نتایج جستجو

93738

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9374

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها




گروه تخصصی











متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

TAGAHVI S.M.R.

نشریه: 

JOURNAL OF PSYCHOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  381-398
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  26857
 • دانلود: 

  28126
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26857

دانلود 28126 استناد 455 مرجع 0
نویسندگان: 

RAJABI G. | HASHEMI SHEYKHSHABANI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  81-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  77960
 • دانلود: 

  35389
چکیده: 

The aim of the present research was to assess the adequacy of the factor structure of the GHQ-12 as one-, two-, and three-factors using structural equation modeling.Participants were 210 employees of a public organization who were selected randomly and completed the GHQ-12. Cronbach s alpha was 0.85 and item-total correlation coefficients were from -0.03 to 0.74. Item-total correlation indicated that correlation of item 2 to the total score was not significant, thus this item was removed and 11 items remained. The GHQ-11 yielded a two-factor solution of social dysfunction and psychological distress that jointly accounted for 51.54% of the total variance.Confirmatory factor analysis showed that the two-factor (present study) and three-factor (Sanchez-Lopez & Dresch, 2008) models of GHQ fitted the data better than a onedimensional model. Convergent validity coefficient of the GHQ-11 with Mental HEALTH Questionnaire was 0.73. Therefore, the GHQ-11 can be used as a reliable and valid instrument to assess people's overall psychological well-being and to detect nonpsychotic populations.

آمار یکساله:  

بازدید 77960

دانلود 35389 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  2300
 • بازدید: 

  44610
 • دانلود: 

  29056
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 44610

دانلود 29056 استناد 2300 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MOUSAVI MAHDI | MOUSVI S.A. | CHAMAN R. | RAISI M.

نشریه: 

KNOWLEDGE AND HEALTH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  SIXTH IRANIAN CONGRESS OF EPIDEMIOLOGY
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66421
 • دانلود: 

  30797
چکیده: 

Introduction: It has been reported that atypical chest pain could have some relationship with panic disorders, anxiety and some other psychological problems. The present case control study is performed to evaluate GENERAL HEALTH state of patients with atypical chest pain and to study the most usual accompanying symptoms.Methods: Patients with less than 35 years old were included in the study. Patients with atypical chest pain were included as chest pain group if the probability of ischemic heart disease was low according to ACC/AHA guideline or they had negative stress tests. Control group were age and sex matched. GENERAL HEALTH questionnaire 28 (GHQ-28) were given to both groups and other data were gathered through interview.Results: Seventy patients with chest pain and 70 controls were included. Mean age of study group was 24.9 ± 6.4 years and 87.1% were female and 73.8% lived in the cities. There was no significant difference in history of diabetes mellitus, cigarette smoking, hyperlipidemia, drug consumption, family history, intake of coffee. Frequency of point chest pain was 33.8%, very short chest pain 58.8%, permanent chest pain 11.8%, chest tenderness 7.35%, pleuretic chest pain 17.65%, and radiation of chest pain to epigastr was 5.88%. Mean scores of GHQ-28 was 30.7±14.5 in chest pain group and 23.6 ± 12.2 in control group (P=0.002). Palpitation and dyspnea were more prevalent in chest pain group (63.24% palpitation in chest pain group VS 24.64% in controls and 57.35% dyspnea in chest pain group VS 15.94% in controls), but desire for deep breath and difficulty in deep breath was not significantly different.Conclusion: The results of the present study confirm that patient with atypical chest pain have worse GENERAL HEALTH state. It is not clear that worse GENERAL HEALTH state is a reason of atypical chest pain or an incidental concomitant finding. Also the present study showed that palpitation and dyspnea may coexist with atypical chest pain. Whether these findings are due to more prevalent psychological problems in the patient with chest pain or not needs to be studied in future.

آمار یکساله:  

بازدید 66421

دانلود 30797 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحات: 

  32-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3132
 • دانلود: 

  931
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر به منظور تعیین سبک های شوخ طبعی (شوخ طبعی مثبت، شوخ طبعی خود کاهنده و شوخ طبعی پرخاشگرانه) و رابطه آن با سلامت عمومی دانشجویان انجام شده است. روش: روش پژوهش از نوع همبستگی است. 370 دانشجو به شیوه نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه سبک های شوخ طبعی (رف، 2006) و پرسشنامه سلامت عمومی (گلدبرگ و هیلر، 1972) مورد آزمون قرار گرقتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که سبک های شوخ طبعی با سلامت عمومی رابطه دارد و سبک های شوخ طبعی دانشجویان دختر با پسر تفاوت دارد. همچنین رابطه شوخ طبعی مثبت با سلامت عمومی مثبت و شوخ طبعی خود کاهنده و شوخ طبعی پرخاشگرانه با سلامت عمومی منفی است. نتیجه گیری: افرادی که از شوخ طبعی خودکاهنده و شوخ طبعی پرخاشگرانه در روابط میان فردی استفاده می کنند، از سلامت عمومی خوبی برخوردار نیستند. نوع شوخی های دانشجویان دختر بیشتر از نوع مثبت و خود کاهنده است و نوع شوخی های دانشجویان پسر بیشتر از نوع پرخاشگرانه است. بنابراین جنس بر سبک شوخ طبعی تاثیرگذار است.

آمار یکساله:  

بازدید 3132

دانلود 931 استناد 0 مرجع 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  101-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  6027
 • دانلود: 

  1495
چکیده: 

این پژوهش به منظور بررسی رابطه هوش هیجانی- اجتماعی با سلامت روان و نیز تعیین مولفه های هوش هیجانی- اجتماعی پیش بینی کننده ابعاد مختلف سلامت روان در افراد بزرگسال انجام شد. به این منظور 410 نفر از کارکنان وزارت بهداشت در 14 استان کشور به دو پرسشنامه هوش بهر هیجانی بار-اون (EQi) و سلامت عمومی (GHQ) پاسخ دادند. پرسشنامه هوش بهر هیجانی مشتمل بر پنج عامل و 15 مولفه است که عبارت هستند از عوامل درون فردی (شامل مولفه های خودآگاهی هیجانی، ابراز وجود، احترام به خود، خودشکوفایی و استقلال)، بین فردی (شامل مولفه های همدلی، مسئولیت پذیری، روابط بین فردی)، سازگاری  (شامل مولفه های حل مساله، واقعیت سنجی و انعطاف پذیری)، مدیریت استرس (شامل مولفه های تحمل استرس و کنترل تکانه) و خلق عمومی (شامل مولفه های شادکامی و خوش بینی). پرسشنامه سلامت عمومی نیز در چهار مقیاس جسمانی، اضطراب، عملکرد اجتماعی و افسردگی، سلامت روانی عمومی را اندازه می گیرد. داده های حاصل از پرسشنامه هوش هیجانی به تفکیک برای کسانی که نمره بالاتر و پایین تر از نقطه برش 23 در پرسشنامه سلامت عمومی داشتند (94 نفر بالاتر از نقطه برش و 298 نفر پایینتر از نقطه برش) با استفاده از روش رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری گام به گام نشان داد که در افرادی که در پرسشنامه سلامت عمومی نمره بالاتر از نقطه برش داشتند، مولفه تحمل استرس پیش بینی کننده سلامت روانی عمومی، مولفه های کنترل تکانه و مسوولیت پذیری پیش بینی کننده  نشانه های جسمی، مولفه های خوش بینی و واقعیت سنجی پیش بینی کننده کارکرد اجتماعی و مولفه شادکامی پیش بینی کننده  علایم اضطراب، افسردگی و سلامت روان به طور کلی بودند. نتایج این پژوهش همچنین نشان داد در افرادی که سلامت روانی عمومی بیشتری دارند مولفه تحمل استرس پیش بینی  کننده کلیه ابعاد بهداشت روان است و علاوه براین، مولفه کنترل تکانه پیش بینی کننده علایم اضطراب، مولفه شادکامی پیش بینی کننده علایم افسردگی، واقعیت سنجی پیش بینی کننده نشانه های جسمی و سلامت روان به طور کلی بودند. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان می دهد که هوش هیجانی – اجتماعی، پیش بینی کننده معنادار سلامت روان عمومی است. این نتایج حاکی از این بودند که ارتقاء هوش هیجانی به ویژه مهارتهای مدیریت استرس، مدیریت خلق، و مهارتهای سازگاری باعث افزایش سلامت روانی می شود. همچنین پیش بینی کننده های سلامت روانی عمومی در افراد با سلامت روان بیشتر نسبت به افراد با سلامت روان کمتر متفاوت است. به این ترتیب به نظر می رسد به منظور دستیابی به حداکثر اثربخشی ممکن، باید برنامه های ارتقاء هوش هیجانی متفاوتی برای افراد با سطوح مختلف سلامت روان طراحی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 6027

دانلود 1495 استناد 1 مرجع 3
strs
نویسندگان: 

نویدی احد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4 (پیاپی 48)
 • صفحات: 

  414-428
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  2433
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

پژوهش حاضر برای آزمودن تاثیر آموزش مدیریت خشم بر سلامت عمومی پسران دوره متوسطه شهر تهران، طراحی و اجرا شد. برای انجام این پژوهش، یکی از مدارس پسرانه دوره متوسطه از میان مدارس منطقه 1 آموزش و پرورش، به صورت تصادفی، انتخاب و دانش آموزان پایه های دوم و سوم این مدرسه به «سیاهه بروز حالت رگه خشم اشپیلبرگر 2» به عنوان یک ابزار سرندی پاسخ دادند. افرادی که بر اساس نمره های این آزمون در رتبه درصدی 75 و بالاتر قرار داشتند، به عنوان کسانی که در زمینه مدیریت خشم ضعف اساسی داشته و در اثر درون ریزی یا برون ریزیی افراطی خشم، مستعد ابتلا به برخی از اختلال های طبی بودند و یا آمادگی بیشتری برای خشونت داشتند، از جمعیت عادی تفکیک و به عنوان جامعه آماری پژوهش تعریف شد و از میان آنها، تعداد 32 نفر به طور تصادفی انتخاب و به همان شیوه در دو گروه گمارده شدند. در گام بعدی، برنامه آموزش مدیریت خشم به عنوان عامل آزمایشی، در طول سه ماه و نیم و در قالب 14 جلسه 90 دقیقه ای، برای 16 عضو گروه آزمایش ارایه شد. در حالی که اعضای گروه کنترل به برنامه عادی خود ادامه دادند. سپس، از تحلیل کوواریانس و آزمون t برای مقایسه میانگین های دو گروه مستقل استفاده شد. اطلاعات حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد نسبت F مشاهده شده از لحاظ آماری در سطح a=0.01 معنادار بوده و پس از مهار یا تعدیل سهم پیش آزمون، تفاوت میانگین های دو گروه در نمره های پس آزمون مشهود است. بنابراین یافته های پژوهش، بر موثر بودن مداخله تربیتی- درمانی دلالت دارند و به طور آشکار نشان می دهد که در اثر اجرای برنامه آموزش مدیریت خشم، نشانه های اختلال در سلامت عمومی افراد شرکت کننده کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 2433

دانلود 133 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

عطاری عباس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  40-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  591
 • دانلود: 

  209
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 591

دانلود 209 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

رنجبر رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  41-40
 • صفحات: 

  39-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3138
 • دانلود: 

  686
چکیده: 

پروبیوتیکها یا به اصطلاح دیگر میکروارگانیسم های مهربان، عوامل میکروبی زنده ای می باشند که متعلق به فلور طبیعی موجود زنده یا محیط اطراف آن بوده و با قدرت بیماریزایی کم و یا بدون قدرت بیماریزایی در میزبان از جنبه های مختلف، حیاتی هستند. این عوامل ابزارهای موثری برای غلبه بر میکروارگانیسم های بالقوه بیماریزا با مکانیسم تداخل میکروبی در نقاط مختلف آناتومیک بدن می باشند. از مهمترین پروبیوتیکها می توان به جنس های باکتریایی نظیر لاکتوباسیلوس، بیفیدوباکتریوم، لاکتوکوکوس، انتروکوکوس، کلستریدیوم و مخمر ساکارومایسس اشاره کرد. از جمله سازوکارهای تاثیر مثبت پروبیوتیکها می توان به تولید مواد ضد میکروبی مثل انواع باکتریوسین ها، رقابت با عوامل بیماریزا بر سر اشغال گیرنده های سلولی میزبان و مواد غذایی موجود، تغییر در گیرنده های ویژه عوامل بیماریزا در سطح سلولهای میزبان، کاهش PH محیط و افزایش پاسخهای ایمنی غیر اختصاصی و اختصاصی میزبان علیه عوامل بیماریزا اشاره کرد. از جهات دیگر این عوامل در کمک به جذب مواد غذایی، ساخت ویتامینها، خاصیت ضد سرطانی، تحمل لاکتوز و کاهش کلسترول خون برای میزبان اهمیت حیاتی دارند. ویژگیهای متمایز کننده این عوامل از سایر عوامل درمانی شامل زنده بودن این عوامل، قدرت تکثیر بالا در میزبان، آسانی تهیه و تکثیر و استعمال آنها، بی خطر بودن استعمال آنها، نداشتن عوارض سو جانبی و ارزانی تهیه این عوامل است. شناخت بیشتر این عوامل، بهینه سازی و فرمولاسیون مناسب جرم زنده یا تولیدات این عوامل و انجام کارآزماییهای بالینی مختلف جهت پیشگیری و درمان انواع عوامل میکروبی بیماریزا، زمینه های قابل بررسی و تحقیق در این راستا می باشد. در این مقاله ابعاد مختلف پروبیوتیکها مورد بررسی قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 3138

دانلود 686 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

آقاسی مریم | دادخواه اصغر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  97-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  831
 • دانلود: 

  591
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 831

دانلود 591 استناد 0 مرجع 1
litScript