نتایج جستجو

404

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

41

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  351-358
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1876
 • دانلود: 

  323
چکیده: 

Professor EBRAHIM Behad, emeritus professor of Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Isfahan Center, and professor at Islamic Azad University, Khorasgan branch passed away at the age of 85 on March 2021. Despite administrative responsibilities, he is the author of several books which some are references mostly for undergraduate students. His key role in holding two rounds of the Iranian Plant Protection Congress is memorable. Also, he published some peer-reviewed scientific articles and a lot of extension booklets and was involved in teaching and supervision the postgraduate students, mainly at the Isfahan University of Technology.

آمار یکساله:  

بازدید 1876

دانلود 323 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مهدوی دامغانی محمود

نشریه: 

ادبیات فارسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  71-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1242
 • دانلود: 

  277
چکیده: 

در تاریخ بیهقی ضمن گفت و گوی بونصر مشرکان و خواجه احمد حسن میمندی که بونصر در شفاهت از بوبکر حصیری پای می فشرد چنین آمده است «و اخبار مامون و ابراهیم پیش چشم و خاطر خداوند است، محال باشد مرا که از این معانی سخن گویم که خرما به بصره برده باشم». (بیهقی، 1383: 180)مصححان گرامی، ابراهیم را که همان ابراهیم بی مهدی عباسی است معرفی نکرده اند، برخی از دانشجویان ارجمند پرسیدند که این مرد کیست؟ در این مقاله کوتاه به معرفی او و آثار و کارهای سیاسی و هنری او پرداخته ام، به امید آن که پرسش کنندگان عزیز را سود بخش باشد:

آمار یکساله:  

بازدید 1242

دانلود 277 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تاریخ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  35-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1073
 • دانلود: 

  440
چکیده: 

شیخ ابراهیم چهارمین مرشد طریقت صفوی بود که بیست و یک سال رهبری خانقاه اردبیل را بر عهده گرفت. هم زمان با مرشدی او، تیموریان و قراقویونلوها در ایران و آناطولی فرمانروایی می کردند و عثمانیها نیز در صدد تصرف سرزمین هایی بودند که توسط امیر تیمور گورکانی جدا شده بود.در چنین شرایطی بود که شیخ ابراهیم توانست با قدرت معنوی خود و با بذل و بخشش هایش آوازه و شهرتش را تا مناطق دور دست برساند و حتی از پدران خود نیز در این زمینه پیشی گیرد. او در این دوره که جنگ و رقابت بین قراقویونلوها و تیموریان در ایران وجود داشت و آناطولی نیز هم چنان ناآرام بود توانست با دوری جستن از اقدامات نظامی و سازماندهی دستگاه تبلیغاتی خود مریدان زیادی را به خانقاه اردبیل جذب نماید و زمینه را برای فعالیتهای جدید شیخ جنید فراهم سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 1073

دانلود 440 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  90-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1245
 • دانلود: 

  1044
چکیده: 

ابراهیم منصفی یکی از شاعران پرکار و پرآوازه جنوب ایران است. او آغازگر شعر نوین فارسی در هرمزگان بوده و بسیاری از گویندگان بعد از خود را تح تتاثیر شیوه سرایش خود قرار داده است، از این ررو، کندوکاو در آثار او نه تنها به واکاوی چگونگی سروده هایش، بلکه به کشف و بازنمایی درونمایه های شعری بخش بزرگی از شاعران این منطقه نیز کمک خواهد کرد. شعرهای این شاعر، از عناصر فرهنگی و آیینی زادبومش تاثیر پذیرفته است. او در سروده هایش افزون بر درو ن مایه های شعر معاصر ایران، به عناصر فرهنگ عامه نیز توجه داشت، این امر بیانگر پایبندی او به فرهنگ بومی و هویت مردم هرمزگان است. درون مایه های فکری این شاعر که متاثر از طبیعت خشن و اقلیم گرم و سوزان جنوب ایران می باشد، بیشتر بر محور تنهایی، انزواطلبی، عشق، یاس و ناامیدی م یچرخد. شعر منصفی بیان کننده اندوه درونی، فقر، عشق به انسان و تحمل درد و رنج در شرایط سخت زندگی است که با زبانی ساده و روان بیان شده است.این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و تفسیری به بررسی این موضوع پرداخته است و نتایج حاصل شده نشان می دهد که درون مایه شعری منصفی، بیان کننده حالات روحی و انفعالات تلخ و شیرین نفسانی مربوط به زمان گذشته و حال، اندیشه های انسانی اجتماعی خرده گیر و غم خوارگی شاعر، و بازتاب محیط جغرافیایی و اجتماعی اوست که از جریان های شعری رایج در آن روزگار می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1245

دانلود 1044 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  52 (NEW VOL. 8)
 • شماره: 

  3 (31)
 • صفحات: 

  41-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74252
 • دانلود: 

  32495
چکیده: 

Iran, in the early tenth century, has undergone political, social, economic changes. These transformations, which pioneered the Safavids into the modern era, gradually surfaced when Safavid dynasty rose to power with King Esmaeil I in 907 Hejri. Researching the Safavid era requires that cultural and artistic issues of the period be paid ample attention. That is because the royalty of this dynasty has held the art and artists significant and most kings and princesses of the period are considered either artists or patrons of the art. The courts in Harat, Mashad, Shiraz, Ghazvin, Tabriz and Isfahan were the active artistic circles and each core political conditions heralded the artistic production of precious value in various fields. The court and the royal library in the significant town of Mashad was ruled by an artistic princess, Abolfath Soltan Ibrahim Mirza, who succeeded to make the town a well-known artistic center for about two decades. A science-loving, artistic patron and himself an artist, he encouraged and patronized artists in various fields such as calligraphy, painting, illumination and music during his reign in Mashad. Through his measures, he transformed Mashad Royal workshop into a significant artistic center in Safavid era.

آمار یکساله:  

بازدید 74252

دانلود 32495 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  149-181
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1105
 • دانلود: 

  652
چکیده: 

بحث پیرامون نگاه فلسفی - کلامی حافظ به مقولاتی چون تقدیر ازلی، جبر، اختیار و اراده انسان، پردامنه و مناقشه برانگیز است. منظور از جبر و تقدیر، تحقق تخلف ناپذیر و از پیش تعیین شده حوادث، افعال و آینده انسان ها بر اثر قوانین ضروری و گریزناپذیر علت و معلول حاکم بر عالم، یا مطابق اراده پیشین و تغییرناپذیر خداوند است. از طرف دیگر، به نظر می رسد که دستکم بخشی از عوامل تعیین کننده افکار، احوال، و اعمال انسان، تحت سیطره و اراده او قرار دارند. سازگارگرایان این دو ادعا را قابل جمع و ناسازگارگرایان غیرقابل جمع می دانند. هدف اصلی مقاله، پژوهش پیرامون چگونگی جمع اشعار تقدیرگرایانه حافظ با اشعار اختیار محور اوست. مقاله را با مروری به تاریخ اندیشه های تقدیرگرایی در ایران باستان و یونان باستان شروع و بعد، چگونگی طرح آن را در مکتب های کلامی یهودیت - مسیحیت، و اسلام بررسی می کنیم. سپس، اشعار جبرگرایانه، نوع جبرگرایی، دلایل و انگیزه های جبرگرایانه حافظ بحث می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1105

دانلود 652 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 25)
 • صفحات: 

  83-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  773
 • دانلود: 

  772
چکیده: 

حافظ در بسیاری از اشعار خود به تجربیات رویدادهای شبانه ای اشاره کرده که دربردارنده دستاوردهای عرفانی برای او بوده است و اغلب با کاربرد واژه «دوش» و استفاده از تعابیری نظیر «دوش دیدم که...»، آنها را به تصویر می کشد. این تعبیر با اصطلاح «طوارق» نزد عرفا مناسبت دارد. «طوارق» به معنای آن چه در مناجات شب بر دل عارف و سالک وارد می شود، از جمله اصطلاحات عرفانی است که مفهوم آن در اشعار شاعران عارف پیش از حافظ نیز مصادیقی دارد. از دیگر سو، ریشه یابی و تحلیل این رویاهای شبانه که بخش قابل ملاحظه ای از تجربیات عرفانی حافظ را دربرمی گیرد، با مباحث روانشناختی رویا و راه یافتن ذهن انسان به ضمیر ناخودآگاه در شب از راه هایی مانند خواب، مستی، تخیل و... به دلیل تاریکی و ناشناخته بودن شب ارتباط می یابد و لذا می توان با تامل در این گونه اشعار حافظ، شخصیت درونی و مدارج عرفانی او را بهتر شناخت. غایت این تحقیق، ریشه یابی و تحلیل تجربیات عرفانی در شعر حافظ است که با استفاده از روش روانشناختی یونگ در خصوص نقشی که ضمیر ناخودآگاه انسان در رسیدن به این گونه تجارب روحی دارد، صورت می پذیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 773

دانلود 772 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

براتی محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  99-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1267
 • دانلود: 

  1802
چکیده: 

هرچند مفهوم وقت نزد همگان بدیهی به نظر می رسد اما در عرفان اهمیتی فراوان دارد و در عین حال مفهوم آن بسیار پیچیده و نسبت به افراد مختلف امری نسبی است و پی بردن به کنه آن ساده نیست زیرا هر یک از عرفا به اقتضای حالتی که بر آنها عارض می شود، دریافت و بیانی متفاوت از آن دارند، حتی عارفی ممکن است در حالات مختلف دریافت ها و بیان های مختلف و متنوعی از آن داشته باشد. این که مفهوم وقت و تعاریف صوفیه از آن چیست و حافظ در قرن هشتم در اوج زیبایی ها و ظرافت های هنری شعر عرفانی فارسی چه دریافت و بیانی از وقت دارد، مساله ای است که در این مقاله بدان می پردازیم.وقت در متون عرفانی مدرسی مشهور، اصطلاحی عرفانی است و ذیل الفاظ خاص صوفیه بدان پرداخته شده است. با اینکه درباره وقت بر حسب حال و مقال صوفیان و عارفان در کتب تدوین شده، اشارات و عبارات متفاوتی به چشم می خورد ولی تقریبا معناهای نزدیک به هم دارد. با این حال وقت در نظرگاه حافظ به سبب بهره مندی از آموزه های مشرب عرفانی در شعر و اندیشه اش از ویژگی های منحصر به فردی بر خوردار است. به طوری که وقت در سخن او در طیفی از بیان‎ها و معانی متنوع و رنگارنگ جلوه کرده است و گستره و ژرفایی شگفت دارد.در این مقاله ابتدا در باره چیستی وقت و رابطه آن با زمان سخن به میان آمده است سپس با رویکردی اصطلاح شناسی که مبنی بر بررسی تاریخ تطور آن است، مقدمه و پیشینه ای فراهم آمده و تحلیل شده است آنگاه درک و دیدگاه حافظ از وقت و عنایت ویژه او به وقت خویش در اندیشه و تجربه عرفانییش تبیین شده است و ضمن طبقه بندی وقت حافظ و مراتب آن با توجه به شواهد شعری دیوان وی نشان داده شده است که راز تفاوت وقت حافظ با دیگران در چیست و کار و بار خوش عاشقی و مستی چگونه شعر و شعور حافظ را در جایگاه و پایگاهی دیگر و برتر نشانده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1267

دانلود 1802 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

روشنفکر کبری | عظیمی کاظم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  117-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2422
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

پرداختن به مسایل انسانی یکی از وظایفی است که همواره در ادبیات ملل و اقوام مختلف مطرح بوده و ادبای زیادی در خلق آثار خود به این مهم توجه داشته اند. هر چند دفاع از حقوق انسان در عرصه بین الملل قدمت چندانی ندارد، اما بی گمان ادبیات ملل هیچ گاه از این موضوع غافل نبوده است. چالش های سیاسی - اجتماعی فلسطین در قرن های نوزدهم و بیستم میلادی، نظر ادبا و شعرای بسیاری را در سراسر گیتی به موضوع حق ملت فلسطین به صورت یک دغدغه جدی جلب نمود. انعکاس قضیه فلسطین در آثار ادبا و شعرای فلسطینی، از جهت ارتباط مستقیم آنها با این تراژدی با جدیت بیشتری دنبال می شود.ابراهیم طوقان 1905-1941) م) در زمره شاعران رده اول این شاخه از ادبیات است که بعدها نام ادبیات مقاومت به خود گرفت. وی در طول زندگی، قلم خود را وقف طرح و بررسی مشکلات هموطنان و تشویق آنان به مبارزه و مقاومت نموده است. طوقان همه هنر خود را صرف پایه گذاری ارکان فنی - موضوعی شعر مقاومت نموده و در این زمینه چنان نوآوری هایی دارد که شایسته است وی را پایه گذار فنی - موضوعی شعر مقاومت فلسطین بدانیم. در این مقاله با ارایه دلایل و مستندات کافی و به شیوه توصیفی - تحلیلی جایگاه طوقان در شعر مقاومت را بررسی می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 2422

دانلود 133 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پی در پی 28)
 • صفحات: 

  181-203
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1298
 • دانلود: 

  422
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1298

دانلود 422 استناد 0 مرجع 2
litScript