نتایج جستجو

36990

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3699

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  176-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  2566
 • دانلود: 

  773
چکیده: 

خشکسالی نشانه روشنی از نوسانات اقلیمی است. بررسی علمی پدیده خشکسالی به منظور برنامه ریزی و مدیریت منابع آب و مقابله با مشکلات ناشی از کمبود آب ضروری می باشد. در دهه های گذشته معمولا تحلیل خشکسالی به صورت توصیفی انجام می گرفت، ولی امروزه برای بیان کمی پدیده خشکسالی، ارزیابی و پایش آن، از شاخص های مختلف استفاده می شود. در این تحقیق از شاخص بارندگی استاندارد شده (SPI) جهت ارزیابی و تحلیل مکانی خشکسالی هواشناسی در سطح استان گلستان استفاده شده است. به این منظور از آمار بارندگی 24 ایستگاه باران سنجی با طول دوره آماری 29 سال، استفاده شده و وضعیت خشکسالی در محدوده هر ایستگاه و در هـر سـال آبی تعیـین شد. سپس با استفاده از نرم افزار Surfer 8.0 نقشه های وضعیت خشکسالی سالیانه در طول دوره آماری موردنظر، به تفکیک هر سال آبی تهیه شد. نتایج نشان می دهد که به طور کلی نوسانات وضعیت رطوبتی در سطح استان بسیار زیاد می باشد، در حالی که نمی توان به طور قطع از وجود یک سیکل مشخص در نوسانات رطوبتی و وقوع خشکسالی مطمئن بود، ولی می توان به این واقعیت اشاره نمود که در مواردی ترسالی یا خشکسالی های مهم با فواصل زمانی حدود 11 سال به وقوع پیوسته اند. ضمن آنکه در فاصله سال های اشاره شده به دفعات شرایط رطوبتی تغییر نموده است. همچنین با توجه به نقشه های گستره خشکسالی در استان گلستان، دامنه نوسانات و فراوانی خشکسالی در مناطق مرزی و نوار ساحلی دریای خزر که در وضعیت اقلیمی خشک و نیمه خشک قرار دارند، شدید می باشد. علاوه بر آن زمان شروع و خاتمه خشکسالی در مناطق مختلف استان متفاوت بوده و در هر سال آبی حداقل 3 وضعیت رطوبتی در سطح استان مشاهده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2566

دانلود 773 استناد 5 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  4 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  472-499
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  4886
 • دانلود: 

  2866
چکیده: 

استان گلستان به جهت موقعیت ویژه جغرافیایی، تنوع اقلیمی و ادافیکی از نظر فلور بسیار غنی است، به  طوری که دارای بیش از 1704 گونه گیاهی می باشد. این بررسی به منظور جمع آوری و شناسایی گیاهان دارویی استان از سال 1380 به مدت 5 سال در استان گلستان به اجرا درآمد و گیاهان دارویی مناطق مختلف استان جمع آوری و شناسایی شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد استان گلستان دارای 409 گونه گیاه دارویی متعلق به 95 تیره گیاهی می باشد که 156 گونه آن در اراضی جنگلی، 98 گونه در اراضی مرتعی، 47 گونه در اراضی زراعی، حاشیه جاده ها، اماکن شهری و روستایی و همچنین 108 گونه به صورت مشترک در این اراضی پراکنش دارند. همچنین نتایج نشان داد تعداد 45 گونه از گیاهان دارویی توسط مردم استان شناخته شده است و به شکل سنتی از آنها استفاده می شود. در این تحقیق همچنین تعداد 70 گونه گیاهی برای نخستین بار به عنوان گیاهان دارویی استان معرفی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 4886

دانلود 2866 استناد 3 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  2 (پیاپی 166)
 • صفحات: 

  359-374
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  746
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

میزان فومانیزین ذرت سال 1383 استان گلستان، شامل چهل و شش نمونه ذرت از زمان برداشت، پس از برداشت، پس از خشک کردن، و خروج از سیلو اندازه گیری شد، نمونه ها پس از جمع ‎آوری در سردخانه –5Co نگهداری و سپس به کمک آسیاب تجزیه ای رومر (Romer) آسیاب گردیدند. استخراج فومانیزین B1 با حلال متانول: آب (80:20)، جداسازی اختصاصی فومانیزین B1 از سایر اجزا همراه (تصفیه) با استفاده از ستون های ایمونوافینتی و مشتق سازی با اورتوفتالدئید (OPA) انجام شد. اندازه گیری فومانیزین با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا (HPLC) با آشکار ساز فلورسانس (با طول موج تحریک 335nm و نشر (440nm انجام شد، ارزیابی میزان کمی فومانیزین با تزریق نمونه های استاندارد 0.3125- 40 mg/ml و رسم منحنی مربوطه صورت گرفت. اعتبار روش با کاربرد مواد مرجع معتبر، (Certificate Reference material) CRM تایید شد. میانگین بازیافت روش نیز با کاربرد نمونه های غنی شده 90.7% برآورد گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که تمامی نمونه ها به فومانیزین B1 آلوده بودند، دامنه میزان آلودگی 261-6891 ng/g و میانگین آن 2658.35 ng/g بود. میزان آلودگی در نمونه های مراحل مختلف تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 746

دانلود 210 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  483
 • دانلود: 

  402
چکیده: 

این پژوهش با بهره گیری از روش شناسی آمیخته در چند مرحله انجام شد. مرحله اول، به روش دلفی کلاسیک در سه دور به انجام رسید. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند (در دورهای اول) و پرسشنامه انتها باز (در دور نهایی) با نمونه ای برگزیده از فعالان زیست بوم کارآفرینی و نوآفرینی استان گلستان به انجام رسید. در مرحله اول، نه بعد، 16 مؤلفه و 87 نشانگر شناسایی شد. در مرحله دوم با رویکردی آینده نگاری به تشکیل ماتریس 16×16 تحلیل اثرات متقابل مؤلفه های شناسایی شده برای زیست بوم کسب وکارهای نوپا (نوآفرینی) کشاورزی در استان گلستان با استفاده از نرم افزار میک مک اقدام شد. نتایج نشان داد هفت مؤلفه نقش تعیین کننده در ترسیم زیست بوم نوآفرینی کشاورزی در استان گلستان دارند که عبارت اند از: توسعه یافتگی منطقه ای؛ شبکه اجتماعی نوآفرینی؛ عملکرد اجتماعی؛ قابلیت های کارآفرینانه نوآفرینان؛ رویدادهای فرهنگی ترویجی؛ تحقق نظام آموزش کارآفرینانه و مزیت مکانی. بر اساس روش سناریو نگاری 29 وضعیت ممکن و محتمل در آینده زیست بوم نوآفرینی کشاورزی تعریف گردید. سرانجام با استفاده از نرم افزار سناریوویزارد، یک سناریوی مطلوب (شکفتن بهاری)، یک سناریوی بینابین مبتنی بر ادامه وضع موجود (خزان پاییزی) و یک سناریوی بسیار بحرانی (خواب زمستانی)؛ یعنی در مجموع سه سناریوی باورکردنی استخراج و معرفی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 483

دانلود 402 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

یدالهی صغری | رفیقی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  125-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1372
 • دانلود: 

  280
چکیده: 

در این پژوهش وضعیت کنونی واحدهای ساخت و تولید محصولات چوبی از نظر اندازه کارگاه، انبار مواد اولیه و محصولات تولیدی، نوع مواد اولیه و ماشین آلات موجود در کارگاه ها بررسی شده و داده ها از طریق پرسش نامه از 127 واحد تولیدی صنایع چوب که در بخش های ساخت و تولید کابینت، انواع مبلمان اداری و خانگی و دکوراسیون منازل فعالیت دارند، در سطح شهرستان های استان گلستان جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده نشان داد که 52 درصد از کارگاه های تولیدی، کارگاه های کوچک بوده و پس از آن بیش ترین فراوانی مربوط به کارگاه های خیلی کوچک می باشد. بیش تر کارگاه ها توسط یک نفر و با سرمایه ای اندک راه اندازی شده اند و همه کارگاه ها مربوط به بخش خصوصی می باشند. 62 درصد از کارگاه ها، انبار مواد اولیه و 75 درصد آن ها انبار محصولات تولیدی ندارند. عمده ترین دلیل نبود انبار مواد اولیه و محصولات تولیدی، نبود سرمایه کافی می باشد. 40 درصد درودگران از فضای کارگاه برای نگهداری مواد اولیه مصرفی خود استفاده می کنند. 38 درصد کارگاه ها از مواد اولیه مختلف برای ساخت محصولات چوبی استفاده می کنند و 34 درصد آن ها فقط از نراد، 18 درصد از MDF و تخته خرده چوب روکش شده و 10 درصد از چوب آلات جنگلی بهره می برند. مهم ترین دلیل استفاده از مواد اولیه مختلف مصرفی، کیفیت مواد و سفارش مشتری می باشد ضمن این که 79 درصد ماشین آلات اصلی کارگاه ها را ماشین آلات ساخت ایران تشکیل می دهد اما دستگاه های کوچک برقی بیش تر خارجی اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1372

دانلود 280 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (پیاپی 56)
 • صفحات: 

  158-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  912
 • دانلود: 

  250
چکیده: 

زمینه و هدف: هپاتیت C یکی از مهم ترین علل بیماریهای مزمن کبدی است و می تواند باعث سیروز و سرطان سلولهای کبدی شود. هدف این مطالعه تعیین فراوانی نسبی هپاتیت C در منطقه شرق استان گلستان (شهر گنبد و یکی از روستاهای اطراف آن) است.روش بررسی: 2123 نفر از ساکنین شهر گنبد و روستای تمرقروقوری (از توابع کلاله در استان گلستان) به صورت تصادفی انتخاب و به مطالعه دعوت شدند. نمونه خون شرکت کنندگان از نظر HCV Ab به روش الایزا بررسی شد، موارد مثبت HCV Ab تحت آزمایش (Recombinant Immunoblot Assays) RIBA قرار گرفتند و نمونه های RIBA مثبت به عنوان مبتلایان به هپاتیت C شناخته شدند.یافته ها: 2123 نفر (1387 زن) که 960 نفر روستایی و 1141 نفر شهری بودند، در مطالعه شرکت کردند. متوسط سن آنها 14.8 41.3±  سال بود. در 56 نفر (44 زن) HCV Ab مثبت بود که از این تعداد در 22 نفر آزمایش RIBA نیز مثبت بود. از افراد RIBA مثبت 18 نفر زن (81.8%) و 4 نفر مرد (18.2%) بودند. شیوع HCV Ab به روش الایزا در زنان 3.1% (44 نفر از 1387 نفر) و در مردان 1.6% (12 نفر از 714 نفر) بود (p=0.08). در کل، شیوع HCV Ab به روش الایزا 2.6% بود و در نهایت 1% از این افراد RIBA مثبت بودند ک به عنوان مبتلایان به هپاتیت C در نظر گرفته شدند.نتیجه گیری: شیوع هپاتیت C در جمیعت عمومی در منطقه شرق استان گلستان 1% است که در مقایسه با آمارهای جهانی (در آسیا متوسط شیوع 3.55%، آفریقا 5.17%، آمریکا 1.9% و اروپا 1.75%) شیوع نسبتا کمی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 912

دانلود 250 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SALEK S. | SALEK S.LMAZ | EMAMI H. | MASJEDI M.R. | VELAYATI A.A.

نشریه: 

TANAFFOS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  63-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  100226
 • دانلود: 

  39569
چکیده: 

Background: After Sistan and Balouchestan, Golestan Province is ranked second in terms of TB prevalence in Iran. Therefore, a 5-year study was conducted to evaluate the alterations of TB epidemiologic indices in this Province. Materials and Methods: This was a trend study. All patients suffering from various forms of pulmonary tuberculosis (smear positive, smear negative, extrapulmonary and miliary) during 1999-2003 in Golestan Province were studied. Alterations of TB epidemiologic indices were evaluated by using Chi-square test.Results: Out of a total of 3,417 registered TB patients during 1999-2003 in the Center for Communicable Disease Control in Golestan, 2,773 (81%) were available and entered the study; 47% were male. 62.7% of patients had smear positive, 16.4% had smear negative, 20.7% had extrapulmonary and 0.1% had miliary tuberculosis. The overall incidence of all forms of TB during the study period was 36 in 100,000 and no significant difference was detected while assessing the alterations of this index during the study period. Incidence of TB had an increasing trend among children; its prevalence among 0-14 year old females was higher than males during the study period.Conclusion: Although Golestan Province is not adjacent to the Provinces with high TB prevalence, it is ranked second in terms of incidence and prevalence of TB and various factors such as immigration can affect TB epidemiologic indices. An independent study is required to evaluate the distribution of TB among different ethnic groups.

آمار یکساله:  

بازدید 100226

دانلود 39569 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4 (پی در پی 56)
 • صفحات: 

  73-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  882
 • دانلود: 

  340
چکیده: 

زمینه و هدف: ناهنجاری های مادرزادی از عمده ترین علت مرگ و میر و ناتوانی نوزادان به شمار می رود. این مطالعه به منظور تعیین بروز ناهنجاری های مادرزادی در مناطق مختلف استان گلستان انجام گردید.روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی روی همه نوزادان زنده متولد شده (92420 نوزاد) در 13 بیمارستان استان گلستان که دارای ناهنجاری مادرزادی آشکار بودند؛ طی بهمن 1386 لغایت اسفند 1389 انجام شد. جنس و نوع ناهنجاری مادرزادی نوزادان ثبت گردید.یافته ها: میزان بروز انواع ناهنجاری های مادرزادی به ترتیب در شهرستان های گرگان، کردکوی، علی آباد و گنبد 20.46 درصد، 12.53 درصد، 10.86 درصد و 8.92 درصد در 1000 تولد زنده برآورد شد. میزان بروز ناهنجاری های مادرزادی در غرب (بندرگز، کردکوی، بندرترکمن)، مرکز (گرگان) و شرق استان گلستان (کلاله، مینودشت، گنبد، علی آباد) به ترتیب 9.3، 20.46 و 8.79 در 1000 تولد زنده برآورد گردید. فراوان ترین ناهنجاری در سیستم قلبی- عروقی (52.37 درصد) مشاهده شد.نتیجه گیری: میزان بروز ناهنجاری های مادرزادی در مناطق مختلف استان متفاوت و به طور کلی نسبت به سایر مناطق کشور کمتر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 882

دانلود 340 استناد 0 مرجع 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  45-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  155
چکیده: 

این تحقیق با هدف کلی آسیب شناسی علل افزایش تعداد کلمقرری بگیران در استان گلستان به قصد یافتن راهکارهای واقع گرا به انجام رسید. این تحقیق از منظر گردآوری داده ها از نوع میدانی، از منظر کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی به شمار می رود. ابزار گردآوری داده های کمی و کیفی به ترتیب مصاحبه و پرسشنامه بوده است. این تحقیق در دو مرحله کلی در طی سال های 1396-1397به انجام رسید. در مرحله نخست از تکنیک دلفی از نوع پانل دلفی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار بر افزایش مقرری بگیران بیمه ی بیکاری در استان گلستان و در مرحله دوم نیز از تکنیک های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس برای اررزیابی کمی و اولویت بندی عوامل شناسایی شده و راهکارهای مرتبط در مرحله اول بهره گرفته شد. نتایج فرآیند تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که به ترتیب چهار عامل «محیط کسب و کار»، «نهادهای مسوول »، «کارفرمایان» و «متقاضیان» بیشترین اهمیت را در افزایش تمایل مقرری بگیران بیمه ی بیکاری دارند. با در نظرگرفتن این چهار معیار، مواردی مانند "نوسانات بازار توام با رکود در بخش تولید و صنعت (نظیر ساختمان) و از دست رفتن فرصت های شغلی"، "عدم تعادل بازار کار (تورم نیروی کار در نتیجه پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا برای نیروی کار)"، "عدم پرداخت حداقل دستمزد رسمی (شکاف میزان دستمزد واقعی و مقرری بیمه ی بیکاری)" و "بنیه ی اقتصادی محدود بنگاه های فعال در استان (ظرفیت اشتغال زایی پایین آنها)" به عنوان مهم ترین علل افزایش مقرری بگیران بیمه ی بیکاری شناسایی شد. برای ارزیابی دقیق راهکارهای شناسایی شده برای مسئله بیمه ی بیکاری، چهار معیار «امکان پذیری اقتصادی» و سپس، «امکان پذیری محیطی»، «امکان پذیری اجرایی-اداری» و "مناسبت نهادی (هماهنگی با قوانین و مقررات کلی)" به ترتیب اهمیت مد نظر قرار گرفت. با در نظرگرفتن این چهار معیار، راهکارهای "بازنگری شرایط و سازوکار دریافت مقرری بیمه ی بیکاری برای پیشگیری از تبانی کارگر و کارفرما"، "جذب سرمایه گذاری های خارج استان برای توسعه ی اشتغال صنعتی استان"، "آموزش کارگران در خصوص انضباط کار و وجدان کاری با همکاری بنگاه های اقتصادی" و "تقویت حوزه روابط کار" به عنوان مهم ترین راهکارهای مدیریت بهینه ی بیمه ی بیکاری پیشنهاد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 155 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  421-431
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1095
 • دانلود: 

  505
چکیده: 

آت اکولوژی گونه های گیاهی بخش مهمی از مطالعات اکولوژیک در علوم منابع طبیعی را تشکیل می دهد. در این تحقیق، آت اکولوژی گونه مرتعی Hedysarum kopetdaghi Boriss. در اکوسیستم های مرتعی استان گلستان  مدنظر بوده است. این گونه مرتعی، گیاهی است پایا و از تیره Papilionaceae می باشد. جهت مطالعه آت اکولوژی این گونه، ابتدا رویشگاههای آن در استان مشخص شد. سپس مواردی از قبیل خصوصیات اقلیمی و خاک رویشگاهها، سیستم ریشه گیاه، فنولوژی، زادآوری، ارزش رجحانی، و ترکیبات  شیمیایی گیاه بررسی گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در منطقه مورد مطالعه رویشگاههای این گونه مرتعی بصورت لکه های پراکنده واقع شده اند. میزان بارندگی سالانه در رویشگاهها 249.5 میلیمتر و دمای متوسط سالانه 11.9 درجه سانتیگراد  می باشد. این گونه بر روی خاکهای با بافت سیلتی لوم با7.5pH  تا 7.9 و بدون شوری ظاهر می شود. این گونه دارای سیستم ریشه عمودی است که بیش از 2 متر در خاک نفوذ می نماید. ریشه دارای انشعابهای جانبی کمی در لایه های سطحی خاک است. بررسی نحوه حضور گونه مورد نظر در پوشش گیاهی رویشگاههای مختلف آن نشان داد که پوشش تاجی این گونه 1.16-0.2 درصد، تراکم 1500-70 پایه در هکتار و فراوانی آن 15-3 درصد می باشد. شروع رشد این گیاه معمولا از اواسط بهمن ماه با متورم شدن جوانه های رویشی اتفاق می افتد. ولی دوره اصلی رشد رویشی این گونه مرتعی از اواخر اسفند و اوایل فروردین ماه با گرم شدن تدریجی هوا شروع می شود. در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد گلدهی کامل گردیده و در اواخر خرداد و اوایل تیر رسیدن بذرها آغاز می شود. این گیاه در مرحله رشد رویشی دارای 27.13% پروتئین خام بوده و ارزش رجحانی آن برای گوسفند و بز حدود 75% می باشد. این گونه مرتعی معمولا در معرض چرای سنگین می باشد که ممکن است سبب آسیب رساندن به گیاه و در معرض خطر قرار گرفتن آن شود. مقاومت این گیاه در مقابل چرا و ناملایمات طبیعی نسبتا زیاد است. با توجه به ویژگیهای یاد شده، این گونه مرتعی می تواند در برنامه های مرتع کاری و مدیریت مراتع استان گلستان مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1095

دانلود 505 استناد 4 مرجع 1
litScript