نتایج جستجو

21867

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2187

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3 (پیاپی 41)
 • صفحات: 

  313-325
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1474
 • دانلود: 

  538
چکیده: 

به منظور ارزیابی عمکرد ارقام کتان 6 (Linum usitatissimum L.) نمونه بذر ارقام مربوطه جمع آوری شده از شهرستانهای ارومیه، بافت، ماشیز، مشکین شهر، خلخال و کرمان، از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی تهیه شد. بذرها برای مطالعات در مزرعه تحقیقاتی این مرکز با سه تکرار کشت شدند. پس از اتمام فصل رویش صفات مهم گیاه به عنوان گیاهی دانه روغنی و دارویی شامل تعداد انشعابات، تعداد کپسول، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، میزان چربی دانه و ... با سه بار تکرار اندازه گیری شدند. برای استخراج و اندازه گیری میزان چربی از روش Leiboritz استفاده شد. نوع اسیدهای چرب و میزان هریک در روغن استخراجی با استفاده از GC تعیین شدند. آنالیز اسیدهای چرب 5 نوع اسید چرب عمده پالمیتیک، استئاریک، اولئیک، لینولئیک و لینولنیک اسید را مشخص کرد. ارزیابی و تحلیل داده ها با استفاده از تجزیه واریانس، گروه بندی میانگینها و تجزیه همبستگی انجام گرفت. بدین منظور از نرم افزارهای آماری SPSS و Excel استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس بین برخی صفات مورد مطالعه از جمله تعداد کپسول و میزان چربی اختلاف معنی داری را در سطح احتمال یک درصد نشان داد. همچنین همبستگی مثبت و معنی داری در سطح احتمال 1 درصد بین میزان چربی و وزن هزار دانه مشاهده شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد از بین نمونه های مطالعه شده نمونه مشکین شهر بالاترین عملکرد و میزان روغن و در نتیجه بالاترین میزان اسید چرب امگا 3 را برای کشت در مناطق شمال غرب کشور داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1474

دانلود 538 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

نادری احمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  499
 • دانلود: 

  243
چکیده: 

به منظور ارزیابی لاین های تریتیکاله برای شرایط کم بازده، این تحقیق با 36 لاین تریتیکاله در قالب طرح آلفا لاتیس انجام شد. تعداد روز از سبز شدن تا برخی مراحل فنولوژیکی و عملکرد دانه و اجزاء آن تعیین گردید. نتایج نشان داد که تفاوت لاین ها برای همه صفات معنی دار بود. دامنه تغییرات تعداد روز از سبز شدن تا ظهور سنبله و رسیدگی فیزیولوژیکی به ترتیب 103-89 و 141-129 روز بود. بیشترین عملکرد دانه (4790 کیلوگرم در هکتار) و سرعت رشد محصول دانه (14.1 گرم در مترمربع در روز) به لاین 29 تعلق داشت. بالاترین ضریب تنوع ژنتیکی به تعداد روز از سبز شدن تا ظهور سنبله (43.6 درصد) و عملکرد بیولوژیکی (36.4 درصد) تعلق داشت. میانگین عملکرد دانه لاین ها در دامنه 4790- 1898 کیلوگرم در هکتار متغیر بود. با توجه به عملکرد دانه و میزان تشابه لاین ها در تجزیه کلاستر، لاین های 5، 8، 15، 17، 20، 22، 23، 26 و 29 به ترتیب با عملکرد دانه 4494، 3748، 3820، 3777، 3757، 3717، 4007، 3780 و 4790 کیلوگرم در هکتار به عنوان لاین های برتر انتخاب شدند. با توجه به تشابه بالای عملکرد دانه با سرعت رشد محصول دانه (95 درصد) و عملکرد بیولوژیکی (86 درصد) در تجزیه کلاستر و ضریب تنوع ژنتیکی بالای این دو صفت، با هدف عملکرد دانه بالا، این لاین ها به عنوان یک منبع ژنتیکی مطلوب برای انتقال این صفات در برنامه های به نژادی ارزیابی می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 499

دانلود 243 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  77-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1158
 • دانلود: 

  279
چکیده: 

به منظور بررسی تغییرات مبانی مرفولوژیک، فیزیولوژیک ارقام مختلف گندم و اثرات این تغییرات بر افزایش و پتانسیل عملکرد دانه آنها، آزمایشی در سال زراعی 78-1377 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآمد. در این آزمایش 12 رقم گندم که در طی سال های 1330 تا 1374 آزاد شده اند در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار آزمایش شدند. نتایج تحقیقات نشان داد که از نظر عملکرد دانه رقم الموت با رقم امید دارای اختلاف معنی دار ولی با سایر ارقام تفاوت معنی داری نداشتند. از نظر بیوماس کل ارقام متفاوت بودند و بالاترین و پایین ترین مقدار به ترتیب به ارقام نوید و قدس با 16630 و 10300 کیلوگرم در هکتار تعلق داشت در حالیکه بیشترین و کمترین شاخص برداشت را به ترتیب ارقام قدس و امید به خود اختصاص دادند. همچنین در این ارقام بین شاخص برداشت و عملکرد دانه همبستگی مثبت بالا (r=0.65) ولی عملکرد دانه با بیوماس کل همبستگی نشان نداد. مقدار ضریب استهلاک نوری ارقام جدید بیشتر از ارقام قدیم بود به طوریکه بیشترین آن به رقم آزادی (k=0.6) و کمترین آن (k=0.26)  به رقم بزوستایا تعلق داشت. از نظر پنجه زنی ارقام گروه سوم کمتر از دو گروه دیگر بود که این امر تراکم پذیری ارقام جدید نسبت به قدیم را نشان می دهد. از نظر شاخص های رشد گروه اول شاخص سطح برگ و سرعت رشد نسبی بالاتری نسبت به سایر گروه ها از خود نشان داد. مقدار کلروفیل ارقام تا مرحله گرده افشانی تفاوت داشت ولی در مرحله گرده افشانی تفاوت دیده نشد. از نظر ارتفاع بوته گندم در گروه های مختلف با سال آزادسازی آنها همبستگی منفی مشاهده شد. ارقام قدیم از نظر طول پایک بیشتر از ارقام جدید، از نظر تعداد دانه در خوشه کمتر و از نظر وزن هزار دانه تفاوت معنی داری نداشتند. تجزیه علیت بین صفات مختلف نشان داد که اثرات مستقیم سطح برگ پرچم بر عملکرد دانه مثبت و نسبتا پایین (P=0.29)، ارتفاع بوته بر عملکرد بالا و منفی (P=-0.51)، تعداد گلچه در سنبله بر عملکرد دانه منفی و متوسط (P=-0.44) می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1158

دانلود 279 استناد 1 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (25)
 • صفحات: 

  19-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  568
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

این آزمایش در سال 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید. سه رقم اسپیدفید، جامبو و کیمیاو سه سطح تراکم 130، 150 و 190 هزار بوته در هکتار به صورت فاکتوریل مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر تراکم بر تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و ضریب استهلاک نوری از نظر آماری در سطح %1 معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه 2838 کیلوگرم در هکتار به تراکم کاشت 190 هزار بوته در هکتار تعلق داشت. با افزایش تراکم تعداد دانه در خوشه و وزن هزار دانه به طور معنی داری کاهش نشان دادند. ارقام مورد بررسی از نظر تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و ضریب استهلاک نوری با هم اختلاف معنی داری داشتند. فاصله بیشترین و کمترین تعداد دانه در خوشه به ترتیب در رقم جامبو و کیمیا وجود داشت. بیشترین ضریب استهلاک نوری مربوط به تراکم 190 هزار بوته در هکتار و رقم جامبو به میزان 0.55 و کمترین ضریب استهلاک نوری مربوط به تراکم 130 هزار بوته در هکتار و رقم اسپیدفید به میزان 0.47 می باشد. در نهایت بیشترین عملکرد دانه مربوط به تراکم 190 هزار بوته در هکتار و رقم جامبو بود.

آمار یکساله:  

بازدید 568

دانلود 208 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

چوکان رجب

نشریه: 

نهال و بذر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  269-284
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1106
 • دانلود: 

  434
چکیده: 

ده هیبرید سینگل کراس ذرت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار و 14 منطقه مختلف به مدت دو سال (1377 و 1378) جمعا در 28 محیط از نظر پایداری عملکرد دانه، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف دانه، عمق دانه و وزن هزار دانه با استفاده از معیارهای پیشنهادی مختلف از جمله ضریب رگرسیون (bi) و انحراف از خط رگرسیون (S2di)، واریانس پایداری (σi2)، معیار Wi، ضریب تغییرات (C.V.) و بالاخره ضریب تبیین (R2) مورد بررسی قرار گرفتند. علاوه بر این، برای عملکرد دانه طبق روش پیشنهادی کانگ (Kang, 1993) تجزیه های لازم برای گزینش توام برای عملکرد دانه و پایداری انجام شد. بررسی پایداری هیبریدها برای عملکرد دانه با استفاده از معیارهای S2di، σi2، Wi،C.V.  و R2 و همچنین روش گزینش توام برای عملکرد دانه (معیار Ysi) نشان داد که هیبریدهای شماره 6 (KL17.2-5×MO17) و شماره 10 (KSC704) پایدار می باشند. بالاترین عملکرد دانه به ترتیب با میانگین 10.346 و 10.362 تن در هکتار به هیبریدهای شماره 6 (KL17.2-5×MO17) و 10 (KSC704) تعلق داشت. بررسی غیر یکنواختی ضرایب رگرسیون در اثر متقابل هیبرید × محیط نشان داد که این منبع فقط در مورد صفات تعداد ردیف دانه و عمق دانه معنی دار بوده است. بررسی پایداری اجزا عملکرد دانه نشان داد که هیبریدهای پایداری برای عملکرد دانه، تناسبی با هیبریدهای پایدار برای اجزا عملکرد ندارند و این در حالی است که عملکرد دانه با صفات تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه و عمق دانه (به ترتیب با 0.64=r، 0.45=r و 0.40=r) همبستگی مثبت و بالایی را نشان داد. بر اساس ضرایب رگرسیون، هیبریدهای شماره 6 (KL17.2-5× MO17) و 10 (KSC704) برای صفت تعداد ردیف دانه در بلال واکنش خوبی نسبت به بهبود شرایط محیطی نشان نمی دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 1106

دانلود 434 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  99-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1114
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

به منظور بررسی همبستگی ژنتیکی و تجزیه علیت بین عملکرد دانه با اجزای عملکرد، 15 هیبرید زودرس ذرت دانه ای، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در شهرستان خرم آباد مورد ارزیابی قرار گرفتند. تاریخ ظهور کاکل و ظهور گرده، تاریخ رسیدن، ارتفاع بوته، ارتفاع بلال، وضعیت استقرار، پوشش بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف در بلال، عمق دانه، وزن هزاردانه، ارزشیابی بوته، درصد چوب بلال، عملکرد دانه، سبزمانی گیاه و مقاومت به بیماری برگی و ساقه ای اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که ضرایب همبستگی ژنتیکی بین عملکرد دانه با صفات ارتفاع بوته، ارتفاع بلال، عمق دانه، تعداد دانه در ردیف و تعداد ردیف در بلال، مثبت و معنی دار بود، اما رابطه آن با صفات وزن هزاردانه، پوشش بلال، درصد چوب بلال و سبزمانی گیاه منفی و معنی دار بود. همبستگی بین زمان ظهور کاکل و زمان رسیدن با صفات سبزمانی گیاه و بیماری برگی منفی و با صفات ارتفاع بلال، عمق دانه و پوشش بلال مثبت و معنی دار بود. که حاکی از آن است که ارقام دیر رس تر عملکرد دانه بالاتر و مقاومت بیشتری به بیماری ها داشتند. نتایج تجزیه رگرسیونی و تجزیه علیت نشان داد که صفات وزن هزار دانه، درصد چوب بلال با ضرایب منفی و عمق دانه، وضعیت استقرار و ارتفاع بوته با ضرایب مثبت، 52 درصد از تغییرات کل عملکرد دانه را توجیه نمودند و به عنوان صفات مؤثر در افزایش عملکرد دانه شناخته شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 1114

دانلود 242 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  573-582
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2134
 • دانلود: 

  456
چکیده: 

با وجود اتفاق نظر در توسعه ارقام با عملکرد دانه بالا به عنوان هدف اساسی در اصلاح گندم نان، سودمندی هر برنامه اصلاحی در کیفیت، مسیر و میزان ارتباط بین عملکرد دانه با سایر عوامل موثر بر آن و اهمیت نسبی هر یک از آنها است. به منظور بررسی این روابط، 12 رقم بومی و زراعی گندم مورد ارزیابی و 17 صفت مورد بررسی قرار گرفت. ضرایب همبستگی ساده صفات، ارتباط مثبت و معنی دار عملکرد دانه را با شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیکی و تعداد سنبله در واحد سطح نشان داد، هم چنین ظهور زودتر سنبله عامل معنی داری در افزایش عملکرد دانه معرفی شد. ارتباط بالای دو صفت شاخص برداشت و عملکرد بیولوزیکی با عملکرد دانه در نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام عملکرد دانه نیز اثبات گردید. با استفاده از تجزیه به عامل ها، 17 متغیردر 4 عامل تعریف شدندکه در مجموع 84 درصد از تغییرات داده ها را توجیه کردند. بطوریکه عامل اول به عنوان عامل عملکرد با بیشترین واریانس، مجددا نقش موثر دو صفت شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیکی را بر عملکرد دانه تایید نمود. عامل دوم یعنی عامل اجزا عملکرد، همبستگی منفی تعداد بوته با خصوصیات دانه یعنی وزن و تعداد دانه در هر بوته را نشان داد که منطبق بر نتایج حاصل ازتجزیه همبستگی ساده صفات بود. تجزیه علیت، ارتباط مثبت و مستقیم صفات عملکرد بیولوژیکی، تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله، ارتفاع بوته و طول سنبله با عملکرد دانه را نشان داد. نتایج این تحقیق در مجموع، شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیکی را از معیارهای مهم مرتبط با عملکرد دانه معرفی کرد که در انتخاب ارقام و لاینهای پرمحصول گندم کاربرد مطلوبی خواهد داشت. علاو بر آن، تعداد سنبله در واحد سطح مهم ترین جزء از اجزا عملکرد دانه بوده و نیز با توجه به نقش موثر ارتفاع بوته، گزینش این دو صفت در افزایش عملکرد دانه از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. هم چنین اثر متقابل معکوس بین تعداد دانه در سنبله با تعداد سنبله و دیگر معیارهای مرتبط با عملکرد دانه، موفقیت محدود در اصلاح گندم نان را که توسط سایر محققین نیز به آن اشاره شده است، توضیح می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 2134

دانلود 456 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

SOUROUSH H.R. | MESBAH M. | HOSSAIN ZADEH A.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  983-993
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19455
 • دانلود: 

  14119
چکیده: 

In order to determine the relationship between GRAIN YIELD and YIELD components, an experiment was conducted to evaluate 36 genotypes of rice using a simple lattice design, in the year 2000. In this study 17 traits including GRAIN YIELD, number of panicle per plant, number of filled GRAIN per panicle, 100-GRAIN weight, leaf length, leaf width, leaf area, plant height, culm length, amylose content of the GRAIN, gel consistency, panicle weight, GRAIN length, GRAIN width, GRAIN shape, days’ to 50% of flowering and maturity were assessed on 10 random plants from each plot. Analysis of variance showed a highly significant difference among the genotypes for all the traits. Also the results showed that the GRAIN YIELD had a positive and significant genotypic correlation with number of panicle per plant, number of filled GRAIN per panicle, GRAIN weight, GRAIN maturity and days to 50% of flowering. Stepwise regression analysis showed that the maximum variation in GRAIN YIELD could be attributed to the number of panicle per plant, number of filled GRAIN per panicle, 100-GRAIN weight and leaf length. The results of path analysis indicated that the number of panicle per plant and number of filled GRAINs per panicle were the most important components of high direct effect on GRAIN YIELD. Factor analysis resulted in six factors that determined 83.6% of the total variation. The second factor along with the sixth factor accounted for 27.3% of total variation and was designated as “YIELD and YIELD component” factor. The first, third, fourth and fifth factors were identified as morphological traits, growth and maturity stage, GRAIN appearance and GRAIN cooking quality” factors respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 19455

دانلود 14119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  638
 • دانلود: 

  178
چکیده: 

تعداد ده ترکیب حاصل از تلاقی دیالل پنج لاین ذرت به همراه والدین در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در کرج و 5 منطقه گرگان - کرمان - شیراز - اصفهان و همدان در سال 1379 از نظر عملکرد و اجزا مربوطه مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه واریانس مرکب صفات مورد بررسی نشان داد که اثر محیط برای کلیه صفات مورد بررسی در سطح احتمال 1% معنی دار است و محیط های مختلف کاملا متفاوت می باشند. معنی دار بودن اثر ژنوتیپ × محیط برای کلیه صفات (بجز تعداد ردیف دانه در بلال) نشان دهنده واکنش متفاوت ژنوتیپ ها در محیط های مختلف می باشد. معنی دار نبودن اثر ژنوتیپ × محیط برای صفت تعداد ردیف دانه در بلال نشان می دهد که این صفت به شدت تحت کنترل ژنوتیپ بوده و محیط های مختلف در بروز آن تاثیری ندارند. اثر ژنوتیپ نیز برای کلیه صفات بجز عمق دانه در سطح احتمال 1% معنی دار بود. تجزیه دیالل برای صفات عملکرد و اجزا عملکرد دانه نشان داد که در کنترل صفت عملکرد دانه صرفا اثرات غالبیت حاکم می باشد در حالی که برای صفات وزن هزار دانه و تعداد ردیف دانه در بلال اثرات افزایشی و برای تعداد دانه در ردیف هم اثرات افزایشی و هم اثرات غالبیت نقش دارند ولی در هر حال در کنترل تعداد دانه در ردیف نیز نقش اثرات افزایشی بیش از اثرات غالبیت بود.

آمار یکساله:  

بازدید 638

دانلود 178 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  81-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1520
 • دانلود: 

  248
چکیده: 

حدود 30 درصد از اراضی تحت کشت جهان با کمبود روی مواجه می باشند. تحقیقات قبلی نشان داده که بذور غنی شده از روی قدرت رویشی خوبی دارند و تحقیق در مورد اینکه این بذور چه تاثیری در عملکرد دارد و تا چه حد می توان در مصرف بذر صرفه جوئی کرد ضروری می باشد. در این طرح بذرهای غنی شده رقم شیراز که غلظت روی آن حدود 50 میلی گرم در کیلوگرم بود را در مقایسه با بذر معمولی از همان رقم با غلظت روی سی میلی گرم در کیلوگرم با نسبت های مختلف بذر به میزان 90-120-150-180 و 210 کیلوگرم در هکتار با یکدیگر مقایسه کردیم. این طرح در دو سال اجرا شد که در سال اول آزمایش گلخانه ای و در سال دوم آزمایش مزرعه ای بود. در آزمایش گلخانه ای دو نوع بذر معمولی و غنی شده از روی و پنج میزان بذر در چهار تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند. آزمایش مزرعه ای نیز بر پایه آزمایش فاکتوریل با طرح بلوک های کامل تصادفی شامل دو فاکتور نوع بذر در دو سطح و میزان مصرف بذر در پنج سطح در چهار تکرار اجراء گردید. نتایج آزمایش گلخانه ای نشان داد که بذور غنی شده در مقایسه با بذور معمولی به طور معنی دار عملکرد بیشتری دارند، به طوری که عملکرد دانه، کاه و کل برای بذور غنی شده به ترتیب 7.81 و 16.53 و 24.28 گرم در هر گلدان و برای بذور معمولی 5.99 و 15.19 و 21.24 گرم در هر گلدان بود. بین میزان و نوع بذر روی عملکرد دانه در هر گلدان اثر متقابل مشاهده گردید. بهترین عملکرد دانه به میزان 8.27 گرم در گلدان از بذور غنی شده با تعداد 12 عدد در هر گلدان به دست آمد. با توجه به نتایج مزرعه ای کاشت بذر غنی شده به میزان 180 و 200 کیلوگرم در هکتار به ترتیب عملکرد (5934 و 5995 کیلوگرم در هکتار) را داشته که نسبت به بقیه تیمارها از عملکرد بهتری برخوردار بوده و با توجه به صرفه جویی بذر تیمار 180 کیلو گرم در هکتار از بذر غنی شده از روی بهترین تیمار می باشد. به طور کلی می توان نتیجه گیری کرد که عنصر روی نقش اساسی در افزایش تولید و صرفه جوئی بذر دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1520

دانلود 248 استناد 0 مرجع 0
litScript