نتایج جستجو

161

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

17

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KHAN M.A. | GUL B. | WEBER D.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  80
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  650-655
تعامل: 
 • استنادات: 

  406
 • بازدید: 

  11808
 • دانلود: 

  19057
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11808

دانلود 19057 استناد 406 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  15-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  634
 • دانلود: 

  227
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید

آمار یکساله:  

بازدید 634

دانلود 227 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MAZHARI M. | HOMAEE M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1415-1422
تعامل: 
 • استنادات: 

  411
 • بازدید: 

  23772
 • دانلود: 

  19855
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23772

دانلود 19855 استناد 411 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1297-1309
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  512
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

مقالات این شماره به زبان انگلیسی منتشر شده است. لطفا برای مشاهده مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده مقالات انگلیسی اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 512

دانلود 117 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مرتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 15)
 • صفحات: 

  27-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  896
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

تعیین مواد مغذی علوفه و همچنین تشخیص عدم تعادل آنها، راه را برای برنامه ریزی به منظور بهبود تغذیه دام در مرتع و حمایت از گیاهان مرتعی با ارزش هموار می سازد. به گفته اغلب متخصصان تغذیه، کمبود پروتئین غلات، پایین بودن مقدار انرژی مواد خشبی و عدم تعادل عناصر معدنی علوفه مراتع، عوامل محدود کننده اغلب مراتع دنیاست. به منظور بررسی مقدار منیزیم، کلسیم، سدیم، پتاسیم و فسفر در چهار گونه بوته ای غالب و شورپسند مراتع بیابانی سبزوار شامل گونه هایSalsola arbuscula ، Salsola richteri،Halothamnus glauca و Seidlitzia rosmarinus در سه مرحله فنولوژیک رشد رویشی (رشد اندام های رویشی، گل دهی و بذردهی) نمونه برداری انجام شد. نمونه ها به آزمایشگاه منتقل و مواد معدنی آنها اندازه گیری شد. مقایسه مقدار عناصر معدنی با حد نیاز نشخوارکنندگان نشان داد که مقدار فسفر در هر چهار گونه در هر سه مرحله فنولوژی پایین تر از حد مورد نیاز دام ها بود(P<0.01) . بیشترین مقدار کلسیم، سدیم، فسفر، منیزیم و خاکستر و کمترین مقدار پتاسیم به گونه S. rosmarinus متعلق بود.

آمار یکساله:  

بازدید 896

دانلود 244 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (پیاپی 39)
 • صفحات: 

  276-291
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1560
 • دانلود: 

  350
چکیده: 

این مطالعه جهت امکان سنجی استفاده از چهارگونه هالوفیت یکساله به نامهای،Kochia scoparia ،Atriplex arcuata،Suaeda dimorphestegia و Salsola crassa به عنوان گیاه علوفه ای در شرایط آبیاری با آب شور در طی سالهای 1382، 1383 و 1384 انجام شد. آزمایشها در مزرعه در قالب طرح کرت های خرد شده با سه تکرار انجام شد که در آن سه تیمار شوری، آب و آبیاری ( 1.5، 9.5 و 26.0 دسی زیمنس بر متر) به عنوان کرت های اصلی و چهار گونه به عنوان کرت های فرعی انتخاب شدند. اختلاف معنی داری بین هالوفیت ها در محیط بوته، نشت املاح محلول به سطح برگ، عملکرد علوفه و ارتفاع مشاهده شد. به طوری که تولید ماده خشک Suaeda (11850کیلوگرم در هکتار) نیز حداقل بیش از دو برابر بالاترین عملکرد گونه های دیگر بود. در حالی که پس از Suaeda گونه های Kochia  و Salsola و Atriplex به ترتیب 4725، 5136 و 3616 کیلوگرم در هکتار عملکرد ماده خشک داشتند. نسبت وزن برگ به اندام های هوایی این گیاهان در زمان برداشت از39% در Atriplex تا56 % در Salsola متغیر بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که رفتارهای جوانه زنی و سبز شدن، نیازهای اکولوژیکی و زراعی گونه های مورد مطالعه نیاز به بررسی گسترده تر دارد. ولی تولید ماده خشک رضایت بخش در شوری بیش از دو سوم آب دریا نشانگر استعداد مناسب این گونه ها برای تولید با استفاده از منابع آب و خاک شور غیرقابل بهره برداری در گیاهان زراعی متداول است.

آمار یکساله:  

بازدید 1560

دانلود 350 استناد 0 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  129-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  62837
 • دانلود: 

  13854
چکیده: 

The present study was conducted to find the effect of three heavy metals, Ag, Hg and Pb on the expression level of a gene encoding plasma membrane H+-ATPase in Aeluropus littoralis. The experiment was laid out in a completely random design with three replications. Theexpression of the main gene was normalized to the expression of the housekeeping gene actin. Two 259 and 187 bp fragments were amplified from plasma membrane H+-ATPase and actin genes using specific primers in polymerase chain reactions. The results indicated that higher concentrations of all three heavy metals declined the expression of plasma membrane H+-ATPase gene, whereas low concentrations changed the level of its transcript differently. A significant linear correlation was found between Ag concentrations of Aeluropus littoralis shoots and its external level; however, for Hg and Pb no correlations were observed. Root weight decreased when plants were grown at both concentrations of Ag and Hg but increased at both concentrations of Pb and NaCl. Maximum root weight was observed under lower levels of Pb, while maximum shoot weight was observed under lower levels of Hg. The greatest plant weight was obtained at low concentrations of Hg and Pb. Taken together these results show the regulation of plasma membrane H+-ATPase gene by heavy metals suggesting that Aeluropus littoralis can be regarded as a Phytoremediation accumulator of soils polluted with heavy metals.

آمار یکساله:  

بازدید 62837

دانلود 13854 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19096
 • دانلود: 

  29131
چکیده: 

In the northwest of Mexico, a desert zone, new alternatives are required to satisfy the needs of food in goats; evidence indicate that feeding with Salicornia bigelovii forage, could be a contribution to goat ob-taining system. Regarding to this HALOPHYTE, the information related to its use as a forage supplement in Sonora desert is very limited, specifically in goats. The goal of this study consist to analyze to Salicornia bigelovii about nutritional composition as a forage in pregnant goats, evaluating the weight of goat kids at birth, their average weight gain daily, the weight at weaning, as well as milk production goats from moth-ers. The diet was based on Salicornia and Alfalfa (Treatment 1: fully fed (100% Salicornia bigelovii) (96% dry matter, 14% crude protein, 17% crude fiber and 45% nitrogen-free extract). Treatment 2: fed totally (100%) with alfalfa (90% dry matter, 18% crude protein, 24% crude fiber and 52% nitrogen-free extract), 20 experimental units per treatment were analyzed. The daily dry matter provided to each experimental unit (dry matter/goat/daily) was 600 g. The results indicate that hay-based forage of Salicornia can used as a forage ingredient, but is not essential in Creole goat’ s diet, since it benefited positively the growth of goat kids and milk production. It is important to carry out evaluations with the HALOPHYTE Salicornia in different variables of obtaining goats, by using diets based on other forage species alternatives such as salty grass and coquia, among and other native species.

آمار یکساله:  

بازدید 19096

دانلود 29131 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  89-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  599
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

شوری خاک با محدود کردن تولیدات گیاهی ابتدا جنبه های نموی را تحت تاثیر قرار می دهد که منجر به کاهش تولیدات گیاهی می گردد. در این تحقیق آنالیز بیان ژن مبتنی بر تکنیک cDNA-AFLP جهت مقایسه الگوی بیانی ناشی از تنش شوری در سه سطح 0 (شاهد)، 200 و 400 میلی مولار NaCl به مدت 1 هفته پس از واکشت، در ریشه گیاه Aleuropus littoralis که نزدیک ترین خانواده به غلات می باشد، انجام شد. از میان 32 عدد EST جداسازی شده از روی ژل پلی اکریل آمید، 25 عدد با طول میانگین 250 جفت باز توالی یابی شدند. به میزان 80% از رونوشت های توالی یابی شده با توالی اسیدآمینه و اسیدنوکلئیک شناسایی شده در موجودات دیگر، شباهت نشان دادند. از طرفی دیگر، 7 رونوشت (EST) به عنوان ژن های جدید احتمالی در نظر گرفته شدند. در نهایت 25 عدد EST در بانک ژن به ثبت رسید که مهم ترین آنها شامل گروه های پروتئینی انتقال دهنده پتاسیم، پروتئین های ریبوزومی، NADH دهیدروژناز و گولگین می باشند. نتایج این تحقیق در درک پایه های مولکولی تنش شوری و مکانیسم مقاومت جهت اصلاح و مهندسی ژنتیک در بهبود مقاومت غلات در برابر این تنش و تولید گیاهان مقاوم کمک می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 599

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  277-285
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  915
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

پهنه های بیابانی و اراضی حاشیه کویرهای ایران که پوشیده از بوته های هالوفیت هستند، نقش مهمی در تامین علوفه دام به عنوان مراتع زمستانه ایفا می نمایند. در این پژوهش از چهار گونه هالوفیت خوشخوراک و مورد چرای گوسفند زندی از دو تیپ مراتع بیابانی حوض سلطان قم شامل Seidlitzia rosmarinus، Halocnemum strobilaceum،Alhagi camelorum  و Tamarix passerinoides در دو مرحله فنولوژیکی رشد رویشی و بذردهی نمونه برداری به عمل آمد. نمونه ها پس از خشک و آسیاب شدن در آزمایشگاه با روشهای استاندارد مورد تجزیه قرار گرفتند و شاخص های مهم کیفی مانند دیواره سلولی بدون همی سلولز (ADF)، پروتئین خام (CP)، انرژی متابولیسمی (ME)، درصد ماده خشک قابل هضم (DMD)، برای گونه های مختلف تعیین شد. نتایج بیانگر از وجود اختلاف معنی دار بین گونه های مورد بررسی از نظر چهار عامل کیفی بالا بود. در بیشتر گونه ها با پیشرفت مرحله فنولوژیکی، از میزان پروتئین خام کاسته و بر میزان ADF افزوده شد. گونه لور (هالوکنموم) در مرحله رویشی بیشترین و گز در مرحله بذردهی کمترین پروتئین را داشته اند. بیشترین میزان فیبر در مرحله بذردهی گز و کمترین فیبر در اشنان وجود داشته است. بیشترین درصد ماده خشک قابل هضم و انرژی متابولیسمی مربوط به گونه اشنان و کمترینِ آنها مربوط به گز بوده است. آزمون مقایسه میانگین دانکن در مورد اثر متقابل گونه و مرحله رشد بر صفات کیفی چهار گانه بیانگر از وجود اختلاف معنی دار در سطح 1 درصد خطا بوده است. زمان مناسب چرا در تیپ اول (لور- اشنان) پاییز و زمستان و در تیپ دوم (خارشتر- اشنان)، اواخر زمستان و بهار تعیین شد.

آمار یکساله:  

بازدید 915

دانلود 212 استناد 0 مرجع 0
litScript