نتایج جستجو

1093

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

110

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

DENG L. | SWEENEY S. | SHANGGUAN Z.P.

نشریه: 

GRASS AND FORAGE SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  524-533
تعامل: 
 • استنادات: 

  386
 • بازدید: 

  16394
 • دانلود: 

  15519
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16394

دانلود 15519 استناد 386 مرجع 0
نویسندگان: 

SANAD GOL A.

نشریه: 

PAJOUHESH-VA-SAZANDEGI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3 (73 IN NATURAL RESOURCES)
 • صفحات: 

  49-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  42794
 • دانلود: 

  19766
چکیده: 

Effects of rotational and continious Grazing systems with four Grazing intensities of heavy , medium , light and no Grazing on soil moisture content, investigated in Bromus tomentellus pasture in Homand e abesard Station which located in 70 kilometer east of Tehran during Spring and Summer 2001. The Grazing intensities and the Grazing systems were analysed by a factorial – split plot in time design. The results showed that there was a significant difference between two Grazing systems in heavy and light intensities. But the soil moisture of Grazing intensities were higher than the control (no Grazing treatment), and it was more when the Grazing intensities were increased. Heavy Grazing in rotational system and light Grazing in continious system conserved more moisture than other treatments at the end of Grazing season.

آمار یکساله:  

بازدید 42794

دانلود 19766 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مرتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  270-279
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  645
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 645

دانلود 238 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  69-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  816
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

بروموس Bromus tomentellus گونه ای چند ساله از خانواده گندمیان است که سازگاری خوبی را در شرایط اقلیمی شمال خراسان به عنوان یک گونه مرتعی در احیا و اصلاح مراتع تخریب شده و نیز ایجاد مراتع دست کاشت نشان داده است. از آنجا که اطلاعات منطقه ای در خصوص نحوه مدیریت آن در دسترس نیست، در این طرح مقاومت به چرای گیاه تحت تاثیر شدتهای مختلف چرایی: شدید، ملایم، خفیف و عدم چرا به عنوان شاهد طی سه سال اعمال چرا و یکسال استراحت دهی مرتع در یک مرتع دست کاشت در ایستگاه تحقیقات سیساب بجنورد بررسی گردید. واکنش گیاه به چرا با اندازه گیری تولید کل مرتع و تعداد بوته در واحد سطح اندازه گیری شد. بر اساس داده های حاصل تولید مرتع در سالهای مختلف متفاوت و تابعی از میزان بارندگی بود. از نظر واکنش به شدت چرا این گیاه کاهش عملکردی را در تیمار تحت چرای شدید در سال سوم نشان داد که البته این کاهش عملکرد با یک سال استراحت دهی مرتع جبران گردید. تعداد بوته در واحد سطح مرتع در طول دوره آزمایش در تمام تیمارها کاهش پیدا نمود، ولی این کاهش در تیمار تحت چرای شدید محسوس تر بود. نتایج کاربردی این تحقیق میزان تحمل این گیاه را تا حد چرای 45 تا 65 درصد اندام های هوایی گیاه مشخص و اهمیت اعمال چرای استراحتی را در حفظ تولید و بقا گیاه نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 816

دانلود 194 استناد 6 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 10)
 • صفحات: 

  77-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  910
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

تغییرات وزن دام در سیستمهای چرای تناوبی و مداوم تحت سه تیمار چرایی سبک، متوسط و سنگین در مدت 49 روز از دوره رشد فعال گیاه Bromus tomentellus در ایستگاه تحقیقات مراتع همندآبسرد مورد بررسی قرار گرفت. هر یک از سیستمهای چرا به صورت آزمایشی مستقل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تیمار چرایی و در سه تکرار به اجرا گذاشته شد. در هر تیمار چرایی و در هر تکرار از چهار گوسفند نژاد سنگسری با وزن متوسط 28 تا 30 کیلوگرم استفاده شد. از چهار گوسفند مذکور سه راس جهت اندازه گیریها در نظر گرفته شد. گوسفندان مورد بررسی در بدو ورود به چراگاه توزین شده و سپس به فاصله هر 12 تا 14 روز یکبار تعیین وزن شدند و در نهایت وزن آنها در پنج مرحله بدست آمد. نتایج حاصل نشان داد که بین وزن دام در دو سیستم چرای تناوبی و مداوم اختلاف معنی دار وجود ندارد. با این وجود افزایش وزن دام در سیستم چرای تناوبی بیشتر از سیستم چرای مداوم بود. از طرف دیگر در هر دو سیستم چرا، به تناسب افزایش شدت چرا، از میزان افزایش وزن دام کاسته شد. بقسمی که افزایش وزن روزانه دام در تیمار چرای سبک در سیستم تناوبی 67/183 گرم و در سیستم چرای مداوم 4/181 گرم به ازا هر راس گوسفند بود. این افزایش برای تیمار چرای متوسط معادل 178 و 2/154 گرم به ترتیب برای سیستم تناوبی و مداوم بدست آمد. دام در تیمار چرای سنگین کمترین افزایش وزن را داشت بقسمی که مقدار آن در سیستم تناوبی معادل 8/176 و در سیستم مداوم 5/162 گرم در روز بود.

آمار یکساله:  

بازدید 910

دانلود 202 استناد 2 مرجع 2
نشریه: 

علوم مراتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  227-239
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  511
 • دانلود: 

  206
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 511

دانلود 206 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  613-627
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  498
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

تنفس هتروتروفیک خاک که حاصل تجزیه ی مواد آلی خاک می باشد؛ تحت تأثیر عوامل محیطی به خصوص دما قرار دارد. مدل-های مختلفی برای درک پاسخ تنفس خاک به درجه حرارت و همچنین حساسیت دمایی تنفس خاک (Q10) به کار رفته است. هدف از این مطالعه بررسی پاسخ تنفس خاک به تغییرات دما با استفاده از تکنیک انکوباسیون و بررسی مدل های مختلف در دو سیستم مدیریتی متفاوت است. به این منظور، نمونه های دست نخورده خاک که از اکوسیستم مرتع چرا شده و قرق واقع در منطقه فندقلوی اردبیل برداشت شده بود؛ به مدت 4 هفته در سطوح دمایی 10، 20 و 30 درجه ی سانتی گراد انکوباسیون گردید. مقدار تنفس خاک براساس روش جذب قلیا اندازه گیری شد. از رگرسیون غیر خطی و الگوریتم لوینبرگ-مارکوارد برای تعیین پارامترهای مدل استفاده شد. در هر دو اکوسیستم میزان افزایش تنفس هتروتروفیک خاک با افزایش دما به صورت نمایی بود. میزان تنفس در خاک مرتع چرا شده در هر سه سطوح دمایی بالاتر از مرتع قرق بود. اکثر مدل-هایی که رابطه ی بین میزان تنفس خاک و دما را توصیف می کنند؛ برازش مناسبی به داده های آزمایش به خصوص در مرتع قرق نشان دادند. Q10 در خاک مرتع چرا شده (21/1) بالاتر از مرتع قرق (97/0) بود. در کل با توجه به ضرایب مدل ها و آنالیز-Q10، مدل آرهینیوس می تواند مناسب ترین مدل جهت بیان رابطه ی بین تنفس خاک با دما و همچنین برآورد عددی مناسب برای Q10 خاک باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 498

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سندگل عباسعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 11)
 • صفحات: 

  237-255
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  714
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

اثر دو سیستم چرای تناوبی و مداوم وسه شدت چرای سبک، متوسط و سنگین بر تغییرات کیفیت علوفه (پروتئین خام، الیاف خام، عصاره فاقد ازت) گونه Bromus tomentellus در سال 1379 در ایستگاه تحقیقات همند آبسرد در 8 تاریخ مورد بررسی قرار گرفت. هر یک از پارامترهای کیفیت با روش مخصوص تجزیه و اندازه گیری شد. دادههای حاصل در هر یک از دو سیستم در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و مقایسه میانگینهای دو سیستم یا آزمون t و با روش دانکن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که درهر دو سیستم چرا به نسبت افزایش سن گیاه، مقدار پروتئین و عصاره فاقد ازت کاهش و مقدار الیاف خام افزایش یافت و اختلاف معنی داری بین تیمارهای چرایی وجود نداشت. لیکن تیمارهای سبکتر و شاهد اثرات منفی تری بر مقدار پروتئین موجود داشت. مقدار عصاره فاقد ازت در سیستم تناوبی بیشتر از سیستم مداوم بود و از لحاظ اماری کاملا معنی دار شد (026/ .(P=0

آمار یکساله:  

بازدید 714

دانلود 151 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

احمدی عباس | پیروی مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4 (پیاپی 37)
 • صفحات: 

  536-550
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  920
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

از آنجا که علف خواران به صورت انتخابی به چرا می پردازند، پیش بینی مقدار مصرف و شدت تاثیر آنها بر پوشش گیاهی زیست بوم های مرتعی نیاز به درک تصمیمات علوفه خواری دام دارد. بدین منظور یک قرق 1 هکتاری در مراتع استپی یکه باغ استان قم ایجاد و در آن تولید و مصرف علوفه در ماههای مختلف فصل چرا به روش وزنی محاسبه گردید. در عین حال، میش های نژاد زندی با سنین 1‏،3  و 5 ساله از هر گله انتخاب و در طول ماههای فصل چرا، رفتار چرا و ارزش رجحانی گونه ها برای دام از روش زمان سنجی بررسی و ترکیب جیره و شاخص رجحان برای هر گونه گیاهی محاسبه و مقایسه گردید. دوره چرا، سرعت و مسافت طی شده و مدت زمان چرا و استراحت دام با استفاده از دستگاهGPS  مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حکایت از آن داشت که در طول فصل چرا، گونه بره چر (Buffunia macrocarpa) و گونه های یکساله اعم از گراس و فورب، بیشترین شاخص رجحان و ترکیب جیره را برای دام داشته اند. بین سنین مختلف دام به لحاظ انتخاب علوفه تفاوت معنی داری وجود داشت که البته این تفاوت بارز و برجسته نبود. میان دو روش وزنی و زمان سنجی نیز همبستگی معنی داری دیده نشد. با توجه به وضعیت فنولوژی و رطوبت خاک زمان مناسب آغاز چرا اواسط فروردین و زمان مساعد برای خروج دام و خاتمه چرا اواخر آبان تعیین شد. بیشترین زمان چرا در فروردین و کمترین آن در تیر ماه حادث شد. تجربه دام، طعم، درصد پوشش و ترکیب گیاهی (گیاهان همراه)، عوامل اصلی در انتخاب گونه های منطقه برای دام بودند. در یکه باغ با توجه به تنوع گونه ای بالا و چرای گوسفند از انواع بوته ها، گراسها و فورب ها می توان این نوع دام را جزء تعلیف کنندگان حد واسط1  به شمار آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 920

دانلود 202 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سندگل عباسعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3 (پیاپی 12)
 • صفحات: 

  321-337
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  792
 • دانلود: 

  174
چکیده: 

اثر دو سیستم و سه شدت چرا بر مراحل فنولوژی گیاهBromus tomentellus ، در سال های 1380-1379 در ایستگاه همندآبسرد، واقع در 70 کیلومتری شرق تهران، مورد بررسی قرار گرفت. در هر یک از شدتهای چرا تعداد 30 پایه از گونه مذکور انتخاب ودر زمانهای مختلف بازدید شد. با استفاده از داده های دما، حرارتهای تجمعی برای هر یک از مراحل فنولوژی محاسبه گردید. رطوبت خاک در طول 5 ماه از دوره رویش گیاهی و به فاصله 20 روز از هم اندازه گیری شد. نتایج بدست امده نشان داد که درهر دو سیستم چرا، گونه مورد بررسی از اواخر اسفند شروع به رشد کرد و در اواخر تیرماه خشک شد. پس از آن وارد خواب تابستانه گردید که تا اواخر ابان ماه طول کشید. از اواخر ابان تا اواخر اذر دارای رشد مجدد بود و پس از ان تا اواخر اسفند مرحله خواب زمستانه فرا رسید. حرارتهای تجمعی مورد نیاز دورههای رشد رویشی و زایشی در سیستم تناوبی به ترتیب 2/1262 و 1306 درجه سانتیگراد و در سیستم مداوم 8/1293 و 3/1262 درجه سانتیگراد برای شدتهای چرای سنگین و سبک بود. بین مراحل فنولوژی با مقدار رطوبت خاک و بارندگی همبستگی ضعیف (p<5) ولی با دمای هوا همبستگی مثبت و نسبتا کاملی (p>5) برقرار بود، به طور کلی سیستمها و شدتهای چرا اثر محسوسی بر وقوع پدیده های فنولوژی نداشت. با این وجود گلدهی در تیمار چرای سنگین در هر دو سیستم و نیز در سیستم چرای تناوبی 2 تا 4 روز به تاخیر افتاد.

آمار یکساله:  

بازدید 792

دانلود 174 استناد 5 مرجع 2
litScript