نتایج جستجو

891

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

90

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (15)
 • صفحات: 

  65-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38669
 • دانلود: 

  14360
چکیده: 

Reproduction in domestic animals, as a major source of food and other products for human, as great importance and study of related subjects including sex differentiation and gonadogenesis during fetal life can solve many questions on normal development and various disorders of urogenital system. Since studies on sex differentiation in GOAT fetus are scarce, this study was performed. Twenty-five GOAT fetuses with 5–40 mm crown-rump lengths (CRL) were obtained from slaughter-house and fixed in 10% formalin solution immediately. The development and features of external genitalia of these fetuses as well as their sex differentiation were then examined. In externally indifferentiated fetuses, the cranial half of the body was cut away at the diaphragmatic level and serial sections, 6-micron thickwere prepared and the ovarian and testicular differentiation was studied. Results showed that considering the development of the external genitalia, external sex differentiation occurs at 31 mm CRL in male fetuses and at 33 mm CRL in female fetuses. Microscopic studies suggested that testicular tissue differentiation occurs at 23 mm CRL with formation of tunica albuginea and medullary cords. Ovarian tissue differentiation occurs at 38 mm CRL with establishment of cortical and medullary regions.  

آمار یکساله:  

بازدید 38669

دانلود 14360 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZARROUK A. | SOUILEM O. | DRION P.V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  142
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  171-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  378
 • بازدید: 

  11013
 • دانلود: 

  14604
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11013

دانلود 14604 استناد 378 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2 (مسلسل 19)
 • صفحات: 

  70-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1057
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

هدف از انجام این تحقیق پیدا کردن تکنیک و ارزیابی یافته های اولتراسونوگرافی کبد بز می باشد، که به نظر می رسد تا کنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. به همین منظور این مطالعه روی ده راس بز ماده سالم بالغ انجام گرفت. ابتدا موهای سمت راست از خلف کتف تا تهیگاه و از زائده عرضه مهره ها تا پایین شکم کاملا تراشیده و پوست تمیز و شسته شد. اولتراسونوگرافی برای جستجوی کبد از خلف دنده 13 تا ششمین فضای بین دنده ای و از سطح پشتی به شکمی انجام گرفت. یافته های اولتراسونوگرافی شامل امکان مشاهده کبد از هر فضای بین دنده ای، وضعیت اکوژنیسیته، ضخامت و اندازه کبد، موقعیت، قطر و عمق سیاهرگ های باب و میان خالی خلفی و موقعیت و اندازه کیسه صفرا بود. کبد از فضای بین دنده ای دوازده تا هفت و از خلف دنده 13 قابل اولتراسونوگرافی بود. اکوژنیسیته بافت کبد یکنواخت بودو درون آن سیاهرگ های کبدی و باب به خوبی قابل مشاهده بودند. مرزهای پشتی و شکمی کبد مسیری منحنی از فضای بین دنده ای دوازده به هفت داشتند. هر دو فاصله بین مرز پشتی و شکمی کبد تا خط وسط پشتی دام در فضاهایی بین دنده ای دوازده و هفت به ترتیب کمترین و بیشترین فاصله را داشتند ولی فاصله بین مرز پشتی  شکمی کبد در فضای بین دنده ای هشتم بیشترین اندازه را داشت. میانگین ضخامت کبد در فضاهای بین دنده ای دوازده تا هفت بین 4.1 تا 5.6 سانتیمتر متغیر بود و بیشترین ضخامت آن در فضای بین دنده ای نهم و هشتم بود. مشاهده سیاهرگ های باب و میان خالی خلفی از فضاهای بین دنده ای نه تا دوازده و از خلف دنده 13 امکان پذیر بود. کیسه صفرا به صورت گلابی شکل و کشیده، در فضای بین دنده ای نهم، دهم و یازدهم در مجاورت پوست و عضلات بین دنده ای قابل اسکن بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1057

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (پی آیند 51) در امور دام
 • صفحات: 

  102-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  615
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

در این بررسی پارامترهای مختلف الکتروکاردیوگرام در اشتقاقهای یک قطبی و دو قطبی اندامها،V10  و قاعده ای راسی 60 راس بز نژاد ایرانی مورد مطالعه قرار گرفت. الکتروکاردیوگرامهای ثبت شده از نظر تعداد ضربان قلب، ریتم، فواصل، دامنه و شکل امواج مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده با یافته های محققین دیگر مقایسه شد. یافته های این پژوهش نشان داد که: میانگین قاعده ای راسی 88 ضربان در دقیقه به دست آمده که در مقایسه با یافته های سایر محققین در سطح پایین تری قرار دارد. ارزیابی الکتروکاردیوگرام نشان داد که در 90 درصد موارد آریتمی سینوسی مشاهده می شود. کمترین پراکندگی شکل امواج در اشتقاق V10 و قاعده ای راسی دیده شد. در مقایسه با سایر نشخوارکنندگان پراکندگی امواج الکتروکاردیوگرام در بز کمتر می باشد که ممکن است به خاطر کشیدگی بدن و فراخ نبودن قفسه سینه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 615

دانلود 118 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  68925
 • دانلود: 

  30692
چکیده: 

Data from 183 animals raised in 61 flocks were collected to investigate the morphological characteristics of the Northern Morocco GOAT. Nine zoometric measures and seven combined indices were obtained. Three zones were defined based on geo-climatic characteristics and environ-mental influences: Mediterranean, Atlantic and Dual. The morphological variables showed the absence of sexual dimorphism in the northern Morocco GOAT population. Measures were generally very similar (n.s. at p<0.05) for male and female, except shin girth was high in males compared with females. A few variables including height at withers, ear length, rump length, length led and ears index were significantly (p<0.05) influenced by geographical area. Mahalanobis distances and Canonical analyses showed a greater distance between the most geographical separated subpopulations (Atlantic and Dual) and animals from these areas were the most heterogeneous. The stepwise procedure showed that length led, ear length, rump length and shin girth were the most discriminate variables between areas. Results suggest that the GOAT population of north Morocco, exhibiting different morphological variables by location, maybe due to the environmental adaptation or the differences in origin and recent influences by introgression or crossbreeding.

آمار یکساله:  

بازدید 68925

دانلود 30692 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  67-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  500
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

سابقه و هدف: ترکیبات اساسی و جزئی شیر بز از آن ماده اولیه منحصر بفردی برای تولید طیف گسترده ای از محصولات را به وجود آورده است. در این پژوهش به بررسی ویژگی های شیر بز نژاد ندوشن و شناسایی و اندازه گیری میزان ترکیبات فرار پنیر سنتی حاصل از آن در نتیجه آزاد شدن در دوره رسیدن مشخص پرداخته شده است. اهمیت اجرای این پژوهش مربوط به روشن نمودن تجربی ویژگی های ماده اولیه و فرآورده های ناشی از آن می باشد. مواد و روش ها: آزمون های فیزیکی و شیمیایی نمونه های شیر تازه بز، پنیر تازه حاصل از آن و پنیرهای رسیده در آب نمک به مدت 1 و 2 ماه، انجام پذیرفت. همچنین، نتایج حاصل از لیپولیز و تعیین ترکیب اسیدهای چرب نمونه ها و نیز نتایج حاصل ناشی از کاربرد کروماتوگرام های دستگاه GC-MS مربوط به نمونه های پنیر و با در نظر گرفتن دوره رسیدن مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون های فیزیکی و شیمیایی نشان داد که نمونه های مورد بررسی از نظر حالت، رنگ ظاهری، بو و طعم و مزه مطابق ویژگی های تعیین شده در استاندارد ملی ایران بوده و نمونه های پنیر رسیده از نظر دارا بودن میزان چربی و پروتئین و رطوبت و نمک غنی بوده اند. نتایج حاصل از بررسی ترکیب اسیدهای چرب نیز نشان داد اسید چرب اشباع غالب موجود در تمام نمونه ها اسید پالمیتیک (C16: 0) و اسید چرب غیر اشباع غالب موجود در تمام نمونه ها نیز اسید اولئیک (C18: 1) بوده است. به علاوه، ترکیبات فرار غالب شناسایی شده توسط GC/MS در پنیرهای تازه و رسیده در آب نمک به مدت یک و دو ماه مورد ارزیابی قرار گرفت، که ترکیب فرار غالب در پنیر تازه ترکیب Nonacosane (Celidoniol, deoxy-) به میزان 22/86 درصد، در پنیر رسیده در آب نمک (1 ماهه) ترکیب 9-Octadecenoic acid (Oleic acid) به میزان 81/34 درصد و در پنیر رسیده در آب نمک (2 ماهه) ترکیب 1-Dodecanol به میزان 12 درصد بوده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از بررسی ترکیب اسیدهای چرب، پروفایل اسیدهای چرب در طی دوره رسیدن دستخوش تغییر شده است. همچنین تنوع و تعداد ترکیبات شیمیایی فرار موجود در پنیر در طی دوره رسیدن در آب نمک و به خصوص در ماه دوم بسیار افزایش یافته است اما از نقطه نظر کمی درصد تشکیل دهنده آن ها کم شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 500

دانلود 181 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  13-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  723
 • دانلود: 

  181
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: معرفی بالینی یک مورد شکاف کام در بزغاله.حیوان: یک بزغاله 7 روزه روش: تشخیص بر حسب مشاهدات بالینی و یافته های پاتولوژی نتیجه: باتوجه به علامت پنومونی استنشاقی و کالبد گشایی بزغاله مزبور، شکاف کام ثانویه به طول 6 سانتیمتر تایید گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 723

دانلود 181 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

اسدی مسعود | پوستی ایرج

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  808
 • دانلود: 

  218
چکیده: 

در این تحقیق نمونه های پوست از محل پهلوی راست 240 راس بز کرکی رائینی گرفته شد. پس از تهیه مقاطع بافتی و مطالعه ساختار بافت شناسی فولیکول ها، فولیکول های اولیه و ثانویه شناسایی و سپس صفات فولیکول های پوست یعنی: تراکم فولیکول های اولیه، تراکم فولیکول های ثانویه، نسبت فولیکول های ثانویه به فولیکول های اولیه، شاخص تعداد فولیکول های اولیه و شاخص تعداد فولیکول های ثانویه تعیین گردید. میانگین حداقل مربعات این صفات به ترتیب: 1.95 (+0.045) فولیکول در میلیمتر مربع پوست، 23.29 (+1.044) فولیکول در میلیمتر مربع پوست، 13.14 (+1.058)، 15.68(+1.067) و 209.76(+1.044) برآورد گردید. همچنین اثر عوامل مختلف ثابت نظیر سن، جنس، تیپ تولد، سن مادر، وزن تولد و وزن سه ماهگی (شیرگیری) بر تغییرات صفات فولیکول های پوست مورد بررسی قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 808

دانلود 218 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  21-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  903
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

هدف: تشخیص بیماری توبرکولوزیس در بز با جداسازی جنس مایکوباکتریوم و تشخیص تفریقی گونه آن. طرح: مطالعه مشاهده ای.حیوانات: یک هزار راس بز، مرز بین دو نیمه قدامی و خلفی گردن در سمت چپ روش: تراشیدن محل مورد نظر در گردن با ابعاد 20×4 سانتیمتر، تزریق توبرکولین مرغی و پستانداری در دو نطقه بالایی و پایینی با فاصله 12-10 سانتیمتر، اندازه گیری محل تزریق و مقایسه با پوست سالم در 72 ساعت پس از زمان تزریق، انجام معاینات بالینی و کالبد گشایی در دامهای راکتور مثبت و مشکوک، نمونه برداری از اندام و بافتهای با ضایعات قابل رویت ودر صورت عدم وجود ضایعات قابل رویت نمونه برداری از عقده های لنفاوی در دسترس، انجام مطالعات باکتری شناسی، واکنش زنجیر پلیمراز و آسیب شناسی روی نمونه ها.نتایج: از مجموع یک هزار راس بز 7 راس واکنش مثبت و 4 راس واکنش مشکوک نشان دادند. در کالبد گشایی راکتورهای مثبت و مشکوک 6 راس بدون ضایعات قابل رویت و 5 راس با ضایعات قابل رویت بودند. در دامهای بدون ضایعات قابل رویت مایکوباکتریوم جدا نشد. اما در 4 راس از دامهای با ضایعات مایکوباکتریوم جدا شد. که آزمایشات تفریقی 3 مورد گونه بوس و یک مورد گونه توبرکولوزیس را نشان دادند. آزمایش واکنش زنجیر پلیمراز (PCR) نتایج فوق را تایید کرد. و مطالعات آسیب شناسی نیز ضایعات گرانولومایی تیپیک سلی را نشان دادند.نتیجه گیری: این مطالعه اولین تحقیق در زمینه مایکوباکتریوم در بز می باشد که در ایران انجام شده است، که نشان می دهد در کشور ایران وقوع سل در بز قابل انتظار است. لذا می توان اظهار کرد:1- ضرورت انکار ناپذیر مراقبت بیش از پیش بز در ایران با توجه به نقش اپیدمیولوژیک این حیوان در بیماری سل 2- تحت پوشش قرار دادن بز در برنامه کنترل و ریشه کنی سل 3- تحقق دو بند فوق نه تنها کمک شایانی به ریشه کنی سل گاوی می کند بلکه در شناسایی بز مبتلا و نیز تامین سلامت و حفظ بهداشت عمومی بسیار ارزشمند خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 903

دانلود 207 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  619-628
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1207
 • دانلود: 

  307
چکیده: 

در این مطالعه، نمونه های جنین از 200 بز آبستن کشتار شده در کشتارگاه صنعتی تبریز در طول فصل پاییز تهیه شد. نمونه برداری به روش تصادفی انجام شد. سن جنین های جمع آوری شده طبق فرمول ارایه شده توسط Gall و همکاران، X=2.74 Y+30.15 محاسبه گردید. بعد از باز کردن حفره شکمی جنین ها در مراحل مختلف سنی، موقعیت قرارگیری بیضه ها در محوطه بطنی و زمان نزول آن به کیسه اسکروتوم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعات ماکروسکوپی نشان داد که اولین مهاجرت بیضه همراه با تحلیل مزونفروز در سن 45 روزگی جنین ها صورت می گیرد. در سن 59 روزگی، مزونفروز کاملا تحلیل رفته و باقیمانده مجرای مزونفریک به اپی دیدیم تبدیل می شود. در این سن، بافت گوبرناکولوم،متورم و گسترده می شود. در سن 89 روزگی بیضه در اواسط کانال مغابنی دیده شد و در ادامه، تا سن 106 روزگی از آبستنی بیضه از انتهای کانال مغابنی به دهانه کیسه اسکروتوم نزول کرده بود. در سن 153 روزگی (زمان تولد) نزول کامل بیضه به داخل کیسه اسکروتوم صورت می گیرد. بر اساس نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر می توان بیان کرد که وضعیت قرارگیری بیضه در بز همانند گاو، گوسفند، اسب و انسان در زمان تولد اتفاق می افتد و نزول بیضه به داخل کیسه اسکروتوم بدنبال جمع شدن و تحلیل بافت گوبرناکولوم می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1207

دانلود 307 استناد 1 مرجع 0
litScript