نتایج جستجو

1574

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

158

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نصرتی کاظم | احمدی فروزان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  46
 • صفحات: 

  65-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  865
 • دانلود: 

  276
چکیده: 

هدف از این پژوهش تعیین تاثیر فصل بهار و پاییز بر تولید رسوب حوضه طالقانی، خرم آباد، استان لرستان با استفاده از ردیاب های ژئوشیمیایی و مدل ترکیبی منشایابی رسوب است. به این منظور 39 نمونه خاک از منابع رسوب با کاربری های مختلف (کشاورزی 17، مرتع 12 و جنگل 10 نمونه) برداشت گردید و همچنین جهت برداشت نمونه های رسوب معلق هنگام رخداد بارندگی، 7 نمونه رواناب از خروجی حوضه طی سال 1390 تا 1391 (3 نمونه در فصل پاییز و 4 نمونه در فصل بهار) نیز برداشت شد. پس از آماده سازی نمونه ها 11 عنصر ژئوشیمیایی شامل آهن، روی، مس، منیزیم، سدیم، کلسیم، پتاسیم، منگنز، کربن آلی، نیتروژن و فسفر به عنوان ردیاب های اولیه در نمونه های منابع رسوب و نمونه های رسوب معلق اندازه گیری شد. با استفاده از تحلیل آماری کروسکال والیس و تحلیل آماری تابع تشخیص، ردیاب های روی، کربن آلی، منیزیم و کلسیم به عنوان ترکیب بهینه ردیاب در تفکیک منابع رسوب انتخاب شدند. با انتخاب ترکیب بهینه ردیاب ها، نمونه-های منابع رسوب با نمونه های رسوب معلق در رواناب در دو فصل متفاوت به صورت جداگانه مقایسه شدند. نتایج نشان داد که سهم کاربری اراضی در تولید رسوب در فصل پاییز برای کشاورزی، مرتع و جنگل به ترتیب برابر با 9/67 درصد، 1/32 درصد و صفر درصد است. نتایج مقایسه منابع رسوب با نمونه های رسوب معلق در رواناب در فصل بهار نشان داد که سهم کاربری اراضی در تولید رسوب برای کشاورزی 3/44 درصد، مرتع 3/44 درصد و جنگل 4/11 درصد است. این نتایج نشان می دهد که در فصل پاییز کاربری کشاورزی بیشترین سهم تولید رسوب را دارد که لازم است در این فصل مدیریت پوشش گیاهی اراضی کشاورزی مورد توجه قرار گیرد تا از فرسایش و تولید رسوب جلوگیری شود.

آمار یکساله:  

بازدید 865

دانلود 276 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

سعادتی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  310-321
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  433
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

در این تحقیق با روش ردیاب شیمیایی، ارتباط فرایندهای بارش، نفوذ و هیدروژئولوژی در دوره های مختلف گذشته به منظور تعیین دوره های اقلیمی دیرینه، در دشت اردبیل ارزیابی شده است. وقوع خشک و ترسالی های متوالی در دوره های گذشته، در این روش با ارزیابی پروفیل های کلراید در شش پروفیل حفرشده در دشت اردبیل، مشخص شد. برای معین -شدن زمان وقوع خشک و ترسالی ها در اعماق پروفیل ها، سن آب های قرارگرفته در اعماق خاک به وسیله معادله و منحنی های مربوط، محاسبه شده که سن برآورد شده املاح رسوبات دشت اردبیل در روش رابطه ادموند-آلیسون از 737 سال در پروفیل ایمیچه تا 4511 سال در پروفیل قره لر متغیر بود. در 1100 سال اخیر، دو ترسالی و دو خشکسالی عمده ثبت شد. آخرین خشکسالی در 116 سال پیش با 202 میلی متر بارش و دومین خشکسالی در 473 سال پیش با 83 میلی متر بارش برآورد شد. در همین دوره آخرین ترسالی در 210 سال پیش با 451 میلی متر بارش و دومین ترسالی در 735 سال پیش با 703 میلی متر بارش ثبت شد که این ترسالی بیشترین مقدار بارش برآورد شده در کل دوره 3600 به دست آمده بوده است. دشت اردبیل از 1100 تا 2900 سال پیش به مدت 1800 سال یک خشکسالی متوسط را تجربه کرده که نشان دهنده طولانی بودن دوره های خشکسالی ها در این دشت است. در دوره 2900 تا 3550 سال پیش دوره ترسالی با نوساناتی اتفاق افتاده است. با توجه به این موضوع منطقه اردبیل یک روند به سوی خشک سالی در پیش دارد. البته در این روند خشکسالی، دوره های تر و خشکسالی با تغییرات اقلیمی کمتر، می تواند اتفاق بیافتد.

آمار یکساله:  

بازدید 433

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FOROUZAN F. | GHAZBAN F. | ARDESTANI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1135-1144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  83342
 • دانلود: 

  36727
چکیده: 

The d18O, d13C, and strontium/calcium (Sr/Ca) -record was measured from a 7-year old Platygyra sinensis coral located offshore Larak Island in the Persian Gulf at a resolution of 22 samples/year. An increased sampling resolution of 55 samples/year over two annual cycles was also compared with the 22 sample resolution to evaluate the effectiveness of the sampling procedure. The resulting data exhibited identical results between the two methods. By means of previously reported equations, Sr/Ca-derived sea surface temperatures (SST) ranged between 17 to 30 oC, with an average of 24.7 oC. The inter-annual variability in the Platygyra sinensis indicated a significant correlation with COADS data. In addition, the relation between the d18O in Platygyra sinensis coral and the Sr/Ca-estimated SST data was assessed. Subtracting the Sr/Ca-based SST values from the d18O of the coral, the d18O of water was calculated. These data were then used to construct ranges of sea surface salinity (SSS) in the region.

آمار یکساله:  

بازدید 83342

دانلود 36727 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1 (مسلسل 51)
 • صفحات: 

  34-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  928
 • دانلود: 

  394
چکیده: 

در راستای اجرای طرح سراسری اکتشاف ذخایر اورانیم در ایران مرکزی توسط سازمان انرژی اتمی ایران، برگه 1:100,000 اسفوردی واقع در استان یزد و در حد فاصل شهرهای بافق و بهاباد مورد پی جویی و اکتشاف مقدماتی قرار گرفت. به منظور پتانسیل یابی عناصر پرتوزا در این برگه، از نتایج تجزیه نمونه های رسوب آبراهه ای برداشت شده توسط سازمان زمین شناسی کشور استفاده شد. چون عناصر اورانیم و توریم و هم چنین عناصر خاکی نادر مورد تجزیه قرار نگرفته بودند، از ردیاب های اورانیم برای بررسی استفاده شد. فرایند پردازش داده ها شامل بهنجارسازی داده ها، بررسی های تک متغیره و چند متغیره و در نهایت ترسیم و تفسیر نقشه آنومالی عناصر است. با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی های ژئوشیمی، سه محدوده به عنوان مناطق پتانسیل دار برای ذخایر اورانیم معرفی شد. این سه محدوده توالی های مارن و کانگلومرا در شمال غرب ناحیه، جنوب توده گرانیتی زریگان و توالی های ماسه سنگی همراه با توده های کوچک نفوذی در محدوده اطراف معدن اسفوردی و حد فاصل آن تا حوالی معدن کوشک است. با توجه به نتایج حاصله، می توان گفت که برگه اسفوردی به لحاظ ذخایر اورانیم رسوبی اهمیت زیادی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 928

دانلود 394 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نصرتی کاظم | جلالی سعیده

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  753-764
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  821
 • دانلود: 

  259
چکیده: 

شناسایی منابع رسوب یکی از پارامترهای مهم در انتخاب روش مناسب حفاظت خاک و کنترل فرسایش است. هدف اصلی این پژوهش، برآورد عدم قطعیت و سهم تولید رسوب جاده های جنگلی با استفاده از ردیاب های ژئوشیمیایی در حوضه زیارت شهرستان گرگان است. به این منظور 47 نمونه خاک از منابع مختلف کاربری اراضی و 14 نمونه از رسوب معلق رواناب خروجی حوضه، جمع آوری شد. به منظور منشایابی رسوب تولیدی حوضه و تعیین سهم هر یک از منابع 11 ردیاب شامل کربن آلی (C)، استرانسیم (Sr)، نیکل (Ni)، سدیم (Na)، پتاسیم (K)، مس (Cu)، آهن (Fe)، منگنز (Mn)، کلسیم (Ca) و منیزیم (Mg)، سرب (Pb)، در نمونه های منابع رسوب و رسوب معلق اندازه گیری شد. با مقایسه ردیاب ها در منابع رسوب و تحلیل تابع تشخیص ، ردیاب های، کربن آلی (C)، مس (Cu)، آهن (Fe)، به عنوان ترکیب بهینه ردیاب ها در تفکیک منابع رسوب انتخاب شدند، و درنهایت با استفاده از مدل بیزین [2] کاربری کشاورزی، جاده و جنگل به ترتیب با 67.1 (61.6-71.8)، 31.4 (27.1-35.9) و 1.2 (0.1-5.1) درصد به عنوان سهم هرکدام از منابع در تولید رسوب تعیین شدند و بیش ترین میزان عدم قطعیت متعلق به کاربری کشاورزی است. نتایج این تحقیق می تواند در انتخاب مناسب ترین روش کنترل فرسایش در منطقه مطالعاتی و تعمیم به مناطق مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 821

دانلود 259 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اکوهیدرولوژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  615-626
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  399
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

فرسایش و تولید رسوب در حوضه ی آبخیز آشان سبب ایجاد تأثیرات محلی و برون محلی شده است. تعیین سهم نسبی رسوب زیرحوضه ها با استفاده از تکنیک منشأیابی به منظور اجرای برنامه های حفاظت آب و خاک ضروری است. هدف از مطالعه ی حاضر، تعیین سهم تولید رسوب زیرحوضه ها با استفاده از ردیاب های ژئوشیمیایی و رادیونوکلوئید در حوضه ی آبخیز آشان است. به این منظور، 30 نمونه رسوب از کف کانال پنج زیرحوضه برداشت و ردیاب های رادیونوکلوئید (سرب 210 (210Pb)، اکتینیوم 228 (228AC)، رادیوم 226 (226Ra)، سزیم 137 ((137Cs، پتاسیم 4040K)))، ژئوشیمیایی (کلسیم ((Ca، آهن (Fe)، پتاسیم K))، منیزیم (Mg)، منگنز (Mn)، سدیم (Na)) و مواد آلی (OC) اندازه گیری شدند. ترکیب بهینه ی ردیاب ها با استفاده از تحلیل آماری کروسکال والیس و تابع تحلیل تشخیص مشخص شد. در نهایت، سهم هریک از زیرحوضه ها در تولید رسوب با استفاده از مدل غیرترکیبی عدم قطعیت بیسین و بر پایه ی ترکیب بهینه ی ردیاب ها تعیین شد. ردیاب های رادیوم 226، سزیم 137، پتاسیم 40، منگنز و کلسیم با قدرت تفکیک کنندگی 80 درصد به عنوان ترکیب بهینه شناسایی شدند. نتایج نشان داد زیرحوضه ی هریس با 1/70 درصد تولید رسوب نسبت به بقیه ی زیرحوضه ها بیشترین سهم تولید رسوب را دارد. سازندی که این زیرحوضه در آن واقع شده، سازند پیروکلاستیک و سنگ های رسی است. بنا بر نتایج پژوهش حاضر و مشاهدات میدانی، زیرحوضه هایی که روی سازند پیروکلاستیک و سنگ های رسی واقع شده اند، بیشترین مقدار تولید رسوب را دارند. این سازند به دلیل قرارگیری در نزدیکی خروجی حوضه ی آبخیز آشان از یک سو و به دلیل اثری که در پرکردن سد علویان از رسوب از سوی دیگر دارد، برنامه های حفاظت خاک برای کاهش فرسایش خاک و انتقال رسوب باید در آن متمرکز شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 399

دانلود 194 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1115-1128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85482
 • دانلود: 

  29500
چکیده: 

This paper revises the response of freshwater ostracods to different environmental conditions and anthropogenic impacts, with a worldwide overview of the potential use of these microcrustaceans as bioindicators and several examples of applications in different scenarios. The development of either a single species or an ostracod assemblage is influenced by physical-chemical properties of waters (salinity, temperature, pH, dissolved oxygen), hydraulic conditions, bottom grain sizes or sedimentation rates. In addition to population and community changes, morphological and GEOCHEMICAL changes can also be detected in the ostracod carapace, which serves as a tracer of the water quality. All these features permit to delimit the spatial effects of urban sewages, mining effluents, agricultural wastes, watershed deforestation or road building. These data are the basis for the palaeoenvironmental reconstruction of cores, with an interesting application to archaeology. In addition, favourable results of recently developed bioassays, coupled with an important variability of local assemblages under changing conditions in both waters and sediments, suggest that these microcrustaceans may included between the most promising sentinels groups in freshwater areas. These microcrustaceans show high sensitivity to pesticides, herbicides, heavy metal pollution and oil inputs.

آمار یکساله:  

بازدید 85482

دانلود 29500 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BARNARD P.L. | FOXGROVER A.C. | ELIAS E.P.L.

نشریه: 

MARINE GEOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  336
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  120-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  9816
 • دانلود: 

  28684
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9816

دانلود 28684 استناد 458 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  751-765
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1003
 • دانلود: 

  283
چکیده: 

پدیده فرسایش خاک از مخرب ترین پدیده هایی است که موجب خسارت های فراوان در بسیاری از مناطق می شود. از طرفی، کارایی هرچه بیشتر پروژه های حفاظت خاک مستلزم آگاه بودن از اطلاعات تغییرات زمانی و مکانی رسوبات تولیدی در یک آبخیز است. با توجه به اینکه بخش اعظم رسوب های خروجی از یک حوضه طی وقایع زمانی سیلابی انجام می شود، تمرکز بر منشایابی رسوبات حمل شده به هنگام سیلاب، اعم از بار معلق یا کف، در طراحی نوع عملیات حفاظت خاک بسیار موثر است. در این بررسی با تفکیک منابع رسوب در قالب کاربری های مختلف اراضی و واحد های سنگ شناسی و با بهره گیری از روش منشایابی رسوب سهم هر یک از منابع رسوب در تولید رسوب حوضه آبخیز طالقانی تعیین شد. بدین منظور، در این مطالعه، 39 نمونه خاک از منابع مختلف در سطح حوضه و 19 نمونه از رسوب تولیدی حوضه (شامل 11 نمونه از رسوبات کف بستر و 8 نمونه از رواناب خروجی حوضه) برداشت شد. یازده عنصر (Fe، Mn، Mg، Zn، Cu، K، Na، P، N، C و Ca) ردیاب های اولیه در نظر گرفته شد. پس از اندازه گیری غلظت ردیاب ها، با استفاده از آنالیز آماری و تجزیه تابع تشخیص، ردیاب های Zn، C، Mg و Ca به عنوان ترکیب بهینه برای منشایابی و تفکیک کاربری های اراضی انتخاب شدند، در حالی که هیچ ردیابی برای تفکیک واحد های سنگ شناسی از یکدیگر شناسایی نشد. ناتوانی در تفکیک واحدهای سنگ شناسی از یک سو به دلیل فقدان تنوع (سه سازند) و از سوی دیگر آهکی بودن سازند تله زنگ و تاثیر بیشتر آن در تولید بار محلول است. نتایج مطالعه نشان داد با استفاده از مدل های چندمتغیره ترکیبی، سهم منابع مختلف در تولید رسوب به دست آمد: کشاورزی، مرتع و جنگل به ترتیب برابر با 53.4، 30.4 و 16.2 درصد. همچنین، ردیاب های واردشده در مدل ترکیبی مبین تاثیر مدیریت کاربری و تفاوت بارز کاربری های مختلف در تغییر ترکیب شیمیایی خاک است.

آمار یکساله:  

بازدید 1003

دانلود 283 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JALILIAN AMIR REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (SERIAL NO. 31)
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79420
 • دانلود: 

  45892
چکیده: 

The production and application of PET TRACERS has been a unique step in the progress of nuclear medicine in last two decades. The most important PET TRACERS include F-18, C-11 and N-13 radioisotopes and many nuclear medicine centers throughout the globe are using them. However some new TRACERS are under their way to the mass administration, currently being in the clinical trials or preliminary studies. Gallium-66 and 68 TRACERS such as Ga-DOTANOC and Ga-DOTANIC are currently being used in many neuroendocrine tumor studies in human in Europe and North America, and global application of these TRACERS remain to the cheaper and easier providence of 68Ge/68Ga generators. Copper TRACERS such as 61,62,64 Cu-ATSM and 61,62,64 Cu-PTSM are the most important unconventional TRACERS used in hypoxia and perfusion studies respectively using PET technology. Copper TRACERS can easily be produced using a medium cyclotron with simple chemistry. Many other interesting PET radioisotopes such as Tc-94m (HL. 52 min), I-124 (HL. 100h), Y-86 (HL. 14.7) and rubidium TRACERS are being studied in some research centers in the world. This review article would describe the properties, mechanisms, production routes and problems of unconventional PET TRACERS with a look to the future of some important drug candidates.

آمار یکساله:  

بازدید 79420

دانلود 45892 استناد 0 مرجع 0
litScript