نتایج جستجو

41

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

مواد پرانرژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (پیاپی 39)
 • صفحات: 

  171-179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  285
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

از آن جایی که تمایل به کلوخه ای شدن در نانو ذرات باعث کاهش فعالیت کاتالیزوری آن ها در پیشرانه ها می شود، بنابراین یک روش برای جلوگیری از تجمع و حفظ فعالیت کاتالیزوری نانو ذرات، بارگذاری آن ها روی بستر می باشد. گرافن سه بعدی دارای سطح ویژه بالا و ساختار متخلخل می باشد. همچنین، گرافن سه بعدی یک بستر کارآمد برای رشد و اتصال نانو ذرات با میزان بارگذاری بال و پراکندگی بهتر می باشد. در این کار، ابتدا نانو ذرات اسپینل کرومیت مس و نانوکامپوزیت کرومیت مس/گرافن سه بعدی (CuCr2O4@3D-GFS) سنتز گردید. سپس به منظور مشخصه یابی آن ها آنالیزهای XRD و FESEM و TG انجام شد. نانوذرات اسپینل کرومیت مس و نانوکامپوزیت CuCr2O4@3D-GFS تهیه شده به عنوان کاتالیزور در فرآیند تجزیه گرمایی آمونیوم پرکلرات (AP) استفاده شدند و تأثیر کاتالیستی آن ها با آزمایش های DSC و TGA بررسی شد. نتایج تجزیه گرمایی AP در حضور 4%وزنی نانوذرات اسپینل کرومیت مس و %2 و 4% وزنی نانوکامپوزیتCuCr2O4@3D-GFS تهیه شده با روش حلال-ضدحلال نشان داد که دو پیک گرمازای AP به یک پیک گرمازا تبدیل شد و پیک تجزیه دما بالای AP به ترتیب در دمای 348، 332 و ° C 321 ظاهر شد.

آمار یکساله:  

بازدید 285

دانلود 199 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عسگری محمدرضا | نجفی مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  79-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1137
 • دانلود: 

  435
چکیده: 

صندوق بین المللی پول (IMF) یک موسسه مالی مستقل جهانی است که در سال 1947 تاسیس و در سال 1986 نظام آمارهای مالی دولت (GFS) را برای شفافیت بودجه ای اعضا پیشنهاد داده و در سال 2001 آن را مورد بازنگری قرار داد. این نظام به عنوان ابزاری برای گزارش های مالی جهت پاسخگویی به شهروندان و نمایندگان قانونی آنها مورد استفاده قرار می گیرد. این تحقیق به بررسی عوامل تاثیر گذار نظام آمارهای مالی دولت بر گزارشگری مالی دولتی پرداخته است. از بین عوامل تاثیرگذار نظام آمارهای مالی دولت سه عامل مبنای تعهدی، شناسایی صحیح جریان منابع و شناسایی دارایی ها، بدهی ها و ارزش افزوده به عنوان فرضیه های تحقیق درنظر گرفته شده است. تاکید این تحقیق بر نظارت، کنترل و گزارشگری به خصوص در ابعاد مالی و اقتصادی و تحقق اهداف کمی و کیفی منابع و مصارف بودجه ای با در نظرگرفتن الزامات صندوق بین المللی پول و نظام آمارهای مالی دولت می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1137

دانلود 435 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  41
 • صفحات: 

  29-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2838
 • دانلود: 

  543
چکیده: 

سیستم آماری مالی دولت (GFS) یک نظام هماهنگ بین المللی برای گزارش گری فعالیت های مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است. اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجهای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان می شود. هم چنین شفافیت بودجه ای، پاسخ گویی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است.هدف این تحقیق شناسایی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاه های دولتی ایران و سپس ارایه پیشنهاد برای رفع این موانع است. بری پاسخ گویی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد: 1. کمبود نیروی انسانی متخصص و کار آزموده در زمینه حسابداری دولتی مانع عمده ای در اجرای سیستم GFS است؛ 2. استفاده محدود از از گزارش های مالی دولت در تصمیمی گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش می دهد. .3 سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است.در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسش نامه به جامعه آماری تحقیق، شامل ذی حسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارایی، حسابداران دولتی، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاه های دولتی که در محدوده جغرافیایی استان اصفهان فعالیت می کنند، انجام شده است. تجزیه و تحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسش نامه تکمیل شده و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است.پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح %95 اطمینان پذیرفته شدهاند. آزمون فریدمن نشان می دهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند. در پایان بر اساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راه کارهایی ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2838

دانلود 543 استناد 2 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 24)
 • صفحات: 

  211-230
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17
 • دانلود: 

  99
چکیده: 

طبق تبصره 48 قانون بودجه 1380 و ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 27/11/1380، دولت موظف است آمارهای مالی خود را مطابق دستورالعمل پیشنهادی صندوق بین المللی پول موسوم به دستورالعمل آمارهای مالی دولت (GFS) تنظیم کند. این دستورالعمل بین المللی دربردارنده مجموعه ای از مفاهیم، تعاریف، طبقه بندی ها و قوانین حسابداری است. یافته های این تحقیق که با روشی تطبیقی-تحلیلی انجام شده است، از ناسازگاری برخی مبانی، تعاریف، اهداف و الزامات این دستورالعمل با آموزه های دینی و اسناد بالادستی کشور حکایت دارد. این دستورالعمل عمدتا با هدف افزایش شفافیت بودجه کشورها در راستای بهره مندی شرکت های چند ملیتی و گسترش سیاست های جهانی شدن تنظیم شده است. استفاده از این دستورالعمل در بودجه ریزی کشور نه تنها باعث بهبود شفافیت نشده، بلکه زمینه ساز آسیب هایی همچون آزادسازی بی ضابطه قیمت گذاری ها، حداقلی کردن مداخله حاکمیت در اقتصاد، محدود کردن منابع درآمدی دولت و غلبه نگاه سکولار در هزینه کردهای دولت بوده است. ترکیب الزامات این سند با برخی رویه های موجود در بودجه ریزی کشور، حتی موجب انفعال در حسابداری بودجه، افزایش پیچیدگی سند بودجه و طولانی شدن فرآیند بودجه ریزی شده است. مشکلات موجود لزوم تدوین رویکرد بومی در تنظیم آمارهای مالی دولت را ضروری می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 17

دانلود 99 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  72-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  844
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

با استقرار نظام حسابداری دولتی مناسب و کارآمد می توان اطلاعات صحیح، قابل اعتماد و شفاف را جهت تصمیم گیری های منطقی برای برنامه ریزی های آینده اعمال نمود و مدیریت سازمان های دولتی را در جهت ایفای مسوولیت پاسخگویی یاری نمود. در این تحقیق، گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسش نامه به جامعه آماری تحقیق، شامل ذی حسابان دستگاه های اجرایی، حسابداران دولتی، حسابرسان دیوان محاسبات و کارشناسان مالی دستگاه های اجرایی که در محدوده جغرافیایی استان مازندران فعالیت می کنند، به منظور آزمون فرضیات، انجام شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد اجرای نظام حسابداری دولتی جدید مبتنی بر آمارهای مالی دولتی، در سطح اطمینان %95 منجر به شفافیت اطلاعات، پاسخگویی و حسابدهی مدیران و بهبود محاسبه بهای تمام شده گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 844

دانلود 31 استناد 0 مرجع 6
نشریه: 

CELL JOURNAL (YAKHTEH)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2023
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  255-263
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Objective: The biological factors secreted from cells and cell-based products stimulate growth, proliferation, and migration of the cells in their microenvironment, and play vital roles in promoting wound healing. The amniotic membrane extract (AME), which is rich in growth factors (GFS), can be loaded into a cell-laden hydrogel and released to a wound site to promote the healing of the wound. The present study was conducted to optimize the concentration of the loaded AME that induces secretion of GFS and structural collagen protein from cell-laden AME-loaded collagen-based hydrogels, to promote wound healing in vitro. Materials and Methods: In this experimental study, fibroblast-laden collagen-based hydrogel loaded with different concentrations of AME (0. 1, 0. 5, 1, and 1. 5 mg/mL, as test groups) and without AME (as control group), were incubated for 7 days. The total proteins secreted by the cells from the cell-laden hydrogel loaded with different concentrations of AME were collected and the levels of GFS and type I collagen were assessed using ELISA method. Cell proliferation and scratch assay were done to evaluate the function of the construct. Results: The results of ELISA showed that the concentrations of GFS in the conditioned medium (CM) secreted from the cell-laden AME-loaded hydrogel were significantly higher than those secreted by only the fibroblast group. Interestingly, the metabolic activity of fibroblasts and the ability of the cells to migrate in scratch assay significantly increased in the CM3-treated fibroblast culture compared to other groups. The concentrations of the cells and the AME for preparation of CM3 group were 106 cell/mL and 1 mg/mL, respectively. Conclusion: We showed that 1 mg/ml of AME loaded in fibroblast-laden collagen hydrogel significantly enhanced the secretion of EGF, KGF, VEGF, HGF, and type I collagen. The CM3 secreted from the cell-laden AME-loaded hydrogel promoted proliferation and scratch area reduction in vitro.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (مسلسل 40)
 • صفحات: 

  203-209
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2017
 • دانلود: 

  234
چکیده: 

به منظور بررسی اثرات فراوری فیزیکی دانه کتان (آسیاب شده و دانه کامل) به جای دانه سویای رشته ای بر مصرف خوراک، تولید و ترکیب شیر، الگوی اسیدهای چرب شیر و فراسنجه های خونی گاو شیرده هلشتاین یک شکم زایش، تعداد 9 گاو با میانگین وزن بدن 34.5±495 کیلوگرم و روزهای شیردهی 70±5 (DIM) در قالب 3 بلوک در یک طرح چرخشی 3×3 مربع لاتین، با 3 دوره آزمایشی استفاده شد. مصرف ماده خشک در بین تمام حیوانات تغذیه شده با تیمارها مشابه بود، همچنین عملکرد و ترکیب شیر نیز تحت تاثیر جیره ها قرار نگرفت. فراوری دانه کتان بر غلظت گلوکز و اوره پلاسمای خون تاثیر معنی دار (P<0.05) داشت. تغذیه دانه آسیاب شده در مقایسه با دانه سالم کتان و دانه سویای رشته ای، سبب افزایش معنی دار (P<0.05) در غلظت اسیدهای چرب بلند زنجیر (LCFA) شیر شد، همچنین مقدار افزایش اسید آلفا-لینولنیک (18:3) شیر با مصرف دانه کتان آسیاب شده در مقایسه با سایر تیمارها، نزدیک به 2 برابر بود (0.75 در مقابل 0.36 و 0.46 گرم در کیلوگرم شیر، به ترتیب برای دانه کتان آسیاب شده، دانه سویای رشته ای و دانه کتان سالم). همچنین در مقایسه با سایر تیمارها، دانه کتان آسیاب شده مقدار اسید لینولئیک (18:2) شیر را به طور معنی دار (P<0.05) افزایش داد. به طورکلی، تغذیه گاو با دانه کتان آسیاب شده در مقایسه با دانه سویای رشته ای و دانه کامل کتان بر غلظت اسیدهای چرب غیر اشباع با یک پیوند دوگانه (MUFA) و اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند دو گانه (PUFA) در شیر گاو اثر داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 2017

دانلود 234 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نوبخت محمدباقر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  7-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2573
 • دانلود: 

  3184
چکیده: 

این مقاله برگرفته از پژوهشی از نوع کاربردی است که در آن مساله اساسی با این پرسش مطرح شده است که «در جهت تحقق اهداف راهبردی نظام، سیاست های کلی و برنامه های میان مدت توسعه، نظام بودجه ریزی مناسب کدام است؟» به منظور پاسخ گویی به این مساله و دیگر پرسش های مطروحه، تحقیق حاضر در سه مرحله و به روش تحلیلی انجام شده است. در مرحله نخست، به روش کتابخانه ای، اسناد مربوط به پیشینه بودجه ریزی و مبانی نظری مرتبط و همچنین تجارب جهانی و نتایج حاصل از مطالعات داخلی و اسناد فرادستی نظام بررسی می شوند. در مرحله دوم به روش تحلیل مقایسه ای، یافته های حاصل از تجارب ملی و بین المللی در مورد ساختار مطلوب بودجه ریزی با اسناد فرادستی نظام مقایسه و تحلیل می شوند و در مرحله سوم به روش فراتحلیل، ساختار مطلوب بودجه ریزی کشور بر اساس تجزیه وتحلیل انجام شده، نتیجه گیری می شود.در خاتمه پس از اطمینان از روایی و پایایی نتایج حاصله، توسط جمعی از خبرگان ذی ربط با تکیه بر اسناد فرادستی نظام و استانداردهای جهانی ساختار نظام بودجه ریزی کشور، پیشنهاد شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2573

دانلود 3184 استناد 1 مرجع 2
نشریه: 

تحقیقات مالی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  239-258
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  850
 • دانلود: 

  378
چکیده: 

این مقاله به بررسی پیش بینی قیمت قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران پرداخته است. این تحقیق مدلی ترکیبی بر اساس سیستم ژنتیک فازی (GFS) و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) برای پیش بینی قرارداد آتی سکه طلا ارائه داده است. در این روش، ابتدا با استفاده از روش رگرسیون گام به گام متغیرهایی مشخص می شود که بیشترین تااثیر را بر قیمت قرارداد آتی سکه طلا دارند. در گام بعدی داده های خام با استفاده از شبکه عصبی خودسازمانده به k دسته تقسیم می شود. در نهایت، این دسته ها به سیستم ژنتیک فازی وارد و پیش بینی انجام می شود. درآخر، نتیجه پیش بینی حاصل از مدل ترکیبی ارائه شده، با نتیجه حاصل از پیش بینی روش خطی آریما با استفاده از معیار سنجش خطا MAPE با هم مقایسه شد. نتایج نشان داد که مدل ترکیبی ارائه شده، پیش بینی بسیار مناسب تری از روش آریما دارد و خطای پیش بینی آن بسیار کمتر بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 850

دانلود 378 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (مسلسل 23)
 • صفحات: 

  43-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  715
 • دانلود: 

  189
چکیده: 

هدف از انجام این بررسی ارزیابی کلینیکی کارایی یک نوع غشا با ترکیب پلی اورتان در روش درمانی Guided Tissue Regeneration (GTR) به منظور درمان ضایعات داخل استخوانی پریودنتال و مقایسه آن به روش درمانی فلپ کورتاژ بوده است.10 بیمار هر یک با دو ضایعه داخل استخوانی و با تشخیص پریودنتیت بالغین مورد درمان قرار گرفتند. پس از گذشت 4 هفته از مرحله اول درمان، یکی از ضایعات بطور اتفاقی به عنوان گروه آزمایش و دیگری به عنوان گروه کنترل انتخاب گردید. در گروه آزمایش به دنبال کنارزدن فلپ و کورتاژ ضایعه از غشای پلی اورتان مطابق با روش GTR استفاده شد. در گروه کنترل تنها به کنارزدن فلپ و کورتاژ اکتفا گردید. متوسط عمق پاکت ها (PD)، (CAL) Clinical Attachment level و عمق ضایعه استخوانی (DD) قبل از انجام جراحی در گروه آزمایش بترتیب 7.3، 13.87، 3.23 و در گروه کنترل بترتیب 7.4، 12.89 و 3 میلی متر بوده است. مامبران ها در گروه آزمایش بعد از 6-3 هفته از محل خارج شدند؛ در 8 نفر از بیماران، مامبران در هفته اول به دنبال قراردادن در محل عریان گردید. ارزیابی مجدد که به دنبال 6 ماه انجام شد، نشان داد که متوسط تغییرات PD و CAL و DD در گروه آزمایش بترتیب 3.50، 1.68 و 1.69 و در گروه کنترل بترتیب 2.90، 1.09 و 1.24 میلی متر بوده است. هر دو روش درمانی در ضایعات داخل استخوانی موفق بودند و با آن که روش GTR با استفاده از غشای پلی اورتان نتایج بهتری را داشته است ولی اختلاف دو روش درمانی از نظر آماری در مورد هیچ یک از شاخصهای مورد ارزیابی معنی دار نبوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 715

دانلود 189 استناد 0 مرجع 0
litScript