این راستا خصوصیات گیاه شناسی و مشخصات رویشگاهی AMMODENDRON persicum به عنوان گونه ای شن دوست مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه خصوصیات گیاه شناسی آمودندرون با مطالعه اندامهای ظاهری گیاه در صحرا و در آزمایشگاه، وضعیت کلی توپوگرافی، فیزیوگرافی، زمین شناسی و آبهای زیر زمینی رویشگاه و محدوده اطراف یا پیمایش های صحرایی و استفاده از نقشه های مربوطه، شرایط اقلیمی با استفاده از اطلاعات نزدیکترین ایستگاههای هواشناسی و اطلاعات محلی، خاک رویشگاه با برداشت و آنالیز در آزمایشگاه تشریح گردید. پوشش گیاهی با ثبت گونه های غالب و همراه تیپ و اندازه گیری درصد پوشش گیاهی گونه های پایا با استفاده از کوآدرات بررسی گردید. از نظر گیاه شناسی آمودندرون گونه ای است پایا و درختچه ای و متعلق به تیره بقولات (Leguminosae) می باشد که در سطحی معادل 134230 هکتار بر روی تپه های ماسه بادی و مناطق دارای لایه ای از ماسه بادی در منطقه زیر کوه قائن در قالب سه تیپ گیاهی AMMODENDRON, AMMODENDRON- HALOXYLON و HALOXYLON رویش دارد. این منطقه از نظر اقلیمی خشک و از بارندگی سالانه حدود 150 میلی متر برخوردار است. از نظر زمین شناسی رویشگاه آمودندرون را تقریبا تپه های ماسه ای تثبیت شده با اشکال گوناگون تشکیل میدهد. در مناطق دشتی اطراف و حد فاصل این تلماسه ها سازندهای کواترنری عمدتا از نوع Qt2، پادگانه های جوان و آبرفت های باد بزنی شکل و در بعضی نقاط Qt1 و آبرفت های قدیمی دیده می شود. عمق ماسه بادی در این رویشگاه از چند سانتیمتر تا حدود 50 متر متغیر می باشد و دارای اسیدیته حدود 7.6، هدایت الکتریکی حدود 1 میلیموس بر سانتیمتر مربع، دارای آهک و فاقد گچ است. در اطراف این رویشگاه تعداد 22 روستا با جمعیتی بالغ بر 16604 نفر زندگی می نمایند. به همین لحاظ گونه های مستقر در روی تپه های ماسه بادی از جمله آمودندرون از نظر حفاظت از تپه های ماسه بادی و فراهم کردن محیط زیست برای ساکنین این حوضه دارای اهمیت هستند. ضمنا این گونه دارای چشم اندازی مناسب برای استفاده در سایر مناطق است، اما اینکه چرا در مناطق محدودی گسترش دارد موضوعی است که بررسی در این خصوص ادامه دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1311

دانلود 705 استناد 5 مرجع 1
litScript