نتایج جستجو

3752

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

376

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4 (پی در پی 74)
 • صفحات: 

  365-372
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  717
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

سابقه و هدف: هورمون های جنسی با افزایش فعالیت استئوبلاستی در رشد، تغییر و هوموستاز استخوانها نقش داشته، بر رشد طولی استخوان و بسته شدن صفحات رشدی اثر دارند. چون تاکنون اثرات آنان بر رشد کرانیوفشیال به درستی بررسی نشده، تحقیق حاضر با هدف تعیین اثر فقدان هورمون های جنسی بر تغییرات ابعادی کرانیوفشیال در Ratها صورت پذیرفت.مواد و روشها: در این تحقیق تجربی Wistar Rats 50 سی روزه، 25 آلبینو نر و 25 آلبینو ماده، انتخاب شدند. Rat های نر و ماده هر کدام به طور اتفاقی به دو گروه آزمایش (n=15) و کنترل (n=10) تقسیم شدند. بعد از بیهوشی صفاقی  Ratها، هر دو بیضه و هر دو تخمدان در Rat های گروه آزمایش خارج شدند. Rat های گروه کنترل نیز تحت جراحی ساختگی قرار گرفتند. وزن و قد همه Rat ها به صورت ماهانه اندازه گیری و ثبت شد. پس از شش ماه Rat ها کشته شده و متغیرهای سفالومتریک جمجمه و صورت آنها و طول استخوان تیبیا به وسیله کولیس دیجیتال 0.01 میلی متری و هورمون های استرادیول، پروژسترون و تستوسترون به روش الایزا اندازه گیری شدند. از آزمون های ANOVA یک سویه، مقایسه های متعدد Tukey و t برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها: به دنبال کاهش معنی دار میزان تستوسرون در گروه نر آزمایش برخی ازمتغیرها نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری نشان دادند، شامل قد و وزن، طول مندیبل، طول، عرض و ارتفاع Medface، عرض کالواریا، عرض قوس ماگزیلا، طول پره ماگزیلا، ارتفاع استخوان بینی، عرض Facial و طول استخوان Basisphenoid و استخوان Tibia. ساختارهایی که رشد غضروفی داشتند بیشتر از ساختارهایی که رشد Sutural داشتند، تحت تاثیر قرار گرفتند. با وجود اختلاف معنی دار در سطح پروژسترون، بجز وزن انتهایی، اختلاف آماری معنی داری در هیچ یک از متغیرها بین دو گروه ماده کنترل و آزمایش یافت نشد.نتیجه گیری: کمبود ترشح هورمون های جنسی در دوره رشد، از رشد کرانیوفشیال جلوگیری کرده، باعث تکامل ناقص و ناکافی کرانیوفشیال می شود. در نتیجه سبب ایجاد مال اکلوژن و Discrepancy در فکین و صورت می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 717

دانلود 208 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4 (پی در پی 58)
 • صفحات: 

  273-281
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  929
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

سابقه و هدف: مطالعات متعددی وجود دارد که تفاوت بین دو جنس نر و ماده را در پاسخ به درد و اثرات ضد دردی داروهای اپیوئیدی نشان می دهد. در اغلب موارد، اپیوئیدها در جنس نر دارای اثرات ضد دردی بیش تری نسبت به جنس ماده بوده اند. در این مطالعه، ما تاثیر هورمون های استروئیدی گنادال را بر بیان ژن GIRK2، افکتور پس سیناپسی اصلی و مهم داروهای اپیوئیدی در سیستم عصبی مرکزی، بررسی نمودیم.مواد و روش ها: این مطالعه بر روی موش های صحرایی نر و ماده نژاد Wistar در گروه های بالغ و نوزاد صورت گرفت. حیوانات بالغ خود شامل زیر گروه های دست نخورده، GDX، Sham، GDX+Testosterone بودند، از تکنیک RT-PCR نیمه کمی، جهت تعیین بیان ژن GIRK2 در بافت نخاعی حیوانات استفاده شد.یافته ها: بر اساس نتایج حاصله، در جنس نر بیان ژن GIRK2 در بافت نخاعی حیوانات نابالغ (نوزاد) با میزان بیان این ژن در حیوانات بالغ دست نخورده یا گنادکتومی شده تفاوتی نداشت. حذف هورمون های گنادال در گروه نر مشخصا موجب کاهش میزان بیان این ژن گردید. این تغییرات با جانشین درمانی حیوان تستکتومی شده با تستوسترون به حالت اولیه باز نگشت. اما در جنس ماده بیان ژن GIRK2 در حیوانات بالغ، اعم از دست نخورده یا گنادکتومی شده در مقایسه با حیوانات نابالغ (نوزاد) بسیار بالاتر بود. اواریکتومی حیوان ماده تغییر قابل توجهی در سطوح mRNA ژن GIRK2 ایجاد ننمود. همچنین هیچ گونه تفاوت جنسی در بیان ژن مذکور بین گروه های بالغ دست نخورده، و نابالغ (نوزاد) مشاهده نشد.نتیجه گیری: به نظر می رسد تنظیم نسخه برداری ژن GIRK2 در جنس نر بیش از جنس ماده تحت تاثیر هورمون های گنادال قرار می گیرد در حالی که در جنس ماده سایر فاکتورهای تکاملی و تغییرات دوره بلوغ روی بیان این ژن تاثیرگذار می باشند. مطالعات بیش تری برای روشن شدن مکانیسم دقیق این تغییرات بایستی انجام گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 929

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  994
 • دانلود: 

  327
چکیده: 

هورمون های جنسی استروئیدی نقش مهمی در بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی و به ویژه در تولید مثل ماهیان استخوانی دارد.بنابراین مطالعه هورمون های استروئیدی در ماهیان، شاخصی مهم از بیولوژی تولید مثل است. در پژوهش حاضر، هورمون های استروئیدی سرم خون مانند تستوسترون، 17 - بتا استرادیول و 17 - آلفا هیدروکسی پروژسترون در مولدین اردک ماهی، از پاییز1389 تا تابستان 1390 طی 5 دوره (پاییز، نیمه اول زمستان، نیمه دوم زمستان، بهار و تابستان) با سه کلاسه طولی: 360-300، 420-260 و 480-420 میلی متر مطالعه شد. نتایج نشان داد که بین میزان هورمون های استروئیدی در سه کلاسه طولی تفاوت معنی دار وجود داشت و با افزایش طول ماهی افرایش یافت (P<0.05). علاوه بر این، بین میزان هورمون های استروئیدی در فصول مختلف سال با یکدیگر اختلاف معنی دار داشتند (P<0.05)، به طوری که بیشترین میزان 17 - بتا استرادیول در فصل پاییز مشاهده شد و در رابطه با سطح هورمون تستوسترون و پروژسترون، بیشترین میزان بترتیب در نیمه اول زمستان و نیمه دوم زمستان مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 994

دانلود 327 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

افق دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  179-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2352
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

اهداف: هورمون های جنسی و ورزش هر کدام به تنهایی بر اضطراب اثرگذارند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ورزش و دوز فارماکولوژیک هورمون جنسی پروژسترون بر اضطراب، در موش های صحرایی ماده بالغ فاقد تخمدان انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، 40 سر موش صحرایی ماده بالغ ویستار به وزن تقریبی 20±200 گرم مورد استفاده قرار گرفتند. تخمدان همه موش ها پس از بیهوشی برداشته و به طور تصادفی به 5 گروه گروه کنترل که هیچ گونه تیماری دریافت نکردند، گروه دریافت کننده روغن کنجد به عنوان حلال پروژسترون، گروه ورزش+روغن کنجد، گروه پروژسترون (8 میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن) و گروه پروژسترون+ورزش تقسیم شدند. نیم ساعت پس از تزریق درون صفاقی حلال یا پروژسترون یا قبل از آن انجام ورزش درصد دفعات ورود حیوان به بازوی باز و درصد زمان حضور در بازوی باز اندازه گیری شد.یافته ها: تزریق درون صفاقی پروژسترون به میزان 8 میلی گرم برکیلوگرم میانگین درصد ورود به بازوهای باز و نیز میانگین درصد زمان سپری شده در بازوهای باز را نسبت به گروه کنترل کاهش داد(p<0.05) . انجام ورزش قبل از تجویز پروژسترون این دو علامت اضطراب ناشی از تزریق پروژسترون را مهار کرد.نتیجه گیری: تجویز هورمون پروژسترون در مقادیر فارماکولوژیک اضطراب را افزایش می دهد و فعالیت فیزیکی می تواند از این اثر بکاهد.

آمار یکساله:  

بازدید 2352

دانلود 235 استناد 0 مرجع 29
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  86-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  42463
 • دانلود: 

  21138
چکیده: 

Background and Aim: Estrogen affects the metabolism in females. This study aimed to assess the effect of absence of estrogen on orthodontic tooth movement in rats. Materials and Methods: In this animal study, 55 rats were randomly divided into four groups. Group 1 (n=10) had intact ovaries. In group 2 (n=15), ovaries were intact but the rats were subjected to stress due to tooth preparation. In group 3 (n=15), the ovaries were intact but the rats were subjected to stress due to tooth preparation and surgical manipulation. In group 4 (n=15), ovaries were removed and the rats were subjected to stress due to tooth preparation and surgical manipulation. Orthodontic appliances were placed after 14 days in groups 2 to 4. All groups except for group 1 were subjected to mesial movement of maxillary right first molar using NiTi closed coil spring applying 60g load for 21 days. The rats were sacrificed at 21 days and the amount of orthodontic tooth movement was measured using a feeler gauge. Data were analyzed using ANOVA. Results: The mean orthodontic tooth movement was 1. 18± 0. 2 mm in group 4, which was significantly greater than that in group 3 (0. 47± 0. 18 mm) and group 2 (0. 22± 0. 07 mm) (P<0. 001). Conclusion: Absence of estrogen can significantly accelerate orthodontic tooth movement in rats.

آمار یکساله:  

بازدید 42463

دانلود 21138 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  11-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  1851
 • بازدید: 

  620
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 620

دانلود 244 استناد 1851 مرجع 1
strs
نشریه: 

افق دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  127-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  649
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

اهداف: با توجه به استفاده روز افزون و گسترده از انواع وسایل الکتریکی و مغناطیسی و تاثیر احتمالی میدان های الکترومغناطیسی ناشی از آنها بر سلامت انسان، توجه بسیاری از پژوهشگران به بررسی اثرات مضر این میدان ها معطوف شده است. این مطالعه با هدف بررسی اثر میدان های الکترومغناطیسی یکنواخت با فرکانس 50 هرتز بر سیتوکروم های P448 و P450 و هورمون های جنسی در موش نر نژاد NMRI انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه روی 12 سر موش سوری نر بالغ نژاد NMRI صورت گرفت. موش ها به صورت تصادفی در دو گروه 6 تایی کنترل و آزمایش جای گرفتند. برای تولید میدان الکترومغناطیسی یکنواخت از سیستم پیچه های سلونوئیدی استفاده شد. گروه آزمایش، 28 روز پیوسته و در هر روز 4 ساعت متوالی در معرض میدان مغناطیسی با فرکانس 50 هرتز و با شدت 0.06 میلی تسلا قرار گرفت و نتایج با گروه کنترل که در معرض میدان قرار نگرفته بود، مقایسه شد. پس از خونگیری، میزان هورمون های LH،FSH  و تستسترون به روش گاماکانتر سنجش شد و سپس کبد به منظور مطالعه سیتوکروم های P448 و P450 خارج شد.یافته ها: در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، سطح هورمون LH، افزایش و سطح تستسترون کاهش یافت که این تغییرات از نظر آماری معنی دار بود (p<0.05). سطح هورمون FSH در گروه آزمایش تغییر معنی داری نداشت (p>0.05). همچنین اثرات جهش زای میدان الکترومغناطیسی منجر به تغییر سیتوکروم های P448 و P450 شد.نتیجه گیری: میدان های الکترومغناطیسی با فرکانس 50 هرتز می توانند بر هورمون های جنسی و سیتوکروم های P448 و P450 در موش های نر نژاد NMRI تاثیر بگذارند.

آمار یکساله:  

بازدید 649

دانلود 200 استناد 0 مرجع 18
نویسندگان: 

HOFFMANN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  390
 • بازدید: 

  8445
 • دانلود: 

  16284
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8445

دانلود 16284 استناد 390 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  355-368
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  664
 • دانلود: 

  281
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر جیره های غذایی حاوی روغن های مختلف گیاهی در رشد تخمدان و میزان ترشح هورمون های جنسی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، چهار جیره آزمایشی بر پایه 15% چربی فرموله شد. در تیمار شاهد 100% روغن مورد استفاده روغن ماهی بود و در تیمار های اول، دوم و سوم از 25% روغن ماهی و به ترتیب 75% روغن سویا، کانولا و کتان استفاده شد. آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی در چهار تیمار و سه تکرار طراحی شد. پس از شش هفته تغذیه ماهیان با وزن متوسط 200±2.5 گرم، بافت تخمدان و میزان هورمون های استروئیدی (تستسترون، 17-بتا استرادیول و پروژسترون) ارزیابی شدند. میزان توسعه بافت تخمدان همچنین میزان هورمون های تستسترون و 17-بتا استرادیول در تیمار اول به طور معنی داری بیش تر از سایر تیمار ها بود (P<0.05)، در حالی که میزان هورمون پروژسترون در بین تمام تیمارها و تیمار شاهد اختلاف معنی داری را نشان نداد. با توجه به مطالب ارائه شده، روغن سویا به منزله بهترین روغن در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان برای توسعه بافت تخمدان و افزایش میزان هورمون های جنسی پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 664

دانلود 281 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  45-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  761
 • دانلود: 

  325
چکیده: 

مقدمه: سکته مغزی یکی از علل عمده مرگ و میر و ناتوانی های طولانی مدت در بزرگسالان است. خطر بروز سکته مغزی در زنان در سنین پس از یائسگی به سرعت در حال افزایش است. گزارش شده است که ورزش، آسیب ناشی از ایسکمی و رپرفیوژن را در مدل سکته مغزی موش صحرایی کاهش می دهد. هدف از این مطالعه بررسی اثر ورزش بر روی پیامدهای سکته مغزی در انسداد دایم شریان مغزی میانی در موش های اوارکتومی شده بود.مواد و روش ها: 32 سر موش ماده در محدوده وزنی 35-25 گرم به طور تصادفی به چهار گروه (8 موش در هر گروه) شامل اوارکتومی + سکته مغزی، سکته مغزی، اوارکتومی + ورزش + سکته مغزی و گروه شم تقسیم شدند. هفت روز قبل از پیش شرطی سازی با ورزش، موش ها اوارکتومی شدند. در گروه ورزش موش ها وادار شدند روی دستگاه تردمیل، 5 روز در هفته، روزانه به مدت 40 دقیقه با سرعت 18 متر بر دقیقه به مدت 4 هفته بدوند. سکته مغزی از روش انسداد دایم شریان مغزی میانی پنج هفته پس از اوارکتومی القاء گردید. حجم انفارکتوس، اختلالات نورولوژیک و اختلالات حسی -حرکتی مطالعه شدند.یافته ها: حجم انفارکتوس در گروه های اوارکتومی + ورزش + سکته مغزی و سکته مغزی در مقایسه با گروه اوارکتومی + سکته مغزی به طور معنی داری کمتر بود. در گروه های اوارکتومی + ورزش + سکته مغزی و سکته مغزی اختلالات نورولوژیک نسبت به گروه اوارکتومی + سکته مغزی به ترتیب به طور معنی داری پایین تر بودند. اختلالات حسی -حرکتی نیز در گروه های اوارکتومی + ورزش + سکته مغزی و سکته مغزی در مقایسه با گروه اوارکتومی + سکته مغزی کمتر بود.نتیجه گیری: نتایج حاضر پیشنهاد می کند که پیش شرطی سازی با ورزش یک نقش محافظ عصبی را در حیوانات اوارکتومی شده ایفا می نماید و پیامدهای سکته مغزی را در یک مدل انسداد شریان مغزی میانی بهبود می بخشد.

آمار یکساله:  

بازدید 761

دانلود 325 استناد 0 مرجع 0
litScript