نتایج جستجو

35169

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3517

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

چوکان رجب

نشریه: 

نهال و بذر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  269-284
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1140
 • دانلود: 

  446
چکیده: 

ده هیبرید سینگل کراس ذرت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار و 14 منطقه مختلف به مدت دو سال (1377 و 1378) جمعا در 28 محیط از نظر پایداری عملکرد دانه، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف دانه، عمق دانه و وزن هزار دانه با استفاده از معیارهای پیشنهادی مختلف از جمله ضریب رگرسیون (bi) و انحراف از خط رگرسیون (S2di)، واریانس پایداری (σi2)، معیار Wi، ضریب تغییرات (C.V.) و بالاخره ضریب تبیین (R2) مورد بررسی قرار گرفتند. علاوه بر این، برای عملکرد دانه طبق روش پیشنهادی کانگ (Kang, 1993) تجزیه های لازم برای گزینش توام برای عملکرد دانه و پایداری انجام شد. بررسی پایداری هیبریدها برای عملکرد دانه با استفاده از معیارهای S2di، σi2، Wi،C.V.  و R2 و همچنین روش گزینش توام برای عملکرد دانه (معیار Ysi) نشان داد که هیبریدهای شماره 6 (KL17.2-5×MO17) و شماره 10 (KSC704) پایدار می باشند. بالاترین عملکرد دانه به ترتیب با میانگین 10.346 و 10.362 تن در هکتار به هیبریدهای شماره 6 (KL17.2-5×MO17) و 10 (KSC704) تعلق داشت. بررسی غیر یکنواختی ضرایب رگرسیون در اثر متقابل هیبرید × محیط نشان داد که این منبع فقط در مورد صفات تعداد ردیف دانه و عمق دانه معنی دار بوده است. بررسی پایداری اجزا عملکرد دانه نشان داد که هیبریدهای پایداری برای عملکرد دانه، تناسبی با هیبریدهای پایدار برای اجزا عملکرد ندارند و این در حالی است که عملکرد دانه با صفات تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه و عمق دانه (به ترتیب با 0.64=r، 0.45=r و 0.40=r) همبستگی مثبت و بالایی را نشان داد. بر اساس ضرایب رگرسیون، هیبریدهای شماره 6 (KL17.2-5× MO17) و 10 (KSC704) برای صفت تعداد ردیف دانه در بلال واکنش خوبی نسبت به بهبود شرایط محیطی نشان نمی دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 1140

دانلود 446 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  33
 • صفحات: 

  119-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  455
 • دانلود: 

  285
چکیده: 

به منظور بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه 16 ژنوتیپ گندم دوروم، آزمایشی در دو شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در طی سه سال 93-1391 در ایستگاه تحقیقات دیم سرارود (کرمانشاه) انجام گرفت. داده های حاصل از عملکرد دانه با استفاده از روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس عملکرد دانه نشان داد که اختلاف معنی داری بین اثرات اصلی افزایشی ژنوتیپ، محیط و اثر متقابل ژنوتیپ در محیط در سطح احتمال 1% وجود دارد. بزرگی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط نسبت به اثر ژنوتیپ حدود دو برابر بود که بیانگر وجود احتمالی گروه های مختلف محیطی برای ژنوتیپ های مورد بررسی می باشد. تجزیه گرافیکی بای پلات داده های عملکرد بر اساس مدل AMMI نشان داد که ژنوتیپ ها دارای واکنش متفاوتی به محیط های مورد بررسی بودند، به طوری که ژنوتیپ های سازگار برای هر گروه محیطی تعیین گردید. با توجه به معیار های روش ابراهات و راسل، ژنوتیپ های شماره G1 و G3 با عملکرد بالاتر از میانگین کل، انحراف از رگرسیون حداقل و ضریب رگرسیونی در حد واحد دارای ترکیب مناسبی از عملکرد بالا و پایداری بودند. بر اساس آماره ارزش پایداری AMMI(ASV)، ژنوتیپ های G13، G6 و G10 پایدار ترین ژنوتیپ ها بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 455

دانلود 285 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  31-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  304
چکیده: 

این تحقیق به منظور تعیین پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان و واکنش تعداد سه رقم و 17 لاین گندم در مکان های مختلف انجام شد. ژنوتیپ ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سه منطقه (اصفهان، کرمانشاه و ورامین) کشت شدند. نتایج تجزیه واریانس مرکب برای عملکرد دانه نیز نشان داد که تفاوت معنی داری برای اثرات ژنوتیپ، محیط و برهمکنش ژنوتیپ در محیط وجود داشت. سپس به منظور تجزیه پایداری عملکرد دانه از روش های اکووالانس ریک، واریانس پایداری شوکلا و مدل ابرهارت - راسل استفاده شد. بر اساس جدول تجزیه واریانس مدل ابرهارت - راسل، منابع تغییر ژنوتیپ و محیط دارای تفاوت معنی داری از لحاظ آماری بودند. معنی داری واریانس محیط (خطی) حاکی از این است که تغییرات عملکرد محیط ها (شاخص محیطی) از روند خطی قابل توجهی برخوردار است. اثر متقابل ژنوتیپ × محیط (خطی) معنی دار نگردید که نشان دهنده عدم تفاوت معنی دار ژنوتیپ ها از لحاظ شیب خطی رگرسیون است. بر اساس پارامترهای ابرهارت - راسل لاین های 6، 5 و 10 با ضریب رگرسیون نزدیک یک و عملکردی بالاتر از میانگین دارای سازگار عمومی شناخته شدند. بر مبنای روش های ریک و شوکلا لاین های 15، 16، 11 و 6 به عنوان لاین های پایدارتر معرفی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 304 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

تحقیقات غلات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  249-259
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  206
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

به منظوربررسیپاسخ هیبریدهای جدید ذرت دانه ای نسبتبه شرایط محیطی متفاوت و تعیین پایداری عملکرد دانه آن ها، آزمایشی بااستفادهاز هشت هیبریدذرت دانه ایدرقالبطرحبلوک هایکامل تصادفیباسهتکرار در شش منطقه در سال 1396 اجراشد. باتوجهبهمعنی-داربودنبرهمکنش هیبرید×محیط، تجزیهپایداریبا استفادهازدو روش چندمتغیره AMMI و GGE-biplot انجامشد. نتایج ﻣ ﺪ ل AMMI نشان داد که فقط ﻣ وﻟ ﻔ ﻪ اﺻ ﻠ ﻰ اول (AMMI1) ﻣ ﻌ ﻨ ﻰ دار بود و 52/72 درﺻ ﺪ از ﺗ ﻐ ﻴ ﻴ ﺮ ات برهمکنش ژﻧ ﻮ ﺗ ﻴ ﭗ × ﻣ ﺤ ﻴ ﻂ را ﺗ ﻮ ﺟ ﻴ ﻪ کرد. بر اساس آمارههای ﻣ ﺪ ل AMMI (SPCA1 و ASV)، هیبریدﻫ ﺎ ی ﺷ ﻤ ﺎ ره 1 (SC715B) و5 (SC706) ﺑ ﻪ ﻋ ﻨ ﻮ ان هیبریدهای ﺑ ﺎ ﭘ ﺎ ﻳ ﺪ اری بالاﺗ ﺮ اﻧ ﺘ ﺨ ﺎ ب ﺷ دﻧ ﺪ . نتایج تجزیه پایداری با روش GGE biplot نشان داد که 32/83 درصد از کل تغییرات عملکرد دانه با دو مولفه اول و دوم GGE-biplot توجیه می شود و هیبریدﻫ ﺎ ی ﺷ ﻤ ﺎ ره 1 (SC715B) و7 (SC703) ﺑ ﻪ ﻋ ﻨ ﻮ ان هیبریدﻫ ﺎ ی ﺑ ﺎ ﭘ ﺎ ﻳ ﺪ اری بالاتر اﻧ ﺘ ﺨ ﺎ ب ﺷ دﻧ ﺪ . به طور کلی، بر اساس عملکرد دانه و نتایج تجزیه پایداری با این دو روش، هیبریدهای شماره 7 (SC703) و 1 (SC715B) به ترتیب با عملکرد دانه 16/13 و 82/12 تن در هکتار به عنوان پایدارترین و پرمحصول ترین هیبریدها شناسایی شدند و با سازگاری عمومی بالا می توانند در مناطق مختلف کشور کشت شوند. ﺑ ﺮ رﺳ ﻰ ﺑ ﺎ یﭘ ﻼ ت ﻫ ﻤ ﺒ ﺴ ﺘ ﮕ ﻰ ﺑ ﻴ ﻦ ﻣ ﻨ ﺎ ﻃ ﻖ مختلف ﻧ ﺸ ﺎ ن داد ﻛ ﻪ ﺑ ﺮ دارﻫ ﺎ ی ﻣ ﺤ ﻴ ﻄ ﻰ مغان، شیراز و کرمان و نیز مناطق کرمانشاه، قائم شهر و کرج بسیار نزدیک به هم بودند و در رتبه بندی هیبریدها، یکسان و مشابه عمل کردند. با توجه قدرت تفکیک بالای هیبریدها در مناطق شیراز، کرمان، کرج و قائم شهر، توصیه می شود جهت صرفه جویی در هزینه آزمایش ها در سال های بعد، آزمایش ها به جای شش منطقه در این چهار منطقه انجام شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 206

دانلود 138 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

CEREAL RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  279-287
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51006
 • دانلود: 

  23719
چکیده: 

To select stable and high GRAIN YIELD wheat varieties as well as to determine suitable sowing date for cold agro-climatic zone in Iran, eight wheat varieties were studied using randomized complete block design with four replications in six locations (Sanandaj, Gorveh, Marivan, Divandarreh, Saggez and Baneh) during three growing seasons (2007-2010). Since interaction of cultivar´year´location was significant, STABILITY analysis was performed using different methods. Results of STABILITY analysis with shukla’s STABILITY variance method showed that the Zarrin and Sabalan varieties were more stable than other varieties. Also, lowest environmental variance was belonged to Azar 2. The results of ranking method showed that cultivars Sabalan, Bezostiya, Alvand, Alamout and Omid had the lowest i R and cultivars Alvand, Sabalan, Navid, Zarrin and Omid had also the lowest SDR among the experimental cultivars. Results of STABILITY analysis with YIELD - STABILITY statistic (YSi) method indicated that the varieties Alvand and Alamout were the most stable varieties, respectively. Results of this research showed that the Alvand and Sabalan varieties had the highest YIELD STABILITY than the other varieties and can be recommended for studied locations.

آمار یکساله:  

بازدید 51006

دانلود 23719 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رحیم سروش حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  112-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  839
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

به منظور تعیین پایداری عملکرد دانه و صفات کمی و کیفی هشت لاین امیدبخش برنج به همراه ارقام خزر و نعمت به عنوان شاهد، آزمایشی در سه منطقه گیلان در سال های 1376 و 1377 اجرا شد. نوع طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و فاصله بوته 25×25 سانتیمتر بود. نتایج تجزیه واریانس ساده نشان داد که بین ژنوتیپ های مختلف از نظر عملکرد دانه اختلاف معنی دار وجود داشت. آزمون بارتلت، یکنواختی اشتباهات آزمایشی را تأئید کرد و سپس تجزیه واریانس مرکب با فرض تصادفی بودن سال ها و مکان ها و ثابت بودن ژنوتیپ ها و هم چنین آزمون F بر اساس امیدریاضی میانگین مربعات انجام شد. معنی دار شدن نتایج نشان داد که اثر ساده ژنوتیپ که بیانگر وجود تفاوت در بین ژنوتیپ های مختلف بود. اثر ساده مکان و سال و اثر متقابل مکان× ژنوتیپ و سال× ژنوتیپ معنی دار نشدند. یعنی ژنوتیپ های متفاوت عکس العمل یکسانی را در مکان ها و سال های مختلف داشتند. در حالی که اثر متقابل سال×مکان و سال ×مکان× ژنوتیپ معنی دار شدند. این مسئله اهمیت اثرمتقابل سال × مکان را بر روی معنی دار شدن اثر متقابل سه جانبه نشان داد. پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ ها با استفاده از شش روش مختلف شامل واریانس و ضریب تغییرات محیطی (پارامتر 1)، ضریب رگرسیون میانگین عملکرد به شاخص محیطی (پارامتر 2)، واریانس انحراف از خط رگرسیون (پارامتر 3) و واریانس و ضریب تغییرات درون  مکانی (پارامتر 4) تعیین گردید. نتایج حاصل از این روش ها کم  و بیش متفاوت بود ولی در تمام روش ها ژنوتیپ های 7604 و 7606 به ترتیب با متوسط عملکرد 4.331 و 4.313 تن در هکتار علاوه بر شاهد خزر و نعمت، به دلیل داشتن واریانس (S2i) و ضریب تغییرات محیطی (CVi) و واریانس درون مکانی (MSy/p) کمتر، دارا بودن ضریب خط رگرسیون (bi) معادل یک و هم چنین واریانس انحراف از خط رگرسیون (S2di) کم و غیرمعنی دار ، به عنوان ژنوتیپ های پایدار شناخته شدند. در نتیجه این ژنوتیپ ها با توجه به داشتن میانگین عملکرد دانه  بیشتر از شاهد خزر و خصوصیات کیفیت پخت و تبدیل مناسب به عنوان ژنوتیپ های جدید انتخاب شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 839

دانلود 221 استناد 2 مرجع 3
strs
نشریه: 

مجله کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  689
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

برای تعیین سازگاری و پایداری عملکرد‎ ‎و بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط، تعداد 19 لاین و رقم ‏امیدبخش تریتیکاله در سه ایستگاه تحقیقاتی (مشهد، زابل و مغان)‏‎ ‎در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی ‏در سه تکرار در سال های 1380 تا 1382 ارزیابی شد. نتایج تجزیه واریانس مرکب دو ساله نشان داد که اثر ‏متقابل سال × مکان و همچنین اثر سال × مکان × ژنوتیپ معنی دار بود ولی تفاوت بین ارقام معنی دار نبود. ‏باتوجه به معنی دار بودن اثر متقابل ژنوتیپ و محیط از روش های مختلف تجزیه پایداری برای تشخیص ‏لاین های پایدار استفاده شد. بررسی تجزیه پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ ها بر پایه روش های تجزیه ‏رگرسیونی ابرهارت وراسل (‏S2di‏ و ‏bi‏)، واریانس پایداری شوکلا (s2i) واکووالانس ریک (‏Wi‏)، واریانس ‏محیطی (‏Si2‎‏)، ضریب تغییرات محیطی (‏C.V.‎‏)، ضریب تبیین (‏R2‎‏) و همچنین روش غیرپارامتری رتبه بندی ‏‏(‏Rank‏)، نشان داد که لاین های 4، 12، 14، 17 و 11 پایدار می باشند. در ضمن، لاین شماره 4 با داشتن ‏کمترین انحراف از رگرسیون S2di=0.05) و (bi=1.08، کمترین مقدار واریانس پایداری (0.01)si2، ‏کمترین مقدار معیار (0.24) Wi، بیشترین مقدار ضریب تبیین (R2=%96.7)، کمترین انحراف معیار رتبه (SDR=1.72)، واریانس و ضریب تغییرات محیطی کم Si2=1.25)‎‏ و (C.V.=%17.52 و همچنین ‏میانگین عملکرد زیاد (6.4 تن در هکتار) به عنوان پایدارترین لاین تشخیص داده شد.‏

آمار یکساله:  

بازدید 689

دانلود 127 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2 (پیاپی 91)
 • صفحات: 

  70-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1548
 • دانلود: 

  367
چکیده: 

هدف از این تحقیق تجزیه اثرات متقابل ژنوتیپ و محیط بر روی عملکرد دانه 18 ژنوتیپ پیشرفته گندم دوروم و دو رقم شاهد سرداری (گندم نان) و زردک (گندم دوروم) با استفاده از تجزیه مدل اثرات اصلی افزایشی و ضرب پذیر (AMMI) و همچنین ارزیابی ژنوتیپ ها، محیط ها و اثرات متقابل آنها با استفاده از آماره های پایداری امی و اکووالنس ریک می باشد. آزمایشات در چهار ایستگاه تحقیقات دیم کشاورزی کرمانشاه، ایلام، مراغه و شیروان در دو شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در سه سال زراعی (86-1384) اجرا شدند. نتایج حاصل از تجزیه امی نشان داد که اثرات اصلی ژنوتیپ، محیط، اثرات متقابل (GE) و سه مولفه اول اثر متقابل معنی دار می باشند (0.01>P). نتایج تجزیه امی نشان داد که بای پلات امی قادر به تفکیک ژنوتیپ های با سازگاری ویژه و عمومی و محیط های با قدرت تفکیک بالا از محیط های ضعیف می باشد. بر اساس نتایج تجزیه امی و پارامترهای پایداری مورد بررسی ژنوتیپ G9 با بالاترین میزان عملکرد دارای بیشترین پایداری بود در صورتیکه ژنوتیپ های G16، G17 و G18 با بیشترین تاثیر در اثر متقابل ناپایدارترین ژنوتیپ ها بودند. نتایج حاصل از توصیه ژنوتیپ ها برای مکانهای مورد مطالعه در مدل امی نشان داد که ژنوتیپ های G15، G9 و G12 بیشترین سازگاری را به شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در کرمانشاه داشتند. ژنوتیپ های با منشاء ایکاردا (G16، G17، G18) دارای سازگار ویژه به شرایط دیم و آبیاری تکمیلی ایلام بودند. ژنوتیپ های G15،  G1و در شرایط دیم و ژنوتیپ های G15 و G16 در شرایط آبیاری تکمیلی بهترین سازگاری و پتانسیل عملکرد را به شرایط مراغه داشتند. در شیروان ژنوتیپ های با سازگاری ویژه شامل G15، G9 و G1 بودند. ژنوتیپ G15 در کرمانشاه، مراغه و شیروان جزء برترین ژنوتیپ ها بود و توانایی سازگاری عمومی بالایی به محیط های مورد مطالعه داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1548

دانلود 367 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1-38
 • شماره: 

  2 (ویژه زراعت، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی)
 • صفحات: 

  237-247
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  963
 • دانلود: 

  272
چکیده: 

به منظور بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط عملکرد هیبریدهای جدید ذرت دانه ای، 12 هیبرید ذرت دیررس و متوسط رس در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در 24 محیط شامل 12 ایستگاه و 2 سال (1381 و 1382) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس ساده و مرکب برای عملکرد دانه، تفاوتهای معنی داری بین ژنوتیپ ها نشان داد. بدلیل معنی دار بودن آزمون بارتلت، محیط دارای بالاترین ضریب تغییرات حذف و کلیه آنالیزها با استفاده از 23 محیط باقیمانده انجام شد. آماره های پایداری مختلف شامل واریانس محیطی رومر، ضریب تغییرات محیطی فرانسیس و کننبرگ، ضریب رگرسیون فینلی و ویلکینسون، انحراف از رگرسیون ابرهارت و راسل، ضریب تبیین پنتوس، واریانس پایداری شوکلا، اکووالانس ریک و روش نامتجانسی مور مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه پایداری بر مبنای پارامتر اول پایداری ابرهارت و راسل (ضریب رگرسیونی خطی) نشان داد که ضریب رگرسیون خطی کلیه ژنوتیپ ها نزدیک به 1 و دارای سازگاری عمومی هستند. بر اساس آماره های واریانس محیطی، واریانس انحراف از رگرسیون، ضریب تغییرات، واریانس پایداری و اکووالانس ریک، هیبرید Sc 76 پایدارترین رقم تشخیص داده شد. آنالیز نتایج حاصله بر اساس معیار مور نشان داد که بیشترین درصد تغییرات در رتبه مربوط به ژنوتیپ Sc 704 و Sc 722 و کمترین مقدار، مربوط به ژنوتیپ Sc 76 می باشد و هیبریدهای Sc 73 و Sc 723 کمترین تغییرات در مقدار و یا حساسیت محیطی و Sc 76 بیشترین مقدار را دارند و لذا بر اساس روش مور Sc 704 ناپایدار و Sc 76 پایدارترین محسوب می شود. بر اساس روش مور مشخص شد که از مجموع مربعات اثر متقابل 97.71% را، بخش تغییر در رتبه و تنها 2.29% را تغییر در مقدار تشکیل می دهد. در نهایت بر مبنای نتایج این پژوهش Sc 76 با عملکرد 11.06 تن در هکتار و واکنش پایدار در همه محیط ها به عنوان رقم مناسب پایدار برای توصیه به زارعین و یا ورود به برنامه های اصلاحی معرفی میشود هر چند بر مبنای گزینش توام پایداری و عملکرد هیبرید سینگل کراس 725 توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 963

دانلود 272 استناد 1 مرجع 2
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  463-471
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  605
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

این تحقیق در سال زراعی 1382-1381 به منظور بررسی اثر متقابل ژنوتیپ در مکان و واکنش ارقام و لاین های گندم به شرایط محیطی مختلف با استفاده از 20 لاین و رقم. در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار و در 3 مکان (اصفهان، کرمانشاه، ورامین) کشت و تحت تنش رطوبتی آخر فصل انجام گرفت. نتایج تجزیه واریانس مرکب برای عملکرد دانه حاکی از وجود تفاوت معنی دار برای اثرات ژنوتیپ، مکان و اثر متقابل ژنوتیپ در مکان بود. با توجه به معنی دار شدن اثر متقابل ژنوتیپ در مکان تجزیه پایداری عملکرد، با استفاده از روش های اکووالانس ریک و روش امی انجام شد. بر مبنای روش ریک ژنوتیپ های 12، 20 و 6 دارای عملکرد مطلوب بودند و سهم کمتری در اثر متقابل ژنوتیپ در محیط داشته اند، لذا پایدارتر شناخته شدند. نتایج روش امی حاکی از این بود که بر مبنای نتایج اثر متقابل دو مولفه اصلی (IPC1 و IPC2) ژنوتیپ های 12، 6 و 20 واکنش پایداری عمومی از خود نشان دادند و بر این اساس لاین های 14 و 15 دارای سازگاری خصوصی با محیط ورامین بودند. ژنوتیپ های 9، 8، 7، 11 و 4 سازگاری خصوصی به محیط کرمانشاه نشان دادند. به طور کلی با توجه به نتایج پایداری عملکرد دانه در شرایط تنش رطوبتی آخر فصل لاین های 6، 20، 10، 12 و مرودشت به عنوان ژنوتیپ های برتر شناسایی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 605

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
litScript