نتایج جستجو

44

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  19-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  986
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

سی و سه گونه انگل از جنس ژایروداکتیلوس از پوست و آبشش ماهیان پرورشی آب شیرین در استخرها و در حیات وحش در دریاچه ها شناسایی شدند. از میان این تعداد 9 گونه تا حد جنس تشخیص داده شدند که همه آنها به جز گونه های ژایروداکتیلوس در ژاوینی و ژ. الگانس برای فون ایران، جدید محسوب می شوند. تشخیص سایر گونه ها که به طور عمده از ماهیان بومی جدا شده، جدید به نظر می آیند نیاز به مطالعات بیشتری دارد. در میان گونه های شناخته شده ژایروداکتیلوس درژاوینی میخائیلف (1975) در آبشش و باله های دمی و مخرجی ماهیان آزاد و قزل آلا در فصل تابستان یافت شد که یکی از تهدید کنندگان عمده بچه ماهیان انگشت قد تولیدی مراکز تولید آزاد ماهیان محسوب می گردد. در ماهیان پرورشی گرم آبی، ژایروداکتیلوس اسپروستونه آ لینگ (1962)، دارای وسیع ترین دامنه میزبانی است و هر سه گونه کپور ماهیان معمولی، کپور نقره ای و کپور سرگنده را در اغلب منابع آبی و مزارع پرورش ماهی کشور آلوده می نماید. سایر گونه ها که از نظر اهمیت اقتصادی مورد بحث قرار خواهند گرفت شامل ژایروداکتیلوس سیپرینی سه آ، ژ.فوزیلیس، ژ.کابایاشی، ژ.پروسته، ژ.شولمانی و ژ.استانکوویچی می باشند. به علاوه بیماری زایی انگل های جنس ژایروداکتیلوس نیز ارایه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 986

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  41-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39314
 • دانلود: 

  22978
چکیده: 

BACKGROUNDS: GYRODACTYLUS is a small monogenean ectoparasite that lives on the skin and fins of most of the world's fish species. GYRODACTYLUS appears to be one of the most prevalent parasites found in ornamental fish, especially in Cyprinids.Goldfish (Carassius auratus) are a popular ornamental fish that are highly contaminated by Gyrodcatylus.OBJECTIVES: The present study is aimed to identify morphological and molecular characteristics of the GYRODACTYLUS parasite on gold fish.METHODS: The morphological identification of GYRODACTYLUS specimens was performed using the measurements and drawings of opisthaptoral hard parts of the parasites. The molecular species description was based on a polymerase chain reaction (PCR) of partial sequence of the 5.8S region of ribosomal RNA, and a partial sequence of the internal transcribed spacer 2 (ITS2) of ribosomal RNA. The nucleotide sequences of the PCR products were compared with corresponding sequencing registered in Gen Bank.RESULTS: Based on the morphometric analysis and sequencing, the GYRODACTYLUS specimens were described as GYRODACTYLUS gurleyi.CONCLUSIONS: A combination of molecular techniques with morphological analysis seems to be the best approach for the identification of GYRODACTYLUS speices.

آمار یکساله:  

بازدید 39314

دانلود 22978 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PALADINI G. | HANSEN H. | FIORAVANTI M.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  410-418
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  17079
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17079

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  55-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  824
 • دانلود: 

  188
چکیده: 

در تحقیقات انجام شده بر روی 2600 عدد بچه ماهی خاویاری (سال 1380) از گونه های مختلف، شامل قره برون (2242 عدد)، ازون برون (150 عدد)، شیپ (150 عدد) و فیل ماهی (58 عدد) در کارگاه های پرورش ماهیان خاوریاری شهید بهشتی و شادروان دکتر یوسف پور، سه گونه انگل جدا شد که عبارتند از: Diplstomum spathaceum; GYRODACTYLUS sp. و .Trichodina sp.درصد شیوع و میانگین شدت آلودگی به دیپلوستوموم در بچه ماهیان قره برون بترتیب 5.49 درصد و 1.66 عدد، در بچه ماهیان ازون برون 0.66 درصد و 1 عدد و در بچه فیل ماهیان 22.41 و 5.38 عدد بود.در بچه ماهیان شیب آلودگی به دیپلوستوموم مشاهده نشد. درصد شیوع و میانگین شدت آلودگی به تریکودینا در بچه ماهیان قره برون بترتیب 45.05 درصد و 76.14 عدد، بچه ماهیان ازون برون 44 درصد و 5.38 عدد، بچه ماهیان شیپ 36 درصد و 63.51 عدد و در بچه فیل ماهیان 32.76 درصد و 34.73 عدد بود.بطور کلی در بچه ماهیان خاویاری مورد بررسی در دو کارگاه درصد شیوع به GYRODACTYLUS sp. 0.46 درصد، در بچه ماهیان قره برون 0.36 درصد و در بچه ماهیان ازون برون 2.66 درصد بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 824

دانلود 188 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  41-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1009
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

بسیاری از بیماریهای انگلی با کاهش رشد، تضعیف سیستم ایمنی و در مواقعی با بروز تلفات سنگین در بین ماهیان پرورشی باعث خسارات فراوانی به پرورش دهندگان می شوند.لذا مطالعه به منظور شناسایی، پیشگیری،اعمال مدیریتهای بهداشتی و درمان امری مهم و اساسی است.ترماتودهای منوژن در استخرهای پرورش ماهی با تراکم بالای بچه ماهیان می توانند تهدیدی جدی به شمار بیایند. فرم عفونت‎زای انگل دیپلوستوموم (متاسرکر) هر ساله باعث ایجاد خساراتی در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی می ‎گردد. هدف این مطالعه بررسی آلودگی کپور ماهیان پرورشی استان کرمان به ترماتودهای منوژن ژیروداکتیلوس و داکتیلوژیروس و ترماتود دی ژن دیپلوستوموم در فصول مختلف سال بود.این بررسی بر روی چهار گونه ماهیان پرورشی گرم آبی (کپور معمولی، کپور نقره ای، آمور و سرگنده) با وزن متوسط (انحراف معیار) 46±435 گرم و سن 11 هفته در مزارع پرورشی استان کرمان در چهار فصل در سال 1388 انجام شد. پس از صید و بیهوش کردن ماهی، از روی پوست و آبشش ها لام مرطوب تهیه و با میکروسکوپ نوری بررسی گردید. همچنین عدسی چشم ماهیان جهت بررسی میزان آلودگی با متاسرکر دیپلوستوموم خارج و از نظر وجود انگل مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص اپیدمیولوژیک نسبت شانس و آزمون آماری مربع کای با نرم افزار آماری Stata 10 و سطح معنی دار 0.05 استفاده گردید. از مجموع 910 ماهی صید شده، 361 عدد (39.7 درصد; فاصله اطمینان 95 درصد: 42.8-36.5 درصد) آلوده به انگل های داکتیلوژیروس، ژیروداکتیلوس و متاسرکر دیپلوستوموم بودند. بیشترین میزان آلودگی به ترتیب با انگلهای داکتیلوژیروس، متاسرکر دیپلوستوموم و سپس ژیروداکتیلوس مشاهده شد (52.4 درصد، 38.5 درصد و 9.1 درصد). بیشترین میزان آلودگی با داکتیلوژیروس و ژیروداکتیلوس در آمور (به ترتیب 26.76 و 7.75 درصد) بود اما بیشترین میزان آلودگی با متاسرکر دیپلوستوموم در کپور نقره ای (21.10 درصد) مشاهده گردید. در مقایسه فصل های مختلف، بیشترین و کمترین درصد آلودگی در پاییز و بهار (به ترتیب با 52.8 درصد و 13.74 درصد) بود. بالا بودن میزان آلودگی در پائیز و زمستان را می توان به مهاجرت پرندگان ماهی خوار به منطقه در این فصول سال نسبت داد. در مقایسه با فصل بهار نسبت آلودگی در فصول دیگر از نظر آماری معنی دار بود (p<0.001) قابل توجه است که در فصل بهار آلودگی با متاسرکر دیپلوستوموم در هیچ یک از ماهیان مورد مطالعه مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1009

دانلود 217 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  50-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  347
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

انگل ژیروداکتیلوس از شاخه ی کرم های پهن و یکی از انگل های خارجی شایع در ماهیان آب شیرین و دریایی است. این انگل اغلب بر روی پوست و باله ی ماهیان و به ندرت در آبشش آن ها مشاهده می شود. انگل ژیروداکتیلوس می تواند سبب ایجاد بیماری و بروز تلفات در جمعیت ماهیان پرورشی و وحشی گردد. در این مطالعه ابتدا انگل ژیروداکتیلوس با استفاده از گسترش مرطوب از پوست، باله و آبشش ماهی کپور معمولی، کپور نقره ای و سرگنده در مزارع پرورش ماهی استان گیلان جدا و توسط میکروسکوپ نوری بررسی شد. شناسایی مورفومتریک انگل ها با اندازه گیری و ترسیم بخش های سخت اپیستهاپتور از قبیل قلاب مرکزی، قلابک های حاشیه ای، میله ی پشتی و میله ی شکمی صورت گرفت. برای بررسی مولکولی گونه ی انگل ژیروداکتیلوس، پرایمر فوروارد، در ناحیه ی s8/5 ژن RNA ریبوزومی و پرایمر ریورس در ناحیه ی ITS2 ژن ریبوزومی برای تکثیر DNA گونه های انگل ژیروداکتیلوس به روش PCR استفاده شد. سپس توالی به دست آمده از محصول PCR با توالی های موجود در بانک ژن NCBI مقایسه شد. در نتیجه گونه ی انگل ژیروداکتیلوس با هر دو روش مورفومتریک و مولکولی GYRODACTYLUS sprostonae شناسایی گردید. شیوع آلودگی به این انگل در مزارع مورد بررسی در استان گیلان برای گونه های کپور معمولی، کپور نقره ای، سرگنده و کپور علفخوار به ترتیب 42/21%، 17/6%، 95/21% و 0% تعیین شد.

آمار یکساله:  

بازدید 347

دانلود 153 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  425-432
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  801
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

زمینه مطالعه: ماهی ها همواره در معرض عوامل بیماریزای مختلف هستند که در این میان انگل ها نقش مهمی دارند. انگل ژبروداکتیلوس از شاخه کرم های پهن و از جمله انگل های خارجی تک میزبانه مهم ماهی های پرورشی و آزاد آب های شیرین، شور و ماهی های زینتی محسوب می شود که می تواند سبب ایجاد بیماری و خسارات اقتصادی قابل توجهی گردد. انگل ژیروداکتیلوس در بین ماهی های زینتی به ویژه در خانواده کپورماهیان بسیار شایع است.هدف: در این مطالعه انگل ژیروداکتیلوس بر اساس ویژگی های مورفومتریک و مولکولی در ماهی طلایی مورد بررسی قرار گرفت.روش کار: انگل ژیروداکتیلوس از سطح بدن، پوست، باله ها و آبشش نمونه های ماهی طلایی پس از انتقال به آزمایشگاه توسط گسترش مرطوب جداسازی گردید و توسط میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت. ویژگی های ریخت شناسی هریک از انگل ها با اندازه گیری قسمت های مختلف اپیستهاپتور انگل (قلاب مرکزی، قلابک حاشیه ای، میله پشتی و میله شکمی) انجام شد. جهت بررسی مولکولی گونه انگل ژیروداکتیلوس، پرایمر بالادست، در ناحیه 5.8 ژن RNA ریبوزومی 5’CGATCATCGGTCTCTCGAAC3’)) و پرایمر پایین دست، در ناحیه ITS2 ژن RNA ریبوزومی 5’TTAAGGAAGAACCACTAGAG3’)) برای تکثیر DNA گونه های انگل ژیروداکتیلوس به روش PCR، طراحی گردید.نتایج: ویژگی های ریختی گونه انگل ژیروداکتیلوس با استفاده از کلیدهای تشخیصی Yamaguti در سال 1961 بررسی گردید، سپس توالی به دست آمده از انگل مورد نظر با توالی های ثبت شده انگل ژیروداکتیلوس در ژن بانک مورد مقایسه قرار گرفت و نهایتا انگل ژیروداکتیلوس کوبایاشی شناسایی گردید.نتیجه گیری نهایی: استفاده از نتایج بررسی مورفومتریک همراه با نتایج مولکولی، بهترین روش دستیابی به شناسایی صحیح گونه های جدید این انگل می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 801

دانلود 242 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  393-398
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  868
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

آلودگی انگلی در آبزیان بخش مهمی از بیماری های آنها را به خود اختصاص می دهد. برای انجام بررسی میزان شیوع آلودگی انگلی پوست ماهی های قزل آلای رنگین کمان در مرداد ماه 85 به ترتیب به 5 مزرعه پرورشی قزل آلای رنگین کمان مراجعه و از استخرهای هر مزرعه تعداد 386 عدد ماهی قزل آلای رنگین کمان 300 - 250 گرمی به صورت تصادفی جمع آوری و مورد آزمایش قرار گرفتند. طبق این بررسی از مجموع 1930 نمونه مورد بررسی در 5 مزرعه 14 مورد آلوده به ایکتیوفتیریوس (0.7%)، 890 مورد آلوده به تریکودینا (46.1)، 41 مورد آلوده به داکتیلوژیروس (2.1%)، 111 مورد آلوده به ژیروداکتیلوس (5.8%) و 874 مورد هم فاقد انگل (45.3%) بودند. بیشترین میزان آلودگی مربوط به انگل تریکودینا می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 868

دانلود 221 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  156-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1169
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

در طول طی این بررسی 4 بار صید از سال 1388 تا 1389 در مجموع 207 عدد ماهی کاراس (Carassius carassius) با استفاده از تور ماهیگیری و الکتروشوکر از رودخانه های منابع آبی شمال استان آذربایجان غربی رودخانه ارس و از منابع آبی بخش مرکزی استان رودهای نازلو و باراندوزچای و از منابع آبی جنوب استان زرینه رود که دارای ارزش شیلاتی و اقتصادی بالا می باشند بررسی گردیدند، که از آبششهای ماهیان کاراس رودخانه ارس ژیروداکتیلوس (Gyrodactilus sp) که از رده منوژنها و از دیژنه آ یک گونه از جنس دیپلوستوموم (Diplostomum spathaceum) از چشم تمامی ماهیان کاراس استان (در رودخانه های مورد مطالعه) و از گونه eustrongylides جنس E.excisusدر محوطه بطنی ماهیان کاراس و و از بیماریها و انگل های قارچی Trichodinia sp. و Chilodonellasis sp. از ماهیان کاراس شمال استان معرفی گردیدند. همچنین انگل دیپلوستوموم برای فون انگلی ماهی کاراس در کل استان آذربایجان غربی معرفی گردید. بر اساس نتایج بدست آمده 69.13 درصد از کل ماهیان مورد مطالعه به انگل دیپلوستوموم آلوده بودند که نشان دهنده درصد بالای آلودگی در ماهیان این منبع آبی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1169

دانلود 125 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  207-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2908
 • دانلود: 

  294
چکیده: 

زمینه مطالعه: گلدفیش (Carassius auratus) از کپور ماهیان Cyprinidae، یکی از پرطرفدارترین ماهیان آکواریومی در ایران و جهان است. قدمت تجارت ماهیان زینتی به ویژه گلدفیش به بیش از صد سال می رسد.اگر بر این باور باشیم که هر گونه موجود آبزی و هر کشوری فون بیماریزای خاص مشخص و نیز ناشناخته ای دارا می باشد،خطرات احتمالی انتقال این عوامل بیماریزا توسط وارادات ماهیان زینتی (چه در سطح کشوری، استانی، شهری) را بیشتر آشکار می سازد. با این وجود تحقیقات محدودی در زمینه آلودگی انگلی آن ها صورت گرفته است. هدف:بنابراین شناسایی و بررسی عوامل بیماری زای ماهیان به ویژه انگل ها قبل از نقل و انتقال ماهیان به محیط جدید به منظور کنترل و پیشگیری از نقل و انتقال ماهیان آلوده و به تبع آن انگل ها به محیط جدید از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش کار: در این بررسی پوست و آبشش 100 عدد ماهی گلدفیش، پس از انتقال به آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، از نظر ظاهری بررسی شدند. سپس با تهیه لام مرطوب از پوست و آبشش، از نظر آلودگی به انگل های مونوژن مورد بررسی دقیق قرار گرفتند. نتایج: در مجموع تعداد 9 گونه انگل از 3 خانواده داکتیلوژیریده، ژیروداکتیلیده و انسیلودیسکوئیده، شامل، 4 گونه ژیروداکتیلوس (ژیروداکتیلوس کوبایاشی، ژیروداکتیلوس گورلئی و ژیروداکتیلوس sp.)،4 گونه داکتیلوژیروس (داکتیلوژیروس واستاتور، داکتیلوژیروس فورموزوس، داکتیلوژیروس بائری و داکتیلوژیروس sp.) و 1 گونه آنسیلودیسکوئیدس sp. از ماهیان مذکور جدا سازی شده و شناسایی گردیدند. ژیروداکتیلوس کوبایاشی در بین انگل های یافت شده شایعترین انگل (%10) بود و بعد از آن داکتیلوژیروس واستاتور (%9) قرار داشته است. نتیجه گیری نهایی: اگرچه مقاوت این ماهیان در برابر عوامل بیماری زا بالا است، اما نقل و انتقال این ماهیان به یک بوم سازگان آبی جدید، می تواند عامل انتقال عوامل بیماریزا باشد و باعث شیوع بیماری های جدید در محیط تازه شده و با ایجاد همه گیری در بین ماهیان سالم خسارات جبران ناپذیری را ایجاد نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 2908

دانلود 294 استناد 0 مرجع 0
litScript