نتایج جستجو

348

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

35

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  89-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1245
 • دانلود: 

  439
چکیده: 

به منظور بررسی ساختار مکانی و برآورد موجودی حجمی جنگل های شمال کشور با استفاده از روش زمین آمار، این مطالعه در بخشی از جنگل آموزشی- پژوهشی دانشگاه تهران، خیرودکنار نوشهر، در مساحت 502 هکتار انجام پذیرفت. نمونه برداری از جنگل بر اساس شبکه ای منظم با شروع تصادفی، به ابعاد 200 *150 متر انجام شد. به منظور برآورد مناسبی از همبستگی مکانی در بین نمونه ها به ویژه در فواصل کوتاه، از محل تقاطع اضلاع شبکه مذکور، چهار قطعه نمونه دیگر نیز به فاصله 50 متر در چهار جهت اصلی نسبت به قطعه نمونه های مرکزی برداشت شدند. هر نمونه از دو قطعه نمونه متحدالمرکز دایره ای شکل به مساحت های300 و 700 متر مربع تشکیل می شد. با استفاده از 721 قطعه نمونه برداشت شده زمین مرجع، واریوگرام تجربی ترسیم شد که واریانس تصادفی (اثر قطعه ای) آن بیش از 80 درصد بود. واریوگرام به دست آمده نشان داد که تغییر پذیری زیاد در فواصل کمتر از 50 متر وجود دارد و ساختار مکانی موجود ضعیف است. برآورد با استفاده از مدل کروی برازش شده بر واریوگرام تجربی و به روش کریجینگ معمولی - بلوکی با ابعاد 100×100 متر انجام شد. نتایج ارزیابی برآوردها نشان داد که کلیه درون یابی ها اریب بوده و کریجینگ نتوانسته با توجه به وجود اثر قطعه ای زیاد در واریوگرام، برآورد مناسبی از موجودی حجمی ارایه دهد. بنابراین با دخالت های اعمال شده در این جنگل ناهمگن و ناهمسال، ساختار مکانی موجودی حجمی، ساختاری ضعیف بوده و تابعی از فاصله نیست. در نتیجه به علت تغییرپذیری زیاد در فواصل کوتاه و نیز تناوبی بودن تغییرات، با روش نمونه برداری به کار رفته، استفاده از روش زمین آمار، برای برآورد موجودی حجمی در این جنگل مناسب نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 1245

دانلود 439 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

NOUSHADI M. | SEPASKHAH ALI REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  B3
 • صفحات: 

  343-355
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56113
 • دانلود: 

  25592
چکیده: 

This paper compares the evaluation of three geostatistical interpolation methods including ordinary kriging, residual kriging and cokriging for the interpolation of long-term monthly and yearly reference crop potential evapotranspiration (ETo). This study has been conducted in a region including Fars, Booshehr, Hormozgan, and Kohgilooye-Boyrahmad provinces. Long-term mean values of monthly and yearly ETo were computed from recorded meteorological variables at 119 weather stations using the Hargreaves-Samani method. ETo estimates and estimation errors were evaluated at 19 validation stations. In general, estimates were in good agreement with observed values for residual kriging and cokriging methods. Based on mean absolute error (MAE), mean square error (MSE), mean error percent (MEP) and root mean square interpolation error (RMSIE), the best method for Farvardin (April) is kriging and for Khordad (June), Tir (July), Aban (November), and Azar (December) is cokriging. For other months and for mean annual ETo the best method is residual kriging. It should also be noted that MAE, MSE, and MEP for Mordad (August), Mehr (October), Dey (January), and Bahman (February) are very similar for cokriging and residual kriging. With the exception of Farvardin (April), Ordibehesht (May), and Shahrivar (September), for the other months and for annual ETo, the deviation of cokriging estimations from a 1:1 line is less than kriging and residual kriging. In other words, the points from these methods are more spread out around the 1:1 line, but the band of the deviation in cokriging is less than the two other methods. Therefore, the best method for estimation of monthly and yearly ETo is cokriging, except in Farvardin (April), Ordibehesht (May) and Shahrivar (September).

آمار یکساله:  

بازدید 56113

دانلود 25592 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحات: 

  14-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3216
 • دانلود: 

  12008
چکیده: 

In this study to assess and identify the characteristics of the basin drought Hendijan-Jarahi is used statistics a climatic period (30years). To determine the best indicator of drought in a correlation matrix using Pearson correlation coefficient values of PN, DI, SPI, SZI, CZI, MCZI with a confidence level of 99% and 95% review and were compared. Indices SPI, SZI, CZI together had a strong correlation more than 0. 9. the SPI drought index among them have ability to better identify the start and end time of drought, and based on the drought division into 4 groups: mild, moderate, severe and extreme. based on SPI index five characteristics of the drought were extracted; many with years of drought, the longest continuity, number of events, the years and the frequency of extreme events. In order to normalize the data of the method was applied Cox box. Among the deterministic and geostatistical interpolation methods according to the spatial dependence data Ordinary kriging was used. Then, to examine the spatial correlation between measurement data and assessment methods of estimation and modeling, drawing and analysis of semi-variograms were used Based on different methods, spherical, exponential and Gaussian features vario gram on the basis of Nagget and Sill, the variance structured to non-structured Proportion, the Mean, RMS, ASE RMSS, a suitable method was chosen for zoning. The results based on the five characteristics of the study due to the large difference topography and variety of terrain and other natural and climatic diversity, characteristics of drought in the basin does not follow of a certain order. But overall abundant number of years with the drought and the highest occurrence of severe drought are more than half of its eastern extreme in the West basin that most have occurred in recent decades.

آمار یکساله:  

بازدید 3216

دانلود 12008 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

RUSU C. | RUSU V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  217
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  119-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  405
 • بازدید: 

  10752
 • دانلود: 

  18881
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10752

دانلود 18881 استناد 405 مرجع 0
نویسندگان: 

GHAHRAMAN B. | AHMADI FIROUZ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  7-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  29513
 • دانلود: 

  22031
چکیده: 

There are numerous methods for data filling in hydrology. Most, however, are based on correlations with nearby stations in a general scheme of regionalization. These methods, though robust, fail to function when and where all the near stations are missed-data too. The Mashhad synoptic station has annual rainfall data over a 50 year period from 1951 to 2000 and historic rainfall data from 1893 to 1940, just before World War II. This time series has about 15 years of missed data which cannot be filled by usual methods. So, the techniques of GEOSTATISTICS and kriging were adapted to this long-term time series as an alternative. The data showed a poor correlation at every time lag, showing that, while all the semi-variogram models performed nearly equal, there was a high correlation among each of the others. The results included with polynomial regression fits to different moving average orders, nailed at some reasonable estimates for missed rainfall values.

آمار یکساله:  

بازدید 29513

دانلود 22031 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  37
 • صفحات: 

  134-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  713
 • دانلود: 

  288
چکیده: 

چکیده هدف از این مطالعه تعیین همبستگی بین عملکرد بیولوژیک گندم نان و فاکتور های مؤثردر آن و تعیین مناسب ترین صفات تاثیرگذار بر عملکرد بیولوژیک، همچنین تهیه نقشه پهنه بندی عملکرد بیولوژیک گندم در شهرستان داراب بود. به منظور دستیابی به اهداف این پژوهش، شصت نمونه گیاه تهیه و مورد بررسی قرار گرفت. در این نمونه ها، ارتفاع گیاه، وزن دانه، شاخص برداشت و تعداد پنجه اندازه گیری شد. همچنین، طول و عرض جغرافیایی برای مکان هر یک از نمونه ها با استفاده از دستگاه موقعیت یاب ماهواره ای تعیین شد. نتایج حاصل از همبستگی ساده بین این صفات نشان داد که وزن دانه با عملکرد بیولوژیک بالاترین ضریب همبستگی (**97/0r = ) را داشت. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که جهت تهیه ی نقشه پهنه بندی عملکرد بیولوژیک گندم و پارامتری که بیشترین همبستگی با آن را داشت (وزن دانه) از روش کریجینگ و روش میانگین عکس فاصله (IDW)، استفاده شد. نتایج حاصل از درون یابی نشان داد که روش کریجینگ (مدل گوسی) با حداقل ریشه میانگین مربعات خطا (98/0= RMSE) برای عملکرد بیولوژیک و 97/0= RMSE برای وزن دانه) بهترین مدل برای تعیین پهنه بندی این پارامترها (ارتفاع گیاه، وزن دانه، شاخص برداشت و تعداد پنجه اندازه گیری) در منطقه مورد مطالعه محسوب می شود. استفاده از این روش ها مشخص شد که وزن دانه و عملکرد بیولوژیک دارای انطباق نسبی در پهنه بندی بودند. بنابراین، با توجه به نتایج می توان از وزن هزار دانه به عنوان صفت جایگزین عملکرد بیولوژیک در اندازه گیری عملکرد بیولوژیک در این منطقه استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 713

دانلود 288 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  56-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28530
 • دانلود: 

  23161
چکیده: 

Facies modeling is an essential part of reservoir characterization. The connectivity of facies model is very critical for the dynamic modeling of reservoirs. Carbonate reservoirs are so heterogeneous that variogram‐based methods like sequential indicator simulation are not very useful for facies modeling. In this paper, multiple point GEOSTATISTICS (MPS) is used for facies modeling in one of the oil fields in the southwest of Iran. MPS uses spatial correlation of multiple points at the same time to characterize the relationships between the facies. A small part of the oil field, in the vicinity of the simulation grid, is used as a training image, in which there is 25 well data for creating suitable training image by the principal component analysis (PCA) method. In this study, MPS is successfully applied to facies modeling and the spatial continuity of facies is reasonably reproduced. The facies model verifies the reproduction of facies proportion in training image and wells. Also, five wells are used for the cross correlation of the facies model. The results indicate that the facies model shows a strong correlation with the facies of these five wells. Additional hard data, which is extracted from high confidence seismic data, is so useful for the improvement of the facies model.

آمار یکساله:  

بازدید 28530

دانلود 23161 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  ه-55
 • صفحات: 

  971-981
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1162
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

در حال حاضر 90 دردص نیاز آبی مصرفی شهر مشهد از چاه های عمیق تامین می شود که نشان دهنده اهمیت بررسی کیفی این منابع تامین آب می باشد. برای تعمیم نتایج اندازه گیری از چاه های موجود به سایر نقاط فاقد آمار بایستی شبکه چاه ها از تراکم مناسبی برخوردار باشد. در این بررسی کفایت شبکه چاه های آب شرب شهر مشهد در ردیابی نیترات و هدایت الکتریکی با استفاده از کریجینگ، که یک روش میانی یابی بهینه بین آمارهای اندازه گیری شده بر پایه تشخیص ساختار مکانی است، انجام پذیرفته است. با بررسی کمیت و کیفیت اطلاعات در دسترس، آخرین اآمار موجود در سال 79 از 92 چاه که در اعماق بین 160 تا 250 در آنها اندازه گیری صورت گرفته بود مبنای تجزیه و تحلیل مکانی قرار گرفتند. بر مبنای تجزیه و تحلیل مکانی، مناسب ترین مدل نیم تغییر نما برای نیترات مدل نمایی (پس از برازش یک رویه درجه دوم برای حذف روند) و برای هدایت الکتریکی مدل خطی سقف دار به دست آمد. نقشه های توزیع مقدار و خطای تخمین این پارامترها کیفی، تهیه شده به روش کریجینگ معمولی و نقطه ای، نشان داند که به طور کلی نیترات از تغییر پذیری بالاتری نسبت به هدایت الکتریکی برخوردار بود و خطای بر آورد بالاتری داشت. با این وجود توزیع خطای برآورد برای هر کدام از پارامترها در کل منطقه تغییرات کمی داشت. برای هر پارامتر سه محل چاه یشنهادی ارائه شده که بتوانند موجب کاهش حداکثر خطای برآورد شود. نتایج نشان داد که این سه چاه در حاشیه ناحیه تحت مطالعه قرار دارند و تنها قادر هستند حداکثر خطای برآورد را کمتر از 3 درصد کاهش دهند. این مقدار کاهش در خطا قابل توجه نمی باشد و لذا به نظر می رسد که عملکرد شبکه فعلی با توجه به نوع اطلاعات در دسترس قابل تغییر نمی باشد. علیرغم این مسئله با توجه به میزان خطاها طرح یک شبکه موثرتر که توزیع مکانی (سطحی و عمقی) و زمانی مناسب تری داشته باشد احساس می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1162

دانلود 119 استناد 2 مرجع 1
نویسندگان: 

شعبانی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  31-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1186
 • دانلود: 

  254
چکیده: 

پدیده خشکسالی یکی از مهم ترین بلایای طبیعی است که بسیاری از کشورها را تحت تاثیر خود قرار داده و باعث بروز بسیاری دشواری ها از جمله مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره شده است. آگاهی از وضعیت خشکسالی، با پیش بینی و پهنه بندی شدت خشکسالی می تواند خطر زیان های ناشی از این پدیده را تا حد شایان توجهی کاهش دهد. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی دقت روش های زمین آماری کریجینگ ساده (SK)، کریجینگ معمولی(OK)  و روش عکس فاصله (IDW) با درجات 1 تا 5 در تهیه نقشه شدت خشکسالی های رخ داده در استان فارس در سال 1386 با استفاده از شاخص درصد بارش بهنجار می باشد. نتایج بر اساس معیارRMSE  و MAE نشان دادند که در بین روش های میان یابی ذکر شده، روش کریجینگ ساده (SK)، به دلیل دارا بودن  RMSE و MAE پایین تر (RMSE=11.44 و MAE=6.946) دقیق ترین بوده و به عنوان مناسب ترین روش جهت تهیه نقشه شدت خشکسالی استان فارس در سال 1386 انتخاب می شود. بر اساس نقشه تهیه شده، وضعیت خشکسالی در استان فارس در این سال در دو طبقه شدید و بسیار شدید قرار می گیرد که به ترتیب 21.58 و 78.42 درصد از مساحت کل استان فارس را به خود اختصاص داده داده بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1186

دانلود 254 استناد 3 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  67
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  393-406
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  798
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 798

دانلود 242 استناد 0 مرجع 0
litScript