نتایج جستجو

52453

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5246

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  67-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  649
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 649

دانلود 235 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  233-239
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  985
 • دانلود: 

  248
چکیده: 

در این تحقیق اثر عوامل مادری بر صفات رشد با استفاده از 3872 رکورد حاصل از 182 قوچ و 2274 میش نژاد مغانی، که در طی سالهای 1374 لغایت 1382 در ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند مغانی جمع آوری شده بود، با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده و مدل حیوان بررسی شد. صفات مورد مطالعه شامل وزن های تولد، 3، 6، 9 و 12 ماهگی بودند. با در نظر گرفتن اثر عوامل مادری و بدون آن، 6 مدل مختلف برای هر صفت برازش و مناسب ترین مدل از طریق آزمون نسبت درستنمایی تعیین گردید. برای صفت وزن تولد مدل دارای اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری بدون برازش کواریانس بین آن ها و اثر محیطی دایمی مادری اهمیت داشت. وراثت پذیری مستقیم، مادری و نسبت واریانس محیطی دایمی مادری به واریانس فنوتیپی این صفت به ترتیب 0.022±0.172، 0.045 ± 0.058 و 0.038 ±0.131 برآورد شد. برای وزن های 3 و 6 ماهگی عوامل موثر اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری بودند. برآورد وراثت پذیری مستقیم و مادری برای این صفات به ترتیب، 0.037 ± 0.044 و 0.075 برای وزن 3 ماهگی و 0.024 ± 0.083 و 0.040 ± 0.075 برای وزن 6 ماهگی بود. برای وزن های 9 و 12 ماهگی فقط اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم تنها عامل موثر بوده، وراثت پذیری مستقیم آن صفات به ترتیب 0.037 ±0.376 و 0.059 ± 0.227 برآورد شد. همبستگی های ژنتیکی افزایشی مستقیم بین وزن های بدن در سنین مختلف دامنه ای از 0.209 (بین وزن تولد و 6 ماهگی) تا 0.604 (بین وزن تولد و 3 ماهگی) داشت. این برآوردها برای همبستگی ژنتیکی افزایشی مادری دامنه ای از 0.574 (بین وزن تولد و 6 ماهگی) تا 1 ( بین وزن 3 ماهگی و 6 ماهگی) داشت. دامنه همبستگی های فنوتیپی بین این صفات نیز از 0.168 (بین وزن تولد و 12 ماهگی) تا 0.843 (بین وزن 6 ماهگی و 9 ماهگی) متغیر بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 985

دانلود 248 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  279
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  378
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

مقدمه: افراد مبتلا به جراحت های حرارتی، افزایش کاتابولیسم پروتئین، تاخیر بهبود زخم، پاسخ ایمنی ضعیف و شیوع عفونت دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 8 ماه تمرین مقاومتی بر سطوح (GROWTH hormone) GH، 3IGFBP (Insulin-like GROWTH factor binding protein3) و IGF1 (Insulin-like GROWTH factor1) پلاسمای افراد مبتلا به سوختگی شدید بود.روش ها: روش پژوهشی از نوع مورد منفرد با طرح خط پایه چندگانه شرکت کنندگان بود. آزمودنی های این پژوهش دو زن با سوختگی شدید (درجه 3) در دامنه سنی 30-20 سال در بیمارستان سوانح سوختگی مرکزی شهر بودند، که پس از تعیین موقعیت خط پایه، به صورت پلکانی وارد طرح پژوهشی شدند. بیماران طی 8 ماه مداخله انفرادی، تمرین های مقاومتی انجام دادند و یک ماه پس از پایان مداخله، به مدت 2 ماه پی در پی تحت آزمون پیگیری قرار گرفتند. ابزار سنجش پژوهش حاضر نمونه گیری خونی، به منظور اندازه گیری GH،IGF1 و IGFBP3 بود. نمونه های خونی به صورت ناشتا و 24 ساعت پس از تمرین ها در پایان هر ماه گرفته شد.یافته ها: بر اساس شاخص های آمار توصیفی و تحلیل دیداری، تمرین های مقاومتی در هر دو آزمودنی موجب تغییر در سطوح IGF1، IGFBP3 و GH شد. (Percentage of non-overlapping data) PND در 75 GH درصد برای آزمودنی اول و 87.5 درصد برای آزمودنی دوم و PND درIGF1   100 IGFBP3 ودرصد برای هر دو آزمودنی به دست آمد.نتیجه گیری: به نظر می رسد تمرین مقاومتی طولانی مدت بتواند باعث افزایش عوامل رشدی در افراد مبتلا به سوختگی شدید شود و یک محرک قوی برای سنتز پروتئین در این افراد باشد، یا از اثرات کاتابولیکی به وجود آمده پس از سوختگی و یا روند معکوس و کاهش بیش از حد این عوامل رشدی، پس از سوختگی جلوگیری کند و در نتیجه، باعث تسریع در بهبود جراحت ها شود.

آمار یکساله:  

بازدید 378

دانلود 110 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  127-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1016
 • دانلود: 

  327
چکیده: 

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و روان شناختی با کارآفرینی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش را دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدیریت صنعتی ورودی های 1388 تا 1390 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تشکیل می دهند، که از بین آنها تعداد 165 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه ی آزمون جامع گرایش به کسب و کار می باشد. روش آماری استفاده شده در این پژوهش ضریب همبستگی پیرسون می باشد. این پژوهش شامل پنج فرضیه ی اصلی می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی و روان شناختی با کارآفرینی دانشجویان رابطه وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1016

دانلود 327 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  845-852
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43512
 • دانلود: 

  24303
چکیده: 

Black Bengal goat is the heritage and one of the potential genetic resources of Bangladesh. Least-squares means for body weights at birth, 3, 6, 9 and 12 months of age were 1.09, 5.12, 8.02, 10.92 and 14.47 kg, respectively. Sex of the kid has significant (P<0.05) effect on body weights at 6, 9 and 12 months of age. Type of birth and parity of the dam has significant (P<0.01) effect on birth weight only, whereas season of birth affected (P<0.05) all the body weight TRAITS. Heritability estimates for body weights at birth, 3, 6, 9 and 12 months of age were 0.45, 0.47, 0.45, 0.49 and 0.47, respectively. Genetic correlations between body weight TRAITS ranged from 0.34 to 0.83, whereas phenotypic correlations ranged from 0.34 to 0.90. The high heritability estimates obtained for body weights indicated that mass selection would generate substantial selection responses at all stages of GROWTH.

آمار یکساله:  

بازدید 43512

دانلود 24303 استناد 0 مرجع 770
نویسندگان: 

GAUTAM L. | Kumar Nagda R.A. | Ashraf Waiz H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  115-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26556
 • دانلود: 

  29279
چکیده: 

The data on 6772 GROWTH records of Sirohi goats maintained at All India Coordinated Research Projecton Sirohi goat at Livestock Research Station, Vallabhnagar, Udaipur, India, and recorded between 2004 and 2016, were analysed to study the GROWTH related TRAITS and their genetic control. The overall least squares means of body weight at birth, W3M, W6M, W9M, W12M, were 2. 34 ± 0. 03, 12. 44 ± 0. 19, 16. 31 ± 0. 22, 20. 08 ± 0. 47 and 25. 09 ± 0. 40 kg, respectively while least-squares means for pre-and post-weaning average daily gains were 113. 66 ± 2. 15 and 46. 17 ± 0. 94 g/day, respectively. The various non-genetic factors exhib-ited variable effects on the GROWTH TRAITS at different phases of age. Cluster and period of birth had signifi-cant effect on all GROWTH TRAITS. Season of birth had significant effect except birth weight. Summer born kids heavier and higher body weight and pre-and post-weaning gains than winter and rainy season born kids. Males had a higher weight and higher daily gain than females at almost all stages of GROWTH. Kids of primi-parous dams had significantly lower birth weight as compared to multiparous dams’ kids. Single born kids had a distinct advantage over those born in multiple births at all stages of GROWTH. The regression on dam’ s weight at kidding were positive significant for all stages of GROWTH TRAITS. The heritability estimates of all body weights and weight gains at different stages of GROWTH were moderate (0. 16-0. 28), except for post-weaning average daily gain, which had low heritability (0. 07± 0. 01). The phenotypic and genetic correla-tions among the different GROWTH TRAITS were positive and high, except for phenotypic correlation between pre-and post-weaning gains which was negative. Four non-linear GROWTH models, viz., Gompertz, Brody, Logistic and Von Bertalanffy were used to describe the GROWTH pattern in Sirohi kids based on the GROWTH parameters. The highest R2 value and lowest mean absolute error (MAE), akaike’ s information criteria (AIC) and mean absolute percentage error (MAPE) values were observed in Brody model.

آمار یکساله:  

بازدید 26556

دانلود 29279 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  441
 • صفحات: 

  934-939
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  646
 • دانلود: 

  228
چکیده: 

مقدمه: سرطان سینه، یک بیماری چند عاملی و دارای پتانسیل کشندگی است که علاوه بر ژنتیک، عوامل محیطی زیادی در آن نقش دارند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی بیان دو نشانگر زیستی (VEGF mRNA) Vascular endothelial GROWTH factor messenger RNA و Cytokeratin-19 mRNA (CK19 mRNA) و نیز نشانگر زیستی پروتئینی VEGF در خون محیطی بیماران مبتلا به سرطان سینه بود.روش ها: 40 بیمار مبتلا به سرطان سینه (گروه مورد) با 40 فرد سالم (گروه شاهد) مقایسه شدند. از روش Real-time reverse transcriptase polymerase chain reaction (Real-time RT-PCR) برای تعیین میزان بیان دو نشانگر زیستی CK19 mRNA و VEGF mRNA استفاده شد. همچنین، پروتئین VEGF به روش (ELISA) Enzyme-linked immunosorbent assay اندازه گیری گردید.یافته ها: مثبت شدن نشانگر VEGF mRNA در گروه مورد در 30 نفر از 40 بیمار مشاهده شد. در گروه شاهد، 6 نفر از 40 نفر مثبت گزارش گردید. نشانگر CK19 mRNA در گروه مورد در 25 نفر از 40 نفر مثبت گردید و در گروه شاهد، در 7 نفر از 40 نفر مثبت گزارش شد. همچنین، سطح سرمی VEGF در 27 نفر از افراد گروه مورد مثبت بود.نتیجه گیری: در مجموع، می توان نتیجه ی این تحقیق در زمینه ی نشانگرهای سرطان سینه را به عنوان یک آزمایش تشخیصی غربالگری برای کشف زودرس بیماری در مراحل اولیه در نظر گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 646

دانلود 228 استناد 0 مرجع 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  119
 • صفحات: 

  93-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  254
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

بلدرچین دارای خصوصیات مناسب مانند رشد سریع و کیفیت بالای گوشت می باشد. در تحقیق حاضر، چندشکلی ناحیه اگزون 2 از ژن هورمون رشد 1(GH) و ارتباط آن با صفات رشد در بلدرچین ژاپنی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، از 150 قطعه بلدرچین ژاپنی نمونه های خون جمع آوری شد و به دنبال آن DNA ژنومی مطابق پروتکل پروناز استخراج گردید. سپس واکنش زنجیره ای پلی مراز 1(PCR) جهت تکثیر قطعه 162جفت بازی ژن GH انجام گرفت. روش تفاوت فرم فضایی رشته های منفرد 3(SSCP) جهت تعیین الگوهای ژنوتیپی نمونه ها بکار برده شد. نتایج SSCP چهار الگوی متفاوت ژنوتیپی و چند شکلی در ناحیه اگزون 2 از ژن GH را نشان داد. فراوانی چهار الگوی ژنوتیپی 1، 2، 3 و 4 در این پژوهش به ترتیب برابر با 64/11، 75/15، 67/37 و 94/34 درصد برآورد گردید. تجزیه و تحلیل ارتباط صفت وزن بدن و الگوهای ژنوتیپی با استفاده از نرم افزار SAS انجام شد. نتایج نشان داد که بین الگوهای ژنوتیپی مشاهده شده با وزن بدن در هیچ دوره پرورشی ارتباط معنی داری وجود ندارد. در ارتباط با تأثیر جنس بر صفت وزن بدن نیز در 60 روزگی (سن بلوغ) اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0P≤ ). با توجه به تعداد الگوهای ژنوتیپی، ناحیه مورد مطالعه در بلدرچین ژاپنی از تنوع بالای برخوردار می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 254

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  122
 • صفحات: 

  263-278
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  353
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

برای ارزیابی پیشرفت ژنتیکی صفات رشد از اطلاعات شجره 12140 رأس بز کرکی رایینی مربوط به سال های 1369 تا 1389 در مرکز پرورش و اصلاح نژاد بز کرکی رایینی استفاده شد. صفات مورد بررسی شامل وزن تولد، شیرگیری، شش ماهگی، نه ماهگی و یک سالگی بود. مؤلفه های واریانس و پارامتر های ژنتیکی صفات با روش حداکثر درستنمایی محدود شده و شش مدل حیوانی مختلف با استفاده از نرم افزار Wombat برآورد شد. وراثت-پذیری مستقیم صفات وزن تولد، شیرگیری، شش ماهگی، نه ماهگی و یک سالگی به ترتیب 24/0، 29/0، 33/0، 35/0 و 37/0 بود. ارزش اصلاحی دام ها برای هر صفت، با استفاده از بهترین مدل دام تک صفتی برآورد گردید. روند فنوتیپی، ژنتیکی و محیطی صفات به ترتیب از طریق تابعیت میانگین فنوتیپی، میانگین ارزش اصلاحی و تفاوت ارزش اصلاحی از ارزش فنوتیپی بر سال تولد برآورد شد. روند ژنتیکی صفات وزن تولد، شیرگیری، شش ماهگی، نه ماهگی و یک سالگی به ترتیب 71/16، 83/85، 16/105، 67/123 و 53/122 گرم در سال محاسبه شد (01/0>p). میزان پیشرفت ژنتیکی صفات وزن تولد، شیرگیری، شش ماهگی، نه ماهگی و یک سالگی به ترتیب 483/0، 561/0، 767/1، 647/1 و 465/1 کیلو گرم برآورد شد. با توجه به روند های ژنتیکی مثبت برآورد شده برای صفات رشد در بز های رایینی، به نظر می رسد برنامه انتخاب دام ها بر مبنای ارزش اصلاحی در این نژاد منجر به پیشرفت ژنتیکی قابل مناسبی شده و باید این راهکار ادامه یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 353

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  133-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1423
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

سابقه و هدف: بز مرخز یک نژاد چند منظوره است که بیشتر به منظور تولید موهر پرورش داده می شود. تعداد این نژاد در سال های اخیر کاهش شدیدی داشته است که این کاهش احتمال ایجاد هم خونی را افزایش می دهد. بر اساس تعریف، آمیزش بین افرادی که رابطه خویشاوندی آنها بیشتر از متوسط جمعیت است هم خونی گفته می شود. هم‎خونی باعث افزایش واریانس ژنتیکی بین فامیل ها، کاهش واریانس ژنتیکی داخل یک فامیل، افزایش هموزیگوتی، کاهش هتروزیگوتی و افزایش ظهور اثر آلل های مغلوب مضر و درنتیجه کاهش پاسخ به انتخاب در صفات اقتصادی می شود. نتایج تحقیقات متعددی که در زمینه اثرات ناشی از هم‎خونی بر عملکرد صفات مرتبط با رشد دام ها انجام گرفته در اغلب موارد اثر منفی هم‎خونی بر این صفات را گزارش کرده است. لذا هدف از این پژوهش برآورد پسروی ناشی از هم خونی در صفات وزن تولد، وزن از شیرگیری، وزن 6 ماهگی، وزن 9 ماهگی، وزن یک سالگی و میانگین افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری در گله بزهای مرخز ایستگاه دامپروری سنندج بود.مواد و روش ها: در این مطالعه از شجره 4186 رأس بزغاله حاصل از 201 بز نر و 1323 رأس بز ماده که طی 20 سال (1371-1391) از گله بزهای مرخز ایستگاه دامپروری سنندج جمع آوری شده بود، برای برآورد پسروی ناشی از هم خونی در صفات مرتبط با رشد استفاده شد. ضریب همخونی برای هر دام با استفاده از نرم افزار CFC برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل اثر هم خونی بر صفات مورد مطالعه از روش حداکثر درستنمایی محدود شده و 12 مدل حیوانی استفاده شد، بطوری که ضریب همخونی افراد و مادران به عنوان متغیر کمکی وارد مدل شد. برای این منظور نرم افزار ASReml 3.0 به کار برده شد.یافته ها: 58.07 درصد از حیوانات گله همخون بودند. میانگین ضریب هم خونی کل جمعیت و جمعیت همخون به ترتیب 3.03 و 5.21 درصد بود. بیش‎ترین ضریب هم‎خونی 31.25 درصد بود. در بین افراد، بیش‎ترین فراوانی مربوط به افرادی با ضریب هم‎خونی بین صفر تا 10 درصد بود (47.04 درصد). همچنین 553 رأس از مادران نیز هم خون بودند که ضریب هم خونی کل مادران و مادران همخون به ترتیب 2.05 و 4.91 درصد بود. ضریب هم خونی در هر سال به طور میانگین 0.24±0.04 درصد افزایش یافته بود که از نظر آماری معنی دار بود. پسروی ناشی از هم خونی و خطای استاندارد مربوطه در صفات وزن تولد، وزن از شیرگیری، میانگین افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری، وزن 6 ماهگی، وزن 9 ماهگی و وزن یک سالگی به ازای یک درصد افزایش در هم خونی دام به ترتیب -0.50±1.57، -20.20±7.21، -0.11±0.13، -30.49±12.38، +9.49±17.87 و -58.67±24.40 گرم برآورد شد. همچنین پسروی ناشی از هم خونی در این صفات به ازای یک درصد افزایش در هم خونی مادر به ترتیب -0.05±2.08، -6.62±9.74، -0.03±0.16، -13.90±9.76، -39.27±13.59 و -49.37±25.12 گرم برآورد شد.نتیجه گیری: در همه صفات افراد غیر همخون میانگین بیشتری نسبت به افراد هم خون داشتند. بنابراین، با توجه به افزایشی بودن روند همخونی در سال های مورد مطالعه و کاهش میانگین صفات در افراد هم خون، به منظور جلوگیری از افزایش اثرات زیان آور ناشی از هم‎خونی در این گله باید با حذف آمیزش های خویشاوندی بسیار نزدیک و افزایش آمیزش های دور، هم‎خونی را در این گله کنترل و مدیریت نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1423

دانلود 249 استناد 0 مرجع 0
litScript