نتایج جستجو

17608

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1761

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

قلی زاده فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  67-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2774
 • دانلود: 

  1362
چکیده: 

تداخل ژنی یک وسیله مهم دفاعی در زیست شناسی مولکولی و به خصوص در ارگانیسم های رده پایین است که در آن قطعات مشخصی از RNA دو رشته ای در بیان یک ژن خاص مداخله می کنند. تداخل RNA اخیرا به عنوان یک تکنیک آزمایشی موفق به منظور تعیین عملکرد ژن ها از طریق تخریب ژن ها در مدل های موجودات به کار رفته است. اهمیت RNA دو رشته ای به عنوان یک هدف یا واسطه ساختار کلیدی است که تمام مسیرهای خاموشی  RNAرا در تمام موجودات مختلف به هم مرتبط می کند. تداخل RNA متد مهمی است که تنها روی تعداد اندکی از مولکول های دو رشته ای RNA در هر سلول برای خاموشی بیان ژن ها به کار می رود و در حال حاضر یکی از برجسته ترین موضوعات بیولوژی مولکولی است. توانایی قابل توجه دستکاری خاموشی RNA، طیف وسیعی از کاربرد بیوتکونولوژی را در بیولوژی مولکولی و ژن درمانی در موجودات فراهم کرده است. این تکنولوژی قادر است ویروس های القا کننده خاموشی را به عنوان ابزاری مناسب جهت مطالعات ژنتیک کاربردی به کار برد. تکنیک تداخل RNA، با انجام تحقیقات گسترده رو به تکامل است. در این مقاله مکانیسم تداخل RNA، مسیرهای موجود در آن و همچنین تکنیک RNA درمانی مورد بررسی قرار گرفته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 2774

دانلود 1362 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

سلول و بافت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  542
 • بازدید: 

  731
 • دانلود: 

  188
چکیده: 

هدف: گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum L.) تنها منبع تجاری از آلکالوئیدهای دارویی بنزوفنانترین از زیر گروه آلکالوئیدهای بنزیل ایزوکوئینولین است که شامل مسکن های ضد درد مانند کدئین و داروهای نیمه مصنوعی اکسی کدون، باپرنورفین و نالتروکسون می باشد. اگرچه بیشتر ژن های مسیر این آلکالوئیدها شناسایی شده اند، ولی تنظیم پس از نسخه برداری ژن های مسیر آلکالوئیدهای آن ها به خوبی شناسایی نشده است. خاموش سازی القایی با ویروس (virus induced Gene slencing) یکی از روش های سریع برای خاموشی ژن است که در این تحقیق از این روش برای بررسی خاموشی یکی از ژن های مهم مسیر آلکالوئیدهای این گیاه استفاده شد.مواد و روش ها: در این تحقیق به منظور کاهش سیستماتیک در سطوح بیان ژن آنزیم های مسیر تولید آلکالوئیدهای بنزیل ایزوکوئینولین از VIGS استفاده شد. جهت خاموشی ژن کدئین رداکتاز (Codeinone Reductase) از ناقل pTRV جهت همسانه سازی استفاده شد. انتقال آگروباکتری حاوی سازه مورد نظر به برگ های 2تا 3 هفته ای با استفاده از روش اگرواینفیلتراسیون انجام شد.نتایج: نتایج همسانه سازی این ژن با استفاده از روش های مختلف مولکولی همانند PCR و هضم آنزیمی مورد تایید قرار گرفت. ترا ریختگی گیاهان تلقیح شده با سازه ژنتیکی مورد نظر با استفاده از PCR اثبات شد. تعیین سطوح نسخه برداری ژن هدف با استفاده از فن PCR نیمه کمی و PCR در زمان واقعی نشان داد که بیان ژن COR حدود 89 درصد کاهش یافته است.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که با استفاده از روش تداخل RNA، بیان ژن کدئین رداکتاز به صورت معنی داری در مقایسه با شاهد کاهش بیان داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 731

دانلود 188 استناد 542 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  71
کلیدواژه: 
چکیده: 

VIRUS-INDUCED Gene Silencing (VIGS) IS A ROBUST TECHNOLOGY THAT EXPLOITS AN ANTIVIRAL DEFENSE MECHANISM IN PLANTS AS A TOOL FOR PLANT REVERSE GeneTICS. VIGS CIRCUMVENTS THE NEED FOR PLANT TRANSFORMATION AND METHODOLOGICALLY IS SIMPLE AND YIELDS RAPID RESULTS.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 71
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  92-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  540
 • بازدید: 

  689
 • دانلود: 

  257
چکیده: 

گیاه شقایق (Papaver somniferum L.) به عنوان مهمترین منبع اقتصادی تولید ترکیبات آلکالوئیدی نارکوتیک مانند کدئین، تبائین، نارکوتین و پاپاورین شناخته شده است و از ترکیبات آن در صنعت داروسازی به عنوان بی حس کننده، ضد سرفه و ضد اسپاسم استفاده می شود. امروزه از فن مهندسی متابولیک، برای دستورزی ژن های بیوسنتز آلکالوئیدها و فرآورده های متابولیکی این گیاه از طریق مهندسی ژنتیک استفاده می شود. کدئین ا- دمتیلاز (CODM)، آنزیم انتهایی در مسیر بیوسنتزی مورفینان در گیاه شقایق می باشد که باعث دمتیلاسیون تبائین در موقعیت 3 و تبدیل آن به اوریپاوین و همچنین دمتیلاسیون کدئین می شود. این پژوهش با هدف خاموشی احتمالی ژن CODM از طریق مکانیسم خاموشی ژن به واسطه ویروس (VIGS) به اجرا در آمد. ابتدا ژن CODM با استفاده از آغازگرهای اختصاصی از روی cDNA تکثیر شد. بخشی از انتهای cDNA سنتز شده در ناحیه 3’UTR، به عنوان قطعه هدف خاموشی در ناقل ویروسی TRV2 همسانه سازی شد و سازه ژنی با استفاده از اگروباکتریوم به نمونه های برگی گیاه شقایق انتقال داده شد. بوسیله PCR ژن پروتئین پوششی ویروس TRV، گیاهان تراریخت غربال اولیه شدند و سپس آنالیز نیمه کمی بیان ژن CODM روی تعدادی از آنها انجام شد. آنالیز نهایی خاموشی ژن ناشی از مکانیسم VIGS با استفاده از PCR زمان واقعی در بهترین گیاهان تراریخت انتخاب شده، کاهش 95 درصدی بیان ژن CODM در مقایسه با نمونه های شاهد را نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 689

دانلود 257 استناد 540 مرجع 0
نویسندگان: 

MCMANUS M.T. | SHARP P.A.

نشریه: 

NATURE REVIEWS GeneTIC

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  737-747
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5512
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5512

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  364-375
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  498
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum L. ) یکی از قدیمی ترین گیاهان دارویی جهان است و به عنوان تنها منبع تجاری برای تولید مسکن های مهم دارویی و مشتقات نیمه سنتزی مانند اکسی کدون و نالترکسون مطرح است. چندین آلکالوئید بنزیل ایزوکوئینولینی دیگر با ویژگی های بالقوه دارویی از جمله پاپاورین، نوسکاپین و سانگوینارین نیز توسط این گیاه تولید می شود. ژن BBE1 یکی از ژن های کلیدی در بیوسنتز آلکالوئیدهای بنزیل ایزوکوئینولینی در گیاه شقایق بوده و اولین مرحله واکنش را در تولید آلکالوئیدهای نوسکاپین و سانگوینارین کاتالیز می کند. در این پژوهش، ابتدا توالی کامل کد کننده ژن BBE1 با استفاده از آغازگرهای اختصاصی از گیاه شقایق جداسازی شد. پس از جداسازی ژن مورد نظر، بخشی از آن به عنوان قطعه هدف خاموشی ژن انتخاب و سپس با استفاده از آغازگرهای اختصاصی در ناقل پلاسمیدی pTZ57R/T همسانه سازی و مورد تعیین توالی قرار گرفت. در مرحله بعد این قطعه خاموشی ژن BBE1 به ناقل های ویروس جغجغه ای توتون (pTRV) وارد و سازه های مختلف pTRV2-BBE1، pTRV2-Empty حاصل به همراه سازه کمکی pTRV1 بواسطه آگروباکتریوم به برگ های گیاهان 3 تا 5 برگی تزریق و منتقل شد. نتایج جداسازی، وجود توالی 1608 جفت بازی را برای ژن BBE1 نشان داد. آنالیز PCR با پرایمرهای ژن CP وجود رونوشت های این ژن را در گیاهان تراریخت شده نشان داد. آنالیز Real-time PCR میزان خاموشی و کاهش 73 درصدی رونوشت های ژن BBE1 را در گیاهان تراریخت در مقایسه با گیاهان شاهد نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 498

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  29
کلیدواژه: 
چکیده: 

VIRUS-INDUCED Gene Silencing (VIGS) IS CURRENTLY A POWERFUL TOOL FOR THE STUDY OF Gene FUNCTION IN PLANTS [1]. IN THIS STUDY, WE OPTIMIZED THE PROTOCOL FOR VIRUS-INDUCED Gene Silencing AND INVESTIGATED THE EFFICIENCY THIS Silencing BY A MARKER Gene (PHYTOENE …

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 29
نویسندگان: 

HATA A.

نشریه: 

SCIENCE SIGNALING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  368
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5300
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5300

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

NADALI FATEMEH

نشریه: 

CELL JOURNAL (YAKHTEH)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  41-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16792
 • دانلود: 

  13052
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: Gene therapy is a technique for correcting defective Genes responsible for disease development. Researchers may use one of several approaches for correcting faulty Genes. In one approach, the regulation (the degree to which a Gene is turned on or off) of a particular Gene could be altered. In Gene therapy approach, a carrier molecule called vector must be used to deliver the therapeutic Gene to the patients target cells. Currently, the most common vector used is a virus that has been Genetically altered to carry normal human DNA. Besides virus-mediated Gene-delivery, there are several nonviral options such as liposome and cationic polymer for Gene delivery. Aim: In the present study, we tried to inhibit multidrug resistant (MDR) phenotype with MDR1/mRNA/Pgp in leukemic cells by different antisense sequences and two nonviral delivery systems. MDR1 Gene is expressed in some normal tissues and cells, especially CD34+ hematopoietic cells. Therefore, the monitoring of this Gene is very important in protection of stem cells against chemotherapy in cancers. Materials and Methods: The P-glycoprotein expressing cell line was established from parental K562 (erythroleukemia) cell line with increasing concentrations of doxorubicin and called KDI/20. In order to reverse the MDR phenotype due to P-glycoprotein expression, four different sequences of sense, antisense and one random sequence with phosphorothioate (PTO) modification (PS-ODN) against MDR1/mRNA were synthesized. They were treated on the KDI/20 cells in combination with two nonviral vectors: (1) FuGene 6 transfection reagent and (2) polyethylenimine (PEI). The effect of PS-ODN was assessed at the cellular level by flow cytometry (for Pgp detection) and rhodamine 123 assay (for functional assessment of Pgp), and at the molecular level by RT-PCR (for MDR1/mRNA detection) and MTT assay (to assess the doxorubicin sensitivity of the cell). Results: The results showed a decrease in the proportion of Pgp protein and MDR1/mRNA expression and an increase in the accumulation of Rh 123 and doxorubicin sensitivity of cells by antisense I and III. The reduction of MDR1 mRNA was more significant than its protein reduction. Therefore, the results showed that antisense can reverse MDR phenotype at transcription level and the PEI vector is more efficient than cationic lipid.

آمار یکساله:  

بازدید 16792

دانلود 13052 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HERMAN J.G. | BAYLIN S.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  349
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  2042-2054
تعامل: 
 • استنادات: 

  386
 • بازدید: 

  7989
 • دانلود: 

  15519
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7989

دانلود 15519 استناد 386 مرجع 0
litScript