نتایج جستجو

20666

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2067

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  2 (پیاپی 166)
 • صفحات: 

  323-335
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  873
 • دانلود: 

  247
چکیده: 

 بیمارگر مهم اقتصادی مولد پژمردگی آوندی است که بیش از 160 گونه گیاهی را تحت تاثیر قرار می دهد. اغلب جدایه های این قارچ دامنه میزبانی وسیع دارند. چهل و پنج جدایه V. dahliae از میزبان متفاوت و مناطق مختلف ایران از میان گیاهان چوبی و زراعی مختلف بدست آمدند. تنوع ژنتیکی این جدایه ها براساس تعیین گروه های سازگاری رویشی انجام شد. سازگاری رویشی این جدایه ها با تلافی موتانت های نیت مکمل در کلیه ترکیبات ممکن مشخص گردید. سه گروه محلی سازگاری رویشی شناسایی و به صورت VCGB, VCGA و VCGC نشان داده شدند. همچنین گروه های سازگاری رویشی جدایه ها با استفاده از جدایه های مرجع بین المللی (OARDC) نیز تعیین گردید و دو گروه سازگاری رویشی در میان جدایه های مورد بررسی شامل VCG2B و VCG2A تعیین شد. 88% جدایه ها در VCG2B قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تنوع ژنتیکی V. dahliae بسیار کم بوده و گروه های سازگاری رویشی با محدوده جغرافیایی ارتباط ندارند. تخصص میزبانی این قارچ نیز مورد بررسی قرار گرفت. آزمون های بیماری زایی در مورد 11 گونه گیاه میزبان مختلف با 18 جدایه قارچ انجام شد. گیاهان مختلف به جدایه های قارچ واکنش های متفاوت نشان دادند و از نظر حساسیت به قارچ به سه دسته تقسیم شدند: گیاهان با حساسیت زیاد (بادنجان، پنبه، پسته و بامیه)، گیاهان با حساسیت متوسط (آفتابگردان، ترب و کلزا)، گیاهان با حساسیت کم (گوجه فرنگی، فلفل، تربچه و کلم). جدایه های مختلف هم روی هر گیاه از نظر شدت بیماریزایی اختلاف معنی دار نشان دادند. گیاه نعناع که با 5 جدایه مایه زنی شده بود حساسیت کمتری نسبت به سایر میزبان های مورد آزمایش نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 873

دانلود 247 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سرگزی فاطمه | ریاحی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  72-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  548
 • دانلود: 

  160
چکیده: 

مطالعه حاضر به بررسی مورفومتری و تنوع ژنتیکی 24 جمعیت از Hypnea می پردازد. تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که صفاتی مانند روش پیشروی انشعابات در زیستگاه، اندازه و موقعیت تتراسپورانژها نقش مهمی در تنوع درون گونه ای داشته است. در هر دو تجزیه و تحلیل های مورفومتری و تنوع ژنتیکی، در گروه بندی جمعیت ها، گونه ها به خوبی از هم جدا شده اند اما جمعیت ها به خوبی از هم جدا نشده اند. تجزیه و تحلیل ها تنوع ژنتیکی و برخی درجات آمیختگی و تبادل ژنتیکی را بین جمعیت های مورد مطالعه نشان دادند. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 548

دانلود 160 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  81
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  412
 • بازدید: 

  4245
 • دانلود: 

  20122
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4245

دانلود 20122 استناد 412 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SULLENDER W.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  449
 • بازدید: 

  14279
 • دانلود: 

  26833
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14279

دانلود 26833 استناد 449 مرجع 0
نویسندگان: 

AKAR T. | OZGEN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  753-760
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  25084
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25084

دانلود 30995 استناد 470 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  2756-2760
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86388
 • دانلود: 

  28811
چکیده: 

Objective: The aim of this study was to estimate Genetic variability and phonetic relationships of 50 isolates of P. sojae from Iran.Methods: During 2005–2007, 142 isolates of Phytophthora sojae were collected from soil samples and diseased soybean plants from Lorestan, Mazandaran, Golestan and Ardabil provinces. Races of the isolates were determined. DNA of P. sojae fifty isolates was amplified with 20 RAPD and 5 ISSR primers.Results: Five primers amplified 77 fragments, of which 20 were polymorphic, indicating low variability. RAPD and ISSR primers clustered isolates into three distinct groups at 85% similarity. Genetic diversity among isolates detected intra specific variability even among isolates of the same geographic origin. There is no correlation between races, geographical distribution, and molecular markers.

آمار یکساله:  

بازدید 86388

دانلود 28811 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  29-1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  227-241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1343
 • دانلود: 

  466
چکیده: 

این بررسی به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی در هشت توده بومی خیار ایران شامل رودبار، گرگان، کاشان، یزد، تفت، سنندج، اصفهان و بیرجند همراه با هیبرید سوپردامینوس به عنوان شاهد (رقم مرسوم منطقه) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طی دو سال زراعی (1386 و 1387) و در دو منطقه ورامین و اصفهان انجام شد. در این مطالعه توده ها از نظر صفات عملکرد تک بوته، تعداد گل های بارده (هرمافرودیت و ماده)، نسبت گل های بارده به نر در آغاز مرحله میوه دهی، تعداد میوه در تک بوته در هر چین، وزن میوه در هر بوته در هر چین، عملکرد مجموع سه چین اول نسبت به عملکرد کل چین ها، تعداد روز تا برداشت اولین چین، تعداد روز تا آغاز مرحله گلدهی، متوسط طول میوه در هر توده در هر چین و تعداد شاخه های فرعی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل حاکی از وجود تفاوت ژنتیکی زیاد بین رقم شاهد و توده های داخلی بود. بر اساس نمودار درختی حاصل از تجزیه خوشه ای، توده ها در سه گروه طبقه بندی شدند. با توجه به محل افتراق خوشه ها در بالاترین سطح تفاوت، رقم شاهد (سوپردامینوس) دارای بیشترین تفاوت با سایر توده ها بود که این موضوع حاکی از تفاوت ژنتیکی این رقم با توده های داخلی است. پس از آن به ترتیب توده های خیار یزد و تفت دارای بیشترین میزان تفاوت با سایر توده ها بودند. حداکثر مشابهت از نظر صفات مورد مطالعه، بین توده های اصفهان و کاشان و همچنین بین توده های گرگان، رودبار و سنندج مشاهده شد. علاوه بر این، توده های خیار اصفهان و کاشان با توده خیار بیرجند و هر سه آن ها با توده های گرگان، رودبار و سنندج تا حدودی شباهت داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 1343

دانلود 466 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LAVAL G. | IANNUCCELLI N. | LEGAULT C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  187-203
تعامل: 
 • استنادات: 

  475
 • بازدید: 

  27024
 • دانلود: 

  31995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 27024

دانلود 31995 استناد 475 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  476
 • بازدید: 

  7791
 • دانلود: 

  32095
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7791

دانلود 32095 استناد 476 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  64-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  438
 • بازدید: 

  7322
 • دانلود: 

  24809
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7322

دانلود 24809 استناد 438 مرجع 0
litScript