نتایج جستجو

5319

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

532

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  51-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  844
 • دانلود: 

  312
چکیده: 

زنبورهای گرده افشان دارای نقش حیاتی در بین عوامل انتقال دهنده گرده برای تولیدمثل گیاهان گل دار هستند. خانواده Halictidae، دومین خانواده بزرگ زنبورهای گرده افشان دنیاست که در گرده افشانی گیاهان مرتعی، زراعی و علوفه ای و برخی گیاهان باغی نقش بسزایی دارد. با توجه به اهمیت زنبورهای این خانواده در بقای گیاهان گل دار، طی سال های 1393 و 1394 اقدام به جمع آوری این زنبورها در شهرستان گرگان (استان گلستان، ایران) شد. به علت روزپروازبودن زنبورهای گرده افشان خانواده Halictidae، نمونه برداری در روز و با تور حشره گیری انجام شد. برای کشتن زنبورها از قوطی های دردار شیشه ای یا پلاستیکی (از جنس پروپیلن) حاوی قطعات چوب پنبه خردشده و آغشته به محلول اتیل استات استفاده شد. در پژوهش حاضر، 21 گونه از 3 زیرخانواده Rophitinae، Nomiinae و Halictinae، 4 جنس Rophites، Pseudapis، Halictus و Lasioglossum و 9 زیرجنس Rophitiodes، Nomiapis، Halictus، Hexataenites، Vestitohalictus، Seladonia، Lasioglossum، Evylaeus و Dialictus همراه با عکس مهم ترین ویژگی های هر گونه و کلید شناسایی آنها برای نخستین بار در ایران ارایه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 844

دانلود 312 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  195-211
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  787
 • دانلود: 

  384
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 787

دانلود 384 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  463-474
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  175
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

بخش کشاورزی ایران، علیرغم وجود پتانسیل های فراوان، نتوانسته است عملکرد مطلوبی داشته باشد. یکی از مهمترین دلایل آن، کم بودن میزان بهره وری در این بخش است. هدف از این مطالعه، اندازه گیری بهره وری کل عوامل تولید و نیز، بررسی عوامل موثر بر آن در مزارع سویای شهرستان گرگان به عنوان یکی از مناطق اصلی تولید سویا در کشور است. بدین منظور، ابتدا بهره وری کل عوامل از طریق شاخص ترنکویست محاسبه و سپس، رابطه ی بین سن، تجربه، تحصیلات و متغیر مجازی عضویت در تعاونی با بهره وری کل عوامل تولید و به روش تحلیل رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از نوع پیمایشی است و داده های آن به وسیله پرسشنامه از میان 60 بهره بردار محصول سویا گرد آوری شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص TFP در میان مزارع از 37/0 تا 82/1 واحد متغیر بوده و 46 درصد از مزارع نمونه دارای بهره وری پایین تر از بهره وری متوسط مزارع شهرستان گرگان هستند. همچنین، طبق نتایج، تجربه، تحصیلات و متغیر مجازی عضویت در تعاونی تاثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید داشته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 175

دانلود 131 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  4 (ب)
 • صفحات: 

  457-466
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1229
 • دانلود: 

  391
چکیده: 

قیمت گذاری آب یکی از مهم ترین ابزارهای اقتصادی برای مدیریت تقاضای روزافزون آب در بخش کشاورزی است. در این راستا، هدف این مطالعه، تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی از دید تقاضاکنندگان با استفاده از رهیافت تابع تولید در مزارع گندم شهرستان گرگان در سال زراعی 93-1392 می باشد. در این مطالعه، برای تعیین ارزش اقتصادی آب، توابع انعطاف پذیر و انعطاف ناپذیر مورد استفاده قرار گرفت. پس از برآورد این توابع، به منظور انتخاب بهترین شکل تابع تولید گندم، از فرض های کلاسیک و آزمون های اقتصادسنجی استفاده شد، بر اساس نتایج، تابع کاب- داگلاس به عنوان تابع تولید برتر انتخاب و ارزش اقتصادی آب معادل 1564.5 ریال به ازای هر مترمکعب برآورد گردید. همچنین قدرمطلق کشش خود قیمتی تقاضای آب برای گندم 1.28 برآورد گردید و بزرگتر از یک بودن مقدار این کشش نشان می دهد که سیاست های قیمتی می توانند عامل مهمی در کنترل مصرف غیربهینه این نهاده با ارزش باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1229

دانلود 391 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  203-217
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  396
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 396

دانلود 208 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Shahhoseini Hamid Reza | KAZEMI HOSSEIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4314
 • دانلود: 

  6617
چکیده: 

Excessive use of environmental resources and excessive consumption of chemicals have exacerbated environmental problems and harmed agroecosystem sustainability. As a result, it is beneficial to study energy consumption patterns and efficient energy use in agriculture, which is one of the fundamental principles of sustainable agriculture. The aim of this study was to assess the sustainability of rapeseed production (Brassica napus L. ) in GORGAN COUNTY during the 2017-2018 crop year using emergy essessment. Sixty questionnaires were considered for this purpose. After establishing spatial and temporal boundaries and classifying resources into four categories: renewable environment, non-renewable environment, purchased renewable, and purchased non-renewable, and some emergy indices were calculated in rapeseed agroecosystems. The results indicated that the total emergy input for the rapeseed agroecosystems consumed a total of 6. 39E+15 sej ha-1 yr-1. In rapeseed agroecosystems, dependence on market and non-renewable inputs was much higher than environmental and renewable inputs. With 59. 94 percent of total emergy input in rapeseed agroecosystems, fossil fuels were the primary source of emergy. The transformity of rapeseed agroecosystems was 1. 09E+05 sej J-1, the specific emergy was 3. 09E+09 sej gr-1, the renewability was 12. 46 percent, the emergy yield ratio was 1. 22, the standard emergy investment ratio was 4. 56, the modified emergy investment ratio was 9. 23, the standard environmental loading ratio was 10. 25, the modified environmental loading ratio was 7. 02, the standard emergy sustainability index was 0. 12, and the modified emergy sustainability index was 0. 17. Based on the evaluation of emergy indices, the rapeseed agroecosystem has an acceptable crop production efficiency and resource consumption efficiency, and a significant potential for economic productivity increase. By implementing conservation tillage and modernizing machinery, will reduce our reliance on non-renewable and economic inputs, alleviate environmental pressure, and increase the agroecosystem's sustainability.

آمار یکساله:  

بازدید 4314

دانلود 6617 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  73
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  515-528
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  279
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

با توجه به اهمیت مسائل محیط زیستی در کنار ثبات اقتصادی و عدالت اجتماعی، مسأله پایداری در کشاورزی اهمیت یافته که از ارکان توسعه پایدار به شمار می آید. در این پژوهش پایداری اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادی در مقیاس منطقه ای در شهرستان گرگان با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره بررسی گردید. آمار و اطلاعات موردنیاز از مدیریت جهادکشاورزی شهرستان گرگان و تکمیل پرسشنامه از 110 کشاورز به دست آمد. همچنین، برای وزن دهی معیارها و زیرمعیارهای تعیین کننده پایداری از نظرات متخصصان محیط زیست، اقتصادکشاورزی، ترویج کشاورزی، گیاهپزشکی و زراعت استفاده شد. وزن معیارهای پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی بر اساس نظر متخصصان به ترتیب 35/0، 25/0 و 40/0 در پایداری کل در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج، شاخص های کودها، آفت کش ها، مصرف آب، ماشین آلات و سن کشاورزان اثر منفی و تحصیلات، اندازه خانوار، اشتغال زایی کشاورزی، ارزش و حاشیه ناخالص محصول اثر مثبت بر پایداری دارند. سیب زمینی با وزن 276/0 به عنوان محصول پایدارتر انتخاب شد. گندم، برنج و سویا به ترتیب با وزن 249/0، 245/0 و 23/0 در اولویت های بعدی هستند. براساس معیارهای اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادی به ترتیب، برنج با نمره 266/0، گندم با نمره 421/0 و سیب-زمینی با 412/0 بالاترین پایداری را داشتند. بعلاوه، پایداری محیط زیستی بیشتر از پایداری اقتصادی و اجتماعی است. بر اساس تحلیل حساسیت عملکرد، پایداری با افزایش وزن معیار محیط زیستی تا سطح 46/0 پایداری گندم افزایش خواهد یافت. همچنین، با افزایش وزن معیارهای اقتصادی و اجتماعی تغییری در اولویت بندی محصولات انجام نمی شود. براساس نتایج، پیشنهاد می شود برای افزایش پایداری ارقامی با عملکرد بالاتر برای محصولات و راهکارهای بیولوژیکی برای دفع آفات استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 279

دانلود 165 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  69-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  486
 • دانلود: 

  205
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 486

دانلود 205 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

دریجانی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  498-506
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  805
 • دانلود: 

  253
چکیده: 

تجزیه و تحلیل کمی تولید از طریق بررسی مقدار مصرف نهاده ها، همواره از اصول اصلی مدیریت کشاورزی به شمار می رود که افزایش تولید را از طریق استفاده بهینه از منابع دنبال می نماید. پژوهش حاضر به برآورد تابع مرزی تولید و استخراج و تحلیل کارایی تکنیکی واحدهای نیمه مکانیزه پرورش مرغ گوشتی شهرستان گرگان پرداخته است. آمار اطلاعات پیمایشی مورد نیاز در بهار سال 1388 از طریق طراحی و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. عوامل موثر بر تولید و کارایی فنی واحدها از طریق برازش تابع تولید مرز تصادفی به فرم کاب-داگلاس استخراج شد و در گروه های مختلف مدیریتی و مقیاس مقایسه گردید. نتایج پژوهش نشان داد میانگین کارایی تکنیکی واحدهای نیمه مکانیزه 57.66 درصد می باشد که بیانگر ناکارایی تکنیکی بوده و امکان افزایش محصول با استفاده از نهاده ها و فن آوری موجود فراهم می باشد. بر اساس یافته ها، آسیب شناسی وضعیت موجود، نهادینه سازی بکارگیری نیروهای کارشناس و برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی کاربردی در جهت تقویت دانش مرغداران ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این راستا پیشنهاد می شود صدور مجوز بهره برداری برای متخصصین و نیروهای آموزش دیده در اولویت قرار گیرد. ضمن آنکه در شرایط اجرای هدفمندی یارانه ها، لازم است دولت با اتخاذ سیاست های قیمتی و تجاری مناسب، نوسان های بی رویه و غیرقابل پیش بینی در نهاده ها و بازاریابی محصولات تولیدی را با اعمال سیاست های هماهنگ و هدفمند، کاهش و کنترل نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 805

دانلود 253 استناد 1 مرجع 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  375-383
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1138
 • دانلود: 

  388
چکیده: 

بخش کشاورزی در کشور جایگاه و اهمیت بالا و رو به رشدی دارد، ولی رشد و توسعة این بخش بدون مدیریت مناسب و مؤثر ریسک امکان پذیر نیست. در مطالعة حاضر، با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند در تجزیه و تحلیل ریسک، سعی شد ریسک تولید ناشی از آثار تغییرات جوی در محصولات کشاورزی غالب شهرستان گرگان در دورة 1363-1390، پیش بینی و اندازه گیری شود. نتایج نشان داد بیشترین ریسک عملکرد به ترتیب مربوط به محصولات جو، سویا و گندم و همچنین کمترین ریسک عملکرد به ترتیب مربوط به محصولات لوبیا، شبدر و نخود است. درمجموع، نتایج تحقیق بیانگر تأثیر شایان توجه ریسک عملکرد در این منطقه است؛ بنابراین، باید برنامه ریزان و سیاستگذاران به این مسئله توجه کنند. براساس نتایج در زمینة شدت ریسکی بودن محصولات، پیشنهاد می شود محصولات با ریسک بیشتر تا آنجاکه ممکن است به صورت تنها کشت نشوند و تا حد امکان در کنار محصولات با میزان ریسک کمتر قرار گیرند تا مجموع ریسک تحمیل شده به کشاورز کاهش یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 1138

دانلود 388 استناد 0 مرجع 0
litScript