نتایج جستجو

24551

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2456

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  292
 • دانلود: 

  145
چکیده: 

در این تحقیق فعالیت آنزیمی لیپاز و کیتیناز قارچ های همراه نماتد سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii) جمع آوری شده از استان خراسان رضوی مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور در سال زراعی 95-94، حدود 300 جدایه قارچی از سیست، ماده و تخم و لارو نماتد سیستی چغندرقند جداسازی گردید. جدایه های مذکور پس از خالص سازی، مورد بررسی های ماکروسکوپی، میکروسکوپی و مولکولی قرار گرفتند و با استفاده از کلیدهای معتبر شناسایی شدند. از میان آن ها شش گونه شامل Simplicillium lanosoniveum، Penicillium chrysogenum، Colletotrichum gloeosporioides، Neonectria macrodidyma، Fusarium oxysporum و Alternaria chlamydospora شناسایی شدند. در بررسی نسبی فعالیت آنزیم لیپاز، قارچ C. gloeosporioides بیشترین میزان تولید این آنزیم را نشان داد و در بررسی نسبی فعالیت کیتیناز، بیشترین تولید این آنزیم مربوط به قارچ P. chrysogenum بود.

آمار یکساله:  

بازدید 292

دانلود 145 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  101-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  68
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 68 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

غفوری خرانق سمانه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  59
 • صفحات: 

  87-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  959
 • دانلود: 

  494
چکیده: 

سابقه و هدف: ارزیابی کیفیت پروتئین مواد غذایی به دلایل بیولوژیک و اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین علت روش های بیولوژیک، میکروبیولوژیک، شیمیایی و تلفیقی برای تعیین کیفیت پروتئین ها معرفی و بکار گرفته شده است. در بین روش های موجود، نسبت خالص پروتئین (NPR)، نسبت خالص نسبی پروتئین (RNPR) و قابلیت حقیقی هضم پروتئین TPD)) به عنوان روش های مناسب برای تعیین کیفیت پروتئین ها پیشنهاد شده است. با توجه به اهمیت کیفیت پروتئین غذاها به ویژه در خانوارهای کم درآمد این مطالعه با هدف تعیین ارزش پروتئینی بـا روش های فوق روی یک نمونه غذای خانگی بر پایه مخلوط برنج (یک واریته از برنج مازندران) و عدس انجام گرفت.مواد و روش ها: تحقیق با طراحی تجربی روی موش صحرایی نر در سن 21 روز، از نژاد wistar در گروه های 8 تایی تحت 6 رژیم غذایی شامل: 3 رژیم مورد (غذای خانگی)، استاندارد (کازئین+ متیونین) و پایه (بدون پروتئین) برای مطالعه NPR و RNPR و 3 رژیم مورد، استاندارد و پایه برای مطالعه TPD قرار داده شدند. طول دوره مطالعه برای 14, NPR روز بود. به منظور محاسبه NPR، مقدار پروتئین دریافتی و افزایش وزن حیوانات تعیین گردید. طول مدت مطالعه برای 9, TPD روز بود. به منظور محاسبه TPD، مقدار ازت دریافتی و ازت دفعی حیوانات تعیین گردید. میزان NPR، RNPR و TPD گروه کازئین + متیونین با غذای خانگی از طریق آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: شـاخص NPR برای پروتئیـن کـازئین + متیونین و غذای خانگی به ترتیب برابر با 4.3±0.4 و 3.6±0.6 بود که از نظر آماری معنی دار بود (P=0.02). شاخص TPD برای پروتئیـن متیونین + کـازئین و غذای خانگی به ترتیب برابر با 92.8±4 و 75.8±5.8 بود که از نظر آماری معنی دار بود (P<0.0001). همچنین شـاخص RNPR بـرابـر 83.6 و نسبت TPD غذای خانگی به کازئین + متیونین 81.6 بـود.استنتاج: یافتـه ها نشـان می دهنـد کـه NPR و TPD غـذای خانگـی بر پایـه مخلوط برنـج و عـدس در مقایسـه با کازئین پایین است.

آمار یکساله:  

بازدید 959

دانلود 494 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  759-773
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  400
 • دانلود: 

  277
چکیده: 

شهرنشینی به طور بی سابقه در سراسر جهان درحال رشد و توسعه است. یکی از تاثیرات کلیدی و مهم رشد سریع شهرنشینی در محیط طبیعی که توسط انسان تغییر یافته، جزایر گرمایی شهری است. تاثیرات ترکیب پوشش زمین بر روی دمای سطح زمین به طور گسترده بررسی شده است. اما در مطالعات محدودی به رابطه بین دمای سطح زمین و سنجه های سیمای سرزمین در کاربری ه های مختلف پرداخته شده است. به این منظور، در پژوهش حاضر، برای بررسی اثرهای کاربری زمین و پوشش زمین بر دمای سطح زمین از تصاویر لندست 8 و لایه های کاربری زمین مربوط به منطقه 6 تهران استفاده شده است که شامل پنج نوع کاربری مسکونی قدیمی، مسکونی جدید، بایر، صنعتی، و سازمانی است و از انواع پوشش زمین، پوشش گیاهی درنظر گرفته شده است. ارتباط زیاد دمای سطح زمین و سنجه های سیمای سرزمین نشان می دهد سیمای سرزمین نیز در ایجاد جزایر گرمایی شهری موثر است. براساس نتایج به دست آمده بعد از زمین ه ای صنعتی، زمین های سازمانی بزرگ ترین عامل در ایجاد جزایر گرمایی شهری است. این نتایج نشان دهنده آن است که در عوامل کلیدی موثر بر دمای سطح زمین شهری نه تنها الگوی پوشش زمین و کاربری زمین، بلکه تاثیر عوامل انسانی نیز باید مورد توجه واقع شده و درنظر گرفته شود. بنابراین، توضیح جزایر گرمایی شهری توسط پوشش زمین (پوشش گیاهی) به تنهایی کافی نیست. این یافته ها برای درک بهتر محیط زیست شهری و همچنین برنامه ریزی برای نحوه استفاده از زمین به منظور به حداقل رساندن اثرهای محیط زیست شهری مفید است.

آمار یکساله:  

بازدید 400

دانلود 277 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  46
 • صفحات: 

  163-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

مقدمه با توجه به اهمیت سازگاری زناشویی در ثبات و پایداری خانواده و در عین حال بهداشت روانی همسران و فرزندان، پژوهشگران بر شناسایی عوامل موثر بر سازگاری زوجین تمرکز نکرده اند. بر همین اساس، هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر بخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان (EFCT) بر افزایش سازگاری زناشویی زوج های ناسازگار بود. روش روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری شامل زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهر تهران در سال 1396 بودند. از بین 31 زوج مراجعه کننده، 20 زوج (40 نفر) با توجه به نتایج پرسش نامه سازش یافتگی زوجی اسپنیر (1976) با خط برش 101، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به گونه تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. گروه آزمایش به صورت منظم در 9 جلسه 90 دقیقه ای، هفته ای یک جلسه تحت درمان متمرکز بر هیجان قرار گرفت. داده های این پژوهش به کمک نرم افزار SPSS تحلیل شد. یافته ها یافته های پژوهش، نشان داد درمان متمرکز بر هیجان بطور معناداری سازگاری زناشویی گروه آزمایش را در مقایسه با قبل از آموزش و گروه گواه افزایش داده است. نتیجه گیری با استناد به یافته ها می توان نتیجه گرفت که زوج درمانی متمرکز بر هیجان می تواند یک مداخله روان شناختی اثربخش بر افزایش سازگاری زناشویی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  4 (پیاپی 64)
 • صفحات: 

  79-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1367
 • دانلود: 

  423
چکیده: 

چگونگی و میزان تاثیر دین در هر جامعه ای از یک سو به تعریف و نقش دین در زندگی افراد و از سوی دیگر به شرایط اجتماعی-فرهنگی آن جامعه بستگی دارد. در واقع می توان دین را هم امری فردی دانست که در باورهای افراد ریشه دوانیده و هم موضوعی اجتماعی قلمداد کرد که در هنجارها و ارزش های موجود در کنش های اجتماعی تبلور یافته است. لذا می توان استدلال کرد که تغییرات اجتماعی جوامع، نظیر نوسازی، بسط و گسترش تجدد، جهانی شدن، شهرنشینی، رشد فناوری، عقلانیت و... بر مقوله دین تاثیری انکارناپذیر دارد. این پژوهش با هدف درک معنای مذهب در دو بعد اعتقادی و مناسکی در میان جوانان، به بررسی و مطالعه 18 نفر از دانشجویان دانشگاه دولتی اصفهان پرداخته است. روش شناسی این مطالعه از نوع کیفی است و از روش نظریه زمینه ای برای انجام پژوهش استفاده شده است. تکنیک گردآوری اطلاعات، مصاحبه عمیق نیمه ساخت یافته است و برای انتخاب مشارکت کنندگان از روش نمونه گیری آسان و نظری استفاده شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که جوانان مشارکت کننده در بعد اعتقادات پایه ای دارای اعتقادات مورد تایید و سفارش دین هستند اما در سایر ابعاد، در خصوص بعد مناسکی پاسخگویان به باز معنایی در این حوزه پرداخته و بر اساس درک و فهم خود حتی در صورت مغایرت با دین روش هایی را اتخاذ نموده اند. از دلایل این گسست در بستر شرایط زمینه ای و مداخله گر می توان به ضعف محتوای کتب، ضعف کارشناسان دینی، ناسازگاری قول و عمل مدعیان مذهب، جو خانوادگی-محیطی اشاره کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1367

دانلود 423 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  35-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  145
چکیده: 

زمینه مطالعاتی: پلی فنل ها با خواص آنتی اکسیدانی مسئول خصوصیات سلامت بخش و ضدمیکروبی زیره هستند. روش کار: در این مطالعه خواص فیزیکوشیمیایی و میکروبی نانو کامپوزیتهای نقره (Ag)، کیتوزان (Ch) حاوی عصاره زیره سبز (E) مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا عصاره زیره سبز با روش های استخراج عصاره فراصوت و ماسراسیون و حلال آب/اتانول استخراج شد. عصاره حاصل تحت آزمون های تعیین فنول کل، توکوفرول قرار گرفت. در ادامه فیلم نانوکامپوزیت کیتوزان/نقره (15/0مول/لیتر) با سه غلظت 2/0، 4/0 و 1 درصد عصاره زیره سبز تهیه و تحت آزمون های فیزیکوشیمیایی (اندازهگیری ضخامت، نرخ عبور بخار آب، حلالیت فیلم، مقاومت کششی، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و افزایش طول فیلم در لحظه پاره شدن) و میکروبی (قطر عدم هاله رشد) قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که عصاره زیره سبز استخراج شده به روش ماسراسیون دارای ترکیبات فنولی (18/74 میلی گرم گالیک اسید/گرم وزن خشک) و توکوفرولی (05/24 میلی گرم آلفاتوکوفرول/گرم وزن خشک) بالایی میباشد. نتایج آزمایشات حاکی از آن بود با افزایش عصاره زیره سبز تا یک درصد ضخامت فیلم (093/0 میلیمتر)، نرخ عبور بخار آب (g/s. m2 81/3، حلالیت فیلم (45/26 %) و افزایش طول فیلم در لحظه پاره شدن (21/30 %) افزایش معنی داری را نشان داد (p <0. 05)، ولی مقاومت کششی فیلم (10/16 مگاپاسکال) با افزایش غلظت کاهش یافت. نتایج حاصل از آزمون میکروبی نشان داد که با افزایش غلظت عصاره زیره سبز تا یک درصد، خاصیت ضدمیکروبی فیلم نانوکامپوزیت کیتوزان/نقره افزایش یافت، نتایج میکروبی نشان داد فیلم نانوکامپوزیت کیتوزان/نقره حاوی عصاره زیره سبز به ترتیب دارای خاصیت ضدمیکروبی علیه استافیلوکوکوس آورئوس> آسپرژیلوس نایجر> کاندیدا آلبیکانس> اشرشیا کلی بوده است. نتیجه گیری نهایی: بطور کلی این مطالعه نشان داد فیلم تهیه شده ویژگی کیفی مناسبی را جهت بست بندی مواد غذایی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 145 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Tayefi Shirzad | Ramazani Mahdi

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  56 (NEW VOL 12)
 • شماره: 

  4 (48)
 • صفحات: 

  15-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14151
 • دانلود: 

  26665
چکیده: 

The popular texts of ancient Persian poetry and prose constitute a part of Iran's cultural heritage. Familiarity with different aspects of this cultural heritage depends on accessing valid forms and explanations with no distortion. Referring to invalid copies and explanations of such works means distancing their original form, and consequently, alienating them from the manifestations of cultural heritage. Among such texts are the works of Khaghani and Nizami. Various scholars have tried to take a step towards unraveling some verbal and semantic aspects. They have sometimes been successful and sometimes made erroneous interpretations. In the present study, using the descriptive-analytical method based on induction, a critical reading of some academic explanations of Khaghani and Nizami’ s poems focusing on chess and backgammon game terms and their accessories and the correct or approximately correct and accurate description of the contents is attempted. The results of the study show that some commentators, facing the combinations and terms of these two games, have either ignored the past or have not understood the essence of the problem. So, they have made unjustified interpretations. It is worth noting that because the authors’ aim has been a critical re-reading of such explanations, we have been forced to show disproportionate and unjustifiable aspects of the interpretations made in them. Introduction Poets and writers derive parts of their work materials from the intellectual, cultural, social, and religious capacities existing in the society, surroundings, and special natural features. Old games are among the topics of interest to poets in the field of Persian language and literature. The presence of elements and symbols related to games in poetic and prose texts could easily be observed asthere are few poets whose poems are FREE of such references. This issue can be justified for two reasons. The first reason is that although these games were initially reserved for the aristocracy and the elite, they gradually became public ones, and almost everyone became familiar with them, especially poets who, due to their affiliation with the courts, were given more and more opportunities to get acquainted with such games. The second reason could be found in literary traditions. From the beginning of Persian poetry, similes, metaphors, and interpretations related to these games and their rules have found a place in the poets’ mind and language and caused their descendants, even if they had not played polo, backgammon, and chess get familiar with these interpretations, terms, and metaphors due to following-up in ancient poetic divans. The frequency, variety, and beauty of using the mentioned games, especially backgammon and chess, and the terms related to them in the surviving literary works, occupy the mind of any interested reader and encourage him to clarify the reasons for using them. The present studyintends to analyze some explanations of these two poets’ works in the field of backgammon and chess game terms and their accessories with the aim of better understanding of such texts. help better understand these texts. Discussion of Results and Conclusions In this study, some terms of these two games, including ‘ Shahrokh’ , ‘ Shahpil’ , ‘ planning’ , ‘ hitting’ , ‘ overtaking’ , ‘ six-five’ , ‘ Farzinband’ , ‘ Ira’ , ‘ Kabatin’ , ‘ Ziad’ , ‘ Qaem’ , and ‘ three’ based on Khaghani and Nizami’ s works have been examined. Reflecting on various explanations of Khaghani and Nizami’ s Divans, the authors of this study found that the problems related to the content are more evident in them with the main reason being the stylistic features of these two poets. . By detailed reviewing of different explanations and presenting different evidence of Persian texts in this research, it seems that the following explanations are valid for the mentioned terms:-‘ Three-hitting’ or ‘ six-hitting’ means giving (advance) to the opponent so that the weak one can equalize, and this is more to humiliate the opponent.-Sometimes, the opponent with a surprise move while culturing the king, also hits the face piece or elephant, and because the other side has no choice but to remove the cult, the face piece or elephant is easily killed. This surprise move, which can be done with any of the pieces and greatly reduce the opponent's power, is called ‘ Shahrokh’ or ‘ Shahpil’ , respectively. Therefore, ‘ Shahrokh/Shahpil’ is the ultimate skill in doing something and hitting the opponent fatally.-Considering Persian poetry and prose texts, including Khaghani and Nizami, as well as paying attention to the structure of the word Kabatin and other mentioned arguments, it seems that this word is singular.-The ‘ face’ piece is different from the ‘ castle’ . That is why the face piece, like horse and elephant, signifies a huge animal; however, the ‘ castle’ belongs to a place in the chess corner called ‘ Hassan’ that the king turns it to prevent enemy attacks.-The term ‘ planning’ in chess has two meanings. The first meaning is to design and prepare various movements, and the second one is to set aside a strong opponent that can equate one or more riders to a weak opponent mostly to humiliate the opponent. Most of the commentators have paid less attention to the latter meaning.-Farzin is the strongest chess piece after the king and trapping this one is a very difficult task and can only be achieved with Latif-Al-Hail. When Farzin is in this situation and does not find a way to escape, he hits and is eventually killed. By killing this piece, it becomes much easier to confuse the opponent; therefore, ‘ Farzinband’ means the ultimate trick.-‘ Qaem’ in chess has two meanings: chess map and equalization.

آمار یکساله:  

بازدید 14151

دانلود 26665 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

هیدرولیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  89-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

در زمان بروز پدیده سیلاب در رودخانه ها و افزایش تراز سطح آب، اکثرا عرشه پل ها مستغرق خواهد شد. در این شرایط جریان عبوری از زیر عرشه بصورت تحت فشار رفتار خواهد کرد. میزان آبشستگی بستر در محدوده پایه های پل متاثر از وجود جریان تحت فشارخواهد شد. در این تحقیق به بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان نزدیک شونده به عرشه پل در مقاطع مرکب با وجود پوشش گیاهی در سیلابدشت و اثرات جریان تحت فشار در زیر عرشه پل پرداخته شده است. آزمایش ها با پوشش گیاهی صلب غیرمستغرق و با سه عرض مختلف سیلابدشت و چهار تراکم مختلف پوشش گیاهی با سه عمق نسبی متفاوت انجام شده است. با استفاده از نتایج آزمایش ها و آنالیز ابعادی رابطه تخمین میزان آبشستگی پایه پل تبیین شده است. نتایج نشان می دهد که نسبت عمق جریان نزدیک شونده به ارتفاع پل و عمق نسبی جریان با ضریب همبستگی پیرسون 9/0 موثرترین عوامل در میزان حداکثر عمق آبشستگی می باشند. اگرچه انتظار میرود که به ازای یک عمق نسبی معین، با زبرشدن سیلابدشت، در مقایسه با سیلابدشت صاف، مقدار تنش برشی افزایش یابد اما در تحقیق حاضر بدلیل نوع زبری پوشش های گیاهی در داخل سیلابدشت، با افزایش تراکم پوشش گیاهی (کاهش فاصله ردیف های پوشش گیاهی)، تنش برشی 20 درصد کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 151 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

علی اصغری نسرین

نشریه: 

تصویر سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  300-304
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  445
 • دانلود: 

  228
کلیدواژه: 
چکیده: 

بشر همواره با شرایط بحرانی گوناگون و حوادث غیرقابل پیش بینی همچون سیل، زلزله و بیماری های واگیر وحشتناکی چون وبا، طاعون، سل و آنفولانزا مواجه بوده است. به جرات می توان گفت شیوع ویروس کرونا (کووید-19) تکان دهنده ترین پاندمی با اثرات مخرب در همه ی مناطق جغرافیایی جهان و همه ی جنبه های حیات زمینی بوده است. دولت ها به طور فزاینده ای قرنطینه ها، مقررات منع رفت و آمد، تعطیلی و سایر کنترل های محدودکننده علیه کشورها، شهروندان و موسسات را اعمال می کنند و امکانات خود را برای مقابله با عفونت و جلوگیری از شیوع آن به کار می گیرند (1). در میان اضطراب ناشی از تعطیلی و لغو برنامه های آموزشی در سراسر جهان، بخش پشتیبانی از محققین و پژوهش ها متوقف نشده است و گروهی به عنوان کارگزاران دانش که در راس آن ها کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی قرار دارند، بی وقفه به ارایه ی خدمات اطلاعاتی می پردازند...

آمار یکساله:  

بازدید 445

دانلود 228 استناد 0 مرجع 4
litScript