نتایج جستجو

12428

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1243

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

GUILLON S. | MOUILLAUX GUILLER J.T. | RIDEAU M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  341-346
تعامل: 
 • استنادات: 

  406
 • بازدید: 

  19642
 • دانلود: 

  19057
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19642

دانلود 19057 استناد 406 مرجع 0
نویسندگان: 

HASANLOO T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  33-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  546
 • بازدید: 

  24700
 • دانلود: 

  19312
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24700

دانلود 19312 استناد 546 مرجع 0
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  44
 • صفحات: 

  176-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1606
 • دانلود: 

  417
چکیده: 

مقدمه: باباآدم یکی از گیاهان دارویی بومی ایران و حاوی متابولیت های ثانویه مهمی مانند ترکیبات ضد سرطان آرکتین و آرکتی ژنین می باشد. استفاده از روش های زیست فناوری برای افزایش تولید این قبیل متابولیت های ثانویه اهمیت زیادی دارد. یکی از روش هایی که امروزه برای افزایش ترکیبات دارویی در گیاهان دارویی بسیار مورد توجه قرار گرفته است القای ریشه های مویین می باشد.هدف: استفاده از باکتری Agrobactrium rhizogenes، استرین AR15834 به منظور القای ریشه های مویین در باباآدم بود.روش بررسی: از ریزنمونه های برگی و گیاهچه های کامل باباآدم برای القا ریشه های مویین استفاده شد. به منظور بهینه سازی محیط کشت و جلوگیری از قهوه ای شدن ریزنمونه های باباآدم، آنتی اکسیدان های مختلف شامل، اسید آسکوربیک (Ascorbic acid) (ASC)، اسید سیتریک (Citric Acid) (CIT)، پلی وینیل پیرولیدون (PVP) (Polyvinylpyrrolidone) و ال- سیستئین (L-Cysteine) (CYS)، به تنهایی و یا به صورت ترکیب با هم در چند غلظت مختلف به محیط کشت افزوده شدند. برای تایید مولکولی ریشه های مویین، واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) برای ژن rolB انجام گرفت.نتایج: نتایج نشان داد که که پلی وینیل پیرولیدون با غلظت 0.5 درصد (w/v)، بهترین اثر آنتی اکسیدانی را داشت هر چند این آنتی اکسیدان نتوانست از قهوه ای شدن بافت ریز نمونه در مرحله آلودگی با باکتری آگروباکتریوم جلوگیری کند. وقتی از گیاهچه های کامل 2 تا 3 هفته ای برای القای ریشه های مویین استفاده شد، دو هفته پس از آلودگی، ریشه های مویین با فراوانی 5 درصد ظاهر شدند.نتیجه گیری: در این تحقیق،A. rhizogenes ریشه های مویین را در باباآدم القا نمود. طبق بررسی های ما این اولین گزارش از القای ریشه های مویین در گیاه باباآدم می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1606

دانلود 417 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  642
 • دانلود: 

  314
چکیده: 

کشت ریشه های مویین روش موثری برای تولید متابولیت های ثانویه ی گیاهی می باشد زیرا ریشه های مویین از پایداری ژنتیکی و بیولوژیکی برخوردارند و قادر به تولید متابولیت ها در زمان کوتاه و بدون نیاز به هورمون می باشند. کاسنی با نام علمی Cichorium intybus L. از جمله گیاهان دارویی ارزشمند بوده و شامل ترکیبات دارویی مهمی می باشد. در این تحقیق، القای ریشه های مویین توسط Agrobacterium rhizogenesسویه ی ATCC11325 انجام شد. در آزمایش اول تاثیر نوع و سن ریزنمونه و مدت هم کشتی بر کارایی القای ریشه های مویین بررسی شد. در آزمایش دوم تاثیرلاین های مختلف ریشه های مویین بر میزان رشد ریشه ها بررسی شد. در آزمایش سوم تاثیر غلظت های مختلف نفتالین استیک اسید (5/1 و 1، 5/0، 0 میلی گرم در لیتر) و ساکارز (6 و 5، 4، 3 درصد) بر میزان تجمع زیست توده بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین درصد القای ریشه های مویین (55/75 درصد) و تعداد ریشه (26/7 ریشه در هر ریزنمونه) مربوط به ریزنمونه های کوتیلدون 5 روزه است. همچنین معلوم شد که 5/1 میلی گرم در لیتر NAA در ترکیب با 3 و 4 درصد ساکارز بیشترین تأثیر را در افزایش وزن تر، خشک و شاخص رشد داشت. بیشترین محتوای فنول کل و همچنین فلاونوئید در طول موج 270 نانومتر، در ریشه های مویین رشد کرده در محیط کشت حاوی 5/1 میلی گرم در لیتر NAA در ترکیب با 4 درصد ساکارز مشاهده شد در حالی که بیشترین میزان فلاونوئید در طول موج 300 و 330 نانومتر، در ریشه های مویین رشد کرده در محیط کشت حاوی 5/1 میلی گرم در لیتر NAA در ترکیب با 5 درصد ساکارز به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 642

دانلود 314 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  293-302
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  801
 • دانلود: 

  307
چکیده: 

جهت تکثیر انبوه قارچ P.betae، ابتدا با استفاده از Agrobactreium rhizogenes ریشه های مویین از دمبرگ چغندرقند تولید گردید. سپس ریشه های مویین حاصل بوسیله ریشه های ضد عفونی شده گیاه رشد یافته در خاک واجد اسپورهای استراحتی P. betae مایه زنی گردید. پس از یک روز مجاورسازی در محیط کشت جامد، ریشه های مویین به محیط کشت هیدروپونیک انتقال داده شدند. دو هفته پس از انتقال به محیط مایع، مشاهدات با استفاده از میکروسکوپ معکوس وجود اسپورهای استراحتی در ریشه های مویین را نشان داد. آزمون PCR با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژنوم P. betae تکثیر آنها در ریشه های مویین تولید شده توسط A. rhizogenes را تایید کرد. توانایی آلوده سازی مجدد اسپورهای استراحتی تشکیل شده در ریشه های مویین همچنین زئوسپورهای رها شده در محیط کشت با استفاده از مجاورسازی ریشه های مویین سالم با ریشه های مویین واجد اسپورهای استراحتی آزمایش شد. در کلیه موارد، مشاهدات میکروسکوپی و آزمون PCR توانایی آلوده سازی مجدد را تایید کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 801

دانلود 307 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  99-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  358
 • دانلود: 

  297
چکیده: 

هدف: آگروباکتریوم رایزوژنز سبب ایجاد فنوتیپ ریشه موئین در گیاهان می شود. ریشه های موئین قابلیت رشد و ثبات ژنتیکی بالایی داشته و قادر به تولید متابولیت های ثانویه گیاهی هستند. در این تحقیق به منظور بهینه سازی شرایط القا و رشد ریشه های موئین گیاه تربچه، تأثیر عوامل مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش ها: اثر نوع ریز نمونه (برگ، ساقه و کوتیلدون)، محیط همکشتی (MS, ½ MS, B5 و ½ B5) و سویه های مختلف باکتری آگروباکتریوم رایزوژنز (A4, ATCC15834 و LBA9402) بر القای ریشه موئین بر مبنای آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار بررسی شد. درصد تراریختی بر اساس تعداد ریشه های موئین ظاهر شده در تیمارهای مختلف محاسبه و به عنوان شاخص برای تعیین شرایط بهینه القای ریشه های موئین در نظر گرفته شد. تائید ماهیت تراریختی ریشه-های موئین با واکنش PCR و آغازگرهای اختصاصی ژن های rolB وvirD انجام شد. زیست توده تر و خشک و مقدار ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی در ریشه های موئین اندازه گیری شد. نتایج: سویه ATCC15834 بیشترین توانایی القای ریشه موئین در گیاه تربچه را داشت. محیط کشت ½ B5 مناسب ترین محیط همکشتی و ریز نمونه کوتیلدون بهترین نمونه گیاهی برای القای ریشه های موئین تربچه بود. میزان رشد ریشه های موئین بر اساس زیست توده تر و خشک با هم تفاوت معنی داری نشان داد و بیشترین مقدار ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی در کشت های ریشه موئین به ترتیب 9/2 و 6/3 برابر بیشتر از گیاه طبیعی بود. نتیجه گیری: شرایط بهینه برای القای ریشه موئین در هر گیاه باید تعیین شود و کشت های ریشه موئین گیاه تربچه از توانایی بالایی برای تولید متابولیت های ثانویه گیاهی می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 358

دانلود 297 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  17-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1846
 • دانلود: 

  412
چکیده: 

این مطالعه القای ریشه مویین در گیاه برازمبل، یکی از گونه های مهم دارویی خانواده نعناع، در حضور سویه های مختلف از باکتری آگروباکتریوم ریزوژنز و منابع کربن متفاوت را برای اولین بار بررسی نمود. در این پژوهش، تراریخت سازی میانجی گری شده توسط آگروباکتریوم، به عنوان یک فن آوری زیستی کارآمد، برای القای ریشه های مویین در این گیاه پایه گذاری شد. به علاوه، این مقاله تاثیر استوسیرینگون و نوع منبع کربن را بر ریشه زایی و تولید زیتوده ریشه مورد بررسی قرار داد. پتانسیل ریشه های مویین برای تولید تانشینون ها نیز مورد مطالعه قرار گرفت. هر سه سویه باکتری مورد استفاده، موفق به القای ریشه مویین بر روی گره های تلقیح شده در گیاهچه های استریل شدند. بر اساس نتایج این مطالعه، بیشترین میزان تولید ریشه مویین پس از آلودگی با سویه ATCC15834 بدست آمد (33.47 درصد) و پس از آن سویه R1000 در تولید ریشه مویین نسبت به TR105 موثرتر بود. استفاده از استوسیرینگون در سویه های مختلف باکتری موجب تقویت تولید ریشه مویین گردید و در سویه ATCC15834، تولید ریشه مویین را به طرز معنی داری (p≤0.05) افزایش داد (99.60 درصد). بیش ترین مقدار وزن خشک و تر ریشه ها در هر ارلن حاوی 50 میلی لیتر محیط کشت مایع½ MS  (به ترتیب 149.0 و 996.1 گرم) و هم چنین بیش ترین طول ریشه (45.34 سانتی متر)، در ریشه های حاصل از سویه ATCC15834 و محیط کشت حاوی قند ساکارز به دست آمد. حداکثر میانگین تراکم ریشه های جانبی (1.7 انشعاب در هر سانتی متر) نیزمربوط به ریشه های تراریخت شده با سویه R1000 در محیط کشت حاوی قند گلوکز بود. بیان ژن rolC، ماهیت تراریخته ریشه های مویین را ثابت کرد. مقدار کریپتوتانشینون و تانشینون 2A در یک کلون از ریشه های مویین القاشده با سویه TR105 به ترتیب 26.0±17.53 و 30.0±48.14 میکروگرم بر گرم وزن خشک اندازه گیری شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1846

دانلود 412 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RAHNAMA H. | HASANLOU T. | SHAMS M.R. | SEPEHRIFAR R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  113-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  408
 • بازدید: 

  165217
 • دانلود: 

  77995
چکیده: 

Silymarin production by HAIRY ROOT culture of Milk thistle (Silybum marianum L. Gaertn) was investigated using Agrobacterium rhizogenes AR15834. HAIRY ROOTs were induced by injection or inoculation of explants with A. rhizogenes. One month old HAIRY ROOTs were dissected from the explants and grown in Murashing and Skoog (MS) liquid medium. Polymerase Chain Reaction (PCR) using the bgene and the b-glucoronidase (GUS) assays were used for identification of the transformed HAIRY ROOTs. Flavonolignan levels in the HAIRY ROOTs were determined by high-performance liquid chromatography (HPLC). Five different components were isolated; taxifolin, silychristin, silydianin, silybin and isosilybin, with the following quantities, 0.009, 0.041, 0.042, 0.007 and 0.011 mg g-1 dry weihht, respectively. Silybin was the major flavonolignan. Produced by HAIRY ROOTs culture may serve as a useful system for producing silymarin or studying its biosynthetic pathways.

آمار یکساله:  

بازدید 165217

دانلود 77995 استناد 408 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  125-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  997
 • دانلود: 

  305
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 997

دانلود 305 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2 (پیاپی 44)
 • صفحات: 

  251-260
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1231
 • دانلود: 

  342
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1231

دانلود 342 استناد 0 مرجع 0
litScript