نتایج جستجو

92197

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9220

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  548
 • دانلود: 

  402
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 548

دانلود 402 استناد 0 مرجع 2
نشریه: 

بیمارستان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  ویژه نامه
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  822
 • دانلود: 

  348
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 822

دانلود 348 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

PREVENTIVE MEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  105
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  127-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  400
 • بازدید: 

  5824
 • دانلود: 

  18003
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5824

دانلود 18003 استناد 400 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  213-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  339
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 339

دانلود 30 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  42
 • صفحات: 

  80-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1060
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

رویکرد نوین و بین المللی ارتقای سلامت (HEALTH Promotion) برخاسته از نیاز تاریخی به تغییرات بنیادی در راهکارهای دستیابی به سلامتی کامل و به منظور تامین، حفظ و ارتقای سلامت بوجود آمده است.در رویکرد های ابتدایی بهداشت عمومی، معضل بیماری های عفونی فکر متولیان بهداشتی را به خود مشغول کرده بود که در راستا مسوولین تنها به تقویت مقاومت مردم و متوسل می شدند تا بدین ترتیب بر مشکلات بهداشتی غلبه نمایند. پزشکان نیز کمتر به عوامل تاثیرگذار بر سلامتی و بهداشت افراد جامعه توجه نموده و غالبا به درمان موردی بیماران خود می پرداختند. لیکن در دوره بعدی مشکلات و نیازهای بهداشتی دیگری مطرح گردید که ناشی از شرایطی بود که مردم بر اثر ورود به دوره صنعتی با آن مواجه می شدند. مشکلاتی نظیر بیماری های روانی، انواع سرطان ها، حوادث و سوانح، بیماری های قلبی و عروقی، ابتلا به دخانیات و سایر مواد رونگردان نظیر الکل و... که با تقویت مقاومت و تجویز دارو قابل پیشگیری و درمان نبوده و نیاز به راهکارهای جدید احساس می شد. جنبش نوین ارتقای سلامت در پاسخ به این نیاز مطرح شده و برای دستیابی به اهداف این جنبش و اجرای راهکارهای آن نیاز به همکاری آحاد جامعه و کلیه بخش های توسعه وجود دارد. به عبارت دیگر اگر قرار است در راستای ارتقای سلامت گام برداریم مطمئنا بهتر خواهد بود که همگی قدم در این راه بگذاریم که در این میان پزشکان عمومی نیز می بایست با تقویت مهارت های خود از حیطه درمان صرف خارج شده و در صحنه های اجتماعی و اقتصادی جدید به کسب تجربه بپردازند. مقاله ای که پیش روست گامی است در جهت معرفی نقش پزشکان نوین ارتقای سلامت.

آمار یکساله:  

بازدید 1060

دانلود 119 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2 (پی در پی 66)
 • صفحات: 

  28-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  3818
 • دانلود: 

  1963
چکیده: 

مقدمه: در سالهای اخیر توجه به سالمندان به سرعت در کشورها افزایش یافته است، خصوصا توجه به نیازهای جسمی و روانی آنان ضروری است. احساس تنهایی در همه گروه های سنی ایجاد می شود اما شیوع آن در سالمندی، بیشتر است. احساس تنهایی مشکل پیچیده ای است که رفاه روانی اجتماعی را تحت الشعاع قرار می دهد و موجب عواقب جدی در سالمندان می گردد.هدف: هدف از این مطالعه تعیین ارتباط احساس تنهایی و سلامت عمومی سالمندان عضو کانون بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در شهر رشت می باشد.روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی همبستگی است که در آن 100 نفر از سالمندان (زن و مرد) عضو کانون بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در شهر رشت مشارکت داشتند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید که شامل سه بخش بود. بخش اول اطلاعات دموگرافیک، بخش دوم، ابزار 28 سوالی سلامت عمومی گلدبرگ و بخش سوم، ابزار 20 سوالی احساس تنهایی یوکلا، اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.نتایج: یافته های مطالعه نشان داد سالمندانی که متاهل بوده (P<0.02) و از محل زندگی خود رضایت داشتند، احساس تنهایی کمتری را تجربه می کردند (P<0.045). همچنین مطابق با یافته های این پژوهش سالمندانی که از سطح سلامت عمومی خوبی برخوردار بودند احساس تنهایی کمتری داشتند (P= 0.00).نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که احساس تنهایی عامل مهمی در کاهش سلامت عمومی سالمندان است و از آنجا که تشخیص احساس تنهایی میتواند در حفظ سلامت سالمندان موثر باشد بنابراین ضروری است که اعضای تیم بهداشتی باید از عوارض و عواقب ناشی از احساس تنهایی و اثرات موثر آن بر سلامت آگاه باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 3818

دانلود 1963 استناد 2 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  35-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1784
 • دانلود: 

  866
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه تعلل ورزی و سلامت عمومی در دانش آموزان دبیرستانی صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان اسلام آباد غرب بودند. از جامعه مورد نظر تعداد 116 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تعلل شوارزر، شمینتز و دیهل و سلامت عمومی (GHQ-28) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که رابطه مثبت معنی داری بین تعلل و سلامت عمومی در کل وجود دارد. بدین معنی که هر چه قدر میزان تعلل و تعویق در کارها در بین دانش آموزان بیشتر باشد مشکلات سلامت عمومی آنها بیشتر است. این رابطه برای خرده مقیاس های اضطراب و افسردگی بالاتر بود. اما بین دیگر خرده مقیاس ها و تعلل همبستگی معنی داری مشاهده نشد. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که از میان متغییرهای سلامت عمومی اضطراب و افسردگی پیش بینی کننده تعلل ورزی هستند و جمعا 0.13 واریانس تعلل ورزی را تبیین می کنند. دیگر نتایج دال بر آن بود که بین دختران رشته های مختلف تحصیلی از نظر سلامت عمومی و تعلل تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتایج پژوهش حاضر با بسیاری از تحقیقات قبلی مبنی بر وجود رابطه مثبت بین مشکلات روانی و تعلل همسو می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1784

دانلود 866 استناد 1 مرجع 3
نویسندگان: 

STERLING M.

نشریه: 

JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  259-259
تعامل: 
 • استنادات: 

  411
 • بازدید: 

  27716
 • دانلود: 

  19944
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 27716

دانلود 19944 استناد 411 مرجع 0
نویسندگان: 

هادیان بابک | مقسمی عاطفه

نشریه: 

یافته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه پدافند غیرعامل)
 • صفحات: 

  33-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2587
 • دانلود: 

  1435
چکیده: 

مقدمه: امروزه، حملات دشمن در استفاده از ابزار نظامی خلاصه نمی شود. تجربه های ناموفق نظامی باعث گرایش کشورهای متخاصم به شیوه های نوین شده است. استفاده از باکتری ها، ویروس ها و سموم را که باعث آسیب به سلامت افراد می شود، بیوتروریسم می گویند. آگاهی نسبت به بیوتروریسم را باید در زمره اهداف پدافند غیرعامل دانست.مواد و روش ها: برای آشنایی با تاریخچه و چگونگی بیوتروریسم، این مطالعه انجام شد. با استفاده از کلید واژه های لاتین بیوتروریسم، عوامل بیولوژیک، سلامت عمومی، پدافند غیرعامل و کلمات معادل فارسی، به مطالعه مراجع مرتبط (بخصوص در متون پزشکی) خارجی و داخلی پرداخته شد. بعد از استخراج اطلاعات اولیه، تحلیل نهایی با دانش اولیه محققین صورت گرفت.یافته ها: قدمت بیوتروریسم به قبل از میلاد مسیح بر می گردد. پیشرفت دانش بشر، امروزه باعث استفاده از داروها و عوامل میکروبی و دستکاری های ژنتیکی شده است. از شایعترین عوامل میکروبی به عامل بیماری سیاه زخم، طاعون، تولارمی، بوتولیسم، تب های خونریزی دهنده، ویروس های تنفسی میتوان اشاره کرد. شش علامت شایع این بیماری ها شامل: اختلالات تنفسی، تب و خونریزی، تب و ضایعه پوستی، مننژیت و انسفالیت، فلج اندام و انواع اسهال ها می باشد.نتیجه گیری: به علت تابلوهای بالینی متفاوت تیم های بهداشتی و درمانی باید خود را آماده مقابله با هر نوع تظاهر غیرعادی در حملات بیوتروریسم کنند. ارجاع سریع موارد مشکوک و اطلاع رسانی به مسوولین بهداشتی ضروری است. این راهکارها می تواند به نجات مصدومین منتهی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2587

دانلود 1435 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  67-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  413
 • بازدید: 

  4296
 • دانلود: 

  20300
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4296

دانلود 20300 استناد 413 مرجع 0
litScript