نتایج جستجو

24645

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2465

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

سهرابی بابک

نشریه: 

دانش مدیریت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  75
 • صفحات: 

  111-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  857
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

این مقاله، عملکرد الگوریتم Simulated Annealing) SA) و (GENETIC ALGORITHM) GA را در تعویض پیش گیرانه بهینه قطعات به منظور حداقل کردن زمان خوابیدگی بررسی می کند. به این منظور، تعدادی معیار ارزیابی برای تحلیل عملکرد این الگوریتم ها تشریح شده تا با استفاده از آن ها بتوان تصمیم گرفت که کدام الگوریتم را در تعویض پیش گیرانه قطعات می توان به کار برد.

آمار یکساله:  

بازدید 857

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  101-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  832
 • دانلود: 

  470
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 832

دانلود 470 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (پیاپی 49)
 • صفحات: 

  35-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1199
 • دانلود: 

  1600
چکیده: 

زمان بندی مجموعه ای از ماشین های موازی که در یک محیط هستند، هم از نظر تئوری و هم از نظر کاربردی مهم است. از نظر تئوری، تعمیم مساله ی زمان بندی یک ماشین است و از نظر کاربردی صحت منابع موازی در جهان واقعی می باشد. وقتی ماشین ها، کامپیوتر باشند یک برنامه ی موازی نیاز است زیرا اعضای مجموعه به طور موازی اجرا می شوند و این اجرا بر اساس ارتباطات تقدمی آن ها است. مزیت اجرای زمان بندی وظایف، قدرت محاسباتی کامل را فراهم می کند که به وسیله ی سیستم چندپردازنده یا چندکامپیوتری به دست می آید. در این مقاله نشان می دهیم مساله ی تخصیص تعدادی وظایف ناهمسان در سیستم های چندپردازنده یا چندکامپیوتری چگونه است. مدل فرضی سیستم شامل تعدادی پردازنده ی همسان است و در یک زمان، فقط یک وظیفه، روی یک پردازنده اجرا می شود و نیز همه ی زمان بندی ها و وظایف، غیرانحصاری هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1199

دانلود 1600 استناد 1 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  32-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

مقدمه: داروها عمدتا توسط پروتیین های پلاسما ازجمله آلبومین سرم انسانی در بدن انسان به بافت های هدف منتقل می شوند. با استفاده از روش های شبیه سازی مانند داکینگ مولکولی می توان اطلاعات کاربردی درباره مولفه های ترمودینامیکی داروها و پایداری آنها به دست آورد. مواد و روش ها: در این پژوهش، بررسی های داکینگ مولکولی آلبومین سرم انسانی با داروی ضدسرطان فلورواوراسیل انجام شد. بار جزیی روی اتم های پروتیین آلبومین سرم و اتم های داروی فلورواوراسیل محاسبه گردید. جستجوی بهترین پیکربندی نیز با استفاده از Lamarckian GENETIC ALGORITHM صورت پذیرفت. ابعاد grid maps در حدود 40*40*40 انگستروم با فاصله 375/0 انگستروم انتخاب شد. تعداد GENETIC ALGORITHM و تعداد بررسی ها به ترتیب در حدود 100 و 5/2 میلیون تنطیم گردید. در پایان بهترین پیکربندی برهمکنش انجام شده با کمترین مقدار انرژی آزاد انتخاب شد. به منظور مشاهده داکینگ انجام شده از نرم افزارهای گرافیکی Ligplot و VMD استفاده گردید. یافته ها: در بهترین نمونه، فلورواوراسیل قادر است با پروتیین آلبومین سرم انسانی HSA چهار پیوند هیدروژنی از طریق اتم های نیتروژن و اکسیژن با دو آمینواسید تیروزین، یک آمینواسید هیستیدین و یک آمینواسید آرژنین ارتباط برقرار می کند. برآورد انرژی های آزاد اتصال (kcal/ mol) برای بهترین نمونه برابر با 1/5-است. مقادیر منفی انرژی آزاد گیبس (Δ, G°, ) نشان دهنده یک فرایند خودبه خودی است و مقدار ثابت اتصال (Ka ≈,109 L •,mol-1) بیانگر توزیع زیستی مطلوب دارو با پلاسمای خون است. بحث و نتیجه گیری: بررسی داکینگ مدل های پیشنهادی نشان می دهد که فلورواوراسیل دارای حلقه ای آلیفاتیک است و دارای بخش های هیدروفوب است و به همین علت، توانایی بالایی در تشکیل برهمکنش های هیدروفوب با آمینواسیدهای اصلی در جایگاه فعال پروتیین سرم آلبومین دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 44

دانلود 118 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  163-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1424
 • دانلود: 

  465
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1424

دانلود 465 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

MAULIK U. | BANDYOPADHYAY S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  1455-1465
تعامل: 
 • استنادات: 

  453
 • بازدید: 

  18662
 • دانلود: 

  27569
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18662

دانلود 27569 استناد 453 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

REZAEE ALIREZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  119-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82763
 • دانلود: 

  34342
چکیده: 

In this paper, echo cancellation is done using GENETIC ALGORITHM (GA). The GENETIC ALGORITHM is implemented by two kinds of crossovers, heuristic and microbial. A new procedure is proposed to estimate the coefficients of adaptive filters used in echo cancellation with combination of the GA with Least-Mean-Square (LMS) method. The results are compared for various values of LMS step size and different types of crossovers which are all satisfactory. Reverse SNR is used as the fitness function. It can estimate an echo path with definite length of impulse response with an adaptive filter with desired length.Results show that the proposed combined GA-LMS method operates more satisfactory than simple GA in terms of the number of generations needed to achieve a particular amount of echo cancellation. Different tests show that GAs running with heuristic crossover converge faster than GAs with microbial crossover. Results are also compared with LMS ALGORITHM. Although LMS is faster, but its solutions are less precise and it diverges in some cases. But our proposed method always converges.

آمار یکساله:  

بازدید 82763

دانلود 34342 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  369-381
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 30

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  3-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1399
 • دانلود: 

  365
چکیده: 

در این مقاله کاربرد روش های جدید بهینه سازی در توسعه توام پست ها و خطوط فوق توزیع مطرح می شود. این روش، ترکیبی بهینه از کاندیدهای توسعه پست ها و خطوط فوق توزیع به منظور حداقل کردن تابع هدف را مشخص می کند، در حالی که قیود مختلف توسعه شبکه و احتمال پیشامد خطای یگانه در خطوط و ترانسفورماتورها را در نظر می گیرد. در کاندیداهای مختلف توسعه پست ها و شبکه، ساخت خطوط یا نصب پست های جدید یا افزایش ظرفیت خطوط و پست ها در نظر گرفته می شود. همچنین در برنامه ریزی توسعه ارایه شده، ناحیه سرویس دهی، ظرفیت بهینه و نوع ترانسفورماتورهای پست های فوق توزیع (HV/MV) مشخص می شود. در این تحقیق، روش الگوریتم ژنتیک، الگوریتم مورچگان و روش ترکیبی الگوریتم مورچگان و ژنتیک که برای حل این مساله پیشنهاد شده است، مقایسه می شوند. همچنین نتایج، با برنامه ریزی توسعه جداگانه پست ها و شبکه فوق توزیع روی شبکه نمونه مقایسه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1399

دانلود 365 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LUKAC M. | PERKOWSKI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  445
 • بازدید: 

  17143
 • دانلود: 

  26097
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17143

دانلود 26097 استناد 445 مرجع 0
litScript